Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

OMAI 118/2010 apararea impotriva incendiilor la structuri turistice

ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010

pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la

structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de

agrement

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 Nr. 118 din 20 mai 2010

 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 Nr. 1.709 din 10 iunie 2010

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 29 iunie 2010

 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, şi ale art.

11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului

General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

1.490/2004, cu modificările ulterioare, precum şi potrivit prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi

realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi

reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile

societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii

Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

 în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea

Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările ulterioare,

 ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul dezvoltării regionale şi

turismului emit următorul ordin:

 ART. 1

 Se aprobă Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la

structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de

agrement, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 ART. 2

 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute

de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22

iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în

domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul

Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, astfel

cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a

Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)

nr. L 217 din 5 august 1998, şi litera F din anexa la Directiva 2006/96/CE a

Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adoptare a anumitor directive în

domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei şi

României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L

363 din 20 decembrie 2006.

 Ministrul administraţiei şi internelor,

 Vasile Blaga

 Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

 Elena Gabriela Udrea

 ANEXA 1

 DISPOZIŢII GENERALE

privind apărarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi

de alimentaţie publică şi unităţi de agrement

 CAPITOLUL I

 Scop şi domeniu de aplicare

 ART. 1

 Scopul prezentelor Dispoziţii generale privind apărarea împotriva

incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi

unităţi de agrement, denumite în continuare dispoziţii generale, este de

prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a

condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri

tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care

acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor  incendiilor.

 ART. 2

 (1) Structurile de primire turistice, definite conform art. 2 lit. d) din  Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin

Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, ce fac obiectul prezentelor

dispoziţii generale, includ:

 a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare: hoteluri, hoteluriapartament, moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanţă,  campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică;

 b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi

de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare,

unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele

administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, cantine,

unităţi de fast-food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii;

 c) structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement: cluburi,

cazinouri, discoteci, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice

agrementului turistic;

 d) structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear: unităţi  de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau  arondate complexurilor de turism balnear.

 (2) Nu fac obiectul prezentelor dispoziţii generale aspectele specifice  referitoare la structurile de primire turistice cu funcţiuni de transport.

 ART. 3

 (1) Prezentele dispoziţii generale se aplică şi unităţilor de alimentaţie publică, unităţilor de agrement şi altele asemenea, care nu sunt clasificate,  potrivit normelor legale în vigoare, ca structuri de primire turistice.

 (2) Fac obiectul prezentelor dispoziţii generale unităţile de fast-food,  cofetăriile şi patiseriile cu afluenţă de public, care au minimum 40 de locuri  la mese destinate servirii persoanelor.

 (3) Unităţilor de fast-food, cofetăriilor şi patiseriilor care au mai puţin de  40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor, precum şi sălilor de jocuri  cu o capacitate de cel mult 10 locuri li se aplică prevederile art. 56.

 ART. 4

 Prezentele dispoziţii generale completează cu prevederi specifice Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, alături de alte reglementări tehnice  din domeniul apărării împotriva incendiilor aferente unităţilor care fac  obiectul prezentelor dispoziţii generale.

 ART. 5

 Dispoziţiile generale se aplică şi sunt obligatorii pe întregul teritoriu al

României, indiferent de forma de proprietate şi de organizare a structurilor de primire turistice, unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor de

agrement.

 CAPITOLUL II

 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

 ART. 6

 (1) Structurile de primire turistice, unităţile de alimentaţie publică şi

unităţile de agrement sunt reprezentate de persoana cu atribuţii de

conducere.

 (2) Prin persoană cu atribuţii de conducere, denumită în continuare

conducătorul unităţii, se înţelege, după caz, proprietarul sau administratorul

structurii de primire turistice, unităţii de alimentaţie publică şi unităţii de

agrement.

 ART. 7

 Conducătorul unităţii are următoarele obligaţii principale din punctul de

vedere al apărării împotriva incendiilor:

 a) obţine autorizaţiile necesare conform legii;

 b) asigură încadrarea cu personal cu atribuţii în domeniul apărării

împotriva incendiilor;

 c) asigură condiţiile pentru desfăşurarea controalelor de apărare împotriva

incendiilor organizate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al

municipiului Bucureşti şi de către personalul desemnat din cadrul unităţii

proprii;

 d) ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;

 e) asigură informarea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva

incendiilor;

 f) asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva

incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice şi în prezentele dispoziţii

generale.

 ART. 8

 (1) Conducătorul unităţii care desfăşoară activităţi cu personal angajat

permanent sau temporar din afara acesteia, în condiţiile prevăzute de lege,

este obligat să organizeze şi să desfăşoare instruirea acestuia în domeniul

apărării împotriva incendiilor pe baza Dispoziţiilor generale privind

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, cu modificările

şi completările ulterioare, precum şi a altor reglementări specifice.

 (2) Personalul este instruit şi cu privire la modalităţile practice de

asigurare a evacuării/salvării persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure şi de asigurare a mijloacelor tehnice specifice adecvate,

precum cărucioare, tărgi, pături, cârje, cadre de sprijin sau altele similare.

 (3) Instruirea se efectuează de persoane care îndeplinesc condiţiile

prevăzute în reglementările în vigoare.

 (4) Instructajul trebuie să cuprindă cel puţin aspecte privind descrierea

obiectivului, exploatarea spaţiilor, exploatarea instalaţiilor utilitare,

exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis,

asigurarea sistemului de alarmare, utilizarea stingătoarelor şi a altor mijloace

de intervenţie.

 (5) Periodic trebuie să se organizeze exerciţii de utilizare a mijloacelor

tehnice de apărare împotriva incendiilor, intervalul de timp între două

exerciţii fiind dat de termenele de desfăşurare a instructajului periodic în

domeniul situaţiilor de urgenţă.

 ART. 9

 (1) Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din

cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de alimentaţie publică şi

unităţilor de agrement trebuie să facă dovada că deţine atestarea necesară

obţinută în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul

apărării împotriva incendiilor specifice atribuţiilor pe care urmează să le

îndeplinească.

 (2) Pot îndeplini aceste atribuţii şi persoanele din statele membre ale

Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului

Schimb (EFTA) - părţi ale înţelegerii privind Zona Economică Europeană,

care au obţinut recunoaşterea calificării pentru exercitarea ocupaţiilor

respective.

 (3) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) poate fi compus din:

 a) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

 b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de

urgenţă;

 c) persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în

domeniul apărării împotriva incendiilor;

 d) persoane fizice sau juridice atestate, conform legii, pe bază de contract.

 ART. 10

 Personalul prevăzut la art. 9 are următoarele obligaţii principale:

 a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru

apărarea împotriva incendiilor în cadrul structurilor de primire turistice,

unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement;

 b) participă la controlul desfăşurat pe linia apărării împotriva incendiilor

de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de

urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti; 

c) informează conducătorul unităţii asupra deficienţelor pe linia apărării

împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de

înlăturare a acestora;

 d) propune întreruperea activităţii de lucru cu publicul dacă constată stări

de pericol iminent;

 e) anunţă, conform instrucţiunilor specifice, orice eveniment care poate

produce o situaţie de urgenţă în cadrul structurilor de primire turistice,

unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement;

 f) instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul de deservire şi

cel cu responsabilităţi pe linia apărării împotriva incendiilor;

 g) participă, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea utilizatorilor în caz

de incendiu;

 h) verifică menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare, precum şi a

mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform modului de

amplasare stabilit.

 ART. 11

 În unităţile menţionate la art. 2, principalele categorii de utilizatori sunt:

 a) personalul angajat;

 b) publicul.

 ART. 12

 Personalul angajat din cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de

alimentaţie publică şi unităţilor de agrement are următoarele obligaţii

principale:

 a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor,

prevederile prezentelor dispoziţii generale şi măsurile şi regulile specifice

stabilite în cadrul unităţii în care este angajat;

 b) să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a

aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care este angajat;

 c) să informeze publicul asupra măsurilor specifice de apărare împotriva

incendiilor;

 d) să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în

caz de incendiu;

 e) să anunţe, conform instrucţiunilor specifice, orice eveniment care poate

produce o situaţie de urgenţă;

 f) să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui

început de incendiu, utilizând mijloacele tehnice de apărare împotriva

incendiilor, din dotare.

 ART. 13  Personalul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit.

a), amplasate izolat, este instruit periodic, aducându-se în atenţie, îndeosebi,

următoarele interdicţii:

 a) uscarea, pe aparatele de bucătărie sau de încălzire, a hainelor sau a altor

materiale textile;

 b) depozitarea de ambalaje în spaţiile destinate publicului;

 c) fumatul în spaţii cu risc de incendiu.

 ART. 14

 Personalul care deserveşte echipamentele pentru prepararea hranei din

cadrul unităţilor de alimentaţie publică urmează un instructaj special cu

privire la instrucţiunile de exploatare recomandate de producătorul

echipamentelor şi la regulile specifice de intervenţie în caz de incendiu,

îndeosebi pentru incendiile de uleiuri şi grăsimi.

 ART. 15

 (1) Conducătorul unităţii, prin personalul menţionat la art. 9, trebuie să

verifice că, în cazul unui incendiu, personalul propriu este capabil să

utilizeze mijloacele de apărare împotriva incendiilor şi să acţioneze sistemul

de alarmare şi alertare.

 (2) De asemenea, personalul structurilor menţionate la art. 2 şi art. 3 alin.

(1) trebuie să aplice instrucţiunile specifice de evacuare a utilizatorilor.

 ART. 16

 (1) În situaţia nedotării cu sisteme de detectare a incendiilor, pe timpul

nopţii, în structurile de primire turistice menţionate la art. 2 alin. (1) lit. a),

personalul de serviciu execută verificarea periodică a spaţiilor comune

pentru observarea în fază incipientă a unui eventual incendiu.

 (2) Aceste verificări sunt consemnate într-un document specific.

 CAPITOLUL III

 Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor

 SECŢIUNEA 1

 Reguli şi măsuri generale de apărare împotriva incendiilor

 ART. 17

 Conducătorul unităţii asigură în permanenţă funcţionarea mijloacelor

tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie

împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementărilor tehnice şi la

parametrii stabiliţi în proiecte tehnice.

 ART. 18  (1) Reglementarea fumatului se stabileşte prin decizie sau alt act de

autoritate, de către conducătorul unităţii, în funcţie de riscul de incendiu,

echiparea cu sisteme de protecţie şi alte reglementări în vigoare.

 (2) Camerele în care este admis fumatul se marchează corespunzător, iar

sistemele de ventilare prevăzute în aceste încăperi nu trebuie să asigure

ventilaţia în alte părţi ale construcţiei în care este obligatorie asigurarea unor

zone libere de fum.

 (3) În locurile unde este admis fumatul se asigură un număr suficient de

scrumiere, care se colectează şi se golesc periodic într-un recipient din

materiale cu clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, în care este interzisă

colectarea altor materiale combustibile, prevăzut cu capac, amplasat în

exterior.

 (4) Verificarea locurilor şi spaţiilor unde este admis fumatul se efectuează

periodic, pentru a se asigura că ţigările sunt stinse, conţinutul scrumierelor a

fost colectat şi evacuat corespunzător şi că nu există cazuri de aprindere a

unor materiale combustibile.

 ART. 19

 În cazul construcţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se

interzice blocarea căilor de acces şi intervenţie cu diferite materiale, mărfuri,

precum şi prin parcarea mijloacelor de transport şi se asigură curăţarea şi

întreţinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în orice

situaţie.

 ART. 20

 Nu se admite amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot

îngreuna evacuarea în caz de incendiu.

 ART. 21

 În scopul asigurării condiţiilor pentru evacuarea persoanelor se iau

următoarele măsuri:

 a) uşile, casele scărilor, ieşirile, precum şi traseele către acestea trebuie

marcate cu indicatoare de securitate prevăzute în reglementările în vigoare,

astfel încât să fie vizibile ziua şi noaptea;

 b) uşile de pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul

deplasării persoanelor spre exterior şi se menţin în permanenţă descuiate;

 c) uşile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul clădirilor prevăzute cu

uşi glisante sau rotative, sunt menţinute în permanenţă practicabile;

 d) pe căile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor

pentru a nu dezorienta utilizatorii structurii de primire turistice.

 SECŢIUNEA a 2-a  Reguli şi măsuri specifice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de

cazare

 ART. 22

 Este obligatorie menţinerea în permanenţă a practicabilităţii căilor de

evacuare a persoanelor şi se interzice blocarea acestora cu diferite materiale,

elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, cărucioare

pentru lenjerie, cărucioare pentru curăţat, măsuţe mobile pentru roomservice,

combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte mărfuri.

 ART. 23

 Uşile care nu sunt destinate utilizării de către persoanele cazate şi au

corespondenţă cu căile de evacuare trebuie marcate corespunzător şi păstrate

închise sau prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.

 ART. 24

 Se recomandă ca persoanele cu dizabilităţi, afecţiuni locomotorii sau

altele asemenea, să fie cazate la nivelurile inferioare ale clădirilor, în vederea

asigurării evacuării rapide şi în securitate a acestora.

 ART. 25

 (1) La recepţie şi în fiecare cameră se pun la dispoziţia utilizatorilor,

inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, informaţii clare, scrise, privind

posibilităţile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum şi

modul în care trebuie să se acţioneze în astfel de situaţii.

 (2) Regulile minime ce se recomandă a fi respectate de utilizatori sunt

prezentate în anexa nr. 1.

 (3) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se întocmesc

conform prevederilor art. 29 din normele aprobate prin Ordinul ministrului

administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

 ART. 26

 Se interzice folosirea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor

combustibile sau altor întrebuinţări, precum spălătorii, ateliere, magazii,

afumătorii şi altele asemenea.

 ART. 27

 Se interzice intrarea în poduri şi subsoluri cu lumânări, chibrituri aprinse,

lămpi şi altele asemenea.

 ART. 28

 Se asigură înlăturarea depunerilor de praf, scame şi alte materiale

combustibile din canalele de ventilaţie şi puţurile ascensoarelor.

 ART. 29

 Se interzice utilizarea lichidelor combustibile în scopuri de curăţenie.

 ART. 30  Este obligatorie asigurarea permanentă a funcţionării iluminatului de

siguranţă.

 ART. 31

 La construcţiile echipate cu ascensoare de pompieri se urmăreşte

permanent funcţionarea acestora, inclusiv a sursei de energie de rezervă.

 ART. 32

 Se interzice utilizarea aparatelor electrocasnice în camerele de cazare,

altele decât cele din inventarul propriu; sunt exceptate aparatele de ras şi de

uscat părul, care pot fi folosite numai în camerele de baie.

 ART. 33

 În oficii, cafetierele, fiarele de călcat şi alte aparate electrice similare se

deconectează întotdeauna de la priză după ce au fost utilizate.

 ART. 34

 Sunt obligatorii verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a

sistemelor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice.

 ART. 35

 În cazul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a),

amplasate izolat, se are în vedere, suplimentar, respectarea următoarelor

reguli:

 a) se interzic fumatul în dormitoare şi utilizarea focului deschis în

apropierea structurii turistice;

 b) focurile de tabără sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp fără

vânt, la distanţă de siguranţă faţă de construcţii şi cu asigurarea

supravegherii permanente şi stingerii acestora cu apă;

 c) mijloacele de iluminat cu flacără, precum felinare, lumânări, se

utilizează în condiţii de siguranţă, fiind stinse după folosire;

 d) se interzice funcţionarea fără supraveghere a mijloacelor de încălzire

locală şi a celor de preparat şi încălzit hrana;

 e) se asigură rezervă de apă pentru incendiu şi condiţii de utilizare

eficientă în caz de necesitate;

 f) se interzice uscarea hainelor sau altor materiale textile pe aparatele de

bucătărie sau de încălzire;

 g) se recomandă ca numărul maxim de persoane cazate să nu depăşească

numărul de locuri din camerele de cazare;

 h) se interzice utilizarea aparatelor mobile pentru încălzire sau prepararea

hranei alimentate cu combustibil solid, lichid ori gazos în spaţiile accesibile

publicului şi în camerele de cazare;

 i) personalul structurii de primire turistice urmăreşte respectarea regulilor

şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor.  SECŢIUNEA a 3-a

 Reguli şi măsuri specifice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de

agrement şi unităţilor de agrement

 ART. 36

 Numărul maxim admis de persoane în această categorie de unităţi nu

trebuie să depăşească valoarea impusă prin proiectul de construcţie şi prin

reglementările tehnice specifice.

 ART. 37

 Mobilierul, aparatele de jocuri şi alte dotări specifice se dispun astfel încât

căile de circulaţie să fie menţinute libere în permanenţă.

 ART. 38

 (1) Se recomandă ca scheletul meselor şi scaunelor din sală, fixe sau

mobile, să fie realizat din materiale având clasa de reacţie la foc minim B,

d0 sau d1, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi

încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de

comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,

construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.

1.822/394/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Scaunele cu umplutură din materiale cu clasa de reacţie la foc F sau

clasa d2 sunt acceptate cu condiţia ca husa exterioară să fie realizată din

materiale cu clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.

 (3) Toate elementele mobile de decor, plafoanele suspendate, părţile

translucide sau transparente care au încorporate instalaţii de lumini şi plasele

orizontale suspendate trebuie să fie din materiale având clasa de reacţie la

foc minim B, d0 sau d1.

 (4) Plantele artificiale se admit din materiale cu clasa de reacţie la foc

minim B, d0 sau d1.

 ART. 39

 Prinderile sau armăturile de siguranţă care susţin elementele de decor

suspendate sunt protejate la foc astfel încât să împiedice căderea lor în

timpul evacuării publicului.

 ART. 40

 Montarea de elemente de decor gonflabile este interzisă.

 ART. 41

 Instalarea de sisteme destinate generării de efecte speciale de lumini,

ceaţă, fum şi altele asemenea se face cu asigurarea protecţiei la foc necesare

pe baza instrucţiunilor emise de producător sau de proiectant.

 ART. 42  Instalaţiile/Echipamentele de producere a efectelor speciale, precum cele

luminoase, cu ceaţă, cu fum şi altele asemenea, se prevăd cu un sistem

centralizat de scoatere din funcţiune în caz de incendiu.

 ART. 43

 Se interzice utilizarea lumânărilor sau a focului deschis.

 ART. 44

 (1) Garderobele pot fi amenajate în sală şi dependinţele sale, cu excepţia

căilor de comunicaţie şi a caselor scărilor.

 (2) Acestea se dispun astfel încât publicul care staţionează în vecinătatea

lor să nu îngreuneze circulaţia altor persoane.

 ART. 45

 (1) Spaţiul destinat DJ-ului sau activităţii de regie cu echipamentele ori

instalaţiile de muzică nu trebuie să îngreuneze circulaţia publicului.

 (2) Acest spaţiu se separă faţă de public fie printr-un perete sau pereteecran de 2 metri înălţime de la nivelul accesibil publicului, fie printr-o zonă

liberă de cel puţin un metru.

 ART. 46

 (1) Sub pardoseala falsă nu se folosesc prize, doze de derivaţie şi nu se

execută îmbinări de cabluri.

 (2) Atunci când sunt absolut necesare astfel de lucrări, dozele de derivaţie

trebuie să fie de tip etanş, legate la pământ şi fixate de pardoseală.

 (3) În pardoselile înalte tip estradă, în zonele cu aglomerări mari de

cabluri şi în apropierea echipamentului, se prevăd panouri uşor demontabile,

astfel încât spaţiul de sub pardoseală să fie uşor accesibil pentru intervenţii

în caz de incendiu.

 (4) Panourile menţionate la alin. (3) se marchează vizibil şi se întreţin

corespunzător.

 ART. 47

 Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor se realizează din

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Plan de evacuare situatii de urgenta

PLANUL DE EVACUARE  IN SITUATII DE URGENTA (continut-cadru) Se intocmeste sub forma de text si grafic (cu anexe). In text, de regula, se prevad: a) scopul actiunilor de evacuare; b) conceptia actiunilor de evacuare: localitatile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de interventie PSI

                                                            ...Citeste mai mult

Photo

Legea 481/2004 privind Protectia Civila

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008  Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Protectia civila este ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 1184/2006 organizarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 786/2005 pentru modificarea si completarea OMAI 712/2005

Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005) Publicat în Monitorul Oficial nr. 844 din 19/09/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 712/2005 instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 262/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

Ordin 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri publicat in Monitorul ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 211/2010 apararea impotriva incendiilor la ateliere

Ordin 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii Monitorul Oficial nr. 0663 din 28 Septembrie 2010 Actul nr. 211 din 23 Septembrie 2010 Emitent: Ministerul Administrației și ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 187/2010 apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

Ordin 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ ( spatii comerciale ) Ordin 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ EMITENT:     MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 166/2010 apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii

ORDIN   Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 108/2001, dispozitii incarcari electrostatice

ORDIN   Nr. 108 din  1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. ...Citeste mai mult

Photo

OMAI 28/2009 apararea impotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la obiective de cult EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 28 din 26 martie ...Citeste mai mult

Photo

OMAI163/2007 norme de aparare impotriva incendiilor

ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 29 martie 2007  Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor

Legea 307/12.07.2006 legea privind apărarea împotriva incendiilor   CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter ...Citeste mai mult