Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007

 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind

apărarea împotriva incendiilor,

 în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi

completările ulterioare,

 ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

 ART. 1

 Se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

 ART. 2

 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 ART. 3

 Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de

interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a

incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9

octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea

Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor -

D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22

februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea

Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor

tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a

incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului de

interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea

activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte

dispoziţii contrare.

 p. Ministrul administraţiei şi internelor,

 Anghel Andreescu,

 secretar de stat

 

 

 

 

ANEXA 1

 NORME GENERALE

 de apărare împotriva incendiilor

 CAP. 1  Dispoziţii generale

 ART. 1

 Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme

generale, stabilesc principiile, criteriile de performanţă şi condiţiile tehnice generale

privind asigurarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pentru construcţii,

instalaţii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere

a incendiilor.

 ART. 2

 Scopul prezentelor norme generale este prevenirea şi reducerea riscurilor de

incendii şi asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor,

prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, a forţelor care

acţionează la intervenţie, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de

urgenţă determinate de incendii.

 ART. 3

 Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea

construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere,

schimbare a destinaţiei celor existente, precum şi la organizarea şi desfăşurarea

activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi la echiparea cu mijloace tehnice de

apărare împotriva incendiilor.

 ART. 4

 Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice

centrale şi locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru

persoanele fizice aflate pe teritoriul României.

 CAP. 2

 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

 SECŢIUNEA 1

 Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor

 ART. 5

 Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:

 a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii,

hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării

împotriva incendiilor;

 c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind

apărarea împotriva incendiilor;

 d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;

 e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării,

cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau

dezvoltarea incendiilor;

 f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

 g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva

incendiilor;  h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare,

certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;

 i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi

de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

 j) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare

împotriva incendiilor;

 k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz

de incendiu;

 l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea

împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu

realitatea;

 m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile

generate de contracte/convenţii;

 n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de

instruire.

 SECŢIUNEA a 2-a

 Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor

 ART. 6

 (1) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al celorlalte organe

centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al

consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti

şi comunale, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici, în funcţie de nivelul

riscului de incendiu şi de specificul activităţii, se constituie, după caz, următoarele

structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor:

 a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe

cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva

incendiilor;

 b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării

împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;

 c) serviciu public voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă.

 (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor,

consiliile locale şi operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, să angajeze

cel puţin un cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau

personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul

personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribuţii specifice în

domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană

fizică sau juridică atestată, în condiţiile legii.

 ART. 7

 (1) La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribuţii în

domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se

desemnează de consiliul local.

 (2) Activităţile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din

compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de

urgenţă, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de

Urgenţă şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  ART. 8

 Atribuţiile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc şi se detaliază astfel

încât să permită îndeplinirea obligaţiilor legale care revin administratorului

operatorului economic/conducătorului instituţiei, respectiv autorităţilor administraţiei

publice.

 ART. 9

 Pentru celelalte categorii de salariaţi atribuţiile din domeniul apărării împotriva

incendiilor se stabilesc în fişele posturilor.

 SECŢIUNEA a 3-a

 Actele de autoritate, documente specifice şi evidenţe privind apărarea împotriva

incendiilor

 ART. 10

 Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sunt norme, reglementări tehnice şi

dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor.

 ART. 11

 Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva

incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administraţiei publice centrale

sunt:

 a) strategia sectorială privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul de

competenţă;

 b) norme şi reglementări tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor;

 c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de

incendiu specifice domeniului de competenţă;

 d) programe de informare şi educaţie specifice;

 e) programe de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

 f) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

 g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii

în domeniul apărării împotriva incendiilor.

 ART. 12

 Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva

incendiilor emise de consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti

sunt:

 a) hotărârea de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent

judeţului sau municipiului Bucureşti;

 b) reguli şi dispoziţii specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul

public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

 c) raportul anual de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

 d) programe de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

 e) hotărâre de înfiinţare a unor centre de formare şi evaluare a personalului din

serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;

 f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii

în domeniul apărării împotriva incendiilor.

 ART. 13  Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva

incendiilor emise de prefect sunt măsurile obligatorii privind apărarea împotriva

incendiilor, valabile la nivelul judeţului.

 ART. 14

 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local

sunt:

 a) decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unităţii

administrativ-teritoriale pe care o reprezintă;

 b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea

administrativ-teritorială;

 c) reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi

natura riscurilor locale;

 d) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

 e) raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

 f) măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

 g) documente privind serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă: hotărâre

de înfiinţare, regulament de organizare şi funcţionare, dispoziţie de numire a şefului

serviciului;

 h) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii.

 ART. 15

 Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar

sunt:

 a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor;

 b) fişa localităţii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judeţean/al municipiului

Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la

Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de

prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi

internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885

din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa localităţii se trimite la inspectoratul

judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

 c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, întocmit

anual, la o dată anterioară definitivării bugetului local.

 ART. 16

 Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor la unităţile

administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel puţin:

 a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor;

 b) fişa localităţii, la solicitarea inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti

pentru situaţii de urgenţă;

 c) avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, obţinute pentru construcţiile,

instalaţiile tehnologice şi pentru alte amenajări din patrimoniul propriu, însoţite de

documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

 d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,

conform criteriilor de performanţă;

 e) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de

închiriere/convenţii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului/convenţiei; registrele pentru evidenţa

permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miriştilor;

 f) rapoarte de intervenţie ale serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă;

 g) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

 h) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate cu serviciul public voluntar pentru

situaţii de urgenţă, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

 i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de

stat competente;

 j) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma

constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

 ART. 17

 Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de

administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sunt:

 a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor

privind apărarea împotriva incendiilor;

 b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la

locurile de muncă;

 c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

 d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

 e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori

contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;

 f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării

construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la

incendiu;

 g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,

transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

 h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării

împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra

bunurilor imobile/antrepriză;

 i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;

 j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare

sau secetoase.

 ART. 18

 Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor

economici/instituţiilor menţionate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă cel puţin:

 a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în

partea ce revine operatorului economic/instituţiei;

 b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul

de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a

situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.

1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31

octombrie 2006; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul

judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

 c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

 d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu,

identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;  e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate

spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

 f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele

tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie

utilizate;

 g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după

atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea,

întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

 h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

 i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă,

conform criteriilor de performanţă;

 j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de

închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a

numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;

 k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;

 l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor

construcţiei;

 m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile

rezultate din efectuarea acestora;

 n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

 o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

 p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

 q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor

producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme

care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

 r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de

stat competente;

 s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma

constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

 ART. 19

 Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se

actualizează de către cei care le-au întocmit şi aprobat, dacă:

 a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care

au stat la baza emiterii acestora;

 b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuţii stabilite conform acestora;

 c) s-au produs modificări referitoare la construcţii, instalaţii sau la specificul

activităţii.

 ART. 20

 (1) Prevederile art. 17 şi 18 se aplică la operatorii economici şi la instituţiile care

au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru

întreprinderile mici.

 (2) Pentru operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice ce desfăşoară

activităţi în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadrează în prevederile

alin. (1), administratorul, conducătorul sau persoana cu funcţii de conducere, după

caz, asigură organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea

următoarelor documente:  a) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile

de muncă;

 b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

 c) organizarea instruirii personalului;

 d) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării

construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la

incendiu;

 e) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,

transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.

 (3) Operatorii economici, instituţiile şi celelalte persoane juridice prevăzute la alin.

(2) asigură următoarele documente şi evidenţe specifice apărării împotriva

incendiilor:

 a) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu,

identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

 b) avize/autorizaţii de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre

neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

 c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele

tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie

utilizate;

 d) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

 e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;

 f) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

 g) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

 h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorităţii de stat şi măsurile şi

acţiunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru

respectarea reglementărilor în domeniu.

 SECŢIUNEA a 4-a

 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă

 ART. 21

 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă,

prevăzută la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea condiţiilor care să

permită salariaţilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe

care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea

incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor

materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de

incendii, explozii sau accidente tehnice.

 ART. 22

 (1) Prin loc de muncă, în înţelesul prevederilor prezentelor norme generale, se

înţelege:

 a) secţie, sector, hală/atelier de producţie, filială, punct de lucru şi altele asemenea;

 b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;

 c) atelier de întreţinere, reparaţii, confecţionare, prestări de servicii, proiectare şi

altele asemenea;  d) utilaj, echipament, instalaţie tehnologică, sistem, staţie, depozit de distribuţie

carburanţi pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a

buteliilor cu GPL pentru consumatori;

 e) laborator;

 f) magazin, raion sau stand de vânzare;

 g) sală de spectacole, polivalentă, de reuniuni, de conferinţe, de sport, centru şi

complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrări şi altele asemenea;

 h) unitate de alimentaţie publică, discotecă, club, sală de jocuri electronice şi altele

asemenea;

 i) clădire sau spaţiu amenajat în clădire, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii:

spital, policlinică, cabinet medical, secţie medicală, farmacie şi altele asemenea;

 j) construcţie pentru cazare;

 k) compartiment, sector, departament administrativ funcţional, construcţie pentru

birouri, cu destinaţie financiar-bancară;

 l) bibliotecă, arhivă;

 m) clădire sau spaţii amenajate în clădiri, având ca destinaţie învăţământul,

supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preşcolari, elevilor,

studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost;

 n) lăcaş de cult, spaţiu destinat vieţii monahale;

 o) clădire şi/sau spaţiu având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de

metrou;

 p) fermă zootehnică sau agricolă;

 q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră;

 r) amenajare temporară, în spaţiu închis sau în aer liber.

 (2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clădiri îşi desfăşoară

activitatea mai mulţi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane

fizice autorizate, locul de muncă se delimitează la limita spaţiilor utilizate de aceştia,

iar utilităţile comune se repartizează, după caz, proprietarului clădirii ori, prin

înţelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.

 ART. 23

 Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:

 a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor

tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot

apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea

măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

 b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;

 c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;

 d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi

afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe

traseele stabilite;

 e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea

propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia;

 f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a

altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.

 ART. 24

 La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:

 a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;  b) gestionarea materialelor şi a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde,

cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;

 c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în

documentaţia tehnică de proiectare;

 d) verificarea spaţiilor la terminarea programului de lucru;

 e) menţinerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării

diferitelor instalaţii, echipamente şi utilaje tehnologice.

 ART. 25

 (1) Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:

 a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a

personalului de la locul de muncă, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru

situaţii de urgenţă, a conducătorului locului de muncă,

proprietarului/patronului/administratorului, precum şi a specialiştilor şi a altor forţe

stabilite să participe la stingerea incendiilor;

 b) stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de

stingere a incendiilor, a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a

mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de

mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;

 c) stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea

persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;

 d) organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie să

utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de

limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile

utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.

 (2) Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de

muncă prevăzute la alin. (1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material

rezistent, de regulă carton, şi se afişează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puţin

afectat în caz de incendiu.

 (3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă şi se aprobă de cadrul

tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva

incendiilor.

 (4) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin. (2) este prezentată în anexa nr.

1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completată, după caz, şi cu alte date

şi informaţii.

 ART. 26

 (1) Intervenţia la locul de muncă presupune:

 a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin

mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la

dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

 b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;

 c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a

consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către

persoanele anume desemnate;

 d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare

împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a

sistemelor automate şi, după caz, acţionarea lor manuală;  e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot

fi deteriorate în timpul intervenţiei;

 f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului:

temperatură, fum, gaze toxice;

 g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot

apărea focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora.

 (2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) nominalizarea se face

pentru fiecare schimb de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele

de repaus şi sărbători legale.

 ART. 27

 Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea,

în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situaţii, este obligatorie

asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

 ART. 28

 Planurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute la art. 18 lit. k) şi art. 23 lit.

d) sunt:

 a) planul de evacuare a persoanelor;

 b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca

fiind periculoase;

 c) planul de intervenţie.

 ART. 29

 (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente

diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor

care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel:

 a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

 b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;

 c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.

 (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în

locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în

încăperi, pe partea interioară a uşilor.

 (3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe

care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de

scări sau scări exterioare.

 (4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare

împotriva incendiilor: stingătoare, hidranţi interiori, butoane şi alte sisteme de

alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de refugiu, încăperi speciale, terase,

precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.

 (5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele

norme generale.

 ART. 30

 (1) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii

ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea

materiale.

 (2) La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se

ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilităţi de

reacţie reciprocă, cât şi de compatibilitatea faţă de produsele de stingere.  (3) Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc

pe baza schiţelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale

periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii, cantităţile şi codurile de

identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a

materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde.

 (4) Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi

bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.

 (5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai

puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum şi la

dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea să poată fi utile

forţelor de intervenţie.

 ART. 31

 (1) Planurile de intervenţie se întocmesc pentru asigurarea desfăşurării în condiţii

de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă,

potrivit legii.

 (2) Planul de intervenţie se avizează de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă

judeţean/al municipiului Bucureşti.

 (3) Modelul planului-cadru de intervenţie este prezentat în anexa nr. 3 la

prezentele norme generale.

 ART. 32

 Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este

cazul, în funcţie de condiţiile reale.

 ART. 33

 (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 23 lit. c), se

elaborează pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător, obligatoriu

pentru toate locurile cu risc de incendiu.

 (2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

 a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în

vigoare;

 b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

 c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea

instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum

şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;

 d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;

 e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările,

arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi

măsurilor de prevenire a acestora.

 (3) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului

de activitate, instalaţie, secţie, atelier, se verifică de cadrul tehnic sau de persoana

desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de

administrator/conducător.

 (4) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în

sinteză, în funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.

 (5) Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se

păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de

apărare împotriva incendiilor.

 ART. 34  Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile prevăzute

la art. 33 au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.

 ART. 35

 (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile

cu informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite.

 (2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări,

modernizări, dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.

 (3) Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă

data întocmirii/reviziei şi data aprobării.

 ART. 36

 (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare şi/sau

informare, prevăzute la art. 23 lit. f), se execută, se amplasează şi se montează

conform reglementărilor şi standardelor de referinţă.

 (2) În anumite situaţii, indicatoarele pot fi însoţite de înscrisuri explicative şi în

limbi de circulaţie internaţională.

 (3) Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor

revine conducătorului locului de muncă.

 CAP. 3

 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea

construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

 SECŢIUNEA 1

 Îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu"

 ART. 37

 Construcţiile, instalaţiile şi amenajările trebuie să fie proiectate şi executate astfel

încât, pe toată durata de viaţă a acestora, în cazul iniţierii unui incendiu, să se

asigure:

 a) estimarea stabilităţii elementelor portante pentru o perioadă determinată de

timp;

 b) limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei;

 c) limitarea propagării incendiului la vecinătăţi;

 d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condiţii de siguranţă sau de a fi

salvaţi prin alte mijloace;

 e) securitatea forţelor de intervenţie.

 ART. 38

 Cerinţa esenţială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli

specifice privind amplasarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor,

instalaţiilor şi amenajărilor, precum şi privind performanţele şi nivelurile de

performanţă în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii, produselor pentru

construcţii, instalaţiilor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de protecţie la

incendiu.

 ART. 39

 "Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:

 a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi

executare a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor şi menţinerea lor la parametrii proiectaţi în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor

specifice;

 b) echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace

tehnice de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile

reglementărilor specifice;

 c) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;

 d) asigurarea intervenţiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la

construcţii, instalaţii şi amenajări, precum şi a altor forţe de salvare a persoanelor şi

bunurilor.

 ART. 40

 (1) Riscul de incendiu se defineşte prin produsul dintre probabilitatea iniţierii unui

incendiu într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a pagubelor produse de

incendiu.

 (2) Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode şi

proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru

Situaţii de Urgenţă, aprobată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

 (3) Riscul de incendiu se stabileşte şi se precizează prin niveluri de risc, pe zone,

încăperi, compartimente, clădiri şi instalaţii.

 (4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în funcţie de riscul de

incendiu existent, de destinaţia, de alcătuirea şi de rezistenţa la foc a elementelor de

construcţii.

 (5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice.

 (6) Depăşirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementările tehnice

specifice, este interzisă.

 ART. 41

 Satisfacerea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de viaţă a

construcţiei, instalaţiei şi a amenajării se asigură, conform prevederilor

reglementărilor tehnice specifice, prin măsuri interdependente, privind:

 a) conformarea la foc a construcţiilor;

 b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construcţiilor, în limite

normate, şi a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul

construcţiilor/compartimentelor de incendiu;

 c) asigurarea stabilităţii construcţiilor/compartimentelor de incendiu pentru o

perioadă de timp normată;

 d) menţinerea performanţelor de reacţie la foc şi de rezistenţă la foc ale produselor

pentru construcţii pe timpul utilizării acestora;

 e) detectarea incendiilor în faza iniţială prin sisteme şi instalaţii automate de

detectare, semnalizare şi alarmare;

 f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalaţii adecvate şi eficiente.

 ART. 42

 (1) Principalele performanţe de comportare la foc ale produselor pentru construcţii

se referă la reacţia la foc şi la rezistenţa la foc.

 (2) Încadrarea produselor pentru construcţii în clase de performanţă privind

comportarea la foc se realizează pe baza criteriilor de performanţă aferente claselor, a

valorilor criteriilor corespunzătoare fiecărei clase, precum şi a metodelor de

determinare a acestora, în condiţiile de utilizare finală, potrivit Regulamentului

privind clasificarea şi încadrarea produselor de construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor,

construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi

internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 (3) Nivelurile performanţelor de comportare la foc a produselor pentru diferite

categorii de construcţii, instalaţii şi amenajări se stabilesc potrivit reglementărilor

tehnice specifice.

 ART. 43

 Evaluarea rezistenţei la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode

bazate pe încercări care utilizează scenarii de referinţă conform standardelor

europene sau pe bază de calcul, pe baza elementelor precizate în eurocodurile

referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri.

 ART. 44

 Acoperişurile/învelitorile de acoperiş se încadrează în clase de performanţă la foc

exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglementările tehnice, potrivit

prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru

construcţii pe baza comportării la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru

Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

 ART. 45

 Reglementările tehnice specifice nu trebuie să creeze bariere pentru utilizarea

produselor pentru construcţii care sunt conforme cu specificaţiile tehnice relevante.

 ART. 46

 (1) Pentru categoriile de construcţii stabilite prin lege, condiţiile ce trebuie

asigurate conform reglementărilor tehnice specifice, precum şi acţiunile ce trebuie

întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la

incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de

Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

 (2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de

construcţii, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.

 ART. 47

 (1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de

către experţi tehnici atestaţi în condiţiile legii, atunci când o reglementare sau un

organism cu atribuţii de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la

situaţiile prevăzute mai jos:

 a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a

execuţiei unor lucrări de construcţii;

 b) la construcţiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate

fenomenelor naturale, acţiunilor umane, activităţilor tehnologice sau în vederea

determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii

acesteia de satisfacere a cerinţei "securitate la incendiu".

 (2) Pentru proiecte şi construcţii în curs de execuţie, prin expertizele tehnice de

securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la

incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare.

 (3) Pentru construcţiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu,

efectuate în situaţiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile

reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcţie de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanţă pentru securitatea la

incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice.

 SECŢIUNEA a 2-a

 Stabilitatea la foc a construcţiei

 ART. 48

 (1) În cazul producerii unui incendiu, structura portantă principală a unei

construcţii trebuie să-şi menţină stabilitatea la foc, pentru a asigura:

 a) securitatea utilizatorilor pentru o perioadă normată de timp, cât se presupune că

aceştia rămân în clădire, precum şi securitatea forţelor de intervenţie;

 b) evitarea prăbuşirii clădirii;

 c) îndeplinirea funcţiilor specifice ale produselor pentru construcţii cu rol în

satisfacerea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu", pe perioada de timp normată.

 (2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de construcţii care intră în alcătuirea

structurii portante principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice

specifice.

 ART. 49

 (1) Elementele de construcţii care intră în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol

de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea

rezistenţei la foc a construcţiei.

 (2) Elementele de construcţii prevăzute la alin. (1) şi standardele de referinţă

aferente sunt precizate în regulamentul menţionat la art. 42 alin. (2) din prezentul

ordin.

 SECŢIUNEA a 3-a

 Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor

incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu

 ART. 50

 Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor

incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului poate fi obţinută, în principal,

prin una din următoarele măsuri:

 a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performanţelor de reacţie la foc şi de

rezistenţă la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele

pentru construcţii;

 b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereţi, planşee etc.), adaptate

la utilizarea construcţiei, adică la acţiunea termică estimată în construcţie;

 c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului;

 d) proiectarea corespunzătoare a faţadelor pentru împiedicarea propagării focului

către părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri;

 e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt uşile etanşe la fum.

 f) prevederea sistemelor şi a instalaţiilor de detectare, semnalizare, stingere a

incendiului;

 g) evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi prin sisteme adecvate;

 h) crearea de diferenţe de presiune între zonele de construcţie;  i) prevederea măsurilor de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilareclimatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc şi altele

asemenea;

 j) prevederea măsurilor de protecţie la foc pentru canalele şi ghenele instalaţiilor

aferente construcţiilor, cum sunt: sanitare, încălzire, electrice şi altele asemenea.

 ART. 51

 (1) Instalaţiile de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare şi altele

asemenea, aferente construcţiilor şi amenajărilor, precum şi subansamblurile lor

trebuie proiectate şi realizate astfel încât:

 a) să nu iniţieze incendiu;

 b) să nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;

 c) să asigure limitarea propagării incendiului;

 d) să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau pentru

obiectele din încăperi ori adiacente acestora;

 e) suprafeţele componente mari şi suprafeţele expuse ale subansamblurilor să nu se

poată încălzi într-o măsură inacceptabilă;

 f) în cazul unui incendiu, să se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia

şi să fie posibilă salvarea persoanelor.

 (2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului şi a fumului la trecerea unei

instalaţii de la un compartiment de incendiu la altul, se prevăd măsuri de protecţie

conform reglementărilor tehnice specifice.

 (3) Instalaţiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum şi

subansamblurile lor trebuie proiectate şi realizate conform reglementărilor tehnice

specifice.

 ART. 52

 (1) Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protecţie

activă la foc cu rol important în asigurarea cerinţei esenţiale "securitatea la incendiu"

a construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a amenajărilor, precum şi pentru

securitatea utilizatorilor.

 (2) Instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor pot fi:

 a) instalaţii de detectare a gazelor inflamabile;

 b) instalaţii de inhibare a exploziei;

 c) instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;

 d) instalaţii de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi;

 e) instalaţii de hidranţi interiori, coloane uscate, hidranţi exteriori;

 f) instalaţii speciale de stingere cu apă;

 g) instalaţii de stingere a incendiilor cu gaze;

 h) instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă;

 i) instalaţii de stingere a incendiilor cu pulberi;

 j) instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosoli.

 ART. 53

 Instalaţiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea

următoarelor criterii:

 a) să dispună, în întreaga zonă protejată, de detectoare adecvate, pentru a permite

ca prezenţa gazului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă;

 b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare şi o centrală

de colectare a informaţiilor/echipament de control şi semnalizare;  c) să fie capabile să reziste condiţiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât

să-şi poată îndeplini funcţiile pe parcursul duratei de viaţă normate.

 ART. 54

 Instalaţiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât să reziste la

presiunea maximă de explozie, să asigure detectarea imediată a creşterii presiunii,

precum şi eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform

dispersat şi menţinerea produsului de stingere la o concentraţie de calcul într-un timp

specificat în incinta protejată.

 ART. 55

 (1) Instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu trebuie să

detecteze incendiul la momentul iniţierii, prin detectarea parametrilor fizici şi/sau

chimici asociaţi incendiului - fum, flăcări şi/sau căldură -, şi să transfere un semnal

sonor şi/sau vizual la un/o echipament de control şi semnalizare/centrală de

detectare-semnalizare, astfel încât să dea un semnal de alarmă şi, după caz, să

acţioneze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea forţelor de intervenţie,

deversarea automată a substanţei de stingere etc.

 (2) Echipamentul de control şi semnalizare trebuie să asigure interpretarea

semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis

orice fel de semnal sau a avertizărilor greşite şi pentru iniţierea acţiunilor necesare;

 (3) Instalaţiile cu acţionare manuală de alarmare la incendiu trebuie să dea

posibilitatea ca un utilizator să iniţieze şi să transfere un semnal de alarmă la

incendiu la un echipament de control şi semnalizare, astfel încât să fie posibilă

iniţierea diferitelor acţiuni planificate.

 ART. 56

 (1) Instalaţiile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi şi instalaţiile de

presurizare pentru controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu:

 a) menţinerea căilor de evacuare şi de acces libere de fum pe înălţimea de

circulaţie;

 b) facilitarea operaţiilor forţelor de intervenţie, prin crearea unor zone fără fum;

 c) întârzierea sau împiedicarea generalizării incendiului prin apariţia fenomenului

de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapidă a incendiului;

 d) reducerea consecinţelor şi avariilor provocate de fum şi gaze fierbinţi;

 e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale construcţiilor şi

instalaţiilor în caz de incendiu.

 (2) Instalaţiile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi trebuie să îndeplinească

criteriile referitoare la capacitatea de a activa şi de a stabili presiunea proiectată într-o

incintă specificată sau o viteză convenabilă a debitului de aer prin deschideri în

pereţii incintei specificate, asigurându-se alimentarea electrică din două surse,

principală şi de rezervă.

 (3) Pe timpul intervenţiilor, dacă situaţia impune evacuarea cantităţilor de fum

acumulate, se pot practica deschideri în unele elemente de construcţie care

delimitează spaţiile respective şi care nu au rol de rezistenţă.

 ART. 57

 (1) Instalaţiile de hidranţi interiori trebuie să asigure posibilitatea utilizatorilor de a

realiza intervenţia, în faza iniţială a incendiului, cu debitele, presiunile, durata

teoretică de funcţionare, lungimea jetului şi a furtunului normate potrivit prevederilor

reglementărilor tehnice specifice.  (2) Instalaţiile de hidranţi exteriori trebuie să asigure o legătură la conducta

principală de apă pentru echipamentele şi utilajele de stingere a incendiilor, conform

prevederilor reglementărilor tehnice specifice, standardelor europene de referinţă,

precum şi standardelor naţionale referitoare la cerinţele de racordare şi adâncimea de

îngropare.

 ART. 58

 Instalaţiile speciale de stingere cu apă, cum sunt cele de sprinklere, instalaţii cu

ceaţă de apă şi altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:

 a) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o

schemă şi o cantitate prestabilită, cu debitele, intensităţile de stropire şi stingere

normate, pe durata proiectată de funcţionare, peste o suprafaţă dată, în scopul

controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice

specifice;

 b) să asigure, după caz, răcirea elementelor de construcţii şi instalaţii;

 c) să creeze o barieră care împiedică propagarea incendiului.

 ART. 59

 (1) Instalaţiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori de

haloni şi altele asemenea, precum şi instalaţiile de stingere cu aerosoli pot fi cu

inundare totală sau locală.

 (2) Instalaţiile de stingere cu gaze trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă

privind capacitatea de a fi activate manual sau automat

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult