Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult
EMITENT:
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 28 din 26 martie 2009
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
Nr. 2.338 din 5 august 2009
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 august 2009


Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificãrile ulterioare, precum şi prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeanã, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificãrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, şi ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional emit prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Dispoziţiile generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevãzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, astfel cum a fost modificatã de Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 217 din 5 august 1998, şi de litera F din anexa la Directiva Consiliului 2006/96/CE din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a mãrfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

Ministrul culturii,
cultelor şi patrimoniului naţional,
Theodor Paleologu


ANEXÃ

DISPOZIŢII GENERALE
de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult

CAP. I
Scop şi domeniu de aplicare

ART. 1
Dispoziţiile generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult, denumite în continuare dispoziţii generale, au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagãrii şi dezvoltãrii acestora prin mãsuri tehnice şi organizatorice, protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţioneazã la intervenţie şi a mediului împotriva efectelor incendiilor.
ART. 2
(1) Dispoziţiile generale se aplicã tuturor obiectivelor din cadrul cultelor religioase recunoscute în România, indiferent de activitatea desfãşuratã, destinaţia sau amplasarea construcţiilor aparţinând acestora sau aflate în folosinţã, ansamblurilor mãnãstireşti, centrelor ecumenice, lãcaşurilor de cult de toate tipurile, indiferent de locul unde funcţioneazã, spaţiilor de cazare pentru personalul propriu sau persoane din exterior, cãminelor de îngrijire şi cazare a persoanelor, muzeelor şi colecţiilor având caracter religios, depozitelor de obiecte de valoare sau de carte rarã, unitãţilor de învãţãmânt de toate nivelurile organizate, atelierelor de producţie de toate tipurile sau în care se desfãşoarã activitãţi de creaţie, posturilor de radio şi televiziune, fondului forestier şi agricol, anexelor gospodãreşti sau spaţiilor de garare a autovehiculelor, precum şi celorlalte tipuri de activitãţi sau construcţii specifice.
(2) Prezentele dispoziţii completeazã cu prevederi specifice Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi reglementãrile tehnice din domeniul apãrãrii împotriva incendiilor aplicabile exploatãrii construcţiilor şi instalaţiilor în toate spaţiile obiectivelor de cult.
ART. 3
(1) Prezentele dispoziţii generale sunt aplicabile şi obiectivelor de cult care funcţioneazã în cadrul unitãţilor structurilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, din sistemul penitenciar, din unitãţi sanitare ori din cadrul altor categorii de obiective.
(2) La obiectivele de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, care îşi desfãşoarã activitatea în strãinãtate, prezentele dispoziţii au caracter de recomandare.

CAP. II
Organizarea şi desfãşurarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor

ART. 4
(1) Şefii cultelor religioase recunoscute conform legii asigurã, prin structurile de organizare centralã din subordine, îndeplinirea urmãtoarelor obligaţii:
a) urmãresc, cu prilejul activitãţilor de control care se desfãşoarã la obiectivele de cult din teritoriu, pãstrarea în siguranţã a bunurilor imobile şi mobile care constituie patrimoniul cultului, inclusiv din punctul de vedere al apãrãrii împotriva incendiilor, precum şi protecţia utilizatorilor, potrivit prezentelor dispoziţii generale;
b) asigurã condiţii pentru difuzarea prezentelor dispoziţii generale cãtre toate obiectivele de cult din teritoriu;
c) asigurã participarea personalului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor la instruiri de specialitate sau la programe de pregãtire ce se organizeazã la nivelul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, al altor instituţii de specialitate ori în centre de formare autorizate, potrivit legii;
d) asigurã resursele financiare necesare activitãţilor de apãrare împotriva incendiilor, inclusiv pentru soluţionarea neregulilor constatate la obiectivele de cult, de cãtre personalul propriu desemnat ori de cãtre inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti;
e) analizeazã, anual sau ori de câte ori situaţia o impune, eficienţa activitãţilor de apãrare împotriva incendiilor la obiectivele de cult şi incendiile produse, stabilind mãsuri concrete pentru îmbunãtãţirea în perspectivã a acestei activitãţi.
(2) Îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin lege în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, precum şi a celor prevãzute la alin. (1) se asigurã prin personalul de specialitate numit la nivelul structurilor de organizare centralã şi localã ale cultului pe care îl reprezintã.
ART. 5
Persoanele cu atribuţii de conducere de la nivelul structurilor de organizare locale ori regionale ale cultelor religioase recunoscute, conform legii, conducãtorii de eparhii, ceilalţi ierarhi, precum şi asimilaţii au urmãtoarele obligaţii principale:
a) desemneazã personalul cu atribuţii de organizare, îndrumare şi control pentru pãstrarea în siguranţã a bunurilor imobile şi mobile, inclusiv din punctul de vedere al apãrãrii împotriva incendiilor, precum şi protecţia utilizatorilor, prin urmãrirea respectãrii prezentelor dispoziţii generale;
b) desemneazã şi comunicã structurilor de organizare centralã ale cultului persoanele din cadrul obiectivelor de cult ce funcţioneazã în zona de competenţã propuse sã participe la instruirile de specialitate sau la programele de pregãtire ori de formare profesionalã ce se organizeazã la nivelul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, al altor instituţii de specialitate ori în centre de formare autorizate, potrivit legii;
c) asigurã condiţii pentru soluţionarea neregulilor din punctul de vedere al apãrãrii împotriva incendiilor constatate la obiectivele de cult, de cãtre personalul propriu desemnat ori de cãtre inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti;
d) furnizeazã, ierarhic, cãtre structurile de organizare centralã ale cultului, datele şi informaţiile necesare în vederea analizãrii anuale a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor la obiectivele de cult şi privind incendiile produse în obiectivele de cult din competenţã.
ART. 6
Personalul clerical şi cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atribuţii de conducere la nivelul obiectivelor de cult, denumit în continuare persoanã cu atribuţii de conducere, are urmãtoarele obligaţii principale:
a) stabileşte, prin dispoziţii scrise, responsabilitãţile privind apãrarea împotriva incendiilor în entitatea pe care o reprezintã;
b) actualizeazã dispoziţiile prevãzute la lit. a) ori de câte ori este cazul şi le aduce la cunoştinţa întregului personal, utilizatorilor, precum şi altor persoane îndreptãţit interesate, în pãrţile ce îi privesc;
c) asigurã, potrivit prezentelor dispoziţii generale, întocmirea instrucţiunilor de apãrare împotriva incendiilor proprii obiectivului de cult şi stabileşte atribuţiile ce revin întregului personal pe locurile de muncã, care desfãşoarã activitãţi permanent, ocazional sau cu caracter sezonier;
d) desemneazã o persoanã cu responsabilitãţi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, la nivelul obiectivului de cult;
e) permite desfãşurarea activitãţilor de muzeografie în cadrul obiectivului de cult numai de cãtre personalul care deţine competenţa necesarã, obţinutã în urma absolvirii unui program de formare profesionalã în ocupaţii definite pe baza standardelor ocupaţionale din acest domeniu;
f) stabileşte planurile cuprinzând ordinea şi prioritãţile care trebuie avute în vedere la salvarea bunurilor/exponatelor de valoare din lãcaşurile de cult, muzee, depozite, biblioteci, arhive, ateliere de restaurare-conservare, precum şi altele similare, în situaţia producerii unor incendii; planurile au caracter confidenţial, dupã caz, şi se aduc la cunoştinţã exclusiv persoanelor cu atribuţii privind punerea acestora în practicã în caz de incendiu;
g) permite, în condiţiile legii, executarea controalelor de prevenire la nivelul obiectivelor de cult, de cãtre inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti, prezintã documentele necesare şi furnizeazã informaţiile de interes solicitate;
h) aduce la cunoştinţa populaţiei, cu prilejul manifestãrilor religioase ce presupun mare afluenţã de participanţi, regulile şi mãsurile ce trebuie respectate în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, specifice comunitãţii locale.
ART. 7
Persoanele care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul obiectivelor de cult au urmãtoarele obligaţii principale:
a) sã participe la activitãţile de pregãtire teoreticã şi practicã în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, organizate la nivelul obiectivului de cult;
b) sã cunoascã şi sã respecte regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor specifice tuturor activitãţilor pe care le desfãşoarã în obiectivul de cult, care le-au fost aduse la cunoştinţã sub orice formã de cãtre cei în drept;
c) sã aducã la cunoştinţa persoanei cu atribuţii de conducere orice defecţiune tehnicã ori altã situaţie care poate constitui pericol de incendiu;
d) sã acţioneze, în cazul producerii unui incendiu, potrivit procedurilor stabilite la locul de desfãşurare a activitãţii, pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi stingerea operativã a acestuia.
ART. 8
La solicitarea persoanelor menţionate la art. 4, 5 şi 6, autoritãţile administraţiei publice locale sprijinã asigurarea soluţionãrii unor probleme prilejuite de organizarea manifestãrilor religioase care presupun mare afluenţã de persoane, cum ar fi amenajarea locurilor de parcare, mãsurile de pazã, puncte de prim ajutor, distribuirea apei potabile, dirijarea circulaţiei ori alte necesitãţi justificate, pentru desfãşurarea acestora în condiţii de siguranţã.
ART. 9
(1) Dispoziţiile scrise menţionate la art. 6 lit. a), cuprinzând responsabilitãţile şi modul de organizare pentru apãrarea împotriva incendiilor, se întocmesc la:
a) obiectivele de cult în cadrul cãrora îşi desfãşoarã activitatea permanent, 24 de ore pe zi, un numãr de 5 sau mai mult de 5 persoane, în afara persoanei cu atribuţii de conducere;
b) obiectivele de cult înscrise în Lista patrimoniului mondial ori care sunt încadrate în categoria monumentelor istorice din grupa A - monumente istorice de valoare naţionalã şi universalã sau din grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, indiferent de numãrul de persoane care îşi desfãşoarã activitatea şi programul stabilit.
(2) Prin dispoziţiile scrise se stabilesc urmãtoarele:
a) responsabilitãţile personalului pe linia apãrãrii împotriva incendiilor, ceea ce presupune organizarea controlului intern de prevenire a incendiilor, realizarea practicã a sistemului operativ, permanent, de observare, alarmare, anunţare a incendiului de cãtre personalul propriu şi serviciile profesioniste sau voluntare pentru situaţii de urgenţã, de intervenţie, precum şi de alertare a forţelor ce intervin în cazul producerii unui asemenea eveniment;
b) reglementarea executãrii lucrãrilor cu foc deschis şi a fumatului;
c) stabilirea locurilor/spaţiilor cu pericol de incendiu din cadrul obiectivului;
d) organizarea instruirii personalului, inclusiv având în vedere categoria specificã de vizitatori şi de persoane din afara obiectivului, când acestea stau în obiectiv mai mult de 24 de ore;
e) înştiinţarea vizitatorilor care stau mai puţin de 24 de ore în obiectiv asupra unor reguli specifice privind comportamentul preventiv în caz de incendiu.
(3) La unitãţile de cult care nu se încadreazã în prevederile alin. (1), documentele de apãrare împotriva incendiilor se întocmesc de cãtre persoana cu atribuţii de conducere şi se referã la:
a) stabilirea modului de organizare propriu şi a responsabilitãţilor personalului pe linia apãrãrii împotriva incendiilor privind modalitãţile de observare, alarmare, anunţare a producerii incendiului de cãtre personalul propriu şi serviciile profesioniste sau voluntare pentru situaţii de urgenţã, de intervenţie, precum şi de alertare a forţelor ce intervin în cazul producerii unui asemenea eveniment, stabilirea modului de evacuare a persoanelor adecvat categoriilor de utilizatori, precum personal propriu, persoane din afara unitãţii ori care nu se pot evacua singure, salvarea bunurilor şi a valorilor în ordinea importanţei şi adãpostirea acestora la locuri sigure;
b) instruirea privind executarea lucrãrilor cu foc deschis şi a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului, inclusiv pentru categoria specificã de vizitatori şi persoane din afara obiectivului, când acestea stau în obiectiv mai mult de 24 de ore;
d) prezentarea, pentru vizitatorii care stau în obiectiv mai puţin de 24 de ore, a unor reguli specifice obiectivului care sã vizeze comportamentul preventiv.
ART. 10
(1) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor proprii obiectivului de cult reprezintã setul de reguli şi mãsuri pe segmentul apãrãrii împotriva incendiilor care definesc concret ansamblul tuturor activitãţilor ce se desfãşoarã în entitate.
(2) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor se elaboreazã în situaţia în care la nivelul obiectivului de cult se desfãşoarã şi o altã activitate din categoria celor enumerate la art. 2 alin. (1), în afarã de cea specificã desfãşuratã în lãcaşul de cult.
(3) Instrucţiunile se întocmesc explicit, utilizând un limbaj adecvat persoanelor care trebuie sã le cunoascã şi sã le aplice, şi se referã strict la domeniul/domeniile de activitate, tipul/tipurile de construcţii utilizate ori deţinute sub orice formã, categoriile de utilizatori şi alte condiţii specifice, conţinând referiri inclusiv la amplasarea obiectivelor, sursele de apã naturale, valorile pãstrate în construcţii, precum şi concluziile din evenimente produse anterior în cadrul acestor categorii de clãdiri.
(4) La întocmirea instrucţiunilor se au în vedere urmãtoarele cerinţe minimale:
a) includerea regulilor de prevenire a incendiilor şi enumerarea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor;
b) stipularea modalitãţilor practice în vederea evacuãrii utilizatorilor;
c) prevederea modalitãţilor de salvare a obiectelor de valoare, în ordinea valorii şi importanţei lor, şi asigurarea adãpostirii şi pazei acestora, cu menţiunea necesitãţii pãstrãrii confidenţialitãţii datelor;
d) cuprinderea modalitãţilor de intervenţie adecvate pentru stingerea incendiului, în vederea reducerii pierderilor, necesare personalului de intervenţie propriu şi extern din unitatea de cult;
e) colaborarea cu serviciile profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţã, precum şi cu personalul din structurile teritoriale cu atribuţii în domeniul culturii, cultelor şi patrimoniului cultural naţional privind intervenţia în cazul producerii de incendii.
ART. 11
Persoana sau persoanele cu responsabilitãţi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, desemnatã(e) potrivit art. 4 alin. (2) şi art. 6 lit. d), are(au) urmãtoarele sarcini principale:
a) organizeazã, controleazã şi îndrumã activitatea de apãrare împotriva incendiilor;
b) elaboreazã procedurile menţionate la art. 7 lit. d) conform cãrora personalul trebuie sã acţioneze în cazul producerii unui incendiu la locul de desfãşurare a activitãţii, în vederea salvãrii persoanelor şi bunurilor şi a stingerii operative a acestuia;
c) comunicã operativ persoanei cu atribuţii de conducere orice situaţie de pericol potenţial de incendiu care se manifestã la nivelul obiectivului de cult;
d) urmãreşte/urmãresc permanent stadiul de realizare a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor stabilite în baza controalelor întreprinse de cãtre autoritãţile abilitate, potrivit legii;
e) asigurã întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor, respectiv pentru evacuarea persoanelor şi a bunurilor, de depozitare şi de intervenţie şi verificã periodic nivelul de cunoaştere a acestor planuri de cãtre personalul care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul obiectivului de cult;
f) stabileşte/stabilesc necesarul de mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor şi propune/propun persoanei cu atribuţii de conducere alocarea de resurse financiare atât în vederea procurãrii acestor mijloace, cât şi pentru menţinerea funcţionalitãţii celor existente;
g) asigurã instruirea periodicã a personalului propriu şi sprijinã instruirea, în pãrţile ce le privesc, a persoanelor din categoria specificã a vizitatorilor şi a persoanelor din afara unitãţii privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor, regulilor şi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor specifice exploatãrii obiectivelor de cult, inclusiv în ceea ce priveşte manifestãrile ce prilejuiesc mari afluenţe de persoane, precum şi marile sãrbãtori religioase;
h) colaboreazã permanent cu structurile teritoriale cu atribuţii în domeniul culturii, cultelor şi patrimoniului cultural naţional, precum şi cu serviciile pentru situaţii de urgenţã, pentru organizarea cu regularitate de exerciţii de evacuare, salvare şi stingere a incendiilor corelat particularitãţilor obiectivului;
i) urmãreşte/urmãresc, cu prilejul instruirilor, aplicaţiilor, exerciţiilor, precum şi al stingerii incendiilor, modul de intervenţie, respectarea ordinii şi prioritãţilor la salvarea bunurilor/ exponatelor de valoare din lãcaşurile de cult, muzee, depozite, biblioteci, arhive, ateliere de restaurare-conservare, precum şi altele similare, stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere.
ART. 12
În cazul producerii unui incendiu, personalul care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul obiectivelor de cult acţioneazã de urgenţã pentru:
a) evacuarea tuturor utilizatorilor clãdirii, precum şi a bunurilor importante adãpostite, în ordinea stabilitã conform art. 10 alin. (4) lit. c);
b) anunţarea incendiului la numãrul de apel unic 112;
c) stingerea incendiului cu mijloacele de primã intervenţie.

CAP. III
Reguli şi mãsuri specifice de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi spaţiilor aferente obiectivelor de cult

SECŢIUNEA 1
Categorii de construcţii, spaţii şi amenajãri

ART. 13
Într-un obiectiv de cult, ansamblu mãnãstiresc, centru ecumenic ori altul similar pot exista urmãtoarele categorii de construcţii, spaţii şi amenajãri cu pericole ori riscuri potenţiale de incendiu şi pot fi administrate urmãtoarele categorii de terenuri:
a) lãcaşuri de cult;
b) colecţii muzeale având caracter religios şi ateliere de restaurare a obiectelor muzeale;
c) biblioteci, sãli de lecturã, depozite de valori şi carte rarã/veche şi arhive;
d) spaţii de cazare pentru personalul propriu, inclusiv din unitãţile de învãţãmânt care funcţioneazã în cadrul obiectivelor de cult;
e) spaţii de cazare pentru persoane din exterior;
f) spaţii destinate îngrijirii şi cazãrii persoanelor vârstnice;
g) spaţii destinate îngrijirii sãnãtãţii;
h) spaţii destinate preparãrii şi servirii mesei;
i) spaţii în care se desfãşoarã activitãţi de învãţãmânt;
j) ateliere de producţie de diverse tipuri sau în care se desfãşoarã activitãţi de creaţie, de picturã şi tipãrituri;
k) spaţii destinate procesului de panificaţie;
l) spaţii pentru fabricarea lumânãrilor;
m) spaţii comerciale;
n) posturi şi studiouri de radio şi televiziune;
o) centrale termice;
p) spaţii de garare a autovehiculelor;
q) depozite de combustibili lichizi ori solizi;
r) fond forestier, pomicol, viticol, apicol, agricol şi anexe gospodãreşti;
s) adãposturi de animale şi depozite de furaje;
t) clãdiri/spaţii cu destinaţii administrative;
u) depozite şi magazii;
v) amenajãri temporare.

SECŢIUNEA a 2-a
Obiective în care se desfãşoarã activitãţi ce presupun prezenţa publicului

ART. 14
La utilizarea lãcaşurilor de cult se asigurã respectarea urmãtoarelor mãsuri:
a) menţinerea uşilor de pe cãile de acces şi evacuare în poziţie deschis, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros; în condiţiile unui numãr foarte mare de participanţi se recomandã organizarea slujbelor religioase în aer liber;
b) parcarea autoturismelor persoanelor care participã la slujbele religioase cu public numeros, a atelajelor, autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât sã nu se blocheze cãile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţã la un eventual incendiu;
c) asigurarea supravegherii sobelor şi a celorlalte mijloace de încãlzire cu/fãrã acumulare de cãldurã, din construcţii, pe tot timpul funcţionãrii şi întreruperea alimentãrii acestora înainte de începerea slujbelor religioase;
d) amplasarea mijloacelor de încãlzire la distanţe de siguranţã faţã de elementele de construcţie, decorurile sau mobilierul combustibile;
e) asigurarea întreţinerii corespunzãtoare şi verificãrii periodice a instalaţiilor electrice, a sistemelor de încãlzire utilizate, a aparatelor de preparat şi încãlzit hranã şi a coşurilor de fum, precum şi remedierea tuturor defecţiunilor constatate la acestea, de cãtre personal autorizat;
f) amenajarea de locuri speciale pentru depunerea lumânãrilor aprinse, realizate din materiale incombustibile, respectiv având clasã de reacţie la foc minim A2, precum beton, cãrãmidã, metal ori altele similare, în exteriorul lãcaşului de cult şi la distanţe de siguranţã faţã de construcţii, parcãri, vegetaţie, arbori şi materiale combustibile; lumânãrile aprinse se introduc în tãvi metalice umplute cu nisip sau cu apã, iar arderea acestora se supravegheazã permanent;
g) evacuarea pe timpul desfãşurãrii slujbelor religioase cu public numeros din interiorul lãcaşului de cult a covoarelor, mochetelor, scaunelor şi bãncilor nefixate de pardosealã şi care pot îngreuna evacuarea persoanelor în caz de incendiu, cu excepţia celor care constituie obiecte de cult sau care se utilizeazã potrivit tradiţiei ori ritualurilor religioase;
h) amenajarea de arhive în lãcaşurile de cult se face cu asigurarea mãsurilor de protecţie corespunzãtoare în vederea limitãrii propagãrii incendiilor;
i) interzicerea amenajãrii de arhive, precum şi depozitarea materialelor, registrelor, cãrţilor, albumelor, lumânãrilor, icoanelor, coroanelor, jerbelor în poduri, turnuri, balcoane, subsoluri, spaţii comerciale ori pe circulaţiile interioare şi scãrile din lãcaşurile de cult;
j) persoanele care exercitã funcţia de preot sau orice altã funcţie care presupune exercitarea atribuţiilor de preot recomandã participanţilor la activitãţile de cult specifice sau la slujbele religioase mãsuri principale pentru apãrarea vieţii şi bunurilor împotriva incendiilor;
k) la efectuarea de amenajãri temporare ce se utilizeazã la desfãşurarea manifestãrilor religioase cu public numeros se are în vedere neafectarea posibilitãţilor de evacuare a persoanelor şi amplasarea acestora la distanţe de siguranţã de construcţii;
l) la terminarea programului de lucru se asigurã, de cãtre persoana cu responsabilitãţi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, controlul vizual al spaţiilor, pentru a fi eliminate cauzele potenţiale de incendiu ce pot fi datorate activitãţilor care s-au desfãşurat;
m) la terminarea activitãţilor de cult specifice sau a slujbelor religioase, instalaţia electricã din aceste spaţii se deconecteazã de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţã şi a circuitelor care alimenteazã sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie contra efracţiei.
ART. 15
În sãlile de expunere a colecţiilor muzeale având caracter religios, în atelierele de restaurare a obiectelor muzeale, precum şi la activitãţile de muzeografie se asigurã respectarea urmãtoarelor mãsuri:
a) instalaţiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine, pe panouri ori pe postamente se realizeazã şi se menţin în exploatare conform prevederilor normativelor tehnice de specialitate şi proiectului de execuţie;
b) standurile cu exponate se amplaseazã şi se realizeazã în aşa fel încât cãile de evacuare şi de circulaţie destinate publicului sã fie permanent libere;
c) se evitã gruparea de obiecte foarte valoroase într-o singurã încãpere sau zonã a construcţiei, cu excepţia situaţiilor în care se asigurã supravegherea permanentã cu personal sau protejarea spaţiilor respective cu sisteme automate de detectare, semnalizare ori de stingere a incendiului;
d) circuitul vizitatorilor se marcheazã obligatoriu cu indicatoare corespunzãtoare de tipul sãgeţilor, începând cu uşa de intrare în sãlile de expunere pânã la ieşirea din acestea, iar circulaţia vizitatorilor se face într-un singur sens, sub supravegherea personalului de specialitate instruit în acest scop;
e) se întocmesc şi se afişeazã planurile de evacuare a vizitatorilor;
f) exponatele se evacueazã, în caz de incendiu, potrivit planurilor stabilite la art. 6 lit. f), în ordinea valorii şi importanţei acestora, cu precizarea locurilor de depozitare, a personalului destinat pazei, supravegherii, manipulãrii, transportãrii, precum şi a mijloacelor tehnice necesare; pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua se prevãd prelate care, în caz de incendiu, se umezesc cu apã înainte de aşezarea lor pe obiectele ce urmeazã a fi protejate de acţiunea focului;
g) se interzice accesul publicului pentru vizitarea sãlilor de expunere pe durata efectuãrii lucrãrilor de reamenajare a acestora;
h) gestionarea, supravegherea, conservarea, restaurarea, punerea în valoare a exponatelor, precum şi activitãţile de muzeografie se realizeazã de cãtre personalul care deţine aceste competenţe, obţinute în urma absolvirii unui program de formare profesionalã în ocupaţiile definite pe baza standardelor ocupaţionale din acest domeniu; pot presta aceste categorii de activitãţi şi persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA) - pãrţi ale înţelegerii privind Zona Economicã Europeanã, care au obţinut recunoaşterea calificãrii pentru exercitarea ocupaţiilor respective;
i) se interzice utilizarea pentru încãlzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de încãlzire cu flacãrã, fãrã acumulare de cãldurã, neomologate sau care prezintã suprafeţe incandescente;
j) instalarea stelajelor şi a vitrinelor pe care sunt expuse ţesãturi, tapiserii, costume, cusãturi şi alte materiale textile, precum şi amplasarea exponatelor din materiale combustibile se face la distanţã de cel puţin 1,00 m faţã de elementele instalaţiilor de încãlzire centralã şi sobele cu acumulare de cãldurã;
k) cãrţile, documentele prevãzute cu sigilii de cearã, cele scrise pe diverse pergamente, veşmintele, precum şi alte obiecte similare se expun în vitrine având sisteme de iluminat electric din exterior, vitrinele fiind amplasate la distanţe de siguranţã stabilite conform normelor de conservare faţã de sursele de cãldurã din vecinãtate;
l) se interzice efectuarea lucrãrilor de reproducere a textelor, facsimilelor, sigiliilor în sãlile de expunere ale muzeului, aceste lucrãri fiind permise numai în încãperi separate, amenajate adecvat cerinţelor reglementãrilor tehnice specifice, prevãzute cu instalaţii electrice corespunzãtoare şi dotate cu mobilierul necesar, de tipul meselor îmbrãcate cu tablã şi al dulapurilor metalice pentru pãstrarea substanţelor inflamabile sau toxice;
m) la efectuarea operaţiunilor de curãţare a pardoselilor din materiale combustibile, a duşumelei, parchetului şi a altora similare cu lichide inflamabile şi/sau cearã se întrerupe focul în sobe şi se aerisesc încãperile, pânã la evacuarea totalã a gazelor şi uscarea pardoselii;
n) se interzice curãţarea costumelor, stofelor, pielãriei cu substanţe inflamabile, în interiorul sãlilor de expunere;
o) în interiorul atelierelor de restaurare se pãstreazã numai obiectele care sunt în faza de restaurare efectivã, evitând aglomerarea cu materiale care nu sunt strict necesare; vopselele şi soluţiile inflamabile se pãstreazã în cantitãţi cât mai mici, care sã nu depãşeascã necesarul pentru o zi de lucru;
p) în spaţiul atelierelor de restaurare se menţine permanent o curãţenie desãvârşitã, înlãturându-se cu ritmicitate toate deşeurile şi scamele care pot iniţia incendii, iar fiarele de cãlcat se ţin pe suporturi din materiale având clasã de reacţie la foc minim A2, atât în timpul folosirii, cât şi dupã scoaterea acestora din prizã;
q) curãţarea obiectelor-exponat din materiale textile cu substanţe inflamabile precum neofalinã, benzinã ori altele similare este admisã doar în încãperi în care nu existã surse de foc deschis, asigurându-se aerisirea completã a încãperilor, iar lichidele folosite se introduc numai în cantitãţile necesare pentru o zi de lucru;
r) cârpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluanţi sau cu alte substanţe inflamabile, folosite la curãţarea obiectelor-exponat, a pensulelor ori a altor instrumente de lucru, se strâng în cutii metalice închise care se evacueazã la locuri sigure dupã terminarea zilei de lucru;
s) substanţele inflamabile sau toxice destinate activitãţilor de conservare şi restaurare se pãstreazã/depoziteazã în încãperi separate faţã de atelierele de restaurare, cu respectarea cerinţelor impuse prin fişele tehnice ale produselor respective;
t) la terminarea programului de lucru se asigurã, de cãtre persoana cu responsabilitãţi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, controlul vizual al spaţiilor, pentru a fi eliminate cauzele potenţiale de incendiu ce pot fi datorate activitãţilor care s-au desfãşurat, cum ar fi deşeuri din hârtie, carton, textile, lemn şi alte materiale combustibile;
u) la terminarea programului de lucru, instalaţia electricã din aceste spaţii se deconecteazã de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţã şi a circuitelor care alimenteazã sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie contra efracţiei.
ART. 16
La biblioteci, sãli de lecturã, depozite de valori şi carte rarã/veche şi arhive se asigurã respectarea urmãtoarelor mãsuri:
a) cãrţile, cataloagele, manuscrisele, fişele, precum şi documentele aflate pe suport electronic se depoziteazã în rafturi sau, dupã caz, în stive confecţionate din materiale având clasã de reacţie la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, în încãperi cu parametrii de mediu şi nivel de performanţã adecvate, astfel încât sã fie ferite de foc;
b) între rafturile sau stivele de depozitare se asigurã spaţii libere suficiente pentru accesul şi evacuarea operativã în caz de necesitate;
c) în situaţia deţinerii unor exemplare şi/sau colecţii cu valoare deosebitã, unicate, cãrţi rare, cãrţi de patrimoniu, monede, bancnote, precum şi a altor valori, se asigurã mãsuri speciale de protecţie, potrivit reglementãrilor tehnice, iar în caz de incendiu se are în vedere salvarea lor cu prioritate;
d) pentru protecţia bunurilor de valoare, bibliotecile, depozitele de valori şi carte rarã/veche şi arhivele se echipeazã cu sistemele, instalaţiile şi mijloacele tehnice corespunzãtoare de apãrare împotriva incendiilor, potrivit prezentelor dispoziţii generale şi reglementãrilor tehnice, care se menţin în stare de funcţionare pe toatã durata exploatãrii construcţiilor;
e) sistemul de încãlzire este de tip central, instalaţia electricã îngropatã, iar corpurile de iluminat şi tablourile electrice etanşe;
f) încãperile folosite în scopul pãstrãrii şi depozitãrii valorilor şi cãrţilor rare/vechi se separã faţã de restul construcţiei prin pereţi rezistenţi la foc REI 180 şi planşee rezistente la foc REI 120, iar protecţia golurilor se realizeazã cu uşi rezistente la foc prevãzute cu dispozitive de închidere automatã sau de autoînchidere, tip EI-120-C, care se menţin în stare permanentã de funcţionare;
g) în situaţia în care încãperile folosite în scopul pãstrãrii şi depozitãrii valorilor şi cãrţilor rare/vechi sunt amplasate în construcţii încadrate în categoria monumentelor istorice, prevederile menţionate la lit. f) au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la caz, numai mãsuri alternative de îmbunãtãţire a securitãţii la incendiu posibil de realizat, fãrã afectarea caracterului monumentului;
h) se interzice depozitarea valorilor, a obiectelor muzeale şi a documentelor în clãdiri şi în încãperi situate în apropierea atelierelor de prelucrare a materialelor combustibile, a locurilor unde se lucreazã cu foc deschis sau a depozitelor cu substanţe combustibile lichide;
i) pentru sistemele de încãlzire şi iluminat electric se asigurã respectarea mãsurilor prevãzute la art. 15, acordându-se atenţie deosebitã menţinerii temperaturii în raport cu indicii de conservare specifici obiectelor muzeale;
j) prin amplasarea rafturilor în biblioteci, depozite de valori şi arhive se asigurã culoarele de acces, circulaţie şi intervenţie necesare, care în permanenţã trebuie sã fie libere, interzicându-se cu desãvârşire aglomerarea obiectelor şi a documentelor în rafturi sau aglomerarea de rafturi în depozite;
k) în interiorul depozitelor de valori sunt interzise cu desãvârşire fumatul şi folosirea focului deschis, a lumânãrilor, a lãmpilor cu petrol sau gaz, a candelelor şi a altor dispozitive similare, precum şi pãstrarea lichidelor inflamabile;
l) la depozitele de valori se asigurã cel puţin douã cãi de acces spre exterior, pentru evacuarea în siguranţã a persoanelor şi a materialelor adãpostite, iar în cazul pãstrãrii fondului şi colecţiilor de carte se utilizeazã rafturi confecţionate din materiale având clasã de reacţie la foc minim A2 sau din lemn ignifugat ori protejat prin metode similare, cu spaţii suficiente de acces atât între rafturi, cât şi între rafturi şi pereţi;
m) în subsoluri, poduri, precum şi în încãperi situate mai sus de nivelul parterului nu este admisã amplasarea depozitelor de valori, decât dacã sunt prevãzute astfel de spaţii prin proiect, cu amenajarea corespunzãtoare;
n) se interzice accesul persoanelor neautorizate;
o) în sãlile de lecturã se interzic fumatul, utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacãrã şi a focului deschis, iar accesul persoanelor se limiteazã numeric, pentru evitarea supraaglomerãrii; elementele de mobilier aferente, precum mese şi scaune, se amplaseazã menţinând funcţionale cãile de circulaţie interioare, pentru a nu fi afectatã evacuarea persoanelor în caz de incendiu;
p) la terminarea programului de lucru se asigurã, de cãtre persoana cu responsabilitãţi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, controlul vizual al spaţiilor, pentru a fi eliminate cauzele potenţiale de incendiu ce pot fi datorate activitãţilor care s-au desfãşurat, cum ar fi deşeuri din hârtie, carton, textile, lemn şi alte materiale combustibile;
q) la terminarea programului de lucru, instalaţia electricã din aceste spaţii se deconecteazã de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţã şi a circuitelor care alimenteazã sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie contra efracţiei.
ART. 17
La spaţiile de cazare pentru personalul propriu, inclusiv din unitãţile de învãţãmânt care funcţioneazã în cadrul obiectivelor de cult sau pentru persoane din exterior, amplasate în construcţii tip chilii, în case de oaspeţi, în cãmine sau în altele similare se asigurã respectarea urmãtoarelor mãsuri:
a) se menţine în permanenţã practicabilitatea cãilor de evacuare a persoanelor şi a celor de acces pentru forţele de intervenţie;
b) se interzice blocarea cãilor de evacuare din construcţii sau reducerea gabaritelor acestora prin depozitarea de materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, combustibili solizi, recipiente având combustibili lichizi ori altele similare, precum şi prin parcarea în mod necorespunzãtor a mijloacelor de transport şi a autoturismelor în imediata vecinãtate a ieşirilor spre exterior;
c) se interzic amplasarea pe cãile de evacuare a uşilor false, a oglinzilor, a draperiilor şi a altor decoruri ori elemente similare care pot deruta persoanele care se evacueazã în cazul producerii unui incendiu, precum şi amenajarea de boxe pentru depozitarea materialelor, alimentelor, combustibililor ori cu alte destinaţii sub rampele de scãri;
d) în cazul amplasãrii, pe scãrile de pe cãile de evacuare, a unor traverse ori covoare, acestea se fixeazã pe fiecare treaptã cu baghete metalice ori cu alte elemente specifice, astfel încât sã se excludã posibilitatea de împiedicare a persoanelor pe timpul evacuãrii, în cazul producerii unui incendiu;
e) în scopul asigurãrii condiţiilor pentru evacuarea persoanelor din asemenea spaţii, se marcheazã clar şi vizibil şi se ilumineazã, pe întreaga duratã a întunericului, cãile de evacuare, iar uşile amplasate pe acestea se prevãd cu sensul de deschidere spre exterior şi se menţin în permanenţã descuiate;
f) sunt obligatorii asigurarea alarmãrii şi anunţãrii, în caz de incendiu, a persoanelor cazate, cu mijloace adecvate tipului de utilizatori şi dinainte stabilite şi cunoscute de cãtre aceştia, astfel încât sã nu se producã panicã, precum şi menţinerea permanentã a funcţionalitãţii iluminatului de siguranţã;
g) personalul obiectivului este instruit de cãtre persoana cu responsabilitãţi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor asupra modului distinct, specific, în care se face alarmarea, anunţarea şi orientarea persoanelor spre ieşiri, precum şi privind coordonarea efectivã a evacuãrii persoanelor adãpostite, mai ales pentru turişti, vizitatori, persoane care nu se pot evacua singure, copii şi bãtrâni;
h) se interzic utilizarea, în asemenea spaţii, a mijloacelor de iluminat cu flacãrã de tipul lumânãrilor, lãmpilor cu petrol şi a altora similare, cu excepţia obiectivelor de cult amplasate în zone neelectrificate, precum şi fumatul;
i) aprinderea candelelor şi lumânãrilor este permisã doar pe durata cât persoanele cazate se aflã în camere; pe timpul de odihnã se permite utilizarea acestora doar în condiţiile amplasãrii pe suporturi având clasã de reacţie la foc minim A2 şi aflate la distanţe de siguranţã faţã de elemente care se pot aprinde uşor, precum perdele, draperii, cãrţi, mobilier, îmbrãcãminte, decoruri interioare din materiale combustibile;
j) în podurile clãdirilor în care sunt amenajate spaţii de cazare nu se permite depozitarea materialelor combustibile şi desfãşurarea unor activitãţi care pot pune în pericol viaţa persoanelor cazate, de tipul spãlãtoriilor, atelierelor, magaziilor, afumãtoriilor;
k) se asigurã verificarea şi curãţarea periodicã a sobelor şi a coşurilor de evacuare a fumului, precum şi remedierea operativã a defecţiunilor constatate la verificarea acestora;
l) se interzice utilizarea mijloacelor de încãlzire improvizate; în situaţia utilizãrii în camere a mijloacelor de încãlzit electrice, acestea se amplaseazã pe suporturi având clasã de reacţie la foc minim A2 la distanţe de siguranţã faţã de materialele şi mobilierul din materiale combustibile şi se menţin racordate la reţea doar pe durata cât se asigurã supravegherea, fiind obligatorie scoaterea de sub tensiune înainte de începerea perioadelor de odihnã;
m) personalul propriu şi persoanele cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor din incinta obiectivelor de cult se instruiesc de cãtre persoana cu responsabilitãţi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încãlzire şi a instalaţiilor electrice, privind sistemul existent de alarmare în caz de incendiu, evacuarea construcţiei în caz de incendiu, precum şi cu privire la interdicţia fumatului şi a utilizãrii focului deschis;
n) în fiecare camerã se pun la dispoziţia utilizatorilor informaţii clare scrise, inclusiv în limbi de circulaţie internaţionalã, privind posibilitãţile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum şi modul în care trebuie sã se acţioneze în caz de incendiu, adecvate tuturor categoriilor de utilizatori;
o) planul de evacuare se întocmeşte şi se afişeazã conform normelor generale de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 18
Informaţiile care se pun la dispoziţia persoanelor cazate trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele reguli privind comportarea în caz de incendiu produs în spaţiul de cazare:
a) dacã incendiul este în camerã se procedeazã la pãrãsirea imediatã a încãperii, acţionarea butonului de semnalizare, dacã construcţia este echipatã cu astfel de sistem, şi anunţarea personalului de la recepţie sau a celui responsabil cu administrarea acestor spaţii;
b) pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clãdirii se folosesc întotdeauna scãrile de evacuare menţionate în planul de evacuare; nu se folosesc lifturile;
c) dacã incendiul nu este în propria camerã de cazare se procedeazã la pãrãsirea încãperii, dacã acest lucru poate fi fãcut în siguranţã; la pãrãsirea camerei de cazare se urmãreşte luarea cheii de la intrare pentru situaţia în care incendiul blocheazã calea de evacuare şi utilizatorul trebuie sã se întoarcã în camerã;
d) pentru a verifica dacã incendiul se manifestã pe coridor, se procedeazã la verificarea, cu dosul palmei, a temperaturii uşii de corespondenţã cu acesta; în situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardosealã cu umãrul sprijinit de uşã se procedeazã la deschiderea acesteia cu atenţie; se are în vedere cã închiderea uşii trebuie sã se facã imediat ce se constatã cã dincolo de aceasta sunt flãcãri, iar parcurgerea distanţei pânã la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizeazã din poziţia aplecat sau târâş, având în vedere cã zona dinspre pardosealã este mai puţin afectatã de fum;
e) în situaţia în care uşa este fierbinte, aceasta nu se deschide, ci se etanşeazã cu prosoape sau cearceafuri umede;
f) în cazul în care coridorul sau scãrile sunt impracticabile din cauza fumului, utilizatorii trebuie sã rãmânã în camerã, cu menţinerea închisã a uşii;
g) se procedeazã la anunţarea incendiului la numãrul de apel unic 112.
ART. 19
În cazul spaţiilor de cazare care deservesc grãdiniţele ori creşele, suplimentar faţã de prevederile art. 17 se au în vedere şi urmãtoarele mãsuri:
a) spaţiile de acest tip se amplaseazã exclusiv la parterul clãdirilor, cât mai aproape de calea de evacuare;
b) amplasarea paturilor în dormitoare se face astfel încât sã fie asigurate culoare de trecere pentru salvarea copiilor şi evacuarea în caz de incendiu;
c) se asigurã personal instruit şi suficient, în raport cu numãrul şi vârsta copiilor, pentru supravegherea permanentã a dormitoarelor pe timpul cât copiii se odihnesc, atât pe durata zilei, cât şi pe cea a nopţii, şi salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu;
d) personalului de supraveghere i se repartizeazã nominal, concret şi în detaliu responsabilitatea salvãrii şi evacuãrii copiilor, astfel încât acesta sã cunoascã în ce sector acţioneazã şi care sunt copiii de a cãror salvare rãspunde;
e) se asigurã, prin supravegherea permanentã, educaţia copiilor şi mãsuri tehnice, condiţii pentru eliminarea completã a posibilitãţii copiilor de a intra în contact direct cu elemente ale instalaţiilor electrice, de joc cu focul deschis ori de acces în spaţii cu pericol de incendiu, precum bucãtãriile, centralele termice, podurile, subsolurile, turnurile şi alte asemenea locuri;
f) se asigurã echiparea cu instalaţii de încãlzire centralã, iar atunci când, din motive justificate, acest lucru nu este posibil, se pot utiliza sobe cu acumulare de cãldurã, executate cu uşiţele de alimentare în exterior.
ART. 20
La spaţiile destinate îngrijirii şi cazãrii persoanelor vârstnice şi, respectiv, îngrijirii sãnãtãţii, suplimentar faţã de cerinţele de la art. 17 se au în vedere şi urmãtoarele mãsuri:
a) amplasarea încãperilor şi a spaţiilor destinate îngrijirii şi cazãrii persoanelor, mai ales cele utilizate de persoane care nu se pot deplasa singure, se face de regulã la parterul clãdirilor şi cât mai aproape de calea de evacuare;
b) se asigurã supravegherea periodicã sau, dupã caz, permanentã a persoanelor în funcţie de gradul de mobilitate, vârstã şi starea de sãnãtate, astfel încât sã se elimine posibilitãţile de manifestare a unor cauze potenţiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea, precum lãsarea la îndemânã a unor obiecte ori materiale care faciliteazã aprinderea focului de tipul chibrituri şi brichete, a mijloacelor de încãlzire ori a altor aparate electrice;
c) se asigurã mijloace tehnice adecvate şi facil de manevrat, amplasate în imediata vecinãtate a paturilor, precum sonerii, dispozitive optice ori de alt tip, adecvate tuturor categoriilor de persoane cazate, prin care acestea, mai ales cele care nu se pot deplasa singure ori prezintã dizabilitãţi, sã poatã anunţa operativ personalului de supraveghere o situaţie deosebitã constatatã;
d) se asigurã instruirea personalului de supraveghere asupra modalitãţilor practice de asigurare a evacuãrii şi salvãrii persoanelor care nu se pot evacua singure şi dotarea cu mijloace tehnice specifice adecvate, în cantitãţile necesare, precum cãrucioare, tãrgi, pãturi, cârje, cadre pentru sprijin ori altele similare;
e) în funcţie de gradul de mobilitate ori tipul de dizabilitate a persoanelor, este necesar ca modul de distribuire a acestora în saloane ori camere sã fie echilibrat, astfel încât sã poatã permite personalului de supraveghere repartizat pe încãperi salvarea acestora în cel mai scurt timp posibil;
f) pentru spaţiile în care se aflã persoane cu deficienţe de vedere se asigurã marcarea direcţiei şi sensului de evacuare prin pictogramã în relief corespunzãtoare, amplasatã pe perete la o înãlţime de circa 120 cm faţã de pardosealã;
g) în vederea cunoaşterii permanente, de cãtre personalul medical sau de supraveghere, a posibilitãţii de deplasare ori evacuare a persoanelor, se stabileşte marcarea şi montarea de etichete pe uşile camerelor şi în dreptul paturilor.
ART. 21
La spaţiile destinate îngrijirii şi cazãrii persoanelor vârstnice şi, respectiv, îngrijirii sãnãtãţii, etichetele prevãzute la art. 20 lit. g) se marcheazã cu urmãtoarele culori:
a) roşu: persoane care nu se pot evacua singure;
b) galben: persoane care necesitã sprijin la evacuare;
c) verde: persoane care se pot evacua singure.
ART. 22
La spaţiile destinate preparãrii şi servirii mesei de cãtre personal propriu sau persoane din exterior, inclusiv în regim de asistaţi social, se asigurã urmãtoarele mãsuri:
a) verificarea periodicã a mijloacelor de preparat şi încãlzit hranã şi remedierea de îndatã a deficienţelor constatate, în aşa fel încât sã fie excluse scãpãri de gaze ori scurgeri de lichide inflamabile;
b) evitarea pregãtirii pe plitã a diverselor preparate, dacã acestea pot prezenta pericol de incendiu prin prelingerea grãsimilor pe plitã din tãvi sau din vase umplute peste limitã ori manipularea necorespunzãtoare a acestora;
c) mijloacele de preparat şi încãlzit hranã şi grãtarele pentru fript se prevãd cu hote având site de protecţie;
d) hotele şi tubulaturile de ventilare aferente acestora, grãtarele pentru fript, cuptoarele pentru copt şi cotloanele se curãţã şi se degreseazã sãptãmânal şi ori de câte ori este nevoie, interzicându-se cu desãvârşire curãţarea acestora prin ardere;
e) amenajarea sãlilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţã între elementele de mobilier specifice astfel încât sã fie asigurate circulaţiile interioare, marcarea cãilor de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe cãile de evacuare se asigurã sensul de deschidere spre exterior, precum şi menţinerea descuiatã a acestora pe întreaga duratã cât sunt prezente persoane în salã;
f) se interzic amplasarea, pe cãile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu, precum aranjamente florale, draperii, cuiere, oglinzi ori alte elemente de mobilier, precum şi existenţa unor praguri şi a unor covoare ori mochete nefixate pe pardosealã;
g) la terminarea programului de lucru se asigurã, de cãtre persoana cu responsabilitãţi în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, controlul vizual al spaţiilor, pentru a fi eliminate cauzele potenţiale de incendiu ce pot fi datorate activitãţilor care s-au desfãşurat;
h) la terminarea programului de lucru în aceste categorii de spaţii se asigurã obligatoriu întreruperea alimentãrii cu energie electricã şi gaze, oprirea maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor, verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente, evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfãşurãrii activitãţii şi efectuarea curãţeniei la locul de muncã, stingerea luminilor, încuierea şi predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere;
i) se afişeazã instrucţiuni specifice privind modul de operare şi manevrare a sistemelor, instalaţiilor şi utilajelor menţionate la lit. h), a echipamentelor de preparare a hranei şi a instalaţiilor şi mijloacelor specifice de stingere a incendiilor, îndeosebi a celor datorate uleiurilor şi grãsimilor.
ART. 23
La exploatarea spaţiilor în care se desfãşoarã activitãţi de învãţãmânt de toate gradele, în institute de învãţãmânt superior, academii, seminare teologice, precum şi în altele similare se asigurã urmãtoarele mãsuri:
a) în sãlile de clasã sau de cursuri nu se admite accesul unui numãr mai mare de persoane decât cel stabilit;
b) se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de spaţii, precum şi iluminarea cu flacãrã deschisã ori prin intermediul lumânãrilor, chibriturilor, faclelor ori al altor mijloace similare;
c) atunci când în procesul de învãţãmânt sunt necesare şi se utilizeazã obiecte specifice de cult care presupun prezenţa focului deschis sau a substanţelor incandescente, precum lumânãri, cãdelniţe ori alte obiecte similare, se asigurã mãsurile de apãrare împotriva incendiilor de<

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult