Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri

Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul Oficial nr. 0831 din 13 Decembrie 2010.
Actul nr. 262 din 02 Decembrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor

    In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) si art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevazute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificarile ulterioare.

                    Ministrul administratiei si internelor,
                             Constantin-Traian Igas

    Bucuresti, 2 decembrie 2010.
    Nr. 262.

    ANEXA
                              DISPOZITII GENERALE
                      de aparare impotriva incendiilor la
                      spatii si constructii pentru birouri

    CAP. I
    Scopul si domeniul de aplicare
    ART. 1
    (1) Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, denumite in continuare dispozitii generale, au ca scop prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii acestora prin masuri tehnice si organizatorice, protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie, a bunurilor si a mediului impotriva efectelor incendiilor.
    (2) Dispozitiile generale se aplica tuturor spatiilor si constructiilor pentru birouri de pe teritoriul Romaniei, indiferent de forma de proprietate, pe intreaga perioada de exploatare.
    (3) Prin perioada de exploatare se intelege si perioada in care activitatea normala este intrerupta, cum ar fi noaptea, zilele nelucratoare, zilele de sarbatori legale sau altele asemenea.
    ART. 2
    (1) Prin spatii si constructii pentru birouri se intelege orice cladire destinata activitatilor de birou, inclusiv spatiile de depozitare si administrative aferente acestora.
    (2) Spatiile si constructiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se clasifica, din punct de vedere constructiv, in:
    a) constructii independente pentru birouri;
    b) spatii pentru birouri inglobate in alte constructii.
    (3) Constructiile pentru birouri se clasifica, dupa regimul de inaltime, in cladiri normale/obisnuite, cladiri inalte si cladiri foarte inalte, in conformitate cu reglementarile tehnice specifice.
    ART. 3
    Prezentele dispozitii generale se completeaza cu prevederile specifice din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si cu reglementarile tehnice din domeniul apararii impotriva incendiilor aplicabile exploatarii constructiilor si instalatiilor in toate spatiile pentru birouri.

    CAP. II
    Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
    ART. 4
    Spatiile si constructiile pentru birouri sunt reprezentate de proprietar, de conducatorul institutiei/ operatorului economic care isi desfasoara activitatea in aceste cladiri sau de persoana desemnata de acestia, denumita in continuare administrator, ori de persoana care le utilizeaza in baza unui contract, a unei conventii sau a unui act juridic similar incheiat in acest sens, denumita in continuare locatar.
    ART. 5
    (1) In spatiile si constructiile pentru birouri, atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor pot fi exercitate de:
    a) cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    b) personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, in cazul in care este constituit si functioneaza un astfel de serviciu;
    c) persoana/persoanele care indeplineste/indeplinesc prin cumul atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    d) persoana fizica sau persoana juridica autorizata pentru desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, conform legii, pe baza de contract;
    e) administrator, pentru spatiile in care isi desfasoara activitatea mai putin de 10 angajati.
    (2) Atributiile personalului prevazut la alin. (1) lit. a)-d) pot fi indeplinite de persoanele care fac dovada atestarii obtinute in urma absolvirii unor cursuri de formare profesionala in domeniul apararii impotriva incendiilor, corespunzatoare atributiilor pe care urmeaza sa le indeplineasca, sau de persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) - parti ale intelegerii privind Zona Economica Europeana, care au obtinut recunoasterea calificarii pentru exercitarea ocupatiilor respective.
    ART. 6
    (1) Utilizatorii spatiilor si constructiilor pentru birouri pot fi:
    a) personalul angajat;
    b) personalul care desfasoara activitati de prestari servicii/de intretinere;
    c) personalul colaborator;
    d) clientii.
    (2) Prin client se intelege acea persoana care se afla la un moment dat in spatiul sau constructia pentru birouri.
    ART. 7
    In cazul spatiilor pentru birouri inglobate in alte constructii organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor reprezinta obligatia:
    a) proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, pentru spatiile comune;
    b) locatarilor, pentru spatiile inchiriate, daca nu se prevede altfel prin contractul, conventia sau alt act juridic similar incheiat intre parti.
    ART. 8
    Obligatiile pentru apararea impotriva incendiilor revin, potrivit legii, proprietarului, conducatorului institutiei/ operatorului economic sau administratorului, dupa caz.
    ART. 9
    (1) Atributiile personalului prevazut la art. 5 se detaliaza astfel incat sa permita, daca este cazul, identificarea obligatiilor legale delegate de proprietar sau conducatorul institutiei/operatorului economic.
    (2) Atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor care revin personalului prevazut la art. 5 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc in fisele posturilor.
    ART. 10
    Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor, emise de proprietar, conducatorul institutiei/ operatorului economic sau administrator, sunt:
    a) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, dupa caz;
    b) dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
    c) instructiunile de aparare impotriva incendiilor si atributiile salariatilor la locurile de munca;
    d) dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
    e) dispozitia privind organizarea instruirii personalului;
    f) dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un serviciu privat pentru situatii de urgenta, dupa caz;
    g) regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice, dupa caz;
    h) conventiile/contractele cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor, in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile;
    i) dispozitia privind modul de gestionare a deseurilor din materiale combustibile.
    ART. 11
    Masurile specifice de aparare impotriva incendiilor in spatiile si constructiile pentru birouri se stabilesc in functie de urmatoarele:
    a) identificarea si combaterea surselor specifice de aprindere;
    b) categoriile de materiale si modul de gestionare a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
    c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
    d) activitatile desfasurate de utilizatori.
    ART. 12
    (1) Interventia la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile din Normele generale de aparare impotriva incendiilor.
    (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute in cazul interventiei la locul de munca, nominalizarea personalului se face pentru fiecare schimb de lucru, precum si in afara programului de lucru, in zilele de repaus si sarbatori legale.
    (3) Prin loc de munca se intelege locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in spatiile si constructiile pentru birouri, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii profesionale.
    (4) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multe persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza conform contractului, conventiei sau actului juridic similar, incheiat intre parti.
    ART. 13
    Planurile de protectie impotriva incendiilor la spatiile si constructiile pentru birouri sunt:
    a) planul de evacuare a persoanelor;
    b) planul de interventie;
    c) planul de depozitare si de evacuare a materialelor care, conform legii, sunt considerate periculoase, dupa caz.
    ART. 14
    (1) Planurile de evacuare a persoanelor se intocmesc si se afiseaza conform prevederilor Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
    (2) Pentru spatiile pentru birouri inglobate in alte constructii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului si se afiseaza de catre proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator.
    ART. 15
    (1) Planurile de interventie se intocmesc in conformitate cu prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
    (2) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul asigura intocmirea planurilor de interventie pentru constructiile in care sunt inglobate spatii pentru birouri si comunica partilor interesate masurile si obligatiile ce le revin.
    (3) Pentru constructiile care au 2 sau mai multi proprietari sau in care se gasesc mai multe/multi institutii/operatori economici, cel care detine partea dominanta este integrator al tuturor masurilor de aparare impotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
    (4) Modelul structurii-cadru a planului de interventie este prezentat in anexa la Normele generale de aparare impotriva incendiilor.
    ART. 16
    Planurile de depozitare si evacuare se intocmesc si se afiseaza conform Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
    ART. 17
    Planurile de protectie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de modificarile conditiilor care au stat la baza intocmirii lor, precum si de modificarile legislative, constructive, de personal si altele asemenea.
    ART. 18
    Personalul prevazut la art. 5 are urmatoarele obligatii principale:
    a) indruma si controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor si informeaza proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul asupra deficientelor constatate;
    b) participa la controlul pe linia apararii impotriva incendiilor desfasurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;
    c) identifica pericolele de incendiu care pot sa apara la nivelul acestor tipuri de obiective;
    d) asigura tematica si desfasurarea activitatii de instruire periodica in domeniul situatiilor de urgenta, in limita competentelor detinute, a salariatilor si a personalului cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta;
    e) participa, in limita atributiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu;
    f) asigura intocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de protectie impotriva incendiilor si verifica periodic nivelul de cunoastere a acestora de catre personal;
    g) informeaza operativ proprietarul sau conducatorul institutiei/operatorului economic privind problemele aparute pe linia apararii impotriva incendiilor, modul de solutionare a acestora si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest scop;
    h) participa, cu aprobarea proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, la actiuni pe tema apararii impotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize organizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti sau de alte organe imputernicite prin lege si propune organizarea unor astfel de actiuni;
    i) participa la evaluarea anuala a nivelului de aparare impotriva incendiilor, efectuat de proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator si propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de aparare impotriva incendiilor si pentru mentinerea functionalitatii celor existente;
    j) verifica existenta, modul de amplasare si starea fizica a indicatoarelor de securitate;
    k) asigura functionarea corespunzatoare a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si a mijloacelor de semnalizare, conform reglementarilor tehnice specifice;
    l) se asigura ca verificarea, intretinerea si/sau repararea mijloacelor tehnice cu rol de protectie la foc se realizeaza numai de catre personal calificat;
    m) verifica periodic, cel putin anual, ca in spatiile si constructiile pentru birouri, cantitatile de materiale si substante combustibile utilizate sa nu conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare.
    ART. 19
    Personalul angajat si personalul colaborator are urmatoarele atributii principale:
    a) sa respecte Normele generale de aparare impotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispozitii generale, masurile si regulile specifice stabilite in cadrul persoanei juridice la care este angajat;
    b) sa respecte instructiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate in dotarea spatiului in care este angajat;
    c) sa participe, conform atributiilor stabilite, la evacuarea personalului in conditii de siguranta;
    d) sa intervina, conform organizarii specifice locului de munca, pentru stingerea oricarui incendiu, utilizand mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare.
    ART. 20
    Personalul care desfasoara activitati de prestari servicii de intretinere are urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte instructiunile/regulile specifice privind apararea impotriva incendiilor;
    b) sa intervina, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricarui inceput de incendiu, utilizand mijloacele de aparare impotriva incendiilor din dotare;
    c) prin activitatile desfasurate, sa nu afecteze buna functionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate apararii impotriva incendiilor din dotarea spatiilor si constructiilor pentru birouri;
    d) sa aduca la cunostinta proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.
    ART. 21
    Clientul are urmatoarele obligatii principale:
    a) sa respecte instructiunile/regulile specifice privind apararea impotriva incendiilor, aduse la cunostinta sub orice forma de catre proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator;
    b) prin modul de comportare sa nu afecteze buna functionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate apararii impotriva incendiilor din dotarea spatiilor/cladirilor;
    c) sa respecte toate mesajele transmise in caz de incendiu.
    ART. 22
    (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor proprii spatiilor si constructiilor pentru birouri reprezinta setul de reguli si masuri care definesc concret activitatile ce se desfasoara in domeniul apararii impotriva incendiilor.
    (2) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza si se pastreaza de personalul prevazut la art. 5 si se aproba de proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator.
    (3) La intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor se vor avea in vedere urmatoarele cerinte minimale:
    a) specificul activitatilor care se desfasoara in spatiile si constructiile respective pentru birouri;
    b) categoria de utilizatori care trebuie sa le cunoasca si sa le aplice;
    c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor si enumerarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor din dotarea sau echiparea constructiilor;
    d) modalitatile practice de evacuare a utilizatorilor;
    e) dotarea cu mijloace de interventie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de interventie propriu si extern.
    (4) Extrase din instructiunile de aparare impotriva incendiilor, cuprinzand prevederi specifice, se afiseaza la fiecare loc de munca prin grija personalului prevazut la art. 5.
    (5) Extrase din instructiunile de aparare impotriva incendiilor pentru clienti se afiseaza in locuri vizibile prin grija personalului prevazut la art. 5.
    ART. 23
    (1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza, in toate cazurile, cu informatiile din planurile de interventie.
    (2) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de modificarile conditiilor care au stat la baza intocmirii lor, precum si de modificarile legislative, constructive, de personal si altele asemenea.
    (3) Fiecare instructiune de aparare impotriva incendiilor trebuie sa aiba inscrise data intocmirii/reviziei si data aprobarii.
    ART. 24
    Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spatiilor si constructiilor pentru birouri se executa de personalul prevazut la art. 5 si se finalizeaza prin elaborarea unui document scris in care se consemneaza cel putin:
    a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control;
    b) constatarile rezultate din teren;
    c) propunerile de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii.

    CAP. III
    Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor

    SECTIUNEA 1
    Reguli generale de aparare impotriva incendiilor
    ART. 25
    Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spatiilor si constructiilor pentru birouri privesc:
    a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfasurarii si dupa incheierea activitatilor;
    b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului de incendiu;
    c) mentinerea conditiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor in siguranta si pentru securitatea echipelor de interventie in cazul izbucnirii unui incendiu;
    d) intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si de semnalizare.
    ART. 26
    (1) Dispozitivele, echipamentele, instalatiile, sistemele si altele asemenea destinate apararii impotriva incendiilor trebuie verificate si intretinute corespunzator, pentru a se asigura mentinerea permanenta a caracteristicilor tehnicotactice prevazute in documentatiile tehnice elaborate de producator.
    (2) Periodicitatea lucrarilor de verificare si intretinere tehnica se stabileste in functie de prevederile reglementarilor tehnice specifice si de instructiunile producatorului.
    (3) Lucrarile de verificare si intretinere a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor trebuie executate de personal autorizat si supervizate de personalul prevazut la art. 5.
    ART. 27
    In cadrul constructiilor si spatiilor pentru birouri se asigura marcarea si semnalizarea:
    a) locurilor pentru fumat, in conditiile legii;
    b) cailor de acces, evacuare si interventie;
    c) mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
    d) instalatiilor utilitare care pot genera risc de incendiu, precum cele electrice, de gaze, de incalzire si altele asemenea.
    ART. 28
    (1) Constructiile si spatiile pentru birouri pot fi incalzite, ventilate si climatizate pe ansamblu, centralizat sau local.
    (2) Atunci cand se utilizeaza instalatii locale de incalzire, ventilare si climatizare se respecta indicatiile producatorului si prevederile normelor tehnice de specialitate.
    ART. 29
    (1) In spatiile si constructiile pentru birouri, fumatul este interzis, cu exceptia locurilor special amenajate, in conditiile legii.
    (2) Acest lucru se marcheaza la intrarea/intrarile in cladire prin afisarea, in conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii si a sintagmei "FUMATUL INTERZIS!".
    (3) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
    a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant;
    b) instructiuni afisate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de incendiu;
    c) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.
    (4) Depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile cum sunt hartia, cartonul, textilele este interzisa.
    (5) Golirea scrumierelor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa.
    (6) Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.
    (7) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
    ART. 30
    Prin amplasare si functionare, spatiile pentru birouri inglobate in alte constructii nu trebuie sa afecteze securitatea la incendiu a constructiei.
    ART. 31
    (1) Circulatiile orizontale si verticale precum usi, culoare, holuri, scari, ascensoare si altele asemenea, destinate interventiei serviciilor de urgenta, trebuie mentinute in permanenta in stare de utilizare.
    (2) Caile de acces si evacuare, interioare si exterioare, trebuie mentinute permanent in stare de utilizare si marcate cu indicatoare de securitate, astfel incat sa permita utilizatorilor cladirii folosirea lor in caz de incendiu.
    (3) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cailor de acces prin depozitarea de materiale sau obiecte.
    (4) Este obligatorie verificarea zilnica de catre proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator a cailor de evacuare, pentru mentinerea acestora in stare de practicabilitate, daca nu se prevede altfel prin contract, conventie sau alt act juridic similar incheiat intre parti.
    ART. 32
    Pe intregul traseu de evacuare din spatiile si constructiile pentru birouri se interzic:
    a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu inaltimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie in perceperea traseului de evacuare;
    b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, in casele scarilor, sub rampele scarilor;
    c) amenajarea unor locuri de munca sau activitati, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporara de tipul expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul acestora si care nu sunt prevazute in proiect;
    d) aplicarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile.
    ART. 33
    (1) Traseele de evacuare a spatiilor si constructiilor pentru birouri nu trebuie sa conduca spre spatii din care evacuarea nu poate continua.
    (2) Se interzic desfiintarea usilor prevazute prin proiect la casele scarilor, de pe coridoare, holuri, vestibuluri si blocarea in pozitie deschisa a usilor prevazute cu mecanisme de autoinchidere.
    (3) Pe timpul desfasurarii activitatii in spatiile si constructiile pentru birouri se interzice incuierea usilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
    (4) Se interzice mascarea indicatoarelor si panourilor de marcare a cailor de evacuare, corpurilor iluminatului de siguranta pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingatoarelor de incendiu, hidrantilor interiori de incendiu cu decoratiuni, postere, afise sau bannere publicitare si alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.
    (5) Se interzice amenajarea de boxe, spatii de depozitare ori alte spatii de lucru in podurile cladirilor, in casele si sub rampele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare.
    ART. 34
    (1) Caile de acces si interventie, precum si accesul la sursele de apa pentru stingerea incendiilor se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole care ar putea impiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor.
    (2) Mentinerea in stare de practicabilitate a cailor de evacuare si interventie este obligatia proprietarului, administratorului sau conducatorului institutiei/operatorului economic pentru spatiile de utilizare comuna, respectiv obligatia locatarilor pentru partile de constructii si amenajari folosite de acestia.
    ART. 35
    Caile de evacuare trebuie sa permita evacuarea in siguranta a persoanelor cu dizabilitati motorii de la nivelurile la care acestea au acces.
    ART. 36
    (1) Functionarea iluminatului de siguranta se verifica de catre personalul prevazut la art. 5 si se mentine in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.
    (2) Compartimentarile interioare temporare in cadrul spatiilor si constructiilor pentru birouri se executa pe baza de dispozitie de santier insusita de proiectantul initial si verificatorul de proiect si nu trebuie sa afecteze iluminatul de siguranta.
    (3) In situatia executarii de compartimentari interioare temporare, este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta.
    ART. 37
    (1) Orice deficienta constatata la sistemul de alarmare in caz de incendiu cu mesaj preinregistrat, daca acesta exista, se remediaza imediat, in conformitate cu legislatia specifica.
    (2) Verificarea functionalitatii sistemului de alarmare prevazut la alin. (1) se face zilnic, de catre personalul prevazut la art. 5, si se consemneaza intr-un registru.
   

ART. 38
    (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice si instructiunilor producatorilor.
    (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii, neomologate sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.
    (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si intretinere, precum si a masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
    ART. 39
    (1) Pe timpul exploatarii spatiilor in care se desfasoara activitatile pentru care a fost realizata o amenajare temporara trebuie luate masuri pentru inlaturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantitatilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
    (2) Pe perioada realizarii amenajarilor temporare se interzice accesul utilizatorilor.
    ART. 40
    (1) In cladirile si spatiile pentru birouri pot fi pastrate pentru curatenie, igienizare, deparazitare, dezinsectie, in recipiente ermetic inchise si in locuri special amenajate, lichide inflamabile in cantitate totala de maximum 25 l.
    (2) Curatarea pardoselii, parchetului, dusumelelor, mochetelor si altor asemenea cu benzina, neofalina sau alte lichide inflamabile este interzisa.
    ART. 41
    (1) Pe timpul depozitarii, manipularii si expunerii produselor sau substantelor combustibile se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.
    (2) Produsele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.
    (3) Produsele si substantele combustibile se manipuleaza Zsi se depoziteaza in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
    (4) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depozitare.
    (5) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.
    ART. 42
    (1) Deseurile se indeparteaza prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, si se depun in locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor, stabilite de proprietar, potrivit prevederilor legislatiei specifice in vigoare.
    (2) Deseurile si ambalajele combustibile reutilizabile se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, in functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
    (3) Deseurile si ambalajele combustibile care nu se reutilizeaza se inlatura conform reglementarilor specifice.
    (4) Se interzice fumatul in spatiile de colectare a ambalajelor si deseurilor combustibile.
    ART. 43
    Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza conform instructiunilor producatorului, luandu-se masuri de control si prevenire a fenomenului de autoaprindere.
    ART. 44
    (1) Mentinerea in stare de functionare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie.
    (2) Utilizarea si verificarea periodica a sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice, conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice, este obligatorie.
    ART. 45
    (1) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire cu defectiuni, improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile.
    (2) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
    (3) Exploatarea sobelor si a instalatiilor de incalzire ce folosesc drept combustibil gazul metan sau gazul petrolier lichefiat se face cu respectarea stricta a instructiunilor emise de producatori si a masurilor din normativele de exploatare specifice.
    ART. 46
    Toate instalatiile/conductele prin care circula substante lichide sau gaze se marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv a pericolului acesteia, prevazute de normele tehnice specifice.
    ART. 47
    (1) Lucrarile de termoprotectie/ignifugare se executa numai de catre personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
    (2) Calitatea lucrarilor executate se certifica prin documente emise conform reglementarilor in vigoare.
    (3) Lucrarile de termoprotectie/ignifugare aplicate pe elementele de constructie si/sau pe structurile din alcatuirea constructiilor protejate/tratate se executa cu periodicitatea impusa de reglementarile tehnice specifice si instructiunile producatorului.
    ART. 48
    Elementele de limitare a propagarii incendiului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent in stare buna, pentru a-si indeplini rolul stabilit.
    ART. 49
    In spatiile si constructiile pentru birouri, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare, fapt care trebuie consemnat si in contractul, conventia sau alt act juridic similar incheiat intre parti.
    ART. 50
    In spatiile si constructiile pentru birouri, activitatea se organizeaza astfel incat sa nu se creeze aglomerari ale persoanelor si o supraincarcare cu mobilier si echipamente specifice care sa ingreuneze sau sa blocheze evacuarea in caz de incendiu.
    ART. 51
    Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile in poduri, subsoluri, pe culoare, in casele de scari si pe alte cai de evacuare astfel incat sa impiedice evacuarea sau sa mareasca pericolul de incendiu.
    ART. 52
    Se interzice utilizarea focului deschis si a mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa in spatiile si constructiile pentru birouri, in podurile, spatiile pentru arhivare si spatiile de depozitare ale acestora ori in alte locuri cu risc de incendiu.
    ART. 53
    Pe timpul exploatarii spatiilor si constructiilor pentru birouri trebuie luate masuri pentru inlaturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu prin limitarea, la strictul necesar, a cantitatilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
    ART. 54
    La terminarea programului de lucru se deconecteaza aparatele/sistemele de incalzire/ventilatie/ climatizare locala, se intrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electrica a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrica care nu necesita functionare permanenta.
    ART. 55
    Lucrarile de verificare, reparare si intretinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalatiilor si sistemelor destinate apararii impotriva incendiilor se executa de personal autorizat, in conditiile legii.
    ART. 56
    (1) In perioadele caniculare sau secetoase si premergator sezonului rece, proprietarul, administratorul sau conducatorul institutiei/operatorului economic asigura, prin personalul prevazut la art. 5, elaborarea si punerea in aplicare a unor programe speciale de masuri specifice de prevenire a incendiilor.
    (2) Masurile specifice in perioadele caniculare sau secetoase cuprind, in principal, urmatoarele:
    a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor ridicate si lipsei de precipitatii;
    b) interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;
    c) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
    d) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
    (3) Masurile specifice inainte de inceperea sezonului rece cuprind, in principal, urmatoarele:

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult