Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005)

Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru

aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12

iulie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

"Având în vedere prevederile art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva

incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi ale art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea

Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi

completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:".

2. Articolul 3 din anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Conducătorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit prevederilor

art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr.

481/2004 privind protecţia civilă, să organizeze şi să execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe baza

prezentelor dispoziţii generale şi a reglementărilor specifice."

3. Articolul 10 din anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:

a) conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de apărare

împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;

b) managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul

operatorului economic sau al instituţiei;

c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, instalaţiile, amenajările şi

modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea

măsurilor de protecţie civilă;

d) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu;

f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă."

4. Articolul 13 din anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, în funcţie de specificul

activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau de explozie, nivelul de risc rezultat

din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu

poate fi mai mică de 8 ore."

5. Litera b) a articolului 17 din anexă va avea următorul cuprins:

"b) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de

incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora;".

6. Litera f) a articolului 17 din anexă va avea următorul cuprins:

"f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, cauzelor potenţiale de incendiu şi realizarea măsurilor

specifice de protecţie civilă."

7. După articolul 17 din anexă se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:

"Art. 171. - Instructajul specific locului de muncă se efectuează şi în următoarele cazuri:

a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;

b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;

c) la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, explozii sau situaţii de urgenţă;".

8. Literele a) şi b) ale articolului 23 din anexă vor avea următorul cuprins:

"a) actele normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva

incendiilor şi activitatea de protecţie civilă;

b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de salariaţi;".

9. Articolul 24 din anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei care

execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:

a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;

b) natura, frecvenţa şi amploarea incendiilor, exploziilor şi altor situaţii de urgenţă produse pe raza teritorială a unităţii

sau în sectoare de activitate similare;

c) modificări ale legislaţiei specifice."

10. La articolul 26, articolul 31 alineatul (2), articolul 39 litera b) şi la articolele 40 şi 41 din anexă, sintagma "agent

economic" se va înlocui cu sintagma "operator economic".

11. Articolul 27 din anexă se abrogă.

12. Articolul 35 din anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora

pot apărea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor

atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaţii de urgenţă."

13. Litera a) a articolului 36 din anexă va avea următorul cuprins:

"a) executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţă ori

intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare,

explozii, calamităţi naturale ori a altor situaţii de urgenţă;".

14. La articolul 36 din anexă, după litera c) se introduc douăsprezece noi litere cu următorul cuprins:

"d) lucrări de sudare;

e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;

f) lucrări care pot provoca scântei mecanice;

g) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;

h) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;

i) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;

j) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.);

k) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu

sau oprirea acestora;

l) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive;

m) curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate

ori vehiculate produse combustibile etc.;

n) depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/materiale periculoase;

o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii."

15. Articolul 42 din anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei, care se află pentru o durată

determinată în incinta acesteia în scopul îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea operatorului economic ori a

instituţiei, se efectuează, după caz, de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sau de

personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile ori de şeful locului de muncă respectiv, în cadrul căruia este

prevăzut un asemenea instructaj."

16. Articolul 51 din anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 51. - Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în muncă se va face avându-se în vedere

următoarele:

a) responsabilitatea conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind informarea şi instruirea salariaţilor cu

privire la actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice instituţiei ori operatorului economic respectiv, care

reglementează managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit prevederilor

art. 19 lit. a), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997,

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004, cu modificările şi completările

ulterioare;

b) respectarea principiului responsabilităţii conducătorului instituţiei, managerului sau patronului privind verificarea

însuşirii de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă;

c) asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientă a salariaţilor în domeniul

incendiilor, exploziilor şi situaţiilor de urgenţă."

17. Literele b) şi c) ale articolului 54 din anexă vor avea următorul cuprins:

"b) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor sau personalul de specialitate în domeniul protecţiei

civile (inspectori de protecţie civilă);

c) şefii serviciilor voluntare/private de urgenţă".

18. Litera d) a articolului 54 din anexă se abrogă.

19. Punctul I al articolului 58 din anexă va avea următorul cuprins:

"I. Cerinţe generale:

a) conţinutul materialelor va fi în concordanţă cu bazele teoretice ale activităţii de apărare împotriva incendiilor şi

management al situaţiilor de urgenţă, corelate cu legislaţia specifică în vigoare;

b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;

c) conţinutul şi realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregătire al subiecţilor cărora li se adresează."

20. Articolul 65 din anexă va avea următorul cuprins:

"Art. 65. - Persoanele fizice sau juridice care realizează în scopul comercializării materiale pentru instruire în domeniul

situaţiilor de urgenţă trebuie să obţină avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - Inspecţia de prevenire."

21. În titlul ordinului, în cuprinsul acestuia şi al anexei la acesta, prin sintagma "instruirea în domeniul situaţiilor de

urgenţă" se înţelege "instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Bucureşti, 2 septembrie 2005.

Nr. 786.

Tag-uri:OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005,OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005, instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult