Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 iulie 2005 

    Având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã,
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, prin inspectoratele judeţeneaal municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã, va urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã atrage rãspunderea conform legii.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

             p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                         Anghel Andreescu,
                         secretar de stat

    Bucureşti, 23 iunie 2005.
    Nr. 712.

    ANEXĂ

                        DISPOZIŢII GENERALE
    privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã

    CAP. I
    Scopul şi domeniile de aplicare

    ART. 1
    Prezentele dispoziţii generale stabilesc principiile, modalitãţile, cerinţele şi condiţiile necesare în vederea organizãrii şi desfãşurãrii activitãţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţã a persoanelor angajate în muncã.
    ART. 2
    Instruirea persoanelor angajate în muncã în domeniul situaţiilor de urgenţã constituie parte componentã a activitãţii de pregãtire desfãşurate de persoanele fizice şi juridice în domeniul managementului situaţiilor de urgenţã, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 3
    Conducãtorii instituţiilor publice, patronii şi managerii operatorilor economici sunt obligaţi, potrivit art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilã, sã organizeze şi sã execute instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţã pe baza prezentelor dispoziţii generale şi a reglementãrilor specifice.
    ART. 4
    Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã este componentã a pregãtirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţã sau ale dezastrelor la locul de muncã şi în incinta instituţiilor şi operatorilor economici.
    ART. 5
    Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentelor dispoziţii generale au înţelesul celor utilizaţi în legislaţia specificã privind managementul situaţiilor de urgenţã şi protecţia civilã.

    CAP. II
    Cerinţe specifice şi categorii de instructaje

    ART. 6
    (1) Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã se realizeazã prin instructaje şi prin participarea la cursuri, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente, în funcţie de tipurile de risc specifice.
    (2) Periodicitatea aplicaţiilor, exerciţiilor şi a antrenamentelor este stabilitã de Instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea pregãtirii în domeniul situaţiilor de urgenţã, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
    ART. 7
    Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã este obligatorie şi trebuie sã aibã un caracter permanent şi susţinut în timpul desfãşurãrii procesului de producţie şi la locul de muncã.
    ART. 8
    (1) Conducãtorii instituţiilor publice, patronii şi managerii agenţilor economici au obligaţia sã asigure instruirea întregului personal angajat în muncã, în raport cu nivelul de pregãtire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activitãţii desfãşurate de fiecare unitate.
    (2) Operatorii economici care desfãşoarã activitãţi ce prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.
    ART. 9
    Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã se face la angajare şi periodic şi se realizeazã prin urmãtoarele categorii de instructaje:
    a) instructajul introductiv general;
    b) instructajul specific locului de muncã;
    c) instructajul periodic;
    d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
    e) instructajul special pentru lucrãri periculoase;
    f) instructajul la recalificarea profesionalã;
    g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.

    SECŢIUNEA 1
    Instructajul introductiv general

    ART. 10
    Instructajul introductiv general vizeazã dobândirea de cunoştinţe cu privire la:
    a) sistemul de acte normative care reglementeazã managementul situaţiilor de urgenţã şi actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituţiei;
    b) managementul situaţiilor de urgenţã la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;
    c) mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea mãsurilor de protecţie civilã şi de apãrare împotriva incendiilor;
    e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţã ca urmare a manifestãrii unui tip de risc existent;
    f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor situaţiilor de urgenţã.
    ART. 11
    La instructajul introductiv general participã urmãtoarele categorii de persoane:
    a) nou-angajaţii în muncã, indiferent de durata sau de forma contractului de muncã;
    b) salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivã;
    c) lucrãtorii sezonieri, temporari sau zilieri;
    d) studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practicã de specialitate.
    ART. 12
    Instructajul introductiv general se desfãşoarã cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.
    ART. 13
    Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementãri interne, în funcţie de specificul activitãţii desfãşurate, complexitatea procesului tehnologic, nivelul de risc rezultat din clasificarea unitãţilor din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregãtire al participanţilor, dar nu poate fi mai micã de 8 ore.
    ART. 14
    Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileşte un nivel minim de cunoştinţe necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bazã de teste asupra cunoştinţelor acumulate.
    ART. 15
    Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Instructajul specific locului de muncã

    ART. 16
    Instructajul specific locului de muncã se executã individual, dupã instructajul introductiv general, de cãtre şeful locului de muncã respectiv.
    ART. 17
    La efectuarea instructajului specific locului de muncã se urmãreşte sã se asigure participanţilor cunoştinţe referitoare la:
    a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncã;
    b) condiţiile care determinã ori favorizeazã producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncã;
    c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţã ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncã, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
    d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
    e) concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţã şi conţinutul documentelor operative de rãspuns;
    f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţã şi realizarea mãsurilor de protecţie civilã.
    ART. 18
    Durata instructajului specific locului de muncã este stabilitã în funcţie de complexitatea activitãţii desfãşurate (construcţii, instalaţii şi utilaje tehnologice) şi nu poate fi mai micã de 8 ore.
    ART. 19
    Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncã sunt urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice.
    ART. 20
    Admiterea definitivã la lucru a persoanelor instruite se face numai dupã verificarea acestora pe bazã de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Instructajul periodic

    ART. 21
    Instructajul periodic se executã cu toate categoriile de salariaţi pe o duratã de cel puţin douã ore şi are ca scop împrospãtarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncã.
    ART. 22
    Instructajul periodic se executã pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de conducãtorii instituţiilor, manageri sau patroni.
    ART. 23
    Tematica orientativã anualã de instruire, adaptatã fiecãrei categorii de salariaţi, se structureazã de regulã astfel:
    a) actele normative care reglementeazã managementul situaţiilor de urgenţã;
    b) obligaţiile generale şi specifice care revin fiecãrei categorii de salariaţi pentru realizarea managementului situaţiilor de urgenţã în cadrul unitãţii;
    c) condiţiile care determinã ori favorizeazã producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/sau explozie specifice; normele, regulile şi mãsurile de prevenire a acestora;
    d) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice şi incendiilor;
    e) modul de acţiune a salariaţilor în cadrul serviciilor de urgenţã şi în sprijinul acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor situaţiilor de urgenţã.
    ART. 24
    Tematica orientativã se adapteazã şi se completeazã pe parcurs de cãtre cei care executã instruirea cu concluziile şi învãţãmintele rezultate din:
    a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;
    b) natura, frecvenţa şi amploarea situaţiilor de urgenţã produse pe raza unitãţii sau în sectoare de activitate similare.
    ART. 25
    În graficul anual de instruire se menţioneazã periodicitatea instructajelor şi se precizeazã zilele în care acestea se executã eşalonat, pe locuri de muncã şi categorii de salariaţi.
    ART. 26
    Intervalul de timp între douã instructaje periodice se stabileşte de conducerea agentului economic sau a instituţiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncã din unitatea respectivã, cu respectarea urmãtoarelor termene:
    - cel mult o lunã (30 de zile), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijinã serviciile de urgenţã (structurile de rãspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţã;
    - 1-3 luni, pentru personalul care lucreazã nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru analişti, cercetãtori şi personalul din laboratoare;
    - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care lucreazã în instituţii publice;
    - 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi control (şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a instituţiei, precum şi pentru cel din structura autoritãţilor publice locale, a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului.
    ART. 27
    Instructajul periodic se face obligatoriu în urmãtoarele cazuri:
    a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncã;
    b) când s-au adus modificãri procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
    c) la reluarea activitãţii dupã producerea unei situaţii de urgenţã;
    d) când au apãrut modificãri ale legislaţiei specifice în domeniul situaţiilor de urgenţã sau modificãri ale normelor şi instrucţiunilor de protecţie a muncii.
    ART. 28
    Pe timpul desfãşurãrii instructajului periodic se pune accent pe demonstraţiile practice, salariaţii fiind angrenaţi în executarea unor operaţiuni specifice.
    ART. 29
    Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistându-se de fiecare datã pentru clarificarea problemelor şi eliminarea deficienţelor constatate.
    ART. 30
    Anual se efectueazã o verificare de fond pe bazã de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a fãcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individualã de instructaj.
    ART. 31
    (1) Instructajul periodic se face de cãtre persoanele desemnate de conducãtorii instituţiilor, managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:
    a) pentru personalul de execuţie, de cãtre conducãtorul locului de muncã respectiv;
    b) pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calitãţii, aprovizionare tehnico-materialã şi desfacere, de cãtre şefii compartimentelor respective;
    c) pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente funcţionale şi şefii de departamente, de cãtre conducãtorul tehnic.
    (2) Pentru agenţii economici sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusivã a patronului sau a conducãtorului instituţiei.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Instructajul pe schimb

    ART. 32
    (1) Instructajul pe schimb se executã la intrarea în schimbul de lucru, cu salariaţii care desfãşoarã activitãţi în locuri de muncã cu risc major din punctul de vedere al existenţei factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţã.
    (2) Durata acestui instructaj nu va depãşi 10-15 minute.
    ART. 33
    Instructajul pe schimb se efectueazã de regulã pentru atenţionarea salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi mãsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţã, pe baza identificãrii tipurilor de risc existente şi ţinând cont de constatãrile anterioare, precum şi de operaţiunile sau lucrãrile care se executã pe timpul schimbului respectiv.
    ART. 34
    Instructajul pe schimb se efectueazã de conducãtorul locului de muncã, execuţia consemnându-se sub semnãturã în registrul de predare-primire a schimbului de lucru.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Instructajul special pentru lucrãri periculoase

    ART. 35
    Instructajul special pentru lucrãri periculoase se executã înainte de începerea unor lucrãri care implicã existenţa unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.
    ART. 36
    Lucrãrile care fac obiectul unui astfel de instructaj se referã în principal la:
    a) executarea unor operaţiuni de comandã a unor instalaţii sau utilaje tehnologice de importanţã ori intervenţia asupra acestora, a cãror operare greşitã poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamitãţi naturale, eşecul unor servicii de utilitate publicã sau a altor tipuri de risc;
    b) lucrãri de reparaţii sau de întreţinere, distrugerea unor deşeuri sau reziduuri periculoase pentru viaţa oamenilor sau pentru mediu;
    c) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.
    ART. 37
    (1) Instructajul special pentru lucrãri periculoase se efectueazã astfel:
    a) privind tehnologia de execuţie, de cãtre conducãtorul formaţiei de lucru;
    b) privind condiţiile tehnologice, de cãtre conducãtorul locului de muncã.
    (2) Persoanelor care urmeazã sã execute lucrãrile prevãzute la art. 36 li se elibereazã autorizaţie de lucru, al cãrei conţinut este prevãzut în normele specifice emise de autoritãţile administraţiei publice centrale de specialitate.
    (3) Efectuarea instructajului special pentru lucrãri periculoase se consemneazã, dupã caz, în autorizaţia de execuţie a lucrãrii, registrul de turã sau în fişele individuale.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Instructajul la recalificarea profesionalã

    ART. 38
    Instructajul la recalificarea profesionalã se desfãşoarã cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs de formare profesionalã, definit conform legislaţiei specifice.
    ART. 39
    La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesionalã, a persoanelor care îl efectueazã, a duratei necesare şi a modului de verificare a însuşirii cunoştinţelor se vor avea în vedere urmãtoarele:
    a) în cazul persoanelor care îşi vor desfãşura activitatea în acelaşi loc de muncã în care au lucrat şi înainte de conversia profesionalã, şeful locului de muncã va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncã pe care le apreciazã cã sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de muncã pe care le au de îndeplinit;
    b) în cazul persoanelor care îşi vor desfãşura activitatea în alt loc de muncã din cadrul aceluiaşi agent economic sau al aceleiaşi instituţii în care au fost angajate şi înainte de recalificarea profesionalã, inclusiv pentru cele recrutate din rândul şomerilor dupã formarea profesionalã, se vor respecta prevederile art. 16 şi urmãtoarele din prezentele dispoziţii generale;
    c) în cazul persoanelor care îşi vor desfãşura activitatea în cadrul altui operator economic sau al altei instituţii, acestea se considerã nou-angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje prevãzute de prezentele dispoziţii generale.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei

    ART. 40
    Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei se desfãşoarã cu persoanele care executã temporar activitãţi în locurile din incinta agentului economic sau a instituţiei respective unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţã, dupã cum urmeazã:
    a) personalul societãţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii;
    b) personalul societãţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service;
    c) personalul care efectueazã transport de materiale periculoase;
    d) personalul de pazã aparţinând altor societãţi comerciale sau firme specializate;
    e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane.
    ART. 41
    Locurile din incinta agentului economic sau a instituţiei pentru care se executã instructajul pentru personalul prevãzut la art. 40 se stabilesc prin act de autoritate al conducãtorului instituţiei publice, al managerului sau al patronului.
    ART. 42
    Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se efectueazã, dupã caz, de personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile, de cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, de şeful serviciului de urgenţã sau de şeful locului de muncã în care este prevãzut un asemenea instructaj.
    ART. 43
    Problematica instructajului constã în:
    a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 40 lit. a) şi b);
    b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncã pentru categoriile de persoane prevãzute la art. 40 lit. c) şi d);
    c) prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevãzute la art. 40 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (în maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie sã le respecte şi sunt atenţionate asupra pericolelor existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta operatorului economic sau a instituţiei.
    ART. 44
    Consemnarea efectuãrii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care conţine problematica prezentatã şi tabelele cu numele, prenumele şi semnãtura persoanelor instruite.

    CAP. III
    Înregistrarea şi confirmarea instructajului

    ART. 45
    Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţã se certificã prin înscrisuri realizate, dupã caz, în fişa individualã de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţã, în registrul de predare-primire a schimbului sau în procesele-verbale de instruire.
    ART. 46
    Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele dispoziţii generale.
    ART. 47
    Dupã efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastã sau cu cernealã.
    ART. 48
    Dupã completare, fişa individualã de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţã se semneazã de persoana instruitã şi de cãtre persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.
    ART. 49
    Prin semnãturã persoana instruitã demonstreazã participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmã, pe baza examinãrii persoanei instruite, cã aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.
    ART. 50
    Conducãtorii locurilor de muncã rãspund de pãstrarea fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţã pentru personalul din subordine.

    CAP. IV
    Organizarea activitãţii de instruire

    ART. 51
    Organizarea activitãţii de instruire a personalului angajat în muncã se va face avându-se în vedere urmãtoarele:
    a) responsabilitatea conducãtorului instituţiei, managerului sau patronului privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative, normele, regulile şi mãsurile specifice instituţiei sau operatorului economic respectiv, care reglementeazã managementul situaţiilor de urgenţã, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004;
    b) respectarea principiului responsabilitãţii conducãtorului instituţiei, managerului sau patronului privind verificarea însuşirii de cãtre salariaţi a obligaţiilor ce le revin în cazul producerii situaţiilor de urgenţã;
    c) asigurarea mãsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficientã a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã.
    ART. 52
    Sistemul de mãsuri tehnice şi organizatorice vizeazã în principal:
    a) desemnarea personalului care executã instructajele şi verificã însuşirea cunoştinţelor;
    b) stabilirea categoriilor de instructaje şi de salariaţi, a duratei instructajelor în funcţie de specificul activitãţii operatorului economic sau a instituţiei şi de periodicitatea instructajelor;
    c) întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, organizarea, desfãşurarea şi verificarea instructajelor;
    d) asigurarea resurselor materiale şi documentare necesare pentru realizarea activitãţii.
    ART. 53
    Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã se realizeazã de cãtre persoane care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) sunt bine pregãtite profesional;
    b) cunosc problematica specificã domeniului manage-mentului situaţiilor de urgenţã;
    c) posedã calitãţi psihopedagogice şi atestatele prevãzute de lege.
    ART. 54
    (1) Pot fi desemnate sã execute instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţã urmãtoarele categorii de personal:
    a) persoanele cu atribuţii de conducere în cadrul unitãţii, al departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate ori şefii locurilor de muncã în care este prevãzut un asemenea instructaj;
    b) personalul de specialitate în domeniul protecţiei civile (inspectorii de protecţie civilã);
    c) şefii serviciilor de urgenţã;
    d) cadrele tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor sau persoanele atestate ca specialişti, verificatori şi experţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
    (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) efectueazã şi verificãrile privind însuşirea cunoştinţelor de cãtre persoanele instruite.
    ART. 55
    (1) În activitatea de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţã se pot utiliza urmãtoarele mijloace:
    a) vizuale: afişe, broşuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripţii şi indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.;
    b) audiovizuale: filme de scurt metraj, înregistrãri video, proiecţii comentate de diafilme sau la epidiascop şi altele;
    c) auditive: instructaje, conferinţe, expuneri, consultaţii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.;
    d) practic-aplicative: exerciţii, aplicaţii, demonstraţii şi antrenamente executate la locul de muncã sau în poligoane amenajate.
    (2) La alegerea mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv al activitãţii de instruire.
    ART. 56
    Instructajele în domeniul situaţiilor de urgenţã se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) întocmite de persoanele desemnate şi aprobate de conducãtorul instituţiei, de manager sau de patron.
    ART. 57
    Baza materialã şi documentarã necesarã în vederea desfãşurãrii şi verificãrii instructajelor cuprinde:
    a) legislaţia specificã în vigoare;
    b) manuale şi cursuri de specialitate;
    c) standarde;
    d) cãrţi, broşuri, cataloage, pliante, reviste;
    e) filme, diapozitive;
    f) afişe, panouri grafice, fotomontaje;
    g) machete, mostre de diapozitive şi instalaţii;
    h) teste de verificare.

    CAP. V
    Cerinţe privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţã

    ART. 58
    La realizarea materialelor de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va ţine seama în principal de urmãtoarele cerinţe:
    I. Cerinţe generale:
    a) conţinutul materialelor va fi în concordanţã cu bazele teoretice ale activitãţii de management al situaţiilor de urgenţã, precum şi cu legislaţia specificã în vigoare;
    b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;
    c) conţinutul şi realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregãtire a subiecţilor cãrora li se adreseazã.
    II. Cerinţe specifice pentru cursuri şi manuale:
    a) sã fie elaborate în baza unei documentaţii bibliografice actualizate;
    b) sã foloseascã terminologia specificã domeniului situaţiilor de urgenţã;
    c) redactarea sã fie clarã, concisã, fãrã formulãri şablon;
    d) cunoştinţele sã fie expuse în mod sistematic, într-o ordine logicã;
    e) gradul de abstractizare sã fie în concordanţã cu nivelul de pregãtire a persoanelor cãrora li se adreseazã;
    f) structura materialelor sã asigure o alternativã şi un raport optim între cunoştinţele teoretice şi practice corespunzãtoare nivelului de pregãtire a personalului cãruia îi sunt adresate;
    g) sã cuprindã ilustraţii şi desene, ideograme şi tabele.
    III. Cerinţe specifice pentru afişe:

www.afaceriardelene.ro Web analytics