Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR;

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 21 februarie 2006;

Avand in vedere prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, precum si ale art. 22 din Hotararea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de conflict armat,  in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea  Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu  modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor, in calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aproba Normele privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va lua masuri  pentru aplicarea unitara a prevederilor normelor prevazute la art. 1.

ART. 3(INTRAT IN VIGOARE ORD. 1184/2006)

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data  publicarii. Incepand cu aceeasi data, orice dispozitii contrare se abroga.

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Bucuresti, 6 februarie 2006.

Nr. 1.184.

ANEXA

NORME

privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

In sensul prezentelor norme, prin evacuare se intelege masura de protectie civila luata inainte, pe timpul sau dupa  producerea unei situatii de urgenta, la declararea starii de alerta, care consta in scoaterea din zonele afectate sau  potential a fi afectate, in mod organizat, a populatiei, a unor institutii publice, operatori economici, animalelor,

bunurilor materiale si in dispunerea lor in zone sau localitati care asigura conditii de protectie si supravietuire.

ART. 2

(1) Actiunile de evacuare se planifica si se organizeaza in functie de tipul de risc, avandu-se in vedere parametrii  specifici ce caracterizeaza evolutia si amploarea consecintelor acestuia.

(2) Evacuarea se executa in baza planurilor intocmite in conditiile prevazute de prezentele norme.

ART. 3(INTRAT IN VIGOARE ORD. 1184/2006)

In caz de situatii de urgenta actiunea de evacuare incepe imediat dupa identificarea pericolului ori dupa producerea  acestuia, acordandu-se prioritate evacuarii populatiei.

ART. 4

In functie de situatia creata, evacuarea se executa din:

a) localitatile prevazute in hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet  National;

b) localitatile dispuse in zonele de planificare de urgenta, de accident chimic sau in aval de constructiile hidrotehnice,  in cazul producerii unor dezastre;

c) alte localitati/zone/obiective in care viata si sanatatea locuitorilor si a animalelor sau/si siguranta bunurilor  materiale sunt puse in pericol in cazul unor situatii de urgenta.

ART. 5

(1) Executarea actiunilor de evacuare trebuie sa permita functionarea institutiilor statului, mentinerea ordinii publice  si desfasurarea activitatilor sociale vitale in situatii de urgenta.

(2) Localitatile in care se executa evacuarea trebuie sa asigure legaturi de comunicatii, conditii de cazare, hranire si  asistenta medicala, precum si pentru continuarea activitatii social-economice, functionarea institutiilor si operatorilor  economici, desfasurarea procesului de invatamant etc.

ART. 6

(1) In functie de evolutia situatiei de urgenta si de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o  zona/localitate se poate efectua in totalitate sau partial, simultan ori succesiv. (2) In toate situatiile se va avea in vedere si posibilitatea autoevacuarii. Desfasurarea acestei activitati impune  interventia organelor specializate ale autoritatilor administratiei publice pentru evitarea confuziei, panicii,  aglomeratiei si blocajelor pe caile de comunicatii, precum si a dezordinii si actelor antisociale.

ART. 7

(1) Evacuarea se executa, de regula, pe teritoriul judetului respectiv, cu exceptia municipiului Bucuresti, caz in care  se poate executa si pe teritoriul altor judete.

(2) Localitatile/zonele din/in care se executa evacuarea in situatii de urgenta se stabilesc de comitetele pentru situatii  de urgenta judetene si locale, cu avizul sefului inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean.

(3) Localitatile/zonele limitrofe municipiului Bucuresti in care se face evacuarea se stabilesc de Comitetul National,  la propunerea Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.

CAP. II

Organizarea actiunilor de evacuare

ART. 8

Organizarea, conducerea si asigurarea actiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare.

ART. 9

Organizarea evacuarii se realizeaza de:

a) ministerele si institutiile publice centrale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de inspectorul general al  Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul de resort sau de conducatorul institutiei;

b) institutiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului pentru situatii de  urgenta judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de ministrul sub a carui coordonare se afla;

c) autoritatile administratiei publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, intocmite de personalul cu atributii  in domeniu, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgenta si de seful inspectoratului pentru situatii  de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului;

d) inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, pentru evacuarea populatiei si a unor  bunuri materiale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de  urgenta si aprobate de presedintele comitetului;

e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului pentru situatii de  urgenta judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului pentru situatii de urgenta local.

ART. 10

Populatia si bunurile materiale care se evacueaza, gradul de urgenta si ordinea in care se executa evacuarea, fortele si  mijloacele destinate si sprijinul logistic al evacuarii in cazul situatiilor de urgenta se stabilesc pentru fiecare situatie  de personalul cu atributii in domeniu din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, se avizeaza de

inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de vicepresedintele comitetului pentru  situatii de urgenta si se aproba de presedintele comitetului. ART. 11

Organizarea actiunilor de evacuare cuprinde, in principiu, urmatoarele activitati:

a) intrunirea comitetelor pentru situatii de urgenta;

b) analiza situatiei de urgenta;

c) prognozarea evolutiei situatiei;

d) determinarea efectelor actiunilor dezastrelor asupra populatiei si bunurilor materiale;

e) stabilirea masurilor de prima urgenta;

f) recunoasterea itinerarelor si localitatilor/zonelor in care se executa evacuarea;

g) actualizarea planului de evacuare si punerea in aplicare a acestuia;

h) elaborarea si transmiterea ordinului/dispozitiei de evacuare.

ART. 12

(1) Planurile de evacuare se elaboreaza din timp, in starea de normalitate, in functie de riscurile inventariate si de  functiile de sprijin stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor  functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind

prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, si se actualizeaza ori de cate ori apar modificari in structura populatiei, institutiilor si operatorilor economici, precum si atunci cand aplicarea lor devine iminenta.

(2) Continutul-cadru al planurilor de evacuare este prevazut in anexa nr. 1.

ART. 13

In vederea intocmirii planurilor de evacuare, structurile responsabile impreuna cu specialisti din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti executa, in principiu, urmatoarele activitati;

a) stabilesc localitatile, institutiile, operatorii economici, precum si numarul si structura populatiei/salariatilor care se evacueaza;

b) stabilesc natura si cantitatea bunurilor ce urmeaza a fi evacuate;

c) stabilesc zonele si localitatile in care se executa evacuarea;

d) stabilesc gradul de urgenta si esalonarea evacuarii, precum si mijloacele de transport si itinerarele pe care se executa evacuarea;

e) executa recunoasterea zonelor si a localitatilor in care se dispune evacuarea;

f) analizeaza posibilitatile de cazare, de aprovizionare si hranire a evacuatilor, de depozitare a bunurilor si de functionare a institutiilor; g) identifica posibilitatile de asigurare a actiunilor de evacuare.

ART. 14

Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti organizeaza si executa instruirea factorilor responsabili din institutii si de la operatorii economici, controleaza ierarhic existenta si calitatea planurilor si  masurilor de evacuare, planifica, organizeaza si desfasoara exercitii de evacuare.

ART. 15

In acord cu personalul specializat din cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,  comitetele pentru situatii de urgenta stabilesc obiectivele de realizat si fondurile necesare realizarii acestora, asigura  includerea lor in bugetul de stat, respectiv in bugetele locale, in bugetele institutiilor publice si ale operatorilor  economici, urmarindu-se utilizarea eficienta a fondurilor alocate, in conditiile legii.

CAP. III

Conducerea actiunilor de evacuare

ART. 16

(1) In situatiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alerta sau urgenta, succesiunea activitatilor si conducerea actiunilor de evacuare la nivel national se realizeaza de Comitetul National.

(2) In teritoriu, conducerea nemijlocita a actiunilor de evacuare se exercita de catre comitetele pentru situatii de produsa.

ART. 17

(1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale executa activitati de coordonare a

evacuarii prin centrele operative proprii.

(2) Institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala organizeaza si executa evacuarea personalului si a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii, potrivit ordinelor si dispozitiilor specifice emise de conducatorii acestora.

ART. 18

Comitetele pentru situatii de urgenta judetene, locale si al municipiului Bucuresti au, in principal, urmatoarele atributii:

a) coordonarea pregatirii populatiei pe localitati, cartiere, institutii publice si operatori economici, in vederea organizarii si desfasurarii actiunilor de evacuare siprimire/repartitie;

b) organizarea si asigurarea functionarii sistemului informational-decizional pe plan local;

c) stabilirea necesarului de capacitati de comunicatii, pe tipuri de retele telefonice fixe, mobile, radio etc., la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti;

d) elaborarea planurilor de evacuare si primire proprii si avizarea celor intocmite de structurile subordonate;

 e) coordonarea aplicarii unitare si in mod organizat a masurilor de evacuare in plan teritorial;

f) coordonarea activitatii de constituire a rezervelor de stricta necesitate destinate persoanelor evacuate/sinistrate;

g) indeplinirea sarcinilor curente stabilite in functie de situatia concreta;

h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.

ART. 19

Principalele atributii pe linia evacuarii ale institutiilor publice si operatorilor economici sunt urmatoarele:

a) intocmesc si actualizeaza planurile de evacuare a salariatilor si a bunurilor materiale;

b) asigura instiintarea si alarmarea personalului;

c) asigura punerea in aplicare, la ordin, a masurilor prevazute in planurile de evacuare;

d) realizeaza masurile de asigurare a evacuarii: siguranta, paza si ordine, asigurare medicala, aprovizionare cu alimente de stricta necesitate etc.;

e) instruiesc personalul cu privire la modul de actiune in caz de evacuare;

f) intocmesc si inainteaza, prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburanti-lubrifianti, imobile, alimente si produse industriale de prima  necesitate, spatii pentru depozitarea bunurilor, cazarea si aprovizionarea evacuatilor.

ART. 20

(1) Pentru conducerea actiunilor de evacuare se utilizeaza sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si sistemul de telecomunicatii national/teritorial, dupa caz.

(2) Daca situatia o impune, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti asigura  mijloace de transmisiuni mobile.

(3) Pe timpul actiunilor de evacuare in situatii de urgenta Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura legaturi de

telecomunicatii speciale si cooperare pentru autoritatile publice centrale si locale, potrivit legii de organizare si  functionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.

CAP. IV

Executarea actiunilor de evacuare

ART. 21

(1) Trecerea la executarea evacuarii se face la ordin.

(2) Ordinul de evacuare in cazul situatiilor de urgenta se emite de presedintele Comitetului National. In temeiul  ordinului de evacuare comitetele pentru situatii de urgenta ministeriale si judetene emit ordine de evacuare si  primire/repartitie la propunerea centrelor operative sau operationale pentru situatii de urgenta.

 (3) Comitetele pentru situatii de urgenta locale, institutiile si operatorii economici emit decizii de evacuare si  primire/repartitie catre structurile subordonate, respectiv celule.

(4) In functie de situatie, ordinul/dispozitia de evacuare si primire/repartitie se poate transmite prin telefon/fax, prin  mijloace radio, prin corespondenta speciala sau prin curieri. De asemenea si in situatiile stabilite de Comitetul National ordinul/dispozitia de evacuare poate fi transmis/transmisa si prin intermediul posturilor de radio si de

televiziune.

ART. 22

La primirea ordinului/dispozitiei de evacuare se verifica autenticitatea si dupa confirmare se analizeaza situatia  generala si cea din zona de responsabilitate, se stabilesc masurile de prima urgenta si se transmit dispozitii  preliminare, trecandu-se de indata la elaborarea dispozitiei de evacuare.

ART. 23

(1) Ordinul/dispozitia de evacuare cuprinde, in principiu, urmatoarele:

a) conceptia actiunilor de evacuare;

b) organizarea conducerii actiunilor de evacuare;

c) masurile de cooperare pe timpul executarii evacuarii;

d) masurile de asigurare a evacuarii.

(2) Continutul ordinului/dispozitiei si deciziei pentru evacuare sunt prevazute de anexele nr. 2 si 3.

ART. 24

Pentru executarea actiunilor de evacuare se realizeaza dispozitivul de evacuare, care cuprinde:

a) centre de conducere si coordonare a evacuarii;

b) posturi de observare si posturi de instiintare si alarmare;

c) puncte de adunare a populatiei si de depozitare a bunurilor care se evacueaza;

d) puncte de imbarcare si puncte de debarcare;

e) puncte de primire/repartitie a populatiei si a bunurilor evacuate.

ART. 25

Centrul de conducere si coordonare a evacuarii isi desfasoara activitatea intr-un loc special amenajat din care

comitetul conduce in mod unitar actiunile de evacuare. Componenta acestuia este prezentata in anexa nr. 4.

ART. 26(1) Punctele de adunare, imbarcare, debarcare si primire-repartitie, denumite in continuare puncte de adunare, se  stabilesc din timp de normalitate de catre comitetele pentru situatii de urgenta, la propunerea inspectoratelor pentru  situatii de urgenta.

(2) Punctele de adunare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie situate in apropierea cailor de acces spre localitatile/zonele in care se executa evacuarea;

b) sa poata fi identificate si recunoscute cu usurinta;

c) sa asigure posibilitati pentru protectia populatiei si a bunurilor in situatii de urgenta;

d) sa asigure conditii de desfasurare a activitatilor specifice.

(3) Stabilirea si pregatirea punctelor de imbarcare a evacuatilor din zonele afectate se realizeaza in termen de doua  ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.

(4) In functie de amploarea actiunilor de evacuare si de conditiile specifice, punctele de adunare se incadreaza cu  personal in numar variabil, de regula, in urmatoarea structura:

a) seful punctului de adunare;

b) inlocuitorul sefului punctului de adunare;

c) grupa pentru constituirea esaloanelor/indicativelor de evacuare, evidenta populatiei si a bunurilor care se  evacueaza;

d) personal pentru indrumarea si fluidizarea circulatiei;

e) grupa medicala;

f) personal pentru ordine si siguranta publica;

g) grupa logistica.

ART. 27

(1) Seful punctului de adunare se subordoneaza sefului centrului de conducere si coordonare a evacuarii si desfasoara,  in principiu, urmatoarele activitati:

a) intocmeste/actualizeaza Carnetul cu activitatile care se desfasoara in cadrul punctului de adunare;

b) participa, la ordin, la sedintele centrului de conducere si coordonare a evacuarii;

c) convoaca personalul punctului de adunare si face precizari privind indeplinirea atributiilor in situatia creata;

d) verifica documentele si materialele necesare instalarii si desfasurarii activitatilor in punctul de adunare;

e) coordoneaza actiunile punctului de adunare; f) raporteaza centrului de conducere si coordonare a evacuarii despre stadiul evacuarii, plecarea esaloanelor si  problemele deosebite aparute.

(2) Continutul Carnetului cu activitatile care se desfasoara in cadrul punctului de adunare este prevazut in anexa nr. 5.

ART. 28

Grupa pentru constituirea esaloanelor/ indicativelor de evacuare desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a) participa, la ordin, la luarea in evidenta a persoanelor care se evacueaza;

b) organizeaza evacuatii pe esaloane/indicative, garnituri, coloane, convoaie si mijloace de transport: vagoane,  autovehicule, nave, aeronave etc.;

c) raporteaza periodic sau la ordin situatia persoanelor si a bunurilor sosite, precum si despre constituirea fiecarui  esalon/indicativ.

ART. 29

Personalul pentru indrumarea si fluidizarea circulatiei desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a) verifica documentele de transport;

b) indruma populatia catre locurile de prezentare, asteptare, evidenta, esalonare si imbarcare;

c) indruma mijloacele de transport spre punctele de imbarcare/debarcare;

d) in caz de pericol iminent indruma populatia si mijloacele de transport catre locurile de dispersare si adapostire.

ART. 30

Grupa medicala desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a) executa controlul medical al persoanelor evacuate care solicita aceasta;

b) acorda primul ajutor bolnavilor si ranitilor;

c) organizeaza evacuarea cazurilor grave la spitalele din zona;

d) executa trierea epidemiologica a evacuatilor si izolarea celor cu boli contagioase si a suspectilor;

e) stabileste si urmareste respectarea masurilor igienico-sanitare si antiepidemice.

ART. 31

Personalul pentru ordine si siguranta publica desfasoara, in principiu, urmatoarele activitati:

a) asigura respectarea regulilor de acces in punctul de adunare si primire/repartitie;

b) asigura securitatea persoanelor, siguranta bunurilor si preintampinarea/limitarea actelor antisociale;

c) in baza dispozitiei sefului punctului de adunare si primire/repartitie executa alte activitati specifice.

ART. 32

(1) Punctele de adunare a evacuatilor se stabilesc de catre comitetele pentru situatii de urgenta.

(2) Pentru institutiile publice si operatorii economici punctele de adunare se organizeaza, de regula, la sediu, iar  pentru populatie, in locuri si localuri publice: unitati de invatamant, case de cultura, camine culturale, sali de sport,  stadioane etc.

ART. 33

(1) Punctele de imbarcare/debarcare se organizeaza in gari C.F.R., autogari, gari fluviale/maritime si aerogari,  precum si in triaje C.F.R., pe linii ferate uzinale sau portuare. Cand situatia permite, acestea se organizeaza in cadrul  sau in apropierea punctelor de adunare si primire/repartitie.

(2) In cazul evacuarii populatiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare, aeriene sau navale,

punctele de imbarcare/debarcare se centralizeaza de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului

Bucuresti, care intocmesc si Planul de transport prevazut in anexa nr. 6.

ART. 34

Punctele de primire/repartitie se organizeaza in zonele/localitatile de afluire a populatiei evacuate, pentru luarea in evidenta si repartizarea pe spatii de cazare. Acestea se organizeaza pe localitati/cartiere si in localuri publice.

ART. 35

Principalele date privind executarea actiunilor de evacuare se inscriu in Jurnalul actiunilor de evacuare,  primire/repartitie, al carui continut este prevazut in anexa nr. 7.

ART. 36

Comitetele pentru situatii de urgenta raporteaza ierarhic despre inceperea si executarea actiunilor de evacuare.

Continutul Raportului-sinteza este prevazut in anexa nr. 8.

CAP. V

Asigurarea actiunilor de evacuare

ART. 37

Masurile de asigurare a actiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, se inscriu in planurile de evacuare  si se actualizeaza ori de cate ori apar modificari, precum si la primirea ordinului/dispozitiei de evacuare. Masurile de  asigurare vizeaza, cu prioritate, urmatoarele domenii:

a) cercetarea;

b) ordinea si siguranta;

c) asigurarea psihologica. ART. 38

(1) Cercetarea se executa in scopul procurarii si valorificarii informatiilor necesare executarii in siguranta si in mod  organizat a actiunilor de evacuare. Datele cercetarii trebuie sa fie veridice, oportune si complete. Cercetarea se  organizeaza continuu si unitar, se executa din timp de normalitate si se intensifica in caz de situatii de urgenta.

(2) Cercetarea trebuie sa asigure informatii privind:

a) evolutia situatiei de urgenta si consecintele acesteia asupra populatiei si bunurilor materiale;

b) starea cailor de comunicatie si a mijloacelor de transport;

c) caracteristicile localitatilor si ale zonelor in care se executa evacuarea si posibilitatile de cazare, hranire, adapostire si asigurare medicala;

d) posibilitatile de continuare a procesului de invatamant si a functionarii institutiilor;

e) conditiile geoclimatice la zi si cele prognozate;

f) situatia contaminarii nucleare, chimice, biologice si starea sanitar-epidemiologica.

(3) In mod centralizat, datele cercetarii se asigura de:

a) institutii si agentii specializate: Administratia Nationala de Meteorologie, Centrul National pentru Coordonarea  Interventiei in Caz de Accident Nuclear sau Urgenta Radiologica, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare

pentru Fizica Pamantului, Administratia Nationala Apele Romane, Institutul National de Cercetare pentru Protectia  Mediului;

b) dispeceratele cu activitate permanenta din cadrul ministerelor cu atributii in domeniul managementului situatiilor  de urgenta;

c) puncte de monitorizare a factorilor de risc;

d) Centrul Operational National, centrele operationale si centrele operative;

e) structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(4) Cercetarea nemijlocita se executa si de catre unitatile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care  participa la executarea evacuarii.

(5) Datele cercetarii centralizate si nemijlocite se completeaza cu informatii obtinute pe linie de cooperare de la alte  structuri cu atributii in domeniu.

(6) Precizarea/actualizarea datelor cercetarii se face cu ocazia recunoasterilor care se executa premergator elaborarii  planului de evacuare si la primirea ordinului/dispozitiei de evacuare.

ART. 39

(1) Executarea recunoasterii cailor de comunicatii si a localitatilor unde se organizeaza evacuarea se realizeaza de  reprezentanti ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si ai autoritatii publice locale.

 (2) Pe timpul recunoasterilor se urmaresc, in mod deosebit:

a) starea cailor si nodurilor de comunicatie, precum si a lucrarilor de arta: poduri, tuneluri, viaducte etc.;

b) starea imobilelor/adaposturilor destinate primirii populatiei, instalatiilor si bunurilor;

c) conditiile de cazare, hranire si asigurare medicala;

d) situatia surselor de aprovizionare;

e) starea retelelor electrice, de alimentare cu apa si de telecomunicatii;

f) starea epidemiologica din zona.

ART. 40

Masurile de ordine si siguranta publica, paza bunurilor, evidenta populatiei si fluidizarea circulatiei pe timpul evacuarii se realizeaza de structurile Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza planurilor de cooperare  intocmite din timp de normalitate, si constau in:

a) asigurarea ordinii si sigurantei publice in punctele de adunare, imbarcare, debarcare, primire si repartitie;

b) evidenta salariatilor si a persoanelor care se evacueaza;

c) dirijarea circulatiei, asigurarea prioritatii si sigurantei pe timpul deplasarii coloanelor de evacuati;

d) paza bunurilor materiale.

ART. 41

In functie de evolutia situatiei de urgenta, pentru misiuni de siguranta si ordine, ca si pentru alte misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetele pentru situatii de urgenta pot solicita, cu respectarea prevederilor

legale, sprijinul unitatilor militare din zona.

 

ART. 42

Masurile de asigurare a evacuarii Administratiei Prezidentiale, Parlamentului si Guvernului se realizeaza de Serviciul  de Protectie si Paza si Serviciul Roman de Informatii in cooperare cu Ministerul Administratiei si Internelor.

ART. 43

Asigurarea psihologica a populatiei pe timpul evacuarii reprezinta ansamblul actiunilor intreprinse de personalul  fortelor de interventie in scopul evitarii producerii panicii sau combaterii acesteia in cazul in care s-a produs.

CAP. VI

Logistica actiunilor de evacuare

ART. 44(1) Logistica actiunilor de evacuare reprezinta ansamblul de masuri realizate in scopul asigurarii conditiilor materiale  si umane necesare pregatirii si executarii actiunilor de evacuare.

(2) Logistica actiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum si  serviciilor necesare in cantitatile si in locurile prevazute in planurile de evacuare.

(3) Principalele elemente ale logisticii actiunilor de evacuare sunt:

a) aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice si industriale de stricta necesitate;

b) asigurarea mijloacelor de transport si efectuarea transporturilor;

c) asigurarea medicala si sanitar-veterinara;

d) cazarea evacuatilor, depozitarea bunurilor si adapostirea animalelor;

e) asigurarea financiara.

ART. 45

Planificarea, gestionarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de alta natura a actiunilor de  evacuare in situatii de urgenta se realizeaza de comitetele pentru situatii de urgenta ministeriale, judetene si locale, pe baza planurilor intocmite pe timp de normalitate.

ART. 46

(1) Logistica evacuarii in situatii de urgenta se asigura de:

a) structurile administratiei publice centrale si alte institutii, pentru personalul propriu;

b) consiliile judetene si locale, pentru populatie si angajatii proprii;

c) operatorii economici, pentru personalul incadrat.

(2) Logistica evacuarii se asigura, la cererea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, de firme de stat sau  private, pe baza de conventii de prestari de servicii incheiate din timp si anexate la planurile de evacuare in situatii de  urgenta.

(3) Sursele de aprovizionare sunt: economia nationala, rezervele de stat, rezervele de mobilizare si ajutoarele  umanitare.

(4) In situatiile prevazute la art. 4 lit. c) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii

in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, logistica evacuarii se completeaza cu bunuri si servicii rechizitionate in conditiile legii.

ART. 47

Aprovizionarea cu produse alimentare si industriale de stricta necesitate se realizeaza de catre comitetele pentru  situatii de urgenta judetene/locale, in sistem rationalizat, astfel:

a) in primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea starii de alerta, prin reteaua comerciala locala; b) ulterior primelor 72 de ore, pana la incetarea evacuarii sau a situatiei de urgenta, de la Administratia Nationala a

Rezervelor de Stat;

c) articole de igiena personala, textile, incaltaminte si alte produse industriale, in functie de sezon.

ART. 48

(1) Autovehiculele, carburantii si bunurile materiale necesare actiunilor de evacuare se asigura de catre comitetele si  celulele pentru situatii de urgenta.

(2) Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanti asigurat de societatile comerciale  cu care s-au incheiat contracte sau conventii de prestari de servicii.

ART. 49

(1) Asigurarea medicala si sanitar-veterinara cuprinde totalitatea masurilor si actiunilor care se intreprind in scopul  pastrarii sanatatii populatiei si animalelor care se evacueaza, prevenirii aparitiei bolilor si epidemiilor/ epizootiilor, acordarii ajutorului medical de urgenta si asistentei medicale/veterinare in caz de imbolnavire sau de accident.

(2) Asistenta medicala pe timpul evacuarii, precum si in localitatile de dispunere se asigura de Ministerul Sanatatii,  prin unitatile sanitare teritoriale, de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania si de alte servicii de  specialitate, in limitele competentelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate in acest scop de

catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si transmise in extras acestora.

(3) In plan teritorial masurile, fortele si mijloacele de asigurare medicala si sanitar-veterinara se stabilesc de fiecare  comitet pentru situatii de urgenta si se asigura de directiile de sanatate publica, directiile sanitar-veterinare si pentru  siguranta alimentelor, serviciile de ambulanta si medicina de urgenta, precum si de filialele Societatii Nationale de  Cruce Rosie din Romania si de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti, pe baza  planurilor de cooperare elaborate in acest scop.

ART. 50

(1) Fondurile financiare pentru pregatirea si desfasurarea actiunilor de evacuare la nivel national, judetean, al  municipiului Bucuresti, al oraselor si comunelor se asigura, dupa caz, din bugetul de stat si bugetele locale, precum si  din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La intocmirea fondurilor necesare pentru anul urmator,

ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice vor include si necesarul de fonduri banesti pentru  pregatirea si desfasurarea actiunilor de evacuare.

(2) Fondurile financiare necesare pentru pregatirea si desfasurarea actiunilor de evacuare la institutii publice si operatori economici se asigura din bugetele proprii si din alte fonduri legal constituite.

(3) Pentru anul in curs, pana la 1 martie, comitetele pentru situatii de urgenta ale autoritatilor publice centrale si ministerelor/institutiilor publice, cele judetene si al municipiului Bucuresti trimit la Inspectoratul General pentru  Situatii de Urgenta extras din bugetul propriu, referitor la fondurile financiare destinate organizarii si desfasurarii

actiunilor de evacuare.

ART. 51

(1) La dispozitia Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si a unitatilor subordonate, la declararea starii de  alerta se va asigura rezerva de materiale de prima necesitate prin ministerele, organele centrale si organizatiile  neguvernamentale care asigura functiile de sprijin, potrivit legii. (2) Comitetele pentru situatii de urgenta judetene si locale vor lua masuri de asigurare a materialelor necesare  desfasurarii actiunilor initiale pentru interventie si evacuare in situatii de urgenta, precum si de identificare/evidenta a

unor astfel de mijloace pe plan judetean/local.

CAP. VII

Dispozitii finale

ART. 52

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage raspunderea administrativa, contraventionala sau penala, dupa  caz.

ART. 53

Documentele pentru evacuare se intocmesc si se actualizeaza periodic, prin grija comitetelor pentru situatii de  urgenta, centrelor operative cu activitate temporara, secretariatelor tehnice, respectiv a celulelor, si constituie punct aparte in bilanturile anuale ale acestora.

ART. 54

(1) Protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate se realizeaza in conformitate cu prevederile  Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale  prevederilor Hotararii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor

clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind  protectia informatiilor secrete de serviciu.

(2) Protectia documentelor/suporturilor care contin informatii clasificate si stabilirea punctelor de evacuare a acestora  sunt atribute ale conducatorilor/sefilor actiunilor de evacuare.

ART. 55

(1) Planurile de evacuare se intocmesc in termen de 120 de zile de la publicarea ordinului de aprobare a prezentelor  norme.

(2) Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA 1

la norme

PLANUL DE EVACUARE

(continut-cadru)

Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe).

In text, de regula, se prevad:

a) scopul actiunilor de evacuare;

b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile din si in care se planifica evacuarea, institutiile publice, operatorii  economici, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerarele de evacuare; modalitatile de executare a evacuarii;

c) conceptia organizarii si asigurarii activitatii de readucere a populatiei si a bunurilor materiale evacuate la  restabilirea starii de normalitate in localitatile care au facut obiectul masurilor de protectie;

d) masurile de asigurare a actiunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protectia personalului, paza  bunurilor, logistica evacuarii;

e) organizarea conducerii si a cooperarii: centre de coordonare, cai si mijloace de legatura, institutii cu care se coopereaza, modalitati de realizare a cooperarii, cereri si rapoarte.

Anexele se intocmesc sub forma grafica, pe planuri sau harti si sub forma de tabele. Acestea se refera in principal la:

a) situatia populatiei care se evacueaza: localitatea din care se evacueaza, institutia, numarul personalului pe categorii  si numarul membrilor de familie, personalul didactic, medical, de deservire, dupa caz, localitatea si judetul in care se  evacueaza, natura, tipul si numarul mijloacelor de transport;

b) situatia bunurilor care se evacueaza: localitatea, operatorul economic, depozitul sau institutia, natura si cantitatea  bunurilor, personalul de insotire, natura si tipul mijloacelor de transport, localitatea in care se evacueaza, punctul de  debarcare/descarcare si locul de instalare/ depozitare, forta de munca necesara;

c) institutiile care se evacueaza: denumirea, localitatea, numarul salariatilor si al membrilor de familie care se  evacueaza, localitatea si adresa imobilului unde se evacueaza, alte date utile;

d) graficul activitatilor pe zile si ore;

e) componenta centrelor de coordonare si conducere, punctelor de adunare /imbarcare /debarcare si primire/ repartitie;

f) planul localitatii cu dispunerea institutiei sau a operatorului economic;

g) localitatile/zonele din/in care se executa evacuarea si itinerarele, inclusiv de rezerva, cu punctele de  adunare/imbarcare/debarcare si primire/repartitie;

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  Nr. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult