Monday, 05 June, 2023

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

HG/115/2004,cerinte ale echipamentelor individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004

privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 26 februarie 2004

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,

    în aplicarea prevederilor art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

    CAP.  I

    Dispoziţii generale

 

    SECŢIUNEA 1

    Domeniu de aplicare şi definiţii

 

    ART. 1.

    Prevederile prezentei hotărâri se aplica echipamentelor individuale de protecţie, denumite în continuare EIP, şi stabilesc condiţiile care reglementează introducerea pe piata, libera lor circulaţie, precum şi cerinţele esenţiale de securitate pe care trebuie sa le respecte pentru a asigura protecţia sănătăţii şi securitatea utilizatorilor.

    ART. 2

    (1) Prin EIP se înţelege dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ţinute cu mana de către o persoana pentru a asigura protecţie impotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate şi securitate.

    (2) Se considera, de asemenea, EIP:

    a) un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul asigurării protecţiei unei persoane impotriva unuia sau mai multor riscuri simultane, potenţiale;

    b) un dispozitiv sau un mijloc de protecţie combinat, detasabil ori nedetasabil, cu un echipament individual care nu are rol de protecţie, purtat sau ţinut cu mana de o persoana pentru executarea unei activităţi specifice;

    c) componente interschimbabile ale EIP, esenţiale pentru o funcţionare corespunzătoare şi utilizate exclusiv pentru un astfel de echipament.

    (3) Se considera ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piata împreună cu acesta, pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau ţinut cu mana în permanenta de către utilizator, pe intreaga durata de expunere la risc.

    ART. 3

    Prezenta hotărâre nu se aplica:

    a) EIP la care face referire o alta reglementare tehnica care urmăreşte respectarea aceloraşi condiţii referitoare la introducerea pe piata, libera circulaţie a mărfurilor şi securitate ca şi prezenta hotărâre;

    b) grupelor de EIP specificate în lista prevăzută în anexa nr. 1, independent de motivul excluderii prevăzut la lit. a).

    ART. 4

    (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

    a) sortiment de EIP - grup specific de EIP, diferenţiat prin forma constructivă generală, zona anatomica protejata şi caracteristicile functionale;

    b) model de EIP - grup specific de EIP, diferenţiat prin materiile prime de baza, tehnologia de realizare sau particularităţi constructive şi care este propriu unui producător.

    (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Introducerea pe piata şi libera circulaţie

 

    ART. 5

    (1) Se admit introducerea pe piata şi punerea în funcţiune a EIP prevăzute la art. 2, numai dacă menţin sănătatea şi asigura securitatea utilizatorilor, fără a aduce atingere sănătăţii sau securităţii altor persoane, animale domestice ori bunuri, atunci când sunt întreţinute adecvat şi utilizate conform scopului prevăzut.

    (2) Autorităţile publice pot emite reglementări care sa cuprindă orice alte cerinţe pe care le considera necesare pentru a asigura protecţia utilizatorilor, cu condiţia ca acestea sa nu dispună modificări ale EIP care sa contravina prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 6

    Cu ocazia targurilor, expozitiilor, demonstratiilor sau altor manifestări similare, pot fi prezentate EIP care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, cu condiţia ca un anunţ vizibil sa atragă clar atenţia asupra acestui lucru şi asupra interdicţiei de a le achizitiona şi/sau utiliza în orice scop, indiferent care este acesta, pana când nu sunt aduse de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia în situaţia de a fi în conformitate.

    ART. 7

    EIP prevăzute la art. 2 trebuie sa satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 8

    (1) Introducerea pe piata şi punerea în funcţiune a EIP sau a componentelor de EIP care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi care poarta marcajul european de conformitate CE, numit în continuare marcaj CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care atesta conformitatea lor cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de certificare prevăzute la art. 15, nu pot fi interzise, restrânse sau impiedicate.

    (2) Introducerea pe piata a componentelor de EIP care nu poarta marcajul CE şi care sunt destinate incorporarii în EIP, cu condiţia ca acestea sa nu fie indispensabile bunei funcţionari a EIP, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată.

    ART. 9

    (1) Se considera ca EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, dacă poarta marcajul CE şi dacă producătorul este în măsura sa prezinte, la cerere, declaraţia de conformitate prevăzută la art. 16.

    (2) Se considera ca EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c) sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, dacă poarta marcajul CE, cu condiţia ca producătorul sa fie în măsura sa prezinte, la cerere, atât declaraţia de conformitate prevăzută la art. 16, cat şi certificatul emis de un organism notificat conform art. 33, care atesta conformitatea cu standardele romane şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde europene armonizate, evaluată prin examinarea EC de tip potrivit art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (2).

    (3) În cazul în care un producător nu a aplicat sau a aplicat numai parţial standardele prevăzute la alin. (2) ori când nu exista astfel de standarde, certificatul emis de un organism notificat trebuie sa ateste conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 7, potrivit art. 20 alin. (2) şi art. 21 alin. (3).

    ART. 10

    Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate ale căror numere de referinta au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se actualizează periodic şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 11

    (1) În cazul în care EIP fac obiectul şi al altor reglementări tehnice referitoare la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta atesta ca EIP este considerat conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice aplicabile.

    (2) În cazul în care una sau mai multe dintre reglementările tehnice prevăzute la alin. (1) permit producătorului, într-o perioada de tranzitie, sa aleagă reglementările tehnice pe care le aplica, marcajul CE trebuie sa indice conformitatea numai cu prevederile acelor reglementări care au fost aplicate de producător. În acest caz trebuie specificate în documentele, notele sau în instrucţiunile care însoţesc aceste EIP, conform cerinţelor reglementărilor, elementele de identificare specifice ale reglementărilor tehnice aplicate.

    ART. 12

    În situaţia în care se constata ca standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) nu acoperă în întregime cerinţele esenţiale relevante prevăzute la art. 7, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sesizează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile informationale, precizând şi motivele sesizării.

    ART. 13

    (1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 37 constata ca EIP care poarta marcajul CE şi sunt utilizate conform destinaţiei lor ar putea afecta securitatea persoanelor, animalelor domestice sau bunurilor, ia toate măsurile necesare pentru a retrage aceste EIP de pe piata şi a interzice comercializarea sau libera circulaţie a acestora.

    (2) Organul de control informează de îndată în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu privire la măsurile adoptate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, stabilind dacă neconformitatea se datorează:

    a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 7;

    b) aplicării necorespunzătoare a standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2);

    c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2).

    (3) Atunci când organul de control constata ca EIP care poarta marcajul CE nu sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale, ia măsuri corespunzătoare impotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu privire la orice decizie adoptată.

    (4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va informa de îndată Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (2) şi (3).

 

    CAP.  II

    Proceduri de certificare

 

    SECŢIUNEA 1

    Criterii de alegere a procedurilor

 

    ART. 14

    Înaintea introducerii pe piata a unui model de EIP, producătorul ori reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa întocmească documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3, astfel încât sa o poată prezenta spre examinare, la cerere, organului de control; acesta poate solicita, după caz, traducerea în limba romana a unora dintre documente, pentru înţelegerea conţinutului lor.

    ART. 15

    (1) Producătorul ori reprezentantul sau autorizat supune modelul de EIP uneia dintre următoarele proceduri de certificare:

    a) declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP de conceptie simpla prevăzute la alin. (2), pentru care proiectantul presupune ca utilizatorul poate evalua singur nivelul de protecţie asigurat impotriva riscurilor ale căror efecte se manifesta treptat şi pot fi identificate la timp şi în condiţii de securitate;

    b) examinarea EC de tip prevăzută în secţiunea a 3-a, înainte de producţia de serie, care este însoţită la alegerea producătorului de una dintre procedurile de control al EIP fabricate, prevăzute în secţiunea a 4-a, precum şi de declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP de conceptie complexa, destinate a asigura protecţie impotriva pericolelor care pot conduce la deces sau impotriva pericolelor care pot afecta grav şi ireversibil sănătatea, în cazul cărora proiectantul presupune ca utilizatorul nu poate identifica în timp efectele imediate;

    c) examinarea EC de tip prevăzută în secţiunea a 3-a, înainte de producţia de serie, însoţită de declaraţia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP care nu se regăsesc la lit. a) şi b).

    (2) EIP prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind în exclusivitate EIP destinate protejării utilizatorului impotriva:

    a) acţiunilor mecanice cu efecte superficiale: manusi pentru gradinarit, degetare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;

    b) produselor de curatare cu acţiune slabă şi cu efecte uşor reversibile: manusi de protecţie impotriva soluţiilor diluate de detergenti sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;

    c) riscurilor care decurg din manipularea produselor fierbinti care nu expun utilizatorul la o temperatura mai mare de 50°C sau la socuri mecanice periculoase: manusi, sorturi de uz profesional sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;

    d) agenţilor atmosferici care nu sunt nici exceptionali şi nici extremi: articole pentru protecţia capului, îmbrăcăminte de sezon, incaltaminte sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;

    e) socurilor mecanice şi vibratiilor minore care nu afectează zonele vitale ale corpului şi ale căror efecte nu pot provoca leziuni ireversibile: casti de protecţie de tip uşor impotriva scalparii, manusi, incaltaminte uşoară sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;

    f) luminii solare: ochelari de soare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie.

    (3) EIP de conceptie complexa, prevăzute la alin. (1) lit. b), trebuie sa cuprindă în exclusivitate:

    a) aparatele de protecţie respiratorie filtrante, destinate protecţiei impotriva aerosolilor solizi şi lichizi sau impotriva gazelor iritante, periculoase, toxice ori radiotoxice;

    b) aparatele de protecţie respiratorie care asigura izolare completa fata de atmosfera, inclusiv cele utilizate pentru scufundare;

    c) EIP care asigura numai o protecţie limitată în timp impotriva acţiunilor chimice sau impotriva radiatiilor ionizante;

    d) echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi înalte, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mari de 100°C şi care pot fi sau nu caracterizate de prezenta radiatiilor infrarosii, flacarilor sau a proiectiilor de mari cantităţi de metal topit;

    e) echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi scăzute, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mici de -50°C;

    f) EIP pentru protecţie impotriva caderilor de la înălţime;

    g) EIP pentru protecţie impotriva riscurilor electrice şi tensiunilor periculoase sau cele utilizate ca izolante pentru lucru la tensiune inalta.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Declaraţia de conformitate EC a producţiei

 

    ART. 16

    Declaraţia de conformitate EC este procedura la care sunt supuse toate EIP fabricate, prin care producătorul ori reprezentantul sau autorizat:

    a) emite o declaraţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin care atesta ca EIP introduse pe piata sunt conform prevederilor prezentei hotărâri, în scopul de a o prezenta organului de control;

    b) aplica pe fiecare EIP marcajul CE prevăzut la art. 35.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Examinarea EC de tip

 

    ART. 17

    Examinarea EC de tip este procedura prin care organismul de certificare notificat constata şi atesta ca modelul de EIP în cauza satisface prevederile prezentei hotărâri.

    ART. 18

    (1) Producătorul ori reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa înainteze unui singur organism notificat o cerere de examinare EC de tip, care trebuie sa cuprindă:

    a) denumirea şi adresa solicitantului;

    b) denumirea şi adresa locului de fabricaţie a EIP examinat.

    (2) Cererea trebuie însoţită de documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3 şi de un număr corespunzător de exemplare din modelul care urmează sa fie certificat.

    ART. 19

    Organismul notificat trebuie sa efectueze examinarea EC de tip în conformitate cu următoarele etape:

    a) examinarea dosarului tehnic de fabricaţie;

    b) examinarea modelului.

    ART. 20

    (1) Organismul notificat trebuie sa examineze dosarul tehnic de fabricaţie pentru a determina dacă acesta este corespunzător în raport cu standardele prevăzute la art. 9 alin. (2).

    (2) În cazul în care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) ori în absenta acestora, organismul notificat trebuie sa verifice dacă specificaţiile tehnice utilizate de către producător sunt corespunzătoare în raport cu cerinţele esenţiale, înainte de examinarea dosarului tehnic de fabricaţie, pentru a determina dacă acesta este corespunzător în raport cu aceste specificaţii tehnice.

    ART. 21

    (1) La examinarea modelului, organismul notificat verifica dacă acesta a fost produs în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi poate fi utilizat în deplina siguranta conform destinaţiei sale.

    (2) Organismul notificat efectuează examinarile şi incercarile necesare pentru a determina conformitatea modelului cu standardele prevăzute la art. 9 alin. (2).

    (3) În cazul în care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) ori în absenta acestora, organismul notificat efectuează examinarile şi incercarile necesare pentru a determina conformitatea modelului cu specificaţiile tehnice utilizate de producător, sub rezerva conformitatii lor cu cerinţele esenţiale.

    ART. 22

    (1) În cazul în care modelul respecta prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat emite un certificat de examinare EC de tip şi informează solicitantul în aceasta privinta.

    (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie sa cuprindă concluziile examinării, sa indice eventualele condiţii în legatura cu emiterea sa şi sa includă descrierile şi desenele necesare pentru identificarea modelului aprobat.

    (3) Comisia Europeană, celelalte organisme notificate şi autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene pot obţine o copie a certificatului de examinare EC de tip şi, în baza unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricaţie şi a rapoartelor privind examinarile şi incercarile efectuate.

    (4) Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie ţinut la dispoziţia autorităţilor competente timp de 10 ani după introducerea pe piata a EIP.

    (5) Organismul notificat care refuza motivat sa elibereze un certificat de examinare EC de tip trebuie sa informeze celelalte organisme notificate în aceasta privinta.

    (6) Organismul notificat de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care retrage un certificat de examinare EC de tip, informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    (7) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează ulterior celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană despre decizia adoptată, motivand în scris.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Controlul EIP fabricate

 

    A. Sistemul de control al calităţii EC pentru produsul final

 

   ART. 23

    Producătorul unui model de EIP de conceptie complexa, prevăzut la art. 15 alin. (3), ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie, inclusiv inspecţia finala a EIP şi incercarile, sa asigure omogenitatea producţiei şi conformitatea EIP cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele esenţiale.

    ART. 24

    (1) Organismul notificat ales de producător efectuează verificările necesare în mod aleatoriu, în condiţii normale la intervale de cel puţin un an.

    (2) Pentru a verifica conformitatea EIP trebuie sa se examineze un esantion corespunzător de EIP, prelevat de organismul notificat, şi sa se efectueze incercarile adecvate, definite în standardele prevăzute la art. 9 alin. (2), sau alte încercări necesare pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele esenţiale.

    ART. 25

    (1) Atunci când organismul notificat nu este cel care a acordat certificatul de examinare EC de tip, el trebuie sa ia legatura cu organismul notificat respectiv, în cazul unor dificultăţi legate de evaluarea conformitatii esantioanelor.

    (2) Organismul notificat trebuie sa transmită producătorului un raport de încercare şi, în cazul în care concluziile raportului arata ca producţia nu este omogenă sau ca EIP examinate nu sunt conforme cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip sau cu cerinţele esenţiale, acesta ia măsurile corespunzătoare în funcţie de natura defectului sau defectelor constatate şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    ART. 26

    Producătorul trebuie sa fie în măsura sa prezinte organului de control, la cerere, raportul emis de organismul notificat.

 

    B. Sistemul de asigurare a calităţii EC a producţiei prin supraveghere

 

    ART. 27

    Producătorul unui model de EIP de conceptie complexa, prevăzut la art. 15 alin. (3), înaintează către un organism notificat ales de el o cerere de aprobare a sistemului sau de control al calităţii, însoţită de:

    a) toate informaţiile referitoare la categoria de EIP în cauza, inclusiv, acolo unde este cazul, documentaţia privind modelul aprobat;

    b) documentaţia privind sistemul de control al calităţii;

    c) angajamentul de a respecta obligaţiile care decurg din sistemul de control al calităţii, precum şi de a-l menţine adecvat şi eficient.

    ART. 28

    În cadrul sistemului de control al calităţii, fiecare EIP este examinat şi se efectuează incercarile corespunzătoare prevăzute la art. 24 alin. (2), pentru a se verifica conformitatea acestora cu cerinţele esenţiale prevăzute în prezenta hotărâre.

    ART. 29

    Documentaţia privind sistemul de control al calităţii trebuie sa cuprindă, în special, o descriere corespunzătoare:

    a) a obiectivelor calităţii, a organigramei, a responsabilităţilor personalului de execuţie şi a atribuţiilor acestuia în ceea ce priveşte calitatea produselor;

    b) a verificărilor şi încercărilor care trebuie efectuate asupra produsului după fabricare;

    c) a mijloacelor care trebuie utilizate pentru a verifica funcţionarea eficienta a sistemului de control al calităţii.

    ART. 30

    (1) Organismul notificat evalueaza sistemul de control al calităţii pentru a determina dacă satisface prevederile menţionate la art. 28 şi 29.

    (2) Pentru sistemele de control al calităţii, care aplica standardele corespunzătoare prevăzute la art. 9 alin. (2), organismul notificat considera ca sunt îndeplinite prevederile art. 28 şi 29.

    (3) Organismul notificat care efectuează auditurile trebuie sa execute toate evaluarile obiective necesare ale componentelor sistemului de control al calităţii şi sa verifice, în special, dacă sistemul asigura conformitatea EIP fabricate cu modelul aprobat.

    (4) Decizia se comunica producătorului şi cuprinde concluziile verificării şi decizia motivată de evaluare.

    ART. 31

    (1) Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de control al calităţii cu privire la orice plan de modificare a acestuia.

    (2) Organismul notificat examinează modificările propuse şi decide dacă sistemul de control al calităţii modificat îndeplineşte prevederile corespunzătoare.

    (3) Organismul notificat comunica producătorului decizia adoptată, care include concluziile verificării şi decizia motivată de evaluare.

    ART. 32

    (1) Scopul supravegherii producţiei de către organismul notificat este de a se asigura ca producătorul îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de control al calităţii aprobat.

    (2) Producătorul permite, în scopul inspectarii, accesul reprezentanţilor organismului notificat în spaţiile de inspecţie, încercare şi depozitare a EIP şi furnizează acestora toate informaţiile necesare, în special:

    a) documentaţia privind sistemul de control al calităţii;

    b) documentaţia tehnica;

    c) manualele calităţii.

    (3) Pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul de control al calităţii aprobat, organismul notificat procedează periodic la audituri şi înaintează producătorului o copie a raportului de audit.

    (4) Organismul notificat poate efectua vizite neanuntate producătorului, în urma cărora îi preda acestuia un raport de inspecţie şi, dacă este cazul, un raport de audit.

    (5) Producătorul trebuie sa fie în măsura sa prezinte organului de control spre examinare, la cerere, raportul emis de organismul notificat.

 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Organisme notificate

 

    ART. 33

    (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru aplicarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27, sarcinile specifice pe care aceste organisme le îndeplinesc, precum şi numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană, în vederea notificării.

    (2) Lista organismelor notificate, numărul lor de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    (3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei aplica în evaluarea organismelor care urmează a fi recunoscute criteriile prevăzute în anexa nr. 5. Se considera ca organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 5, dacă satisfac condiţiile prevăzute în standardele armonizate relevante.

    ART. 34

    (1) În cazul în care se constata ca un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei retrage recunoaşterea unui astfel de organism.

    (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene asupra deciziei adoptate conform alin. (1), în scopul retragerii notificării.

 

    SECŢIUNEA a 6-a

    Marcajul de conformitate CE

 

    ART. 35

    (1) Marcajul de conformitate european CE este format din initialele "CE", conform anexei nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul intervenţiei unui organism notificat în faza de control al producţiei, se adauga numărul de identificare a organismului.

    (2) Marcajul CE se aplica pe fiecare EIP fabricat, astfel încât sa fie vizibil, lizibil şi imposibil de sters pe durata de viata previzibila a respectivului EIP, dar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, ţinând seama de caracteristicile produsului, marcajul CE poate fi aplicat pe ambalaj.

    (3) Este interzisă aplicarea pe EIP a marcajelor care pot sa îi induca în eroare pe terţi asupra semnificatiei şi graficii marcajului CE, însă orice alt marcaj poate fi aplicat pe EIP sau pe ambalajul sau, cu condiţia sa nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE.

    ART. 36

    (1) Ţinând cont şi de prevederile art. 13, atunci când organul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat incorect, producătorul ori reprezentantul sau autorizat este obligat sa aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului CE şi sa se conformeze dispoziţiilor prezentei hotărâri.

    (2) Atunci când organul de control constata ca neconformitatea continua, acesta trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru limitarea sau interzicerea introducerii pe piata a produsului în cauza ori sa asigure retragerea sa de pe piata, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

    CAP.  III

    Supravegherea pieţei, raspunderi şi sancţiuni

 

    ART. 37

    Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    ART. 38

    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

    a) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piata a produselor neconforme;

    b) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16 lit. a), art. 22 alin. (4), art. 26 ori ale art. 35 alin. (2) şi (3), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării pana la o data stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor;

    c) nerespectarea prevederilor art. 16 lit. b) ori ale art. 36, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect.

    (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii.

    ART. 39

    (1) Măsura luată de Inspecţia Muncii, potrivit prevederilor legale, din care rezulta sancţiuni şi restrictii de introducere pe piata sau punere în funcţiune a EIP, trebuie sa fie motivată în fapt şi în drept, în condiţiile prezentei hotărâri, şi se aduce la cunostinta Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aduce la cunostinta de îndată celui sancţionat, precizându-se calea legală de contestaţie şi organul competent sa o soluţioneze.

 

    CAP.  IV

    Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

    ART. 40

    (1) Prevederile art. 22 alin. (7), art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (2) se aplica de la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale între România şi Uniunea Europeană.

    (2) Prevederile art. 12 şi ale art. 13 alin. (4) se aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.

    ART. 41

    Pana la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană sau pana la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă acesta nu a fost semnat:

    a) se admit introducerea pe piata şi/sau punerea în funcţiune şi a EIP care poarta marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor prevăzute la lit. g);

    b) nu se vor aplica pe acelaşi EIP marcajul CS şi marcajul CE, concomitent;

    c) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplica şi marcajului CS;

    d) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei recunoaşte şi desemnează organisme la nivel naţional care realizează evaluarea conformitatii conform procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27;

    e) recunoaşterea şi desemnarea prevăzute la lit. d) se realizează avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 5 şi prevederile normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;

    f) lista cuprinzând organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

    g) în situaţia în care evaluarea conformitatii EIP destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 şi 27 de către organismele prevăzute la lit. d), producătorul sau reprezentantul acestuia aplica marcajul CS şi emite declaraţia de conformitate conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

    ART. 42

    (1) Răspunderea producătorului ori a reprezentantului sau autorizat privind EIP introduse pe piata cu marcajul CS este aceeaşi cu cea prevăzută de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcajul CE.

    (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute în cap. III se aplica şi în cazul EIP introduse pe piata, care poarta marcajul CS.

    ART. 43

    Pana pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri certificatele emise pentru EIP îşi menţin valabilitatea pana la termenul de expirare, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană sau de data aderării României la Uniunea Europeană, după caz.

    ART. 44

    Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se admite comercializarea numai a EIP care poarta marcajul CE.

    ART. 45

    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 46

    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Normele metodologice privind certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

    ART. 47

    Prezenta hotărâre intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 48

    Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei europene 89/686/EEC din 21 decembrie 1989 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la echipamente individuale de protecţie, modificată prin directivele europene: 93/68/EEC din 22 iulie 1993, 93/95/EEC din 29 octombrie 1993 şi 96/98/EEC din 3 septembrie 1996.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                                 ADRIAN NASTASE

 

                                Contrasemnează:

                                --------------

              Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

                                 Elena Dumitru

 

                       Ministrul economiei şi comerţului,

                                Dan Ioan Popescu

 

    Bucureşti, 5 februarie 2004.

    Nr. 115.

 

 

    ANEXA 1

 

 

                                          LISTA

                completa a grupelor de EIP excluse din domeniul de aplicare

                                  a prezentei hotărâri

 

    1. EIP proiectate şi fabricate special pentru utilizarea de către forţele armate sau pentru menţinerea legii şi ordinii casti de protecţie, scuturi ori alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie

    2. EIP pentru autoaparare - recipiente cu aerosoli, arme individuale de descurajare sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie

    3. EIP proiectate şi fabricate în scop privat impotriva:

    a) condiţiilor atmosferice adverse - bonete, îmbrăcăminte de sezon, incaltaminte, umbrele sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;

    b) umiditatii şi apei - manusi de spălat vesela sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie;

    c) caldurii - manusi sau alte sortimente care asigura acelaşi tip de protecţie.

    4. EIP destinate protecţiei sau salvării persoanelor imbarcate la bordul navelor ori al aeronavelor, care nu sunt purtate în permanenta

    5. Castile de protecţie

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Planul de prevenire si protectie- laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator instalatie de dozare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de dozare

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - muncitor spatii verzi

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor spatii verzi

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - stivuitorist

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala stivuitorist

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic service utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic service utilaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator presa hidraulica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator presa hidraulica

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - electrician auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie tinichigiu-vopsitor auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tinichigiu-vopsitor auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina lana metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal didactic educator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - personal didactic educator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - coordonator lucrari

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala coordonator lucrari

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator buldoexcavator jcb

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator buldoexcavator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - inginer constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala inginer constructii

    In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - confectioner feţe incaltaminte

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala confectioner feţe incaltaminte

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - medic coordonator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala medic coordonator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator zidarie si finisaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrator zidarie si finisaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator armaturi metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrător armături metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ambalator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala sudor

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lăcătuş

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala instalator gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor montaj sistem termoizolant

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator invelitoare acoperis

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala manipulant mărfuri

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - medic de familie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator geamuri termopan

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - lucrator comercial

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - patiser

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator calculator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională -operator freză zăpadă

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - demontat şi montat parbrize

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - asistent medical

   In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - şef de şantier

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - muncitor finisaje interioare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - paznic

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala achizitor animale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de irigat

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - mecanic agricol

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - inginer agronom

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala conducator auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru lucrator curatenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator statie distributie carburanti

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala barman-ospatar

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala personal TESA

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -bucătar-model

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -sudor

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-lacatus

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -instalator retele gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -muncitor montaj sisteme termoizolante

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator invelitoare acoperis - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -ambalator-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-mecanic intretinere si reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -manipulant marfuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru medic de familie - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator geamuri si usi termopan - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru lucrator comercial - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - patiser-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator calculator - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru electrician - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator freza zapada - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator demontare si montare parbrize - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru asistent medical - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu -model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru şef de şantier-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru muncitor finisaje interioare - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - paznic-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie achizitor animale-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie operator instalatie de irigat-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru mecanic agricol-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -inginer agronom-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -conducător auto-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model Plan de prevenire si protectie - lucrător curăţenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - Operator staţie distribuţie carburanţi -model

  In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - ospatar-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - bucatar - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal TESA-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Auditarea managementului securitatii si sanatatii

AUDITAREA MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  LA NIVELUL UNITĂŢII            Obiective: -   auditarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă nu trebuie confundată cu auditarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ...Citeste mai mult

Photo

Auditul securitatii si sanatatii in munca

  Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă este un proces sistematic de obţinere a aprecierilor despre acţiuni şi evenimente de natura securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a stabili gradul de ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie

Dupa evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a postului de lucru se va intocmi palnul de prevenire si protectie. Planul de prevenire si protecţie este un ansamblu de măsuri tehnice, ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri instalatii si echipamente electrice

Lista control - identificare pericole  instalaţii şi echipamente electrice   Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri constructii

Listă control - identificare pericole construcţii   Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri de incendiu

Lista de control - identificare pericol incendii  Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri organe de masini in miscare

Lista de control - identificare pericole organe de maşini în mişcare Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri salon coafura

Lista de control – identificare pericole saloane de coafură  Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un exemplu, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta accidente de munca

    R E G I S T R U L   U N I C DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _____________________   Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDEN- TAŢILOR DATE PERSONALE vârstă; stare civilă; ocupaţie; vechime în ocupaţie; vechime la loc de muncă LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secţie, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare

         R E G I S T R U L   U N I C  DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE                   ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a incidentele periculoase

R E G I S T R U L   U N I C   DE  EVIDENŢĂ  A  INCIDENTELOR  PERICULOASE  ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _________  Nr. crt. DESCRIEREA INCIDENTULUI LOCUL UNDE S-A PRODUS INCIDENTUL (secţie, atelier etc.) ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A PRODUS INCIDENTUL (Cod ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de mediul de munca al santierului

  Elemente de mediu Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   Conducte îngropate - electrocuţie - spargerea conductelor - transferul planurilor instalaţiilor subterane la întreprindere - localizarea prin investigare manuală - semnalizarea traseului - informarea viitorilor utilizatori cu privire ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor in activitati desfasurate simultan pe santier

  Activităţi sursă de riscuri Riscuri detectabile   Activităţi ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   - foraje** leziuni auditive Pregătirea betoanelor   - alegerea metodelor de lucru corespunzătoare - asigurarea şi distribuirea echipamentului de protecţie auditivă X     X X     X                        *dosar adaptat caracteristicilor ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de succesiunea unor activitati desfasurate pe santier

  Activităţi - sursă de riscuri Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   săpătură Căderi de la înălţime la intrarea în incinta construcţiei Protecţie în general -Instalarea de trasee sigure de circulaţie - avansarea lucrărilor de taluzare în ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor santierului asupra mediului inconjurator

  Activitatea sau elementele mediului Riscuri detectabile pentru mediu Ţintele riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   demolarea pereţilor evacuarea molozului căderea de obiecte  - trecătorii din vecinătate   - semnalizarea şantierului - utilizarea de mijloace corespunzătoare pentru evacuarea molozului X X   X                   Adaptarea planului de securitate ...Citeste mai mult

Photo

Managementul securitatii si sanatatii in munca

   MANAGEMENTUL SECURITǍŢII ŞI SǍNǍTǍŢII ÎN MUNCǍ             1. ABORDAREA MANAGERIALĂ A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SISTEM DE MANAGEMENT AL ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru reinnoirea certificatului de abilitare

Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul ...Citeste mai mult

Photo

Avizarea documentatilor cu caracter tehnic de informare si instruire

În vederea avizării documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii elaboratorul va transmite prin poştă un dosar care va cuprinde următoarele documente :   Nr. crt. Lista Documentelor ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru abilitare firme

Lista documentelor  în vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie Fiecare filă a dosarului este numerotată, semnată şi ştampilată, iar pe ultima pagina verso se consemnează numărul de file existente, sub ...Citeste mai mult

Photo

Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimice

  VALORI  LIMITĂ OBLIGATORII NAŢIONALE  DE EXPUNERE PROFESIONALĂ ALE AGENŢILOR  CHIMICI     Nr. crt. CAS EINECS Denumire Valoare limită maximă 8 ore Termen scurt (15 minute) mg/m3 ppm mg/m3 ppm 1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehida 90 50 180 100 2. 628-63-7 626-38-0 211-047-3 210-946-8 Acetat de amil Acetat de izoamil 300 56 500 94 3. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzii 50 8 80 13 4. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-butoxietil P 133 20 333 50 5. 123-86-4 ...Citeste mai mult

Photo

Chestionar verificare cunostinte-video terminale

Loc de Muncă ___________________ Nume, Prenume _________________ Funcţia _________________________                                                               CHESTIONAR 1 - VIDEOTERMINALE                                                  PROBLEME                             LEGATE DE ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  A.De cât timp lucraţi la videoterminal? mai puţin de 6 luni între 6 şi 12 luni între ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie pe propria raspundere pentru autorizare

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ………………………………………. II.       DECLARAŢIE PE PROPRIA  RĂSPUNDERE   III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV. Nr. intrare:………………………..   Data………………………………. V.                                                                            1. Subsemnat(ul/a) .......………………………………..................., domiciliat în ..........……………………………. str. ..............……………………………………............. nr. ……., bloc …….,scara. …………….. etaj ….., ap. …..., judeţ/sector ......………………........, telefon ...Citeste mai mult

Photo

Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii de sanatate securitate in munca

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ....................................   II.   CERERE pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct  de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la: □  sediul social □  sediul secundar □  în afara  sediului III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV.   Nr. intrare:……………………….. Data……………………………… V.                                                                           1. Persoana juridică: ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie constituire comitet sanatate securitate in munca

S.C........................................S.R.L.   DECIZIA nr.___________ din data________________   Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate înmuncă,îndeosebi Legea nr.319/2006, art.19; Având în vedere ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie comisie cercetare accident de munca

ANTET   DECIZIA nr.________________ din data ____________________   Având în vedere prevederile Legii nr 31/1990, republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, îndeosebi ...Citeste mai mult

Photo

Proces verbal de cercetare a cazului de boala profesionala

Judeţul ................................. Localitatea ........................... Unitatea sanitară ..................     PROCES-VERBAL NR. ......... DE CERCETARE ACAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ   anul ... luna ..... ziua ...   Subsemnatul, Dr .......................... posedând legitimaţia nr .......... eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, în ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de declarare a cazului de boala profesionala

FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE  BOALĂ PROFESIONALĂ BP2   nr. ... /data .................. Judeţul ................................................................... Localitatea ............................................................ Unitatea sanitară ................................................... Numele şi prenumele ............................................ CNP ...................................................................... ÎNTREPRINDERE/UNITATEANGAJATOARE .................................................................................. ADRESA COMPLETĂÎNTREPRINDERII / UNITĂŢII....................................................................... COD CAEN1..................................................................... - Secţia, atelierul............................................................... COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2 ........................................ COD ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de semnalare boala profesionala

Nr. .........../data ............................ Judeţul .......................................... Localitatea .................................... Unitatea sanitară ...........................     FIŞA DE SEMNALARE BP1   Către:........................................................................   Numele ................................................................................. Prenumele ............................................................SexulM/F Data naşterii: an ..............luna ........................ziua .............. Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP............................... Profesia ................................................................................. Încadrat la............................................................................. Adresa ................................................................................... Diagnosticul prezumtiv......................................................... ............................................................................................... Agentul cauzal...................................................................... Ocupaţia care a ...Citeste mai mult

Photo

HG 1135/2006 Nave de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordulnavelor de pescuit EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006  În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

Model comunicare evenimente ITM

    COMUNICAREA EVENIMENTELOR   In conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi HG 1425/2006  modificată cu HG 955/2010 şi hg 1242/2011, orice eveniment produs la locul de muncă sau pe traseul de deplasare de la domiciliu ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie accident de munca

Conţine ......... pagini                                                         ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

  Unitatea:……………………………………….   Adresa:…………………………………………. Telefon ............................................ NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ................................................. CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]   FIŞA de identificare a factorilor de risc profesional ...Citeste mai mult

Photo

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -anexe

  EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA ANEXE      ANEXA 1        LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC                                                    A. EXECUTANT 1. ACŢIUNI GREŞITE 1.1.Executare defectuoasă de operaţii comenzi; manevre; poziţionări, fixări, asamblări; reglaje; utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc. 1.2. Nesincronizări de ...Citeste mai mult

Photo

model plan de prevenire si protectie

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE   Planul de prevenire si protectie se intocmeste(conform reglementarilor in vigoare) in urma evaluari riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru un loc de munca,  si reprezinta ...Citeste mai mult

Photo

Aplicatii practice ale metodelor de analiza si evaluarea riscurilor profesionale

  APLICAŢII  PRACTICE  ALE  METODELOR  DE  ANALIZĂ  ŞI  EVALUARE  A  RISCURILOR PROFESIONALE  ELABORATE  DE  AUTOR   1. APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE RISC PROFESIONAL EXPRIMAT PRIN POTENŢIALUL DE PERICOL DEOSEBIT PRIVIND RESPECTAREA ...Citeste mai mult

Photo

Bibliografie realizare evaluari conform INCDPM

 BIBLIOGRAFIE REALIZARE EVALUARI CONFORM INCDPM 1. Babut, G., Moraru, R., Protectia muncii, Editura Universitas, Petrosani, 1999. 2. Darabont, Al., Pece, St., Protectia muncii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996. 3. Darabont, Al., Pece, ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul nr.3/2007 - FIAM

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca - FIAM EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie ...Citeste mai mult

Photo

Managementul riscului in activitatea resurselor umane

  MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA RESURSELOR UMANE                                      PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI  Riscul în activitatea ...Citeste mai mult

Photo

Metoda APMR de evaluare a riscurilor

  METODA DE EVALUARE  A NIVELULUI  DE RISC  PE  LOC  DE  MUNCĂ , ATELIER , SECŢIE , UNITATE  SAU  RAMURĂ  DE  ACTIVITATE ( ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MINIERĂ DIN ROMÂNIA)     Etapele  de aplicare  a metodei ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul 455/2010 Comisii abiliatre servicii externe de prevenire si protectie

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ordinul nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare ...Citeste mai mult

Photo

Factori de risc de accidentare

FACTORII DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ÎN SISTEMUL DE MUNCĂ   A. EXECUTANT 1.  ACŢIUNI GREŞITE 1.1. Executarea defectuoasă de operaţii: - comenzi; - manevre; - poziţionări; - fixări; - asamblări; - reglaje; - utilizarea greşită a mijloacelor de ...Citeste mai mult

Photo

Accident colectiv /studiu de caz

Studiu de caz privind stabilirea genezei si dinamicii producerii unui caz real de accident colectiv datorat unei explozii de praf de cărbune   Pentru o mai buna explicitare a celor prezentate se ...Citeste mai mult

Photo

Accidentele de munca si bolile profesionale

ACCIDENTELE DE MUNCĂ Şl BOLILE PROFESIONALE // // // // // // In termeni generali, accidentele si bolile profesionale constau în lezarea componentei biologice a factorului uman, în cursul desfăşurării unui ...Citeste mai mult

Photo

Protectia muncii/generalitati

PROTECŢIA MUNCII – GENERALITĂŢI   PROTECŢIA MUNCII-DISCIPLINA ŞTIINŢIFICĂ  Cercetarea teoretică actuală în domeniul protecţiei muncii urmăreşte ca obiectiv prioritar fundamentarea ştiinţifică a tuturor măsurilor de realizare a securităţii muncii, în mod sistematic si ...Citeste mai mult

Photo

OUG/96/2003 protectia maternitatii

OUG 96 2003 actualizată 2011 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 27.10.2003 OUG 96 2003 actualizată prin: OUG 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile ...Citeste mai mult

Photo

OUG/99/2000 temperaturi extreme

Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29/06/2000 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 04/07/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia ...Citeste mai mult

Photo

L 333/2003, actualizata

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată până la data de 12 martie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL –––– *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/355/2007 sanatatea lucratorilor

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1050/2006 foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1049/2006 industria extractiva

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 ...Citeste mai mult

Photo

HG/119/2004 masini industriale

HOTĂRÂRE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2004       Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 346/2002,asigurarea pentru accidente de munca

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 2009. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12 noiembrie 2009 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1875/2005 expunere la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006       În ...Citeste mai mult

Photo

HG/1425/2006,actualizata

HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobarea Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii ...Citeste mai mult

Photo

HG/1876/2006,riscuri generate de vibratii

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Publicat în Monitorul Oficial, Partea I ...Citeste mai mult

Photo

HG/493/2006,expunerea la zgomot

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 ...Citeste mai mult

Photo

HG/300/2006, santiere temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006       În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1218/2006, agenti chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1146/2006, utilizarea echipamentelor de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1136/2006, riscuri generate de campuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1058/2006, atmosfere explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1093/2006, Expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de ...Citeste mai mult

Photo

HG/1092/2006 Expunerea la agenti biologici

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006         În ...Citeste mai mult

Photo

HG/1028/2006,Echipamente cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1091/2006,Cerinte pentru locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 august 2006 Guvernul României         În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1048/2006,Echipamente individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/971/2006, Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1051/2006 Manipulare Manuala a Maselor

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: ...Citeste mai mult

Photo

L 319/2006,Legea securitatii si sanatatii in munca

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I ...Citeste mai mult