Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii
Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010

Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor

 

 In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevazute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificarile ulterioare.

                    Ministrul administratiei si internelor,
                                  Vasile Blaga


Bucuresti, 23 septembrie 2010
Nr 211

ANEXA

DISPOZITII GENERALE  de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii


    CAP. I
    Scop si domeniu de aplicare

    ART. 1
    (1) Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii, denumite in continuare dispozitii generale, stabilesc cerintele minime necesare pentru prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor necesare pentru limitarea propagarii si dezvoltarii acestora prin masuri tehnice si organizatorice, asigurarea sigurantei utilizatorilor si fortelor care actioneaza la interventie, securitatii spatiilor si constructiilor noi si a celor existente, destinate activitatilor permanente de intretinere si reparatii ale aparaturii, echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si altora similare, protectiei continutului acestora in caz de incendiu, precum si a mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta determinate de incendii in acest tip de obiective.
    (2) Prin ateliere si spatii de intretinere si reparatii, in sensul prezentelor dispozitii generale, se intelege acele locuri, zone, incaperi independente sau in cadrul altor constructii, inclusiv ateliere mobile, amenajate si dotate cu utilaje si aparate necesare desfasurarii activitatii pentru care au fost destinate.
    (3) Prin utilizatori, in sensul prezentelor dispozitii generale, se intelege personalul angajat, personalul care desfasoara activitati de prestari servicii/intretinere, personalul colaborator si clientii.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentelor dispozitii generale se aplica pe teritoriul Romaniei, pe intreaga perioada de exploatare a atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
    (2) Modul de aplicare al prezentelor dispozitii generale se urmareste pe timpul:
    a) activitatilor de control si verificare in scopul prevenirii incendiilor la constructii, procese, echipamente, sisteme care au rol in asigurarea cerintelor de siguranta a utilizatorilor si de securitate a constructiilor, in caz de incendiu;
    b) verificarii planurilor constructiilor existente, a documentatiilor tehnice pentru sistemele de siguranta a utilizatorilor si de securitate a constructiilor in caz de incendiu, a cailor de acces si evacuare a utilizatorilor si fortelor de interventie la incendiu, a surselor/rezervei de apa pentru incendii, a instalatiilor de ventilare si climatizare si a celorlalte sisteme/instalatii/dispozitive de aparare impotriva incendiilor;
    c) instruirii in domeniul apararii impotriva incendiilor a serviciilor private si voluntare pentru situatii de urgenta si a utilizatorilor;
    d) depozitarii, utilizarii si manipularii materialelor combustibile.
    ART. 3
    Prezentele dispozitii generale se completeaza cu prevederile specifice din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si cu alte reglementari tehnice din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor aplicabile exploatarii constructiilor si instalatiilor utilitare aferente acestora, precum si constructiilor cu destinatie ateliere si spatii de intretinere si reparatii ale aparaturii, echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si altora asemenea.
    ART. 4
    Respectarea prevederilor prezentelor dispozitii generale se verifica pe timpul controalelor de prevenire a incendiilor executate la acest tip de obiective de sefii locurilor de munca, de cadrele tehnice ori de personalul de specialitate propriu cu atributii pe linia apararii impotriva incendiilor sau prin componenta preventiva a serviciului privat pentru situatii de urgenta, acolo unde acesta este constituit, in conditiile legii, de organele administratiei publice locale prin componenta preventiva din cadrul serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgenta, pentru operatorii economici si institutiile publice subordonate consiliului local si de inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti.
    ART. 5
    Conducatorul institutiei/operatorului economic la nivelul careia/caruia exista ateliere si spatii de intretinere si reparatii, prin persoana desemnata de acesta, denumita in continuare administrator, are urmatoarele obligatii principale sub aspectul apararii impotriva incendiilor:
    a) stabileste, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare in unitatea pe care o administreaza si le aduce la cunostinta salariatilor;
    b) solicita, dupa caz, elaborarea documentatiei tehnice si includerea in aceasta a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
    c) obtine autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatilor conform legii;
    d) asigura incadrarea personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    e) asigura desfasurarea controalelor de aparare impotriva incendiilor organizate de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti sau de catre personalul prevazut de lege;
    f) ia masuri pentru remedierea deficientelor constatate, in conditiile legii;
    g) asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute in documentatia tehnica mentionata la lit. b) sau de prezentele dispozitii generale.

    CAP. II
    Reguli si masuri de prevenire a incendiilor

    SECTIUNEA 1
    Prevederi comune pentru ateliere si spatii de intretinere si reparatii

    ART. 6
    Administratorul asigura in permanenta functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor la parametrii stabiliti in documentatia tehnica corespunzatoare.
    ART. 7
    Pe timpul lucrului in atelierele si spatiile in care se desfasoara activitatile de intretinere si reparatii ale aparaturii, echipamentelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor si altora similare, trebuie luate masuri de reducere a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
    ART. 8
    Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice, precum si instructiunilor producatorului.
    ART. 9
    (1) Pe timpul desfasurarii activitatii in ateliere si spatii de intretinere si reparatii, usile de pe caile de evacuare se mentin in permanenta descuiate.
    (2) Prin proiect se admite adoptarea de solutii cu usi pe caile de evacuare prevazute cu electromagneti actionati de centrale de detectie si semnalizare a incendiilor si de declansatoare manuale, prevazute cu surse de alimentare cu energie electrica de rezerva.
    ART. 10
    In incinta atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii, precum si in afara acestora trebuie sa fie asigurate marcarea si semnalizarea, conform reglementarilor in vigoare, a:
    a) cailor de acces, de evacuare si interventie;
    b) locurilor pentru fumat/de interzicere a fumatului;
    c) locurilor de adunare a utilizatorilor in caz de incendiu;
    d) locurilor de evacuare;
    e) locurilor de depozitare a bunurilor in caz de incendiu;
    f) locurilor de parcare;
    g) mijloacelor initiale de interventie.
    ART. 11
    (1) Se interzice fumatul in ateliere si spatii de intretinere si reparatii.
    (2) Fumatul este permis numai in locuri special amenajate in afara cladirii.
    ART. 12
    (1) Lucrarile cu foc deschis se executa numai dupa obtinerea permisului de lucru cu foc si dupa luarea masurilor de prevenire necesare, cu exceptia atelierelor care au ca obiect de activitate executarea lucrarilor de acest gen.
    (2) Permisul de lucru cu foc este emis in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    ART. 13
    Se interzice utilizarea buteliilor cu fluide tehnologice improvizate, necertificate conform legii, neechipate cu aparatura de masura si control si neasigurate impotriva rasturnarii.
    ART. 14
    Se interzice utilizarea buteliilor de aragaz cu defectiuni sau in stare avansata de uzura, neechipate cu aparatura de masura si control si neasigurate impotriva rasturnarii.
    ART. 15
    Instalatiile utilitare aferente atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii, precum si instalatiile tehnologice se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.
    ART. 16
    Instalatiile aferente atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului in care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele specifice de aparare impotriva incendiilor.
    ART. 17
    Instalatiile tehnologice se exploateaza cu respectarea stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de proiectanti si de producatori/furnizori.
    ART. 18
    Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii sunt obligatorii:
    a) respectarea instructiunilor de functionare;
    b) functionarea cu sisteme, aparate si echipamente corespunzatoare pentru controlul si mentinerea parametrilor;
    c) intretinerea elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;
    d) respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
    e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari numai de catre personal autorizat;
    f) utilizarea unor aparate/echipamente care sa nu prezinte risc de incendiu si/sau de explozie;
    g) asigurarea protectiei la foc corespunzatoare fata de materialele si substantele combustibile existente in spatiul in care sunt utilizate.
    ART. 19
    La terminarea programului de lucru in ateliere si spatii de intretinere si reparatii se efectueaza urmatoarele operatiuni obligatorii:
    a) intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, abur si altele asemenea a masinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor care nu necesita functionare permanenta;
    b) verificarea inchiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si recipiente;
    c) evacuarea deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii si efectuarea curateniei la locul de munca;
    d) intreruperea iluminatului, cu exceptia celui de siguranta;
    e) incuierea si predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atributii de conducere.
    ART. 20
    (1) Instalatiile electrice se executa, se intretin si se exploateaza conform prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate in vigoare.
    (2) Orice modificare a instalatiilor electrice existente se realizeaza de catre personal autorizat, pe baza de documentatie tehnica.
    ART. 21
    Instalatia electrica se verifica periodic de persoane fizice sau juridice autorizate, conform reglementarilor specifice.
    ART. 22
    La exploatarea instalatiilor si receptoarelor electrice se interzic:
    a) inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intreruptoarelor automate cu altele necalibrate sau improvizate;
    b) incarcarea instalatiei electrice - conductori, cabluri, intreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare si altele asemenea peste sarcina maxima admisa;
    c) realizarea unor contacte electrice imperfecte, care nu au rezistenta de trecere comparabila cu rezistenta ohmica a conductorilor legati, sigure in timp si usor de verificat;
    d) asigurarea altui nivel de izolatie decat cel al conductorilor la legaturile electrice;
    e) supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune mai mari decat cele pentru care au fost dimensionate;
    f) nepregatirea suprafetelor de contact ale conductorilor inainte de executia legaturilor electrice prin mijloace adecvate;
    g) executarea legaturilor electrice prin mijloace si metode neadecvate astfel incat sa existe contacte imperfecte care sa genereze supraincalziri, perlari sau scantei;
    h) lasarea neizolata a capetelor conductorilor electrici, in cazul demontarii partiale a unei instalatii;
    i) folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fara stecar, direct in prize;
    j) utilizarea prizelor, neprevazute cu dispozitiv de protectie diferentiala si de limitare a puterii, amplasate la distanta mai mica de 1,00 m de materiale combustibile, in depozitele si magaziile cu materiale combustibile;
    k) utilizarea receptorilor de energie electrica - radiatoare, resouri, fiare de calcat, ciocane de lipit si altele asemenea, fara luarea masurilor de izolare fata de materialele si elementele combustibile din spatiul sau incaperea respectiv/respectiva;
    l) utilizarea lampilor mobile/portative, alimentate prin cordoane improvizate si/sau uzate;
    m) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina/abajururilor improvizate din carton, hartie sau din alte materiale combustibile;
    n) asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum carpe, hartii, folii de material plastic, lemne etc.;
    o) utilizarea radiatoarelor si a resourilor electrice neomologate ori in alte locuri decat cele stabilite prin instructiuni sau agremente tehnice;
    p) folosirea in stare defecta, uzata si/sau cu improvizatii a instalatiei electrice si/sau a receptorilor electrici;
    q) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
    r) agatarea sau introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
    s) depozitarea de obiecte si/sau materiale combustibile in posturile de transformare, in incaperile tablourilor generale de distributie a energiei electrice, precum si sub/in cutiile tablourilor electrice;
    t) efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii de catre personal necalificat si neautorizat;
    u) exploatarea tablourilor electrice, releelor, contactoarelor, reostatelor de pornire, dozelor de derivatie, conexiunilor motoarelor electrice si altora asemenea, fara carcase si capace de protectie.
    ART. 23
    Instalatiile/Aparatele electrice trebuie sa aiba gradul de protectie corespunzator conditiilor de mediu in care sunt exploatate, grad de protectie mentinut pe intreaga perioada de functionare si utilizare in mediile respective, sa nu prezinte defectiuni si improvizatii si sa fie legate la pamant conform normelor in vigoare.
    ART. 24
    Traseele cablurilor electrice trebuie astfel alese incat sa se asigure protectia acestora impotriva deteriorarilor mecanice, a coroziunii, vibratiilor si supraincalzirii.
    ART. 25
    Motoarele, corpurile de iluminat, intreruptoarele si altele asemenea care echipeaza atelierele si spatiile de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda conditiilor de mediu in care se utilizeaza.
    ART. 26
    (1) Exploatarea si intretinerea instalatiilor fixe de gaze naturale sau G.P.L. se asigura de proprietarul constructiei in care sunt amplasate ateliere si spatii de intretinere si reparatii, daca nu se prevede altfel in contractul, conventia sau in alt act juridic similar incheiat intre proprietar/locator si chirias/locatar.
    (2) Masurile de aparare impotriva incendiilor se asigura de catre proprietar/locator sau chirias/locatar, conform obligatiilor prevazute in contractul, conventia sau in alt act juridic similar incheiat intre parti.
    ART. 27
    Instalatiile pentru G.P.L. se utilizeaza cu respectarea stricta a prevederilor normativelor in vigoare.
    ART. 28
    (1) Elementele instalatiilor - conducte, robinete, arzatoare si altele asemenea se verifica periodic si se intretin in buna stare de functionare, inlaturandu-se orice posibilitate de scurgere a gazelor.
    (2) In cazul in care se constata miros de gaze, inainte de a se aprinde focul se aeriseste incaperea respectiva, se depisteaza si se inlatura de catre personal autorizat defectele care au provocat scaparile de gaze.
    ART. 29
    (1) Aprinderea si stingerea focului se executa numai de personal instruit in acest scop.
    (2) Pentru aceasta, la fiecare soba se pune cate o eticheta, pe care se mentioneaza, pe langa ora de aprindere si stingere, urmatorul text: "Pentru aprinderea si stingerea focului raspunde: numele si prenumele persoanei".
    (3) La aprinderea si stingerea focului la aparate consumatoare de combustibili gazosi se respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 30
    Se interzice folosirea gazelor in sobele sau aparatele defecte si a caror etanseitate a canalelor si cosului de evacuare a fumului nu este asigurata.
    ART. 31
    (1) Exploatarea si intretinerea mijloacelor de incalzire locala permanente si provizorii pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de proprietarul constructiei in care sunt amplasate ateliere si spatii de intretinere si reparatii.
    (2) Mijloacele de incalzire locala trebuie sa fie omologate, certificate si adecvate spatiului in care sunt utilizate.
    ART. 32
    In cazul in care se impune suplimentarea cu surse de incalzire, aceasta se realizeaza cu respectarea masurilor de prevenire a incendiilor.
    ART. 33
    Se interzice utilizarea surselor de incalzire cu flacara deschisa in spatiile de lucru cu pericol de incendiu si/sau de explozie.
    ART. 34
    Materialele sau elementele combustibile din fata focarelor si cenusarelor se asaza la distanta de minimum 1,25 m fata de acestea, iar cele greu combustibile la 1,00 m.
    ART. 35
    (1) In incaperile in care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea unor cantitati de combustibili solizi care sa depaseasca consumul pentru 24 de ore.
    (2) Depozitarea/Amplasarea materialelor combustibile se face la o distanta mai mare de 0,50 m la sobele cu acumulare de caldura.
    (3) Este interzisa asezarea materialelor combustibile deasupra sobelor sau direct pe acestea.
    ART. 36
    Mijloacele de incalzire locala cu combustibili solizi sau gaze, precum si rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeaza combustibili lichizi, a caror protectie termica a fost asigurata de producator pe baza incercarilor efectuate si acceptata la omologarea produsului, pot fi amplasate la distante mai mici decat cele prevazute mai sus, doar daca acest lucru este precizat in instructiunile de folosire.
    ART. 37
    In fata usitei de alimentare a sobei cu combustibili solizi, pardoseala combustibila se protejeaza cu tabla metalica avand dimensiunile minime de 0,70 m x 0,50 m.
    ART. 38
    (1) Inainte de utilizare, sobele si cosurile de fum trebuie verificate amanuntit, reparate, curatate si date in exploatare in perfecta stare de functionare.
    (2) Nu se admite utilizarea sobelor fara usite la focare si cenusare, defecte sau izolate necorespunzator fata de elementele combustibile ale cladirilor.
    ART. 39
    Este interzisa aprinderea focului in sobe prin stropire cu benzina, petrol sau alte lichide combustibile.
    ART. 40
    Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori in imediata lor apropiere.
    ART. 41
    Nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarului sobei sau a carbunilor cu o putere calorifica mai mare decat cea stabilita de producator.
    ART. 42
    Cenusa se evacueaza periodic intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop, fara pericol de incendiu si numai dupa ce se sting complet resturile de jar.
    ART. 43
    Se interzice supraalimentarea cu combustibil a sobelor, astfel incat sa se evite incalzirea excesiva a acestora.
    ART. 44
    Gurile de alimentare cu combustibil a sobelor cu acumulare de caldura se amplaseaza in exteriorul atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii.
    ART. 45
    In ateliere si spatii de intretinere si reparatii se interzice folosirea sobelor fara acumulare de caldura.
    ART. 46
    Amplasarea centralelor termice se realizeaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specifice si cu prescriptiile producatorului/furnizorului.
    ART. 47
    Exploatarea centralelor termice, precum si a instalatiilor de cazane aferente se efectueaza numai de catre personal calificat si autorizat.
    ART. 48
    Punerea in functiune si exploatarea centralelor termice cu abur sau apa supraincalzita se fac numai pe baza autorizatiei de exploatare, eliberata de Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor si Instalatiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.).
    ART. 49
    Punerea in functiune si exploatarea centralelor termice cu abur de joasa presiune si apa calda pana la 100°C se executa conform instructiunilor in vigoare.
    ART. 50
    Se interzice depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea efectiva a acesteia.
    ART. 51
    Aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranta si altele asemenea se mentin in perfecta stare de functionare.
    ART. 52
    (1) Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevad, in fata focarelor, sub injectoare, cu tavi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalatii.
    (2) Scurgerile accidentale de combustibil se colecteaza si se evacueaza imediat in locuri special amenajate.
    ART. 53
    Inainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifica focarul si se indeparteaza eventualele scurgeri de combustibil.
    ART. 54
    Inainte de punerea in functiune a cazanelor, precum si dupa oprirea acestora, focarele si canalele de fum se ventileaza timp de 10 minute, folosindu-se instalatia prevazuta in acest sens sau instalatia utilizata pentru evacuarea gazelor arse.
    ART. 55
    Aprinderea combustibilului pulverizat in focarele cazanelor se efectueaza fie electric, fie cu ajutorul unei torte fixate pe o vergea metalica lunga de circa 80,00 cm, nefiind admise improvizatiile.
    ART. 56
    Se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescenta a focarului sau de la flacara altui arzator.
    ART. 57
    Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun in functiune numai dupa verificarea arzatoarelor si numai daca acestea corespund presiunii din conductele de gaze, in limitele prevazute de norme.
    ART. 58
    (1) Controlul etanseitatii conductelor/instalatiilor/echipamentelor cu gaz se executa numai cu emulsie de apa si sapun.
    (2) La aparitia unei neetanseitati sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se inchide robinetul de pe conducta principala din exteriorul cladirii si se deschid ferestrele si usile pentru aerisirea intensa a salii.
    ART. 59
    Aprinderea arzatoarelor cu gaze in focarele cazanelor de la centralele termice se face pe principiul "gaz pe flacara".
    ART. 60
    Circuitul de alimentare al fiecarui arzator se prevede cu doua robinete montate in serie, dintre care unul cu actionare manuala.
    ART. 61
    Pozitia ventilelor "inchis" sau "deschis" se marcheaza vizibil.
    ART. 62
    Pentru fiecare cazan se asigura efectuarea periodica a reviziei si lucrarile de reparatii potrivit termenelor prevazute de normele I.S.C.I.R.
    ART. 63
    (1) Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, de climatizare se verifica si se intretin periodic, conform instructiunilor producatorului/furnizorului si reglementarilor tehnice specifice.
    (2) Sistemele de ventilare trebuie sa asigure, in caz de incendiu, evacuarea fumului si gazelor fierbinti din cladire pentru a permite iesirea utilizatorilor si accesul echipelor de interventie in conditii de siguranta.
    ART. 64
    Sistemele de ventilare natural organizata si sistemele de ventilare mecanica ale incaperilor in atmosfera carora se degaja gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se intretin si se utilizeaza astfel incat in exploatarea normala sa se evite posibilitatea acumularii acestor substante in cantitati ce pot prezenta pericol de incendiu ori explozie.
    ART. 65
    Plasele de sarma sau gratarele de protectie de la prizele de ventilare se mentin in buna stare astfel incat sa impiedice patrunderea diferitelor corpuri straine in canalele de ventilare.
    ART. 66
    Amplasarea in incaperi a gurilor de absorbtie se face in raport cu greutatea specifica a gazelor sau a vaporilor ce se evacueaza, iar la ventilarile locale, acestea trebuie sa se afle cat mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.
    ART. 67
    Ventilatoarele montate in incaperile/zonele cu degajari de substante combustibile precum gaze, vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculeaza astfel de substante se mentin in buna stare de functionare si se prevad cu protectii corespunzatoare mediului.
    ART. 68
    Se interzice evacuarea, prin aceeasi instalatie de ventilare, a substantelor combustibile si a celor inflamabile, precum si a substantelor care, in amestec, pot provoca aprindere sau explozie.
    ART. 69
    La exploatarea instalatiilor de ventilare se realizeaza masuri pentru:
    a) mentinerea unei exhaustari continue si a unei viteze constante de circulatie a aerului in canale pentru a se inlatura posibilitatile de formare a amestecurilor explozive;
    b) interzicerea utilizarii surselor de caldura sau scantei la instalatiile amplasate in medii in care exista praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
    c) intretinerea, verificarea si curatarea periodica de depunerile combustibile a canalelor, tubulaturii si a ventilatoarelor;
    d) limitarea posibilitatilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin intretinerea in bune conditii a clapetelor antifoc prevazute.
    ART. 70
    La instalatiile de ventilare care prezinta pericol de incendiu sau explozie se mai respecta si urmatoarele masuri specifice:
    a) tubulatura de aspiratie trebuie sa asigure posibilitatea curatarii ei fara dificultate;
    b) conductele de ventilare trebuie sa fie bine intretinute, pentru a nu permite scapari de particule si de vapori inflamabili;
    c) gratarele care se afla deasupra canalelor de aspiratie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale care nu produc scantei la lovire.
    ART. 71
    (1) Inainte de inceperea activitatii, instalatiile de ventilare/climatizare se verifica urmarindu-se in principal daca acestea corespund destinatiei amenajarii.
    (2) La verificarea instalatiilor de ventilare/climatizare se tine cont de modul de functionare a clapetelor antifoc, a etanseitatilor la trecerea tubulaturii prin elemente de constructie, de modul de asigurare si functionare a motoarelor de rezerva si altele asemenea.
    ART. 72
    Instalatiile de protectie impotriva trasnetului se mentin si se exploateaza in buna stare de functionare, conform prevederilor legale.
    ART. 73
    Mentinerea in stare corespunzatoare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice specifice.
    ART. 74
    Verificarea si intretinerea instalatiilor de protectie impotriva trasnetului se efectueaza numai de personal specializat si autorizat, cu respectarea stricta a cerintelor reglementarilor tehnice in vigoare.
    ART. 75
    Instalatiile de protectie impotriva trasnetului se verifica periodic, conform unui grafic stabilit si cu respectarea prevederilor normativului de specialitate, urmarindu-se integritatea fizica, continuitatea si buna functionare a tuturor elementelor componente: dispozitive de captare, conductoare de coborare, prize de pamant si altele asemenea.
    ART. 76
    Este obligatorie utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice.
    ART. 77
    (1) In ateliere si spatii de intretinere si reparatii caile de acces, evacuare si interventie trebuie sa respecte conditiile impuse de reglementarile tehnice.
    (2) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cailor de evacuare.
    (3) Gabaritul cailor de evacuare trebuie asigurat in vederea exploatarii facile de catre toate categoriile de utilizatori.
    ART. 78
    In ateliere si spatii de intretinere si reparatii, riscul de incendiu se identifica, se evalueaza si se controleaza conform prevederilor actelor normative specifice.
    ART. 79
    Se interzice utilizarea instalatiilor si aparaturii electrice neomologate, necertificate ori cu defectiuni si/sau improvizatii.
    ART. 80
    Se interzic depozitarea, chiar temporara, in ateliere si spatii de intretinere si reparatii, de materiale in cantitati mai mari decat cele necesare consumului pe schimb, precum si depozitarea produselor finite in spatiile mentionate anterior.
    ART. 81
    Se asigura permanent curatarea de praful si pulberile ce se depun pe corpurile si conductele de incalzire, corpurile de iluminat, tubulaturile de ventilare si altele asemenea.
    ART. 82
    Accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor trebuie asigurat permanent pe cai de circulatie libere si practicabile.
    ART. 83
    (1) La ateliere si spatii de intretinere si reparatii focul deschis se foloseste in scopuri tehnologice.
    (2) Se interzice lasarea fara supraveghere a focului deschis.
    ART. 84
    (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu se poate executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat masuri pentru indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea atelierelor si spatiilor de intretinere si reparatii, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.
    (2) Lucrarile mentionate la alin. (1) se executa in conformitate cu prevederile art. 12.
    (3) Permisul de lucru cu foc nu este obligatoriu daca destinatia spatiilor in care sunt efectuate lucrarile este specifica operatiunilor de sudare, taiere, lipire si altele asemenea.
    (4) In toate cazurile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si informarea serviciului voluntar public/privat pentru situatii de urgenta.
    ART. 85
    (1) Permisul de lucru cu foc prevazut la art. 84 alin. (3) se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.
    (2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.
    (3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.
    ART. 86
    Seful atelierului sau spatiului pentru intretinere si reparatii in care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure masuri pentru:
    a) pregatirea locului;
    b) instruirea personalului;
    c) controlul dupa terminarea lucrarii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Prevederi specifice pentru ateliere si spatii de intretinere si reparatii

    § 1. Ateliere pentru prelucrarea lemnului
    ART. 87
    In atelierele pentru prelucrarea lemnului sunt interzise:
    a) fumatul;
    b) lucrarile de sudare/lipire cu flacara;
    c) manipularea, depozitarea lichidelor combustibile ori a substantelor inflamabile/explozive;
    d) executarea operatiilor de grunduire, vopsire, lacuire; e) introducerea in ateliere a unor cantitati de materii prime mai mari decat necesarul schimbului de lucru, precum si depozitarea in aceste spatii a produselor finite.
    ART. 88
    In scopul prevenirii acumularii de praf de lemn, atelierele pentru prelucrarea lemnului se prevad cu instalatii de ventilare naturala sau mecanica, completate cu instalatii pentru captarea prafului, dotate cu sisteme de inter

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult