Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010

pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 9 august 2010

 In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi (2) şi art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998, cu modificările ulterioare.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA

DISPOZIŢII GENERALE

privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente

CAPITOLUL I

Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1. - Prezentele dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, denumite în continuaredispoziţii generale, au ca scop stabilirea cerinţelor minime necesare privind reducerea riscului de incendiu, protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţionează la intervenţie, a bunurilor şi a mediului la construcţii şi instalaţiile aferente.

Art. 2. - (1) Prezentele dispoziţii generale se aplică la exploatarea următoarelor categorii de construcţii şi instalaţii aferente acestora:

a) construcţii şi spaţii administrative;

b) săli multifuncţionale, biblioteci şi ateliere de proiectare din clădiri civile;

c) spaţii de arhivare şi magazii din clădiri civile;

d) parcaje, garaje din clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare;

e) spaţii pentru prepararea şi servirea mesei din clădiri civile;

f) căi de acces şi intervenţie, ascensoare de pompieri;

g) instalaţii utilitare aferente construcţiilor: electrice, de încălzire, ventilare-climatizare, gaze sau sanitare;

h) construcţii, spaţii şi încăperi aferente sistemelor şi instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.

(2) Prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplică pe întreaga perioadă de exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

(3) Nu fac obiectul prezentelor dispoziţii generale categoriile de construcţii şi instalaţii prevăzute la alin. (1) din ramuri sau sectoare de activitate pentru care sunt emise reglementări specifice potrivit legii.

Art. 3. - Prezentele dispoziţii generale se completează cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi ale reglementărilor tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

CAPITOLUL II

Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor

SECŢIUNEA 1

Construcţii şi spaţii administrative

Art. 4. - Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente construcţiilor şi spaţiilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

Art. 5. - Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale cu pericol de incendiu în casele scărilor, sub rampele scărilor, în poduri şi subsoluri.

Art. 6. - In construcţiile şi în spaţiile administrative pot fi păstrate lichide inflamabile în cantitate totală de maximum 25 I, în bidoane metalice închise şi în locuri special amenajate, pentru curăţenie, igienizare, deparazitare sau dezinsecţie.

Art. 7. - (1) Curăţarea pardoselii cu benzină, neofalină sau alte lichide inflamabile este interzisă.

(2) Operaţiunea de curăţare se poate face numai cu materiale special destinate, la lumina zilei şi cu respectarea instrucţiunilor precizate de producător, precum şi a următoarelor reguli şi măsuri:

a) interzicerea fumatului şi a oricăror lucrări cu foc deschis pe toată perioada desfăşurării activităţii;

b) scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice şi întreruperea iluminatului electric, precum şi a utilizării gazelor naturale ori lichefiate;

c) asigurarea ventilării necesare.

Art. 8. - Se interzice folosirea cu defecţiuni şi improvizaţii a aparatelor electrocasnice de tipul radiatoarelor, reşourilor, fiarelor de călcat în birouri, oficii şi în alte încăperi aferente construcţiilor şi spaţiilor administrative.

Art. 9. - Se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis, precum şi utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spaţiile în care se desfăşoară activităţi administrative, în podurile, subsolurile şi în alte locuri cu risc de incendiu din construcţiile în care acestea sunt amplasate.

Art. 10. - (1) In construcţiile şi spaţiile administrative activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor şi supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

(2) Deşeurile de hârtie din birouri se colectează în coşuri şi se evacuează la terminarea programului.

Art. 11. - La terminarea programului de lucru, aparatele electrocasnice şi mijloacele de încălzire/ventilaţie/climatizare locală se deconectează, iar iluminatul artificial şi alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electrică care nu necesită funcţionare permanentă se întrerup.

SECŢIUNEA a 2-a

Săli multifuncţionale, biblioteci şi ateliere de proiectare

Art. 12. -In sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori decât cel stabilit prin proiectul tehnic al construcţiei.

Art. 13. - Se interzic fumatul în alte locuri decât cele special amenajate şi utilizarea focului deschis în sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare, precum şi iluminarea cu flacără deschisă.

Art. 14. -In sălile şi în încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe, de regulă, înainte de a se permite accesul utilizatorilor în interiorul lor.

Art. 15. -In locurile pentru fumat special amenajate în sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare se asigură scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, care se amplasează la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de draperii şi perdele.

Art. 16. - Covoarele, mochetele, preşurile utilizate în sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

Art. 17. - La amplasarea mobilierului în sălile multifuncţionale, în biblioteci şi atelierele de proiectare se asigură culoare de circulaţie corespunzător dimensionate, potrivit cerinţelor normativului de proiectare şi prezentelor dispoziţii generale.

Art. 18. -In sălile multifuncţionale se asigură următoarele măsuri:

a) scaunele şi băncile se fixează, de regulă, de pardoseală;

b) când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 m2/loc şi numărul utilizatorilor nu depăşeşte 20 de persoane, se admit scaune nefixate de pardoseală;

c) în sălile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafaţa care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 m2/loc, scaunele şi băncile se fixează obligatoriu de pardoseală;

d) în sălile a căror capacitate nu depăşeşte 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia consolidării lor pe transversale în pachete de 5 scaune.

Art. 19. -In biblioteci se au în vedere următoarele măsuri:

a) mesele pentru maximum 8 locuri se amplasează cu cel puţin o latură lângă un culoar de evacuare;

b) mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare au pe fiecare latură cel mult 8 locuri, dacă există acces la un singur culoar, şi, respectiv, 16 locuri, dacă există acces la două culoare de evacuare; în capetele acestor mese nu se amplasează scaune pe culoarele de evacuare;

c) dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de 3, între un culoar de evacuare şi perete, sau de 6, între două culoare de evacuare, se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare cu lăţimea de minimum 0,45 m;

d) lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport cu numărul utilizatorilor, conform numărului de fluxuri determinat prin calcul, fără a fi mai mică de 0,90 m, respectiv 0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile;

e) la stabilirea lăţimilor libere de trecere se au în vedere şi dimensiunile scaunelor, considerându-se retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei.

Art. 20. - Cărţile, registrele, dosarele, manuscrisele, fişele şi alte documente similare se depozitează în rafturi sau stive, în încăperi cu parametri de mediu şi nivele de performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite de surse de aprindere.

Art. 21. -Intre rafturile sau stivele de depozitare se asigură spaţii libere pentru accesul şi evacuarea cu uşurinţă în caz de necesitate.

Art. 22. - Pentru protecţia bunurilor de valoare, bibliotecile trebuie echipate şi dotate şi cu sistemele, instalaţiile şi mijloacele corespunzătoare de protecţie împotriva incendiilor, potrivit reglementărilor tehnice.

Art. 23. -Atunci când sălile multifuncţionale se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă în exploatare şi măsurile specifice acestora.

SECŢIUNEA a 3-a

Spaţii de arhivare şi magazii din clădiri civile

Art. 24. - In spaţiile de arhivare şi în magazii trebuie respectate următoarele reguli:

a) la amplasarea materialelor periculoase se ţine seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, în privinţa atât a posibilităţilor de reacţie reciprocă, cât şi a compatibilităţii faţă de produsele de stingere;

b) se asigură menţinerea compartimentărilor precizate prin proiectul tehnic al construcţiei; orice modificări se pot face numai pe baza unor documentaţii tehnice elaborate potrivit reglementărilor specifice;

c) produsele inflamabile se etichetează şi se depozitează în locuri special amenajate, marcate corespunzător, şi în cantităţile precizate prin proiectul tehnic al construcţiei;

d) produsele textile şi alte materiale combustibile se depozitează la distanţe de cel puţin 1,00 m faţă de sursele de căldură, atunci când acestea există şi sunt stabilite prin proiectul tehnic al construcţiei;

e) hârtia, cărţile şi documentele de arhivă se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se spaţii sau culoare pentru intervenţie în caz de incendiu;

f) la depozitarea hârtiei, cărţilor şi a documentelor de arhivă în rafturi sau stive se asigură distanţe faţă de corpurile de iluminat şi alte instalaţii, potrivit reglementărilor tehnice;

g) deşeurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor se colectează şi se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare;

h) amplasarea rafturilor şi a mobilierului specific se realizează fără a reduce gabaritele căilor de acces şi evacuare în caz de incendiu;

i) se interzice blocarea sau îngreunarea accesului la mijloacele de primă intervenţie;

j) se interzice blocarea uşilor de pe traseele de evacuare.

Art. 25. - Se interzice accesul persoanelor străine neînsoţite în spaţiile de arhivare şi în magazii.

Art. 26. - Se interzice depozitarea în spaţiile de arhivare şi în magazii a buteliilor de gaze petroliere lichefiate, a recipientelor cu gaze sub presiune sau a oricăror alte materiale care pot produce explozii sau incendii.

Art. 27. - (1) Vopselurile şi lacurile inflamabile se păstrează în încăperi separate, cu respectarea cerinţelor din fişele tehnice de securitate, ferite de umezeală, razele solare, acizi şi emanaţii de gaze.

(2) La depozitare se respectă instrucţiunile stabilite de producător şi reglementările tehnice.

Art. 28. - Corpurile de iluminat incandescente din spaţiile de arhivare şi din magazii se protejează cu globuri de protecţie, iar atunci când prin natura activităţii există posibilitatea de a fi lovite, se montează şi apărători de protecţie.

Art. 29. - Este interzisă executarea în spaţiile de arhivare şi în magazii a lucrărilor care utilizează focul deschis. Atunci când nu pot fi evitate, aceste lucrări se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Art. 30. - Spaţiile de siguranţă, precum şi cele destinate circulaţiei, intervenţiei şi evacuării în caz de incendiu se menţin permanent libere, conform planului de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase.

Art. 31. - Se interzice fumatul în spaţiile de arhivare şi în magazii.

Art. 32. - La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din spaţiile de arhivare şi din magazii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui care alimentează sistemele şi instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor.

Art. 33. - In interiorul spaţiilor de arhivare şi al magaziilor se păstrează în permanenţă ordine şi curăţenie.

Art. 34. - Se interzice folosirea în spaţiile de arhivare şi în magazii a reşourilor şi radiatoarelor electrice, precum şi a lămpilor electrice defecte, cu improvizaţii sau neasigurate cu globuri de sticlă şi grătare de protecţie.

Art. 35. -In spaţiile de arhivare şi în magazii este interzisă păstrarea unor lichide inflamabile care nu constituie obiect al activităţii.

Art. 36. - Este interzis a se păstra în spaţiile de arhivare şi în magazii, chiar şi numai temporar, obiecte străine de inventarul acestora.

Art. 37. - Personalul spaţiilor de arhivare şi al magaziilor trebuie să supravegheze, conform instrucţiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezintă sensibilitate la încălzire sau la reacţii în contact cu alte materiale.

Art. 38. - Depozitarea şi manipularea materialelor şi substanţelor combustibile se fac în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării naturii riscurilor de incendiu şi a stabilirii procedeelor şi produselor de stingere ori de neutralizare adecvate.

Art. 39. - Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în spaţiile de arhivare şi în magazii se face potrivit planului de depozitare.

Art. 40. - Se interzice depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementările tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare a construcţiei.

Art. 41. - Este interzisă depozitarea materialelor combustibile şi explozive fără fişe tehnice de securitate.

Art. 42. - (1) In spaţiile de arhivare şi în magazii trebuie respectate distanţele de siguranţă dintre elementele de încălzire neizolate şi materialele combustibile depozitate.

(2) Faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în reglementările tehnice.

(3) Faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor sprinkler şi drencer se asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora, potrivit reglementării tehnice specifice.

Art. 43. - Rafturile se realizează, pe cât posibil, din materiale incombustibile, clasele de reacţie la foc minimum A2, şi se asigură împotriva răsturnării sau căderii materialelor depozitate.

Art. 44. - Este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri şi mansarde, cu excepţia cazurilor în care aceste spaţii au fost prevăzute prin proiectul tehnic al construcţiei.

Art. 45. - Pentru fiecare spaţiu de arhivare şi magazie trebuie să fie întocmite planuri de depozitare şi de intervenţie în caz de incendiu, precum şi instrucţiuni specifice de apărare împotriva incendiilor.

SECŢIUNEA a 4-a

Parcaje şi garaje din clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare

Art. 46. - Parcarea autovehiculelor în parcaje şi garaje se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu.

Art. 47. - In spaţiile destinate parcării şi garării autovehiculelor se interzic următoarele:

a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, completarea sau scoaterea de carburant din rezervoare ori transvazarea lichidelor combustibile;

b) încărcarea acumulatoarelor, cu excepţia locurilor special amenajate;

c) fumatul şi utilizarea focului deschis sub orice formă;

d) utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;

e) amenajarea de încăperi şi spaţii cu altă destinaţie sau utilizarea în alte scopuri a spaţiilor destinate parcării subterane;

f) parcarea autovehiculelor în afara spaţiilor special destinate şi marcate în acest scop;

g) executarea operaţiilor şi lucrărilor de întreţinere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu excepţia necesităţii înlocuirii roţilor şi a desfăşurării activităţilor conexe admise;

h) accesul în parcajul subteran al autovehiculelor şi remorcilor acestora cu substanţe inflamabile, explozive, radioactive, corozive ori care pot iniţia incendii, în afara carburanţilor şi lubrifianţilor autovehiculelor.

Art. 48. - Se interzice depozitarea, chiar şi temporară, de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri şi alte materiale combustibile şi inflamabile în aceste spaţii.

SECŢIUNEA a 5-a

Spaţii pentru prepararea şi servirea mesei din clădiri civile

Art. 49. -Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiată a acestora, pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.

Art. 50. - (1) In spaţiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:

a) menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, ca de exemplu: curăţarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de ţigări, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;

b) amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaş, paie, polistiren, textile şi altele asemenea;

c) amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a căilor de acces şi evacuare şi evitarea blocării acestora;

d) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la priză, atunci când nu sunt folosite.

(2) In aceste spaţii se interzic:

a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei, cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor;

b) depozitarea buteliilor de GPL, altele decât cele aflate în uz;

c) pregătirea diverselor preparate în aşa fel încât să prezinte pericol de incendiu;

d) umplerea vaselor cu uleiuri şi grăsimi comestibile peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;

e)  lăsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grăsime, alcool, care prezintă pericol de incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;

f) lăsarea nesupravegheată a mijloacelor şi a dispozitivelor termice de preparare a hranei.

Art. 51. - Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin un m de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Art. 52. - (1) Sunt obligatorii efectuarea verificării periodice a mijloacelor de preparat şi încălzit hrană şi remedierea de îndată a deficienţelor sesizate, în aşa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor.

(2) Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.

(3) Verificarea scăpărilor de gaze se face doar cu emulsie de apă şi săpun.

Art. 53. - (1) Maşinile de gătit şi grătarele pentru fript se echipează cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevăzute cu site de protecţie sau clapete şi, după caz, cu instalaţii de stingere specifice.

(2) Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.

(3) Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.

Art. 54. -In imediata apropiere a fiecărei maşini de gătit cu gaze naturale/lichefiate se afişează instrucţiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.

Art. 55. - (1) Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.

(2) In cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu.

Art. 56. - La terminarea programului de lucru în aceste spaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:

a) întreruperea alimentării cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru preparat şi încălzit hrană;

b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;

c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de muncă;

d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere.

SECŢIUNEA a 6-a

Căi de acces şi intervenţie, ascensoare de pompieri

Art. 57. - (1) Intrările în incinte şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, reţele, bazine, râuri, lacuri, rampe, traversările de cale ferată, trebuie întreţinute, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor.

(2) Căile de acces şi intervenţie se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se prevăd cu circulaţii ocolitoare.

Art. 58. - Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţii operative în caz de incendiu în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, a stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în permanenţă la:

a) toate construcţiile administrative;

b) toate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare manuală a incendiilor, staţii de pompare a apei, hidranţi de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;

c) toate dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu, cortine de siguranţă, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare, uşi şi obloane de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor;

d) toate tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;

e) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu, ca de exemplu vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă.

Art. 59. - Persoanele juridice sau persoanele fizice care deţin ori administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la art. 58 trebuie să semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 şi SR ISO 6309, poziţionarea acestora şi să atenţioneze asupra regulilor care trebuie respectate.

Art. 60. - Peste şanţurile şi săpăturile executate pe căile de circulaţie, în cazul efectuării unor lucrări, se realizează treceri, podeţe provizorii bine consolidate sau se asigură căi de acces şi circulaţie ocolitoare, semnalizate corespunzător.

Art. 61. - (1) Liniile de cale ferată de pe teritoriul incintelor nu trebuie să împiedice accesul liber şi rapid al maşinilor şi utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersecţii se menţin libere.

(2) Staţionarea locomotivelor şi a vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu alte drumuri sau căile de acces rutiere este interzisă.

Art. 62. -Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.

Art. 63. - Sunt interzise blocarea căilor de acces şi intervenţie cu materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutăţească situaţia iniţială.

Art. 64. - Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor, trebuie marcate corespunzător şi menţinute libere.

Art. 65. -Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.

Art. 66. - La ascensoarele de pompieri cu care sunt echipate clădirile înalte şi foarte înalte şi parcajele subterane pentru autovehicule se respectă prevederile Directivei 95/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 67. - (1) Salariaţii operatorilor economici şi ai instituţiilor care desfăşoară activităţi în construcţiile ori în spaţiile prevăzute în secţiunile 1-5 trebuie instruiţi asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare şi a celor de intervenţie, atât la angajare, la schimbarea locului de muncă şi periodic.

(2) Salariaţii operatorilor economici şi ai instituţiilor care desfăşoară activităţi în construcţiile ori în spaţiile prevăzute în secţiunile 1-5 au obligaţia de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 68. - Planurile de evacuare şi cele de intervenţie trebuie actualizate şi afişate conform reglementărilor specifice.

SECŢIUNEA a 7-a

Instalaţii utilitare aferente construcţiilor

Art. 69. - (1) Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare şi altele asemenea, precum şi instalaţiile tehnologice se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.

(2) Pentru buna exploatare a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor este obligatorie respectarea întocmai a proiectului tehnic al construcţiei, a prevederilor instrucţiunilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii cuprinse în proiect şi a reglementărilor tehnice specifice de exploatare şi de urmărire a comportării în timp a construcţiilor.

Art. 70. - Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor trebuie să corespundă destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţă a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte prevederile din reglementările specifice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 71. - Pe timpul exploatării instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor se interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare;

b) funcţionarea fără sistemele, aparatele şi echipamentele necesare conform instrucţiunilor de funcţionare pentru controlul şi menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

c) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

d) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzătoare a acestora;

e) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat;

f) utilizarea de improvizaţii care să prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;

g) neasigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;

h) lăsarea în funcţiune a instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor peste programul stabilit, în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.

Art. 72. - Menţinerea în bună stare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

Art. 73. - Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementărilor tehnice, este obligatorie.

Art. 74. - La exploatarea instalaţiilor electrice se interzic:

a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;

b) racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

c) supraîncărcarea instalaţiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor şi transformatoarelor;

d) lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;

e) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize;

f) utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în incinta depozitelor şi a magaziilor cu materiale combustibile;

g) utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reşourilor, fiarelor de călcat, aerotermelor etc. improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau din încăperea respectivă;

h) utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;

i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;

j) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare;

k) folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;

l) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie;

m) introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;

n) depozitarea de obiecte şi/sau de materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie electrică;

o) depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie, precum şi blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale;

p) efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat.

Art. 75. - La exploatarea instalaţiilor de gaze se respectă următoarele reguli principale:

a) verificarea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei şi a elementelor componente, pentru înlăturarea oricărei posibilităţi de scurgere a gazelor;

b) în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se aeriseşte încăperea respectivă şi se depistează şi se înlătură de către personal autorizat defectele care au provocat scăpările de gaze;

c) aprinderea şi stingerea focului se execută numai de către personal instruit în acest scop, lângă fiecare sobă afişându-se câte o etichetă pe care se menţionează, pe lângă ora de aprindere şi stingere, următorul text: „Pentru aprinderea şi stingerea focului răspunde (numele şi prenumele persoanei)";

d) înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în funcţiune, uşa cenuşarului se deschide;

e) atât la aprinderea, cât şi la stingerea focului, gazele se menţin închise şi se deschid mai întâi de la robinetul principal, de siguranţă, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului ori aparatului;

f) se interzice folosirea gazelor în sobele sau în aparatele defecte şi a căror etanşeitate nu este asigurată;

g) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu emulsie de apă şi săpun.

Art. 76. - (1) La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală se respectă prevederile reglementării tehnice specifice şi următoarele reguli principale:

a) exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se efectuează numai de către personal instruit în domeniu sau, după caz, autorizat potrivit legii;

b) se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia;

c) aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţă etc. se menţin în perfectă stare de funcţionare;

d) cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii, iar scurgerile accidentale de combustibil se colectează şi se înlătură imediat ce se constată;

e) rezervoarele pentru consum zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel şi se întreţin corespunzător, iar la acestea nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă;

f) se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire;

g) înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul şi se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil;

h) focarele şi canalele de fum se ventilează timp de 10 minute folosindu-se instalaţia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse;

i) aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizaţiile;

j) se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător;

k) centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme;

l) controlul etanşeităţii conductelor, instalaţiilor şi echipamentelor cu gaz se face cu emulsie de apă şi săpun sau prin altă metodă indicată de specificaţiile tehnice; se interzice controlul etanşeităţii la gaze cu flacără;

m) la instalaţiile cu combustibil gazos neautomatizate, aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face respectând principiul gaz pe flacără;

n) pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei şi a lucrărilor de reparaţii, potrivit termenelor prevăzute de reglementările specifice;

o) la canale şi la coşul de fum se asigură desfundarea şi curăţarea periodică, conform instrucţiunilor de exploatare, etanşeitatea, funcţionarea accesoriilor pentru reglare şi siguranţă, clapete de explozie, şibăre, integritatea izolaţiei termice;

p) la instalaţiile de alimentare, depozitare, ardere cu combustibil lichid, gazos se asigură funcţionarea pompelor de alimentare cu combustibil, arzătoarelor, corespunzător cărţii tehnice şi parametrilor proiectaţi, oprirea automată a arzătoarelor cazanelorîn cazul întreruperii alimentării cu gaze, aer sau energie electrică şi în cazul atingerii temperaturii ori presiunii maxim admise a agentului termic, evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la depăşirea nivelului maxim, trecerea de la un combustibil la altul, la agregatele mixte cu ardere: gaze sau combustibil lichid, decuplarea pompei la trecerea pe gaze şi etanşeitatea conductelor, pompelor, armăturilor rezervoarelor şi îndeosebi a racordurilor la arzătoare;

q) la instalaţiile de ardere a cărbunelui se asigură funcţionarea automată a sistemelor de alimentare cu cărbune şi de evacuare a zgurii şi cenuşii, reducerea intensităţii arderii în cazul întreruperii alimentării cu aer sau energie electrică şi oprirea automată a alimentării în cazul atingerii temperaturii ori presiunii-limită a agentului termic. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate, utilizând mijloace realizate din materiale incombustibile. Cenuşa şi zgura se stropesc cu apă;

r) instalaţiile de încălzire cu aer cald, conductele, aerotermele şi bateriile de încălzire se curăţă periodic de depunerile de praf combustibil şi nu se depozitează lichide inflamabile, materiale combustibile şi recipienţi cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau al aerotermelor;

s) este interzisă depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a articolelor de îmbrăcăminte şi a altor materiale combustibile;

t) oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readus la nivelul normal, defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă, spargerea unor ţevi în interiorul cazanului, aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.

(2) La punctele de descărcare a carburanţilor lichizi se aplică următoarele măsuri:

a) autocisterna se leagă mai întâi la borna de împământare, în vederea descărcării electricităţii statice;

b) operaţiile de racordare şi deracordare, precum şi descărcarea carburanţilor se realizează numai cu motorul oprit;

c) şoferul supraveghează permanent descărcarea şi începe operaţia numai după ce se asigură că starea mijlocului de transport este corespunzătoare din punctul de vedere al siguranţei la foc;

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult