Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale )

Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ
EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 2 septembrie 2010 
Data intrarii in vigoare : 2 septembrie 2010


    În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, 

    ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Vasile Blaga


    Bucureşti, 19 august 2010.
    Nr. 187.


    ANEXĂ

                              DISPOZIŢII GENERALE
         privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ

    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare

    ART. 1
    (1) Prezentele dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, denumite în continuare dispoziţii generale, au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.
    (2) Dispoziţiile generale se aplică spaţiilor pentru comerţ pe întreaga perioadă de exploatare a acestora.
    (3) Dispoziţiile generale sunt obligatorii pe întreg teritoriul României, indiferent de forma de proprietate.
    ART. 2
    (1) Prin spaţiu pentru comerţ se înţelege orice construcţie sau amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, activităţii de comerţ, inclusiv spaţiile de depozitare şi administrative aferente acestora.
    (2) Spaţiile pentru comerţ se clasifică din punctul de vedere al modului în care au fost construite în:
    a) spaţii pentru comerţ independente;
    b) spaţii pentru comerţ înglobate în alte construcţii.
    (3) Spaţiile pentru comerţ se clasifică din punctul de vedere al complexităţii şi diversităţii produselor comercializate în:
    a) centre comerciale de tip mall, hipermarket şi supermarket;
    b) centre comerciale de tip show-room;
    c) magazine.
    ART. 3
    Prezentele dispoziţii generale nu se aplică:
    a) spaţiilor în care se desfăşoară prestări de servicii, activităţi de alimentaţie publică şi culturale/de divertisment;
    b) sălilor de spectacole şi cinematografelor care intră în categoria spaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a);
    c) parcajelor subterane şi supraterane aferente spaţiilor pentru comerţ.
    ART. 4
    Prezentele dispoziţii generale se completează cu Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi cu reglementările tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor şi instalaţiilor în toate spaţiile de comerţ.

    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

    ART. 5
    Spaţiile pentru comerţ sunt reprezentate, de regulă, de proprietar, care însă poate delega această responsabilitate persoanei care administrează spaţiul pentru comerţ.
    ART. 6
    (1) La nivelul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii pentru comerţ, personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor poate fi reprezentat, după caz, de către:
    a) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, numit exclusiv pentru această activitate, pentru clădiri cu suprafaţă desfăşurată mai mare de 2.500 m²;
    b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, care se încadrează în funcţie de criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;
    c) persoana/e care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    d) persoane fizice sau persoane juridice atestate pentru desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform legii, pe bază de contract;
    e) administrator, pentru spaţiile unde sunt mai puţin de 10 angajaţi.
    (2) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) lit. a)-d) pot fi îndeplinite de persoanele care fac dovada atestării pregătirii profesionale în domeniul apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare atribuţiilor pe care urmează să le îndeplinească, sau persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) - părţi ale înţelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obţinut recunoaşterea calificării pentru exercitarea ocupaţiilor respective.
    ART. 7
    (1) Utilizatorii spaţiilor pentru comerţ sunt:
    a) personalul angajat;
    b) personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/întreţinere;
    c) cumpărătorii.
    (2) Prin cumpărător, în sensul prezentelor dispoziţii generale, se înţelege persoana care se află la un moment dat în spaţiul pentru comerţ.
    ART. 8
    În cazul spaţiilor pentru comerţ înglobate în alte construcţii, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor reprezintă obligaţia:
    a) proprietarilor construcţiilor, pentru spaţiile comune;
    b) locatarilor, pentru spaţiile închiriate, dacă nu se prevede altfel prin contractul/convenţia de închiriere sau prin alt act juridic similar încheiat între părţi.
    ART. 9
    În domeniul apărării împotriva incendiilor, proprietarul are următoarele obligaţii principale:
    a) solicită avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru desfăşurarea activităţii, conform legii;
    b) asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;
    c) permite desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de către personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b);
    d) stabileşte măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
    e) asigură instruirea utilizatorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    f) asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice, după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziţii generale;
    g) asigură, potrivit prezentelor dispoziţii generale, întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii şi le aprobă;
    h) stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal;
    i) evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
    j) îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării persoanelor şi bunurilor, prevăzute la art. 94;
    k) reglementează, după caz, raporturile privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii.
    ART. 10
    (1) Atribuţiile personalului prevăzut la art. 6 se detaliază astfel încât să permită, dacă este cazul, identificarea obligaţiilor legale delegate de proprietar.
    (2) Atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor care revin personalului prevăzut la art. 6 lit. a)-d) se stabilesc în fişele posturilor.
    ART. 11
    Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, emise de proprietar, sunt după cum urmează:
    A. pentru spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mare de 400 m²:
    a) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;
    b) dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
    c) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
    d) dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
    e) dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
    f) dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contractul/convenţia cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, după caz;
    g) regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice, după caz;
    h) convenţiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;
    B. pentru spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mică de 400 m²: actele prevăzute la pct. A lit. a), c), d), e) şi g).
    ART. 12
    Măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în spaţiile pentru comerţ se stabilesc în funcţie de următoarele:
    a) identificarea şi combaterea surselor specifice de aprindere;
    b) categoriile de materiale şi modul de gestionare a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
    c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    d) activităţile desfăşurate de utilizatorii care se pot afla simultan în astfel de spaţii şi construcţii.
    ART. 13
    (1) Intervenţia la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
    (2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute în cazul intervenţiei la locul de muncă, nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.
    (3) Prin loc de muncă se înţelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unităţii, inclusiv orice alt loc din aria unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii profesionale.
    (4) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici sau mai multe persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează conform contractului, convenţiei sau actului juridic similar încheiat între părţi.
    ART. 14
    Planurile de protecţie împotriva incendiilor la spaţiile pentru comerţ sunt:
    a) planul de evacuare a persoanelor;
    b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
    c) planul de intervenţie.
    ART. 15
    (1) Planurile de evacuare se întocmesc şi se afişează în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
    (2) În cazul spaţiilor pentru comerţ înglobate în alte construcţii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului.
    (3) Afişarea planului de evacuare pentru spaţiile comerciale înglobate în alte construcţii reprezintă obligaţia persoanei care administrează spaţiul respectiv.
    ART. 16
    Planurile de depozitare şi evacuare se întocmesc şi se afişează conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
    ART. 17
    (1) Planurile de intervenţie se întocmesc în conformitate cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
    (2) Întocmirea planurilor de intervenţie pentru construcţiile în care sunt înglobate spaţii comerciale reprezintă obligaţia proprietarului construcţiei, ca integrator al tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
    (3) Modelul structurii-cadru a planului de intervenţie este prevăzut în anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
    ART. 18
    Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.
    ART. 19
    (1) Personalul prevăzut la art. 6, care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mare de 400 m², are următoarele obligaţii principale:
    a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul operatorului economic unde a fost desemnat;
    b) participă la controlul pe linia apărării împotriva incendiilor desfăşurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;
    c) identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unităţi;
    d) informează proprietarul asupra deficienţelor pe linia apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de înlăturare a deficienţelor constatate;
    e) instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul angajat şi personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/întreţinere;
    f) participă, în limita atribuţiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
    g) asigură întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică periodic nivelul de cunoaştere a acestora de către personal;
    h) informează operativ, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;
    i) participă, cu aprobarea proprietarului sau persoanei care administrează spaţiul respectiv, după caz, la acţiuni pe tema apărării împotriva incendiilor - cursuri, instructaje, analize, organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de către alte entităţi abilitate prin lege, şi propune organizarea unor astfel de acţiuni;
    j) asigură tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu şi informează, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv asupra neregulilor constatate;
    k) participă la evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor, efectuat, după caz, de proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv, şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalităţii celor existente;
    l) verifică menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare în stare de funcţionare şi amplasarea acestora conform modului stabilit;
    m) asigură întreţinerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a mijloacelor de semnalizare, conform prescripţiilor tehnice.
    (2) Personalul prevăzut la art. 6, care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile pentru comerţ a căror suprafaţă desfăşurată este mai mică de 400 m², îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), g), h), j), l) şi m).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g) şi alin. (2), dacă prin alte acte normative nu se stabileşte altfel, în cazul magazinelor cu o singură încăpere nu se întocmesc planurile de evacuare a persoanelor.
    ART. 20
    Personalul angajat are următoarele atribuţii principale:
    a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale şi măsurile şi regulile specifice stabilite de operatorul economic;
    b) să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea operatorului economic;
    c) să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în condiţii de siguranţă;
    d) să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.
    ART. 21
    Personalul care desfăşoară activităţi de prestări de servicii/întreţinere are următoarele obligaţii:
    a) să respecte, după caz, instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
    b) să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;
    c) să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    d) să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor.
    ART. 22
    Cumpărătorul are următoarele obligaţii principale:
    a) să respecte, după caz, instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă sub orice formă de către proprietar;
    b) să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    c) să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor;
    d) să respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu.
    ART. 23
    (1) La întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor la spaţiile pentru comerţ se ţine seama, în principal, de:
    a) specificul activităţilor care se desfăşoară în spaţiile respective;
    b) categoria de utilizatori care trebuie să le cunoască şi să le aplice;
    c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor şi enumerarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor;
    d) modalităţile practice de evacuare a utilizatorilor;
    e) dotarea cu mijloace de intervenţie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de intervenţie propriu şi extern.
    (2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către personalul prevăzut la art. 6 şi se păstrează de către acesta, după aprobarea de către proprietar.
    (3) Extrase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afişează la fiecare loc de muncă, prin grija personalului prevăzut la art. 6.
    (4) Extrase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru cumpărători se afişează în locuri vizibile, prin grija personalului prevăzut la art. 6.
    ART. 24
    Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spaţiilor pentru comerţ, executat de personalul prevăzut la art. 6, se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează cel puţin:
    a) spaţiile pentru comerţ sau instalaţiile care au fost supuse controlului;
    b) constatările rezultate din teren;
    c) propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.
    ART. 25
    Prin amplasare şi funcţionare, spaţiile comerciale înglobate în alte construcţii nu trebuie să afecteze securitatea la incendiu a construcţiei    CAP. III
    Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor

    SECŢIUNEA 1
    Reguli generale de apărare împotriva incendiilor

    ART. 26
    Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spaţiilor pentru comerţ privesc:
    a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea activităţilor;
    b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
    c) menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
    d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.
    ART. 27
    În cadrul spaţiilor pentru comerţ trebuie să fie asigurate marcarea şi semnalizarea:
    a) căilor de acces, evacuare şi intervenţie;
    b) locurilor pentru fumat, în condiţiile legii;
    c) mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.
    ART. 28
    (1) În spaţiile pentru comerţ fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate, în condiţiile legii.
    (2) Acest lucru se marchează la intrarea/intrările în clădire, prin afişarea, în conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii şi a sintagmei "FUMATUL INTERZIS".
    ART. 29
    (1) Uşile, căile de acces şi locurile de depozitare utilizate de serviciul de intervenţie pentru desfăşurarea activităţilor de salvare şi stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile în orice anotimp şi în orice condiţii.
    (2) Orice utilizator aflat în spaţiul pentru comerţ trebuie să aibă acces liber şi nerestricţionat la căile de evacuare în caz de incendiu.
    ART. 30
    (1) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de mărfuri sau ambalaje.
    (2) Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru menţinerea acestora în stare de practicabilitate.
    ART. 31
    Pe întregul traseu de evacuare din spaţiile pentru comerţ se interzic următoarele:
    a) montarea de oglinzi, perdele, praguri sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
    b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele de scări, sub rampele scărilor;
    c) amenajarea unor locuri de muncă sau activităţi pe căile de evacuare, inclusiv cele cu caracter de amenajare temporară, cum ar fi: expoziţie/prezentare a unor produse promoţionale, care reduc gabaritul acestora şi care nu sunt prevăzute în proiect;
    d) amplasarea de decoraţiuni realizate din materiale combustibile.
    ART. 32
    (1) Căile de evacuare a spaţiilor pentru comerţ nu trebuie să conducă spre spaţii din care evacuarea nu se poate continua.
    (2) Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere cu rol de a opri pătrunderea fumului şi gazelor fierbinţi pe căile de evacuare.
    (3) Pe timpul desfăşurării activităţii în spaţiile pentru comerţ se interzice încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
    (4) Se interzice mascarea indicatoarelor şi a panourilor de marcare a căilor de evacuare, a corpurilor de iluminat de siguranţă pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingătoarelor de incendiu cu decoraţiuni, postere, afişe sau bannere publicitare şi alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.
    ART. 33
    (1) Indiferent de sezon, căile de acces şi intervenţie se întreţin pentru a fi practicabile, curate şi libere de orice obstacole, materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă, care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.
    (2) Menţinerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare şi intervenţie reprezintă obligaţia proprietarului construcţiei în care sunt înglobate spaţiile pentru comerţ.
    ART. 34
    Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în siguranţă a persoanelor cu dizabilităţi motorii.
    ART. 35
    (1) Verificarea iluminatului de siguranţă, întreţinerea şi menţinerea acestuia în stare de funcţionare, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, se asigură de către personalul prevăzut la art. 6.
    (2) Executarea compartimentărilor interioare temporare în cadrul spaţiilor pentru comerţ nu trebuie să afecteze iluminatul de siguranţă. În situaţia executării unor astfel de compartimentări este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă.
    ART. 36
    (1) Orice deficienţă constatată la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj preînregistrat, dacă acesta există, se remediază imediat.
    (2) Verificarea funcţionalităţii sistemului de alarmare menţionat la alin. (1) la spaţiile pentru comerţ se face zilnic de către personalul prevăzut la art. 6.
    ART. 37
    (1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice şi instrucţiunilor producătorilor.
    (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.
    (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.
    ART. 38
    (1) În spaţiile pentru comerţ pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 l.
    (2) Curăţarea pardoselii, parchetului, duşumelelor, mochetelor etc. cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.
    ART. 39
    (1) Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie.
    (2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie.
    ART. 40
    (1) Produsele şi materialele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
    (2) Se interzic folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
    (3) Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
    ART. 41
    (1) Pe timpul depozitării, manipulării şi expunerii produselor sau substanţelor combustibile, se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.
    (2) Produsele şi substanţele combustibile se manipulează şi se depozitează în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
    (3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
    (4) La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.
    ART. 42
    (1) Deşeurile se îndepărtează prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administrează spaţiul, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.
    (2) Deşeurile şi ambalajele combustibile care se reutilizează se depozitează, cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, în funcţie de natura şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora.
    (3) Deşeurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizează se înlătură şi se distrug conform reglementărilor specifice.
    (4) Se interzice fumatul în spaţiile de colectare a ambalajelor şi deşeurilor combustibile.
    ART. 43
    Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează conform instrucţiunilor producătorului, luându-se măsuri de control şi prevenire a fenomenului de autoaprindere.
    ART. 44
    Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului pe care îl reprezintă aceasta, prevăzute de normele tehnice specifice.
    ART. 45
    (1) Lucrările de termoprotecţie/ignifugare se execută numai de către personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
    (2) Calitatea lucrărilor executate se certifică prin documente emise conform reglementărilor în vigoare.
    (3) Lucrările de termoprotecţie/ignifugare aplicate pe elementele de construcţie şi/sau pe structurile din alcătuirea construcţiilor protejate/tratate se execută cu periodicitatea impusă de reglementările tehnice specifice şi instrucţiunile producătorului.
    ART. 46
    Elementele de limitare a propagării incendiului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.
    ART. 47
    În spaţiile pentru comerţ, cantităţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare.
    ART. 48
    Lucrările de verificare, reparare şi întreţinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor destinate apărării împotriva incendiilor se execută numai de personal autorizat.
    ART. 49
    (1) În perioadele caniculare sau secetoase şi în cele premergătoare sezonului rece, persoana care administrează spaţiul asigură, prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, elaborarea şi punerea în aplicare a unor programe speciale de măsuri specifice de prevenire a incendiilor.
    (2) Măsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal, următoarele:
    a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor ridicate şi lipsei de precipitaţii;
    b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
    c) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
    d) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.
    (3) Măsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, următoarele:
    a) controlul instalaţiilor, al sistemelor de încălzire existente şi al componentelor acestora (surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.), înlăturându-se defecţiunile constatate şi asigurându-se funcţionarea la parametrii normali;
    b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
    c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.
    ART. 50
    Persoana care administrează spaţiul, prin persoanele responsabile cu activitatea de apărare împotriva incendiilor, are obligaţia de a asigura menţinerea permanentă în stare de funcţionare a hidranţilor exteriori de incendiu, a accesibilităţii către aceştia, precum şi protecţia împotriva lovirii de către autovehicule.
    ART. 51
    La terminarea programului de lucru, în spaţiile pentru comerţ în care încălzirea se face cu sobe, cu sau fără acumulare de căldură, se întrerupe funcţionarea acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Spaţii de expunere şi comercializare a produselor

    ART. 52
    (1) Materialele pentru standurile de expoziţie şi vânzare din spaţiile accesibile cumpărătorilor se confecţionează din produse cu clasa de reacţie la foc minim B, s1, d1.
    (2) Decoraţiunile din materiale combustibile se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.
    ART. 53
    Pentru evacuarea persoanelor din spaţiile de expunere şi comercializare a produselor, în caz de incendiu, se asigură următoarele măsuri principale:
    a) amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintă pericol de incendiu în locuri uşor evacuabile (parter, etajul 1);
    b) organizarea şi instruirea personalului cu activitate în zona de comercializare a produ

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult