Monday, 24 June, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

Managementul securitatii si sanatatii in munca

  

MANAGEMENTUL SECURITǍŢII ŞI SǍNǍTǍŢII ÎN MUNCǍ 

 

         1. ABORDAREA MANAGERIALĂ A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

1.1.

DEFINIREA NOŢIUNII DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 • SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ:
 • ansamblu de elemente legate sau interdependente destinate stabilirii unei politici şi a unor obiective de securitate şi sănătate în muncă, precum şi realizării acestor obiective (ILO-OSH: 2001);
 • parte a sistemului de management general care facilitează managementul riscurilor OH&S asociate afacerilor organizaţiei; acesta include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii OH&S a organizaţiei (OHSAS 18001: 1999);
 • ansamblu de elemente cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional etc. din cadrul firmei, prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi al relaţiilor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea obţinerii nivelului dorit de securitate şi sănătate în muncă (Darabont, Al., ş.a., Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă - vol. I, Editura AGIR, Bucureşti, 2001);
 • MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ:
 • componentă a sistemului de management general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea şi revizuirea planului de securitate şi sănătate în muncă (N.G.P.M., Anexa nr. 1 – Terminologie). 

1.2.

CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (SMSSM)

 

CARACTERISTICA

DESCRIEREA

PRECIZIE

SMSSM nu trebuie să conţină ambiguităţi. El va indica foarte clar care sunt obiectivele sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.

ORGANIZARE SISTEMATICĂ

Componentele sistemului nu trebuie să fie abordate separat. Ele vor trebui conexate într-o schemă coerentă, uşor de înţeles şi de aplicat.

REALISM

SMSSM trebuie să fie adaptat particularităţilor organizaţiei, problemelor sale specifice de securitate şi sănătate în muncă, resurselor materiale şi umane de care se dispune, specificului său istoric şi cultural.

COMPLETITUDINE

SMSSM va acoperi toate activităţile şi întregul personal al organizaţiei.

CU ADRESARE PRECISĂ FIECĂRUI NIVEL DE DECIZIE

SMSSM va fi conceput şi realizat astfel încât fiecare nivel de managerial din organizaţie să fie implicat direct, cu propriile sale sarcini şi responsabilităţi. El trebuie să prevadă foarte clar cine are nevoie, de ce informaţie şi în ce moment.

CU ÎNREGISTRARE COMPLETĂ

SMSSM trebuie conceput şi realizat astfel încât să asigure înregistrarea în scris a tuturor datelor şi acţiunilor. Acest aspect va trebui avut în vedere pe toată durata proiectării sistemului

INTEGRAT/

INTEGRABIL

Este important ca SMSSM să fie cât mai mult integrat sistemelor de management existente deja în organizaţie şi să fie conceput astfel încât să permită integrarea ulterioară a altor/cu alte sisteme de management care vor fi implementate.

FLEXIBIL/

DINAMIC

SMSSM trebuie să fie capabil să răspundă rapid şi corespunzător modificărilor tehnice şi organizatorice apărute în organizaţie; el trebuie să asigure un proces dinamic de adaptare şi înnoire.

SĂ ASIGURE ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ

SMSSM trebuie să asigure un feed-back continuu al rezultatelor asupra sistemului însuşi şi asupra conducerii şi personalului.

 1.3.

AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Nr.

crt.

COMPONENTA

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

1.

Management

 • oferă un cadru bine organizat pentru gestionarea problemelor de securitate şi sănătate în muncă;
 • permite o abordare managerială unitară a diverselor informaţii provenite din toate sectoarele de activitate;
 • ajută la o corectă previzionare legislativă, la relaţii mai bune cu organismele de control şi cu cele care eliberează autorizaţii.
 • poate intra în contradicţie cu programele şi procedurile existente;
 • poate genera dificultăţi în folosirea simultană a diferitelor standarde în zonele de interferenţă ale sistemelor de management.
 

2.

Marketing

 • îmbunătăţeşte imaginea organizaţiei şi relaţiile sale cu diverşi parteneri;
 • reprezintă un avantaj în disputa concurenţială;
 • întăreşte poziţia pe piaţa de capital.

 

3.

Cost

 • evită penalităţile şi alte costuri datorate neconformităţilor;
 • asigură planificarea în timp, graduală, a costurilor pentru acţiuni vizând securitatea şi sănătatea în muncă, evitarea unor costuri mari pe termen scurt, neplanificate, datorate unor noi exigenţe legislative.
 • presupune resurse semnificative pentru implementare: timp, bani, resurse umane, logistice etc.;
 • amortizarea acestei investiţii nu este, întotdeauna, realizată în termeni cuantificabili;
 • necesită costuri de funcţionare, întreţinere, revizie, reînnoire a certificării.
 

4.

Monitorizare

 • permite identificarea factorilor de risc asociaţi procesului de producţie;
 • oferă elemente pentru îmbunătăţirea proceselor şi a randamentelor;
 • creează şi dezvoltă o bază de date detaliată şi relevantă.
 • modifică programe şi proceduri existente;
 • generează în prima fază posibile confuzii, dificultăţi în utilizarea aparaturii, prelucrări şi interpretări eronate.
 

5.

Instruire

 • îmbunătăţeşte receptivitatea salariaţilor faţă de problematica vizând securitatea şi sănătatea în muncă;
 • personalul operaţional devine conştient de justeţea responsabilităţilor care îi revin;
 • conduce la creşterea randamentului salariaţilor;
 • contribuie la reducerea numărului accidentelor de muncă şi  bolilor profesionale.
 • presupune costuri;
 • obligă la scoaterea din producţie, pe anumite perioade, a celor care participă la programe de instruire;
 • poate să conducă la remanieri de personal.
 

6.

Percepţie publică

 • generează o creştere a încrederii în calitatea managementului organizaţiei;
 • demonstrează interes şi grijă pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor;
 • reflectă o anticipare a legislaţiei şi nu o reacţie la legislaţie.

 

7.

Certificare

 • furnizează o dovadă şi o garanţie a îndeplinirii angajamentelor asumate prin politica de securitate şi sănătate în muncă.

 

8.

Altele

 • favorizează  obţinerea unor autorizaţii specifice;
 • facilitează comunicarea şi colaborarea cu investitorii, societăţile de asigurare etc.
 • poate genera o rezistenţă la schimbare din partea personalului operaţional.
 

2. STADIUL ACTUAL AL MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ PE PLAN EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

2.1.

EVOLUŢIA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 

(prelucrare după Nisipeanu, S. - Sisteme de management şi securitate în muncă. Perspective europene şi abordare naţională. Revista Calitatea – acces la succes, nr. 7-8/2005, pag. 50 – 52)

 

 2.2.

SIMILITUDINILE DINTRE PREVEDERILE DIRECTIVELOR UNIUNII EUROPENE ŞI ELEMENTELE SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Elemente ale Directivelor Uniunii Europene

Elemente ale sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Prevenirea riscurilor

Accentul pus pe acţiuni preventive

Responsabilizarea conducerii de la cel mai înalt nivel

Angajamentul declarat al conducerii

Conştientizarea şi formarea angajaţilor

Instruire - conştientizare

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor

Reducerea permanentă a riscurilor ce nu pot fi eliminate

Îmbunătăţirea continuă

 

(după Nisipeanu, S. - Sisteme management şi securitate în muncă. Perspective europene şi abordare naţională. Revista Calitatea – acces la succes, nr. 7-8/2005, pag. 50 – 52) 

2.3.

MODELE DE SISTEME DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 

2.3.1.

GHIDUL ILO-OSH: 2001 PRIVIND PRINCIPIILE DIRECTOARE ALE SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 0.     INTRODUCERE

 1.     OBIECTIVE

 2.     CADRUL NAŢIONAL AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII   ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

2.1.       Politica naţională

2.2.       Principiile directoare naţionale

2.3.       Principiile directoare specifice

 3.     POLITICA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 3.1.       Politica de securitate şi sănătate în muncă

3.2.       Participarea salariaţilor

     ORGANIZAREA

3.3.       Responsabilităţile şi obligaţiile

3.4.       Competenţele şi formarea

3.5.       Documentaţia sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

3.6.       Comunicarea

    PLANIFICAREA ŞI IMPLEMENTAREA

3.7.       Analiza iniţială

3.8.       Planificarea, elaborarea şi implementarea sistemului

3.9.       Obiectivele de securitate şi sănătate în muncă

3.10.   Prevenirea pericolelor

3.10.1.   Măsurile de prevenire şi control

3.10.2.   Managementul schimbării

3.10.3.   Prevenirea, pregătirea şi reacţia în situaţii de urgenţă

3.10.4.   Achiziţionarea de bunuri şi servicii

3.10.5.   Subcontractanţii

     EVALUAREA

3.11.   Monitorizarea şi măsurarea eficacităţii

3.12.   Anchetele în caz de leziuni, degradări ale stării de sănătate, boli sau incidente legate de procesul de muncă şi efectul acestora asupra eficacităţii măsurilor de securitate şi sănătate în muncă

3.13.   Auditul

3.14.   Analiza efectuată de conducere

 

    ACŢIUNEA ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII

3.15.   Acţiunea preventivă şi corectivă

3.16.   Îmbunătăţirea continuă

 • Organizaţia care la elaborat:
  • ghidul ILO-OSH: 2001 (Guidelines on occupational safety and health management systems - în engleză; Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail - în franceză) a fost adoptat la reuniunea International Labour Organization (ILO) desfăşurată la Geneva, în perioada 19-27.04.2001, de un ansamblu tripartit de experţi (7 experţi guvernamentali din Germania, Brazilia, Guineea, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă şi Polonia; 7 experţi din partea angajatorilor/patronatelor; 7 experţi  din partea salariaţilor/sindicatelor).
 • Sursele documentare utilizate:
  • enunţarea principiilor directoare privind sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă a fost realizată pe baza principiilor admise pe plan internaţional şi definite prin documentele elaborate de structurile tripartite ale ILO;
  • conform opiniei conturate la nivelul ILO, numai sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă fundamentate pe principii directoare unanim recunoscute la nivel mondial de structuri tripartite pot avea forţa şi supleţea necesară elaborării într-o organizaţie a unei veritabile culturi durabile a securităţii.
 • Structura demersului propus:
  • nivelul I: are un caracter general şi este aplicabil fiecărui stat; statul trebuie să definească o politică naţională în domeniul managementului securităţii şi sănătăţii în muncă, obligaţie care se traduce prin:

→    desemnarea unei instituţii competente pentru stabilirea şi promovarea sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă; instituţia competentă trebuie să realizeze concertarea cu structurile cele mai reprezentative ale angajatorilor şi ale salariaţilor;

→    definirea principiilor generale şi a procedurilor care facilitează integrarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă în sistemul global de management al unei organizaţii;

 • nivelul II: este constituit dintr-un ansamblu de directive generale care pot fi aplicate la nivel naţional, ansamblu transpus într-un referenţial al ILO constituit din 16 cerinţe de securitate şi sănătate în muncă care trebuie adaptate de fiecare stat în funcţie de specificul naţional;
 • nivelul III: este constituit din directive care trebuie să ţină cont de specificul fiecărei organizaţii, în special de mărimea ei şi de tipul pericolelor şi importanţa riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în cadrul acesteia.
 • Caracteristicile generale:
  • este redactat sub forma unui „cod de bune practici” şi foloseşte în mod frecvent condiţionalul (ar trebui în loc de trebuie), ceea ce îl diferenţiază de un referenţial utilizat pentru certificare;
  • principiile directoare conţinute în ghidul ILO-OSH au un caracter voluntar, nu introduc constrângeri suplimentare şi nu sunt destinate înlocuirii legislaţiei şi reglementărilor naţionale existente la momentul actual;
  • constituie un instrument menit să-l sprijine pe angajator în îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin în domeniu securităţii şi sănătăţii în muncă, iar aplicarea lor nu necesită nici o certificare.
  • modelul de sistem al managementului securităţii şi sănătăţii în muncă propus de ghidul ILO-OSH este unic prin structura şi funcţiile lui, dar el urmează logica unui demers de îmbunătăţire continuă de tipul clasic PDCA foarte asemănător cu cel al sistemelor de management propuse de ISO (ISO 14001: 1996 sau ISO 9001: 2000). 

OBIECTIVELE PROCESULUI DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 • la nivel naţional principiile trebuie:
 1. să servească la instituirea unui cadru naţional pentru sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, susţinut de preferinţă de legislaţia şi reglementările naţionale;
 2. să sprijine elaborarea unor mecanisme voluntare vizând o mai bună respectare a reglementărilor şi normelor aplicabile în vederea îmbunătăţirii continue a performanţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. să sprijine elaborarea de principii directoare naţionale şi specifice privind sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru a răspunde cerinţelor concrete şi reale ale organizaţiilor, în funcţie de mărimea, natura şi complexitatea activităţilor desfăşurate de acestea.
 • la nivelul unei organizaţii principiile trebuie:
 1. să constituie direcţii de acţiune pentru organizaţie, în vederea integrării elementelor sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul unei politici şi a unor mecanisme globale de management;
 2. să incite toţi membrii organizaţiei, în special angajatorii, proprietarii, conducerea, salariaţii şi reprezentanţii lor la aplicarea principiilor şi metodelor adecvate de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, care au ca finalitate îmbunătăţirea continuă a performanţelor în acest domeniu.

 

CADRUL NAŢIONAL AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 • politica naţională stabileşte principii şi proceduri de ordin general pentru:
 1. promovarea implementării sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi integrarea acestora în sistemul global de management al unei organizaţii;
 2. sprijinirea şi îmbunătăţirea mecanismelor voluntare pentru identificarea, planificarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistematică a activităţilor vizând securitatea şi sănătatea în muncă, atât la nivel naţional, cât şi la cel al organizaţiei;
 3. promovarea participării salariaţilor şi a reprezentanţilor lor la nivelul organizaţiei;
 4. implementarea îmbunătăţirii continue şi evitarea birocraţiei şi a costurilor inutile;
 5. promovarea, în cadrul oferit de sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, a colaborării şi sprijinului mutual între inspecţia muncii, serviciile de securitate şi sănătate în muncă şi alte servicii, precum şi canalizarea activităţilor desfăşurate de către acestea într-un cadru omogen;
 6. evaluarea, la intervale de timp adecvate, a performanţelor politicii şi cadrului naţional;
 7. evaluarea şi comunicarea publică, prin mijloace adecvate, a performanţelor sistemelor şi practicilor în materie de securitate şi sănătate în muncă;
 8. supravegherea aplicării aceluiaşi nivel de exigenţă în materie de securitate şi sănătate în muncă, atât salariaţilor direct angajaţi de organizaţie (inclusiv salariaţilor temporari), cât şi salariaţilor angajaţi de furnizorii de bunuri şi servicii.
 • principiile directoare naţionale trebuie să fie suficient de suple pentru a permite:
 1. aplicarea imediată a principiilor directoare ale OIM în organizaţiile a căror structură de management este destul de dezvoltată pentru ca dispoziţiile relative la managementul securităţii şi sănătăţii în muncă să fie integrate imediat;
 2. adaptarea principiilor directoare ale OIM la principiile directoare specifice sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă care ţin cont de condiţiile şi cerinţele particulare ale organizaţiilor;
 3. promovarea colaborării efective a organizaţiei cu autorităţile de reglementare, inspecţia muncii, serviciile de securitate şi sănătate în muncă şi alte servicii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale;
 4. evitarea, atât cât este posibil, a birocraţiei şi a constrângerilor inutile;
 5. instituirea unor mijloace adecvate şi aplicabile pentru a face cunoscute practicile şi sistemele relevante pentru managementul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • principiile directoare specifice trebuie să fie stabilite având în vedere:
 1. mărimea organizaţiilor (mare, medie sau mică) şi infrastructurile aferente;
 2. tipul pericolelor şi importanţa riscurilor. 

1.POLITICA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 • politica de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie:
 1. proprie organizaţiei şi adaptată la mărimea, natura şi complexitatea activităţilor desfăşurate de aceasta;
 2. exprimată de o manieră clară şi concisă, într-un document datat şi validat prin semnătura sau girul angajatorului sau persoanei responsabile care ocupă cea mai înaltă funcţie în organizaţie;
 3. comunicată şi uşor accesibilă tuturor membrilor organizaţiei, inclusiv salariaţilor şi/sau reprezentanţilor lor, la locul de muncă al acestora;
 4. revizuită în mod regulat pentru a-i garanta pertinenţa;
 5. accesibilă, dacă este cazul, persoanelor interesate din exteriorul organizaţiei.
 • politica de securitate şi sănătate în muncă trebuie să prevadă:
 1. protejarea securităţii şi sănătăţii tuturor membrilor organizaţiei prin prevenirea leziunilor, degradărilor stării de sănătate, bolilor şi incidentelor;
 2. respectarea dispoziţiilor legislaţiei şi reglementărilor naţionale privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi a programelor voluntare de protecţie, a convenţiilor colective în materie de securitate şi sănătate în muncă  şi a altor angajamente la care organizaţia a subscris;
 3. supravegherea respectării cerinţei ca salariaţii şi reprezentanţii lor să fie consultaţi şi încurajaţi să participe activ, în funcţie de ceea ce a fost convenit şi la toate nivelurile organizaţiei, la toate elementele sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. îmbunătăţirea continuă a performanţelor sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.

 OBSERVAŢIE:

 • Sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să fie compatibil cu alte sisteme de management utilizate de organizaţie sau să se integreze într-un sistem global de management. 

2.PARTICIPAREA SALARIAŢILOR

 • constituie un element esenţial al sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • angajatorul trebuie să vegheze ca salariaţii şi reprezentanţii lor pe probleme de securitate şi sănătate în muncă să fie consultaţi, informaţi şi formaţi cu privire la toate aspectele de securitate şi sănătate în muncă care vizează cadrul lor profesional, inclusiv asupra măsurilor de urgenţă;
 •  angajatorul trebuie să adopte dispoziţiile necesare astfel încât salariaţii şi reprezentanţii lor pe probleme de securitate şi sănătate în muncă să dispună de timpul şi de resursele care să le permită participarea activă la procesul de organizare, planificare, implementare şi de acţiune în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • angajatorul trebuie să vegheze, când este cazul, la instituirea şi la buna funcţionare a unui comitet de securitate şi sănătate în muncă, precum şi la recunoaşterea reprezentaţilor salariaţilor pe probleme de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia şi practica naţională. 

3.RESPONSABILITĂŢILE ŞI OBLIGAŢIILE

 • structurile şi procedurile adecvate trebuie să fie stabilite pentru:
 1. supravegherea respectării cerinţei ca securitatea şi sănătatea în muncă să constituie o responsabilitate cunoscută şi acceptată la toate nivelurile ierarhice;
 2. definirea şi comunicarea  tuturor membrilor organizaţiei a responsabilităţilor, obligaţiilor şi autorităţii cu care sunt investite persoanele însărcinate cu identificarea, evaluarea sau controlul pericolelor şi riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. asigurarea unei supervizări eficace, când este cazul, pentru a veghea la protecţia securităţii şi sănătăţii salariaţilor;
 4. promovarea colaborării şi comunicării între membrii organizaţiei, inclusiv între salariaţi şi reprezentanţii lor, în vederea implementării elementelor sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. satisfacerea principiilor sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, care sunt conţinute în principiile directoare naţionale, principiile directoare specifice sau în programele voluntare la care organizaţia a subscris;
 6. stabilirea şi implementarea unei politici clare de securitate şi sănătate în muncă, ale cărei obiective să fie măsurabile şi, de preferinţă, cuantificabile;
 7. adoptarea unor dispoziţii eficiente pentru identificarea, eliminarea sau controlul pericolelor şi riscurilor legate de procesul de muncă, precum şi pentru promovarea sănătăţii în muncă;
 8. stabilirea de programe de promovare a sănătăţii şi de prevenire;
 9. vegherea la implementarea de măsuri eficace care să permită participarea deplină a salariaţilor sau reprezentanţilor lor la realizarea politicii de securitate şi sănătate în muncă;
 10. alocarea resurselor necesare astfel încât persoanele responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv comitetele de securitate şi sănătate în muncă, să se poată achita în mod corect de funcţiile care le revin;
 11. vegherea la implementarea de măsuri eficace care să permită participarea deplină a salariaţilor sau reprezentanţilor lor la comitetele de securitate şi sănătate în muncă, atunci când acestea există.
 • unul sau mai mulţi membrii ai conducerii trebuie să fie nominalizaţi, să le fie stabilite responsabilităţile, obligaţiile şi autoritatea astfel încât ei să fie în măsură să:
 1. elaboreze, implementeze, revadă periodic şi să evalueze sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. furnizeze periodic conducerii informaţii privind performanţele sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. promoveze participarea tuturor membrilor organizaţiei. 

4.COMPETENŢELE ŞI FORMAREA 

 • competenţele cerute în materie de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie definite de angajator; acesta trebuie să se stabilească şi să se menţină la zi dispoziţii care să permită tuturor persoanelor să fie în măsură să-şi asume responsabilităţile şi obligaţiile privind aspectele de securitate şi sănătate în muncă;
 • programele de formare (instruire) trebuie: 
 1. să vizeze toţi membrii interesaţi ai organizaţiei;
 2. să fie realizate de către persoane competente (având calificările şi experienţa necesară);
 3. să prevadă o formare iniţială performantă şi oportună şi cursuri de reciclare suficient de frecvente;
 4. să cuprindă o evaluare a utilităţii instruirii pentru persoanele care o urmează (comprehensibilitate, cunoştinţe dobândite);
 5. să fie revăzute periodic, inclusiv de comitetul de securitate şi sănătate în muncă, atunci când acesta există; aceste programe de instruire trebuie să fie modificate dacă este cazul pentru a le garanta pertinenţa şi eficacitatea;
 6. să fie documentate în mod corespunzător şi adaptate la mărimea, natura şi complexitatea activităţilor desfăşurate de către organizaţie.
 • organizaţia trebuie să faciliteze accesul întregului personal la programele de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin asigurarea gratuităţii acestora şi prin desfăşurarea lor, dacă este posibil, în timpul programului normal de lucru. 

5.DOCUMENTAŢIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

 • documentaţia trebuie să vizeze următoarele aspecte: 
 1. politica de securitate şi sănătate şi obiectivele organizaţiei în acest domeniu;
 2. principalele funcţii şi responsabilităţi care au fost definite în vederea implementării sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. principalele pericole şi riscuri pentru securitatea şi sănătatea în muncă generate de activităţile desfăşurate de organizaţie şi, corelat cu acestea, măsurile ce trebuie luate pentru a le preveni şi a le controla:
 4. dispoziţiile, procedurile, instrucţiunile sau alte documente interne implementate în cadrul sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • documentaţia trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
 1. să fie redactată şi prezentată de o manieră comprehensibilă pentru utilizatori;
 2. să fie revăzută periodic, revizuită dacă este cazul, comunicată şi uşor accesibilă tuturor membrilor interesaţi ai organizaţiei;
 • registrele de securitate şi sănătate în muncă pot să conţină:
 1. datele care decurg din implementarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. datele privind leziunile, degradările stării de sănătate, bolile şi incidentele legate de procesul de muncă;
 3. datele care provin din legislaţia sau reglementările naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. datele vizând factorii de expunere a salariaţilor, precum şi monitorizarea mediului de muncă şi a stării de sănătate a salariaţilor;
 5. rezultatele monitorizării a priori şi a monitorizării a posteriori 

6.COMUNICAREA

 •  organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină la zi dispoziţii şi proceduri pentru:
 1. a primi şi a înregistra comunicarea internă şi externă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi pentru a-i răspunde de o manieră adecvată;
 2. a garanta comunicarea internă, între diferitele niveluri şi funcţii ale organizaţiei, a informaţiilor vizând securitatea şi sănătatea în muncă;
 3. a veghea ca preocupările şi sugestiile salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,  să fie examinate şi înţelese corect, astfel încât acestora să li se ofere un răspuns. 

7.ANALIZA INIŢIALĂ 

 • analiza iniţială trebuie să fie efectuată de persoane competente, prin consultări cu salariaţii şi/sau reprezentanţii lor şi, în funcţie de situaţia concretă, trebuie să permită:
 1. identificarea legislaţiei şi reglementărilor naţionale aplicabile la momentul actual în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a principiilor directoare naţionale, a principiilor directoare specifice, precum şi a programelor voluntare şi a altor exigenţe la care organizaţia a subscris;
 2. identificarea, anticiparea şi aprecierea  pericolelor şi riscurilor pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor generate de mediul de muncă sau de modul existent sau propus de organizare a muncii;
 3. determinarea gradului în care controalele existente sau propuse pentru a fi efectuate corespund pentru eliminarea pericolelor sau pentru controlul riscurilor;
 4. analizarea datelor obţinute în urma monitorizării stării de sănătate a muncitorilor.
 • concluziile analizei iniţiale trebuie: 
 1. să fie consemnate într-un document;
 2. să servească ca fundament pentru deciziile vizând implementarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. să furnizeze valorile de plecare în funcţie de care îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă va putea fi măsurată. 

8.PLANIFICAREA, ELABORAREA ŞI

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI

 • planificarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
 1. să fie realizată în conformitate cu prevederile minimale conţinute în legislaţia şi reglementările naţionale;
 2. să integreze elementele sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. să vizeze îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în materie de securitate şi sănătate în muncă.
 • măsurile de planificare trebuie, pe de o parte, să contribuie la protecţia securităţii şi sănătăţii în muncă, iar pe de altă parte, să prevadă:
 1. o definire precisă, o ierarhizare pe grade de prioritate şi o cuantificare, în funcţie de care vor fi stabilite obiectivele organizaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. elaborarea unui program vizând realizarea fiecărui obiectiv: stabilirea de criterii precise de performanţă şi de termene de realizare, definirea responsabilităţilor persoanelor însărcinate cu realizarea obiectivelor;
 3. selectarea criteriilor de măsurare adecvate pentru a confirma faptul că obiectivele au fost atinse;
 4. alocarea de resurse suficiente, între altele umane şi financiare, precum şi a unui ajutor tehnic, în funcţie de necesităţi.

 

9.OBIECTIVELE DE SECURITATE

 ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 • obiectivele trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
 1. să fie proprii organizaţiei şi să ţină cont de mărimea, natura şi complexitatea activităţilor desfăşurate de către aceasta;
 2. să fie elaborate în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale pertinente şi aplicabile,  precum şi cu obligaţiile tehnice şi economice ale organizaţiei în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă;
 3. să vizeze îmbunătăţirea continuă a protecţiei securităţii şi sănătăţii salariaţilor în vederea obţinerii celor mai bune rezultate în materie de securitate şi sănătate în muncă;
 4. să fie realiste şi realizabile;
 5. să fie cuprinse într-un document şi comunicate tuturor persoanelor interesate, la toate nivelurile organizaţiei;
 6. să fie evaluate periodic şi, dacă este necesar, actualizate.

 

10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.1.MĂSURILE DE PREVENIRE ŞI CONTROL       

 • măsurile de prevenire şi de protecţie trebuie să fie luate ţinând cont de următoarea ordine de priorităţi:
 1. eliminarea pericolelor şi riscurilor;
 2. controlul pericolelor şi riscurilor la sursă prin măsuri de ordin tehnic şi organizatoric;
 3. reducerea la minimum a pericolelor şi riscurilor prin elaborarea de sisteme proprii de garantare a securităţii în muncă, inclusiv prin intermediul controalelor administrative;
 4. atunci când pericolele şi riscurile reziduale nu pot fi controlate prin intermediul măsurilor de protecţie colectivă, angajatorul trebuie să furnizeze în mod gratuit echipamente individuale de protecţie adecvate şi să implementeze mecanisme şi proceduri care să garanteze utilizarea şi întreţinerea acestora.
 • procedurile sau măsurile de prevenire şi de control a pericolelor trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
 1. să fie adaptate la pericolele şi riscurile prezente în organizaţie;
 2. să fie revăzute în mod regulat şi modificate dacă este necesar;
 3. să satisfacă condiţiile impuse de legislaţia şi reglementările naţionale, precum şi de programele voluntare de protecţie şi de alte angajamente la care organizaţia a subscris (codurile de bună practică în industrie, acordurile încheiate cu autorităţile publice, ghidurile fără caracter de reglementare);
 4. să ţină cont de nivelul actual de cunoştinţe, inclusiv de informaţiile sau rapoartele provenind de la organizaţii cum ar fi inspecţia muncii, serviciile de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de la alte servicii în cazul în care situaţia concretă o impune. 

10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.2.MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

 • influenţa exercitată asupra securităţii şi sănătăţii în muncă de eventualele schimbări interne (fluctuaţia personalului, achiziţionarea de noi echipamente şi de servicii, modificări în structura organizatorică şi în fluxurile tehnologice) sau externe (modificarea cadrului legislativ, fuziunea organizaţiilor sau evoluţia cunoştinţelor şi tehnologiilor) trebuie să fie evaluată şi măsurile corespunzătoare trebuie luate înainte ca aceste schimbări să se producă.
 •  o evaluare a incidenţei eventualelor schimbări asupra securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să fie efectuată înainte de orice modificare sau introducere de noi metode de muncă, de noi proceduri, de echipamente sau materiale noi; o astfel de evaluare trebuie să fie realizată prin consultări cu salariaţii şi reprezentanţii lor, precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă, atunci când este cazul. 
 •  înainte de implementarea unei decizii de schimbare trebuie verificat ca toţi membrii interesaţi ai organizaţiei să fie informaţi în mod corespunzător şi, dacă este necesar, formaţi în acest scop. 

 10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.3.PREVENIREA, PREGĂTIREA ŞI REACŢIA ÎN

SITUAŢII DE URGENŢA 

 •  organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină la zi proceduri pentru a identifica posibilele accidente şi situaţii de urgenţă, pentru a răspunde unor astfel de situaţii şi pentru a preveni şi a reduce impactul asupra securităţii şi sănătăţii în muncă care poate fi asociat acestora.
 • procedurile trebuie să prevadă: 
 1. difuzarea informaţiilor necesare, precum şi comunicarea şi coordonarea internă, realizate astfel încât acestea să vizeze toate persoanele prezente la un loc de muncă în scopul protejării acestora în situaţii de urgenţă;
 2. comunicarea şi coordonarea cu autorităţile competente, serviciile locale de intervenţie şi serviciile de urgenţă;
 3. acordarea primului ajutor, asigurarea asistenţei medicale, dotarea cu mijloace de luptă împotriva incendiilor şi evacuarea tuturor persoanelor de la locul de muncă afectat;
 4. informarea şi formarea, de o manieră adecvată, a tuturor membrilor organizaţiilor, la toate nivelurile ierarhice, inclusiv prin exerciţii de prevenire, intervenţie şi acţiune în caz de urgenţă, efectuate la intervale de timp regulate.

 

 • când situaţia concretă o impune, măsurile de prevenire, pregătire şi reacţie în situaţii de urgenţă trebuie să fie stabilite în colaborare cu serviciile externe de urgenţă şi alte servicii. 

10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.4.ACHIZIŢIONAREA DE BUNURI ŞI SERVICII

 • organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină la zi proceduri care să vegheze ca:
 1. condiţiile impuse în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă să fie identificate, evaluate şi integrate în principiile care guvernează politica de achiziţii de bunuri şi servicii;
 2. exigenţele în materie de securitate şi sănătate în muncă ale organizaţiei, precum şi cele prevăzute de legislaţia şi reglementările naţionale să fie identificate înainte de a achiziţiona bunuri şi servicii;
 3. dispoziţiile să fie adoptate în conformitate cu exigenţele înainte de utilizarea acestor bunuri şi servicii. 

10.PREVENIREA PERICOLELOR

10.5.SUBCONTRACTANŢII 

 • dispoziţiile de evaluare şi de supervizare a subcontractanţilor organizaţiei trebuie:
 1. să prevadă includerea unor criterii de securitate şi de sănătate în muncă în procedurile de evaluare şi de selecţie a subcontractanţilor;
 2. să stabilească o comunicare şi o coordonare eficace între nivelurile ierarhice corespunzătoare ale organizaţiei şi subcontractantului înainte ca acesta din urmă să înceapă furnizarea bunurilor sau a serviciilor; comunicarea trebuie să vizeze pericolele şi riscurile care pot apărea la locul sau locurile de muncă în care îşi vor desfăşura activitatea persoanele angajate de subcontractant şi, corelat cu acestea, măsurile de prevenire şi control ce trebuie adoptate;
 3. să prevadă dispoziţii pentru înregistrarea leziunilor, degradărilor stării de sănătate, bolilor şi incidentelor legate de procesul de muncă cărora le-au căzut victimă salariaţii subcontractanţilor în timp ce prestau o activitate pentru organizaţie;
 4. să informeze asupra pericolelor pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi, dacă este cazul, să formeze salariaţii subcontractantului înainte de începerea colaborării sau pe parcursul derulării acesteia;
 5. să supervizeze în mod regulat eficacitatea activităţilor desfăşurate de subcontractant în materie de securitate şi sănătate;
 6. să vegheze ca procedurile şi dispoziţiile vizând locul de muncă, în materie de securitate şi sănătate, să fie respectate de către subcontractant. 

11.MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA EFICACITĂŢII

 • monitorizarea şi măsurarea eficacităţii trebuie:
 1. să permită determinarea gradului în care politica şi obiectivele de securitate şi sănătate în muncă sunt realizate şi riscurile controlate;
 2. să prevadă o monitorizare a priori (activă) şi a posteriori (reactivă) şi să nu fie fundamentată numai pe statistica leziunilor, degradărilor stării de sănătate, bolilor şi incidentelor legate de procesul de muncă;
 3. să fie înregistrate. 
 • monitorizarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
 1. să ţină cont de eficacitatea (performanţa) în materie de securitate şi sănătate în muncă;
 2. să furnizeze informaţiile necesare pentru a determina dacă procedurile (dispoziţiile) obişnuite de identificare, de prevenire şi de control a pericolelor şi riscurilor sunt aplicate şi funcţionează în mod corespunzător;
 3. să servească la fundamentarea deciziilor vizând îmbunătăţirea continuă atât a procedurilor de identificare a pericolelor şi de control a riscurilor, cât şi a sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă în general.
 • monitorizarea a priori trebuie să garanteze 
 1. monitorizarea realizării anumitor programe şi determinarea criteriilor şi obiectivelor de eficacitate;
 2. inspectarea sistematică a procedurilor de muncă, a instalaţiilor, a siturilor de producţie şi a echipamentelor;
 3. monitorizarea mediului de muncă, inclusiv a modului de organizare a muncii;
 4. monitorizarea sănătăţii salariaţilor printr-un control medical adecvat sau prin utilizarea unor mijloace ce permit detectarea primelor semne de manifestare a unor efecte nocive pentru sănătate, în vederea determinării eficacităţii măsurilor de prevenire şi de control;
 5. respectarea legislaţiei şi reglementărilor naţionale în vigoare, a convenţiilor colective sau a altor angajamente în materie de securitate şi sănătate în muncă la care organizaţia a subscris. 
 • monitorizarea a posteriori trebuie să prevadă identificarea, declararea, înregistrarea şi investigarea:
 1. leziunilor, degradărilor stării de sănătate, bolilor şi incidentelor legate de procesul de muncă;
 2. altor prejudicii, printre altele a daunelor materiale;
 3. eficacităţii insuficiente a măsurilor de securitate şi de protecţie a sănătăţii în muncă, precum şi a deficienţelor sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. programelor de reeducare şi de reabilitare a salariaţilor. 

12.ANCHETELE ÎN CAZ DE LEZIUNI, DEGRADĂRI ALE

STĂRII DE SĂNĂTATE, BOLI SAU INCIDENTE LEGATE

DE PROCESUL DE MUNCĂ ŞI EFECTUL ACESTORA

 ASUPRA EFICACITĂŢII MĂSURILOR DE

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

 • anchetele privind originea şi cauzele intrinseci ale leziunilor, degradărilor stării de sănătate, bolilor sau incidentelor legate de procesul de muncă trebuie să permită identificarea şi consemnarea tuturor deficienţelor sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă
 • anchetele trebuie să fie efectuate de către persoane competente; salariaţii şi reprezentanţii lor trebuie să participe la anchete în funcţie de ceea ce a fost convenit  cu conducerea organizaţiei; 
 • concluziile anchetei trebuie să fie supuse analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în cazul în care acesta există, pentru a le examina şi a formula recomandările adecvate;
 • concluziile anchetei şi toate recomandările făcute de comitetul de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie comunicate celor interesaţi pentru realizarea unor acţiuni corective, analizarea de către conducere şi examinarea în vederea îmbunătăţirii continue;
 •  măsurile corective rezultate din aceste anchete trebuie să fie implementate în vederea evitării producerii pe viitor a unor leziuni, degradări a sănătăţii, boli şi incidente legate de procesul de muncă; 
 • rapoartele întocmite în urma realizării unor anchete de entităţi externe cum ar fi, de exemplu, inspecţia muncii sau societăţile de asigurări, trebuie să fie tratate la fel ca rapoarte întocmite în urma unor anchete interne, respectându-se în acelaşi timp şi cerinţele vizând confidenţialitatea. 

13.AUDITUL

 • auditurile permit verificarea pertinenţei sistemului şi conduc la identificarea punctelor forte şi a lacunelor acestuia, atât la nivel global, cât şi la nivelul fiecărui element component. 
 • organizaţia trebuie să stabilească o politică şi un program de audit care să furnizeze indicaţii vizând atât competenţele auditorului, cât  şi amploarea, frecvenţa, metodologia de realizare a auditului şi modul de prezentare a raportului întocmit în urma auditării.
 • auditul poate viza, în funcţie de necesităţi, o evaluare parţială sau de ansamblu a elementelor sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi orice alt criteriu sau element de audit relevant.
 • concluziile rezultate în urma realizării auditului trebuie să determine dacă o parte sau ansamblul elementelor sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă:
 1. sunt suficient de eficace pentru a se conforma politicii şi obiectivelor organizaţiei în materie de securitate şi sănătate în muncă;
 2. sunt suficient de eficace pentru a promova deplina participare a muncitorilor;
 3. sunt conforme cu rezultatele evaluărilor şi auditurilor precedente în materie de securitate şi sănătate în muncă;
 4. permit organizaţiei să se conformeze prevederilor legislaţiei şi reglementărilor naţionale;
 5. răspund obiectivelor de îmbunătăţire continuă şi de bună practică în materie de securitate şi sănătate în muncă.
 • auditurile trebuie să fie realizate de persoane competente, indiferent dacă sunt sau nu membre ale organizaţiei, cu condiţia ca acestea să fie independente de activitatea supusă auditării; 
 • rezultatele şi concluziile auditului trebuie să fie comunicate persoanelor responsabile de realizarea măsurilor corective.
 • participarea salariaţilor trebuie să fie prevăzută atât în faza de consultări pentru alegerea auditorului, cât şi în toate etapele procesului de realizare a auditului, inclusiv în faza finală de analizare a rezultatelor acestuia. 

14.ANALIZA EFECTUATĂ DE CONDUCERE

 • analiza efectuată de conducere trebuie să:
 1. evalueze strategia globală a sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru a determina dacă el corespunde cu obiectivele preconizate;
 2. evalueze capacitatea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă de a răspunde cerinţelor globale ale organizaţiei şi ale tuturor părţilor interesate, inclusiv ale salariaţilor şi ale autorităţilor de reglementare;
 3. evalueze necesitatea de a modifica sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv politica şi obiectivele în acest domeniu;
 4. identifice măsurile necesare pentru remedierea în timp util a deficienţelor constatate, inclusiv a celor legate de ajustarea anumitor aspecte ce ţin de structura globală de management a organizaţiei şi de măsurarea eficacităţii;
 5. furnizeze indicaţii, inclusiv în ceea ce priveşte determinarea priorităţilor, în vederea unei planificări eficace şi a unei îmbunătăţiri continue;
 6. evalueze progresele înregistrate de organizaţie în sensul îndeplinirii obiectivelor de securitate şi sănătate în muncă şi realizării măsurilor corective;
 7. evalueze eficacitatea măsurilor luate ca urmare a analizelor precedente.
 • analiza trebuie să vizeze următoarele aspecte: 
 1. rezultatele anchetelor privind leziunile, degradările stării de sănătate, bolile şi incidentele, concluziile auditurilor şi activităţilor de supervizare, rezultatele analizelor vizând identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi acţiunile de monitorizare, iar în cazul în care a fost numit un reprezentant al conducerii pe probleme de securitate şi sănătate în muncă, raportul acestuia;
 2. factorii interni şi externi suplimentari, inclusiv cei de ordin organizatoric, susceptibili de a avea o incidenţă asupra sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • concluziile analizei efectuate de conducere trebuie să fie înregistrate şi comunicate: 
 1. persoanelor ce deţin responsabilităţi în domeniul managementului securităţii şi sănătăţii în muncă, astfel încât acestea să poată lua măsurile care se impun;
 2. comitetului de securitate şi sănătate în muncă, precum şi salariaţilor şi reprezentanţilor lor. 

15.ACŢIUNEA PREVENTIVĂ ŞI CORECTIVĂ

 •  dispoziţiile în materie de acţiune preventivă şi corectivă trebuie să permită:
 1. identificarea şi analizarea cauzelor profunde ale tuturor aspectelor ce nu sunt conforme cu reglementările în vigoare în materie de securitate şi sănătate în muncă şi/sau cu dispoziţiile privind sistemele de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. introducerea, planificarea, implementarea şi consemnarea acţiunii corective şi preventive, precum şi determinarea eficacităţii, ţinând cont în special de modificările survenite în structura şi filozofia sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 •  în cazul în care evaluarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă sau alte surse conduc la constatarea că măsurile de prevenire şi de protecţie împotriva pericolelor şi riscurilor sunt inadecvate sau susceptibile de a deveni astfel, acestea trebuie să fie tratate în conformitate cu priorităţile stabilite prin măsurile de prevenire şi control şi să fie completate şi consemnate, în timp util, atunci când situaţia concretă o impune.  

16.ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ 

 • conceptul de îmbunătăţire continuă face parte integrantă din sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă; acest  lucru se obţine printr-o evaluare continuă a performanţelor  sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă în raport cu politica şi obiectivele acestuia în vederea identificării oportunităţilor de îmbunătăţire.
 • dispoziţiile pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al secur

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Planul de prevenire si protectie- laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator instalatie de dozare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de dozare

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - muncitor spatii verzi

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor spatii verzi

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - stivuitorist

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala stivuitorist

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic service utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic service utilaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator presa hidraulica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator presa hidraulica

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - electrician auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie tinichigiu-vopsitor auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tinichigiu-vopsitor auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina lana metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal didactic educator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - personal didactic educator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - coordonator lucrari

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala coordonator lucrari

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator buldoexcavator jcb

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator buldoexcavator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - inginer constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala inginer constructii

    In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - confectioner feţe incaltaminte

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala confectioner feţe incaltaminte

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - medic coordonator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala medic coordonator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator zidarie si finisaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrator zidarie si finisaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator armaturi metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrător armături metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ambalator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala sudor

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lăcătuş

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala instalator gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor montaj sistem termoizolant

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator invelitoare acoperis

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala manipulant mărfuri

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - medic de familie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator geamuri termopan

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - lucrator comercial

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - patiser

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator calculator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională -operator freză zăpadă

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - demontat şi montat parbrize

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - asistent medical

   In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - şef de şantier

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - muncitor finisaje interioare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - paznic

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala achizitor animale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de irigat

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - mecanic agricol

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - inginer agronom

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala conducator auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru lucrator curatenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator statie distributie carburanti

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala barman-ospatar

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala personal TESA

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -bucătar-model

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -sudor

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-lacatus

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -instalator retele gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -muncitor montaj sisteme termoizolante

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator invelitoare acoperis - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -ambalator-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-mecanic intretinere si reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -manipulant marfuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru medic de familie - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator geamuri si usi termopan - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru lucrator comercial - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - patiser-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator calculator - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru electrician - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator freza zapada - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator demontare si montare parbrize - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru asistent medical - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu -model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru şef de şantier-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru muncitor finisaje interioare - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - paznic-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie achizitor animale-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie operator instalatie de irigat-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru mecanic agricol-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -inginer agronom-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -conducător auto-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model Plan de prevenire si protectie - lucrător curăţenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - Operator staţie distribuţie carburanţi -model

  In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - ospatar-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - bucatar - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal TESA-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Auditarea managementului securitatii si sanatatii

AUDITAREA MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  LA NIVELUL UNITĂŢII            Obiective: -   auditarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă nu trebuie confundată cu auditarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ...Citeste mai mult

Photo

Auditul securitatii si sanatatii in munca

  Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă este un proces sistematic de obţinere a aprecierilor despre acţiuni şi evenimente de natura securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a stabili gradul de ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie

Dupa evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a postului de lucru se va intocmi palnul de prevenire si protectie. Planul de prevenire si protecţie este un ansamblu de măsuri tehnice, ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri instalatii si echipamente electrice

Lista control - identificare pericole  instalaţii şi echipamente electrice   Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri constructii

Listă control - identificare pericole construcţii   Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri de incendiu

Lista de control - identificare pericol incendii  Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri organe de masini in miscare

Lista de control - identificare pericole organe de maşini în mişcare Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri salon coafura

Lista de control – identificare pericole saloane de coafură  Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un exemplu, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta accidente de munca

    R E G I S T R U L   U N I C DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _____________________   Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDEN- TAŢILOR DATE PERSONALE vârstă; stare civilă; ocupaţie; vechime în ocupaţie; vechime la loc de muncă LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secţie, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare

         R E G I S T R U L   U N I C  DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE                   ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a incidentele periculoase

R E G I S T R U L   U N I C   DE  EVIDENŢĂ  A  INCIDENTELOR  PERICULOASE  ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _________  Nr. crt. DESCRIEREA INCIDENTULUI LOCUL UNDE S-A PRODUS INCIDENTUL (secţie, atelier etc.) ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A PRODUS INCIDENTUL (Cod ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de mediul de munca al santierului

  Elemente de mediu Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   Conducte îngropate - electrocuţie - spargerea conductelor - transferul planurilor instalaţiilor subterane la întreprindere - localizarea prin investigare manuală - semnalizarea traseului - informarea viitorilor utilizatori cu privire ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor in activitati desfasurate simultan pe santier

  Activităţi sursă de riscuri Riscuri detectabile   Activităţi ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   - foraje** leziuni auditive Pregătirea betoanelor   - alegerea metodelor de lucru corespunzătoare - asigurarea şi distribuirea echipamentului de protecţie auditivă X     X X     X                        *dosar adaptat caracteristicilor ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de succesiunea unor activitati desfasurate pe santier

  Activităţi - sursă de riscuri Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   săpătură Căderi de la înălţime la intrarea în incinta construcţiei Protecţie în general -Instalarea de trasee sigure de circulaţie - avansarea lucrărilor de taluzare în ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor santierului asupra mediului inconjurator

  Activitatea sau elementele mediului Riscuri detectabile pentru mediu Ţintele riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   demolarea pereţilor evacuarea molozului căderea de obiecte  - trecătorii din vecinătate   - semnalizarea şantierului - utilizarea de mijloace corespunzătoare pentru evacuarea molozului X X   X                   Adaptarea planului de securitate ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru reinnoirea certificatului de abilitare

Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul ...Citeste mai mult

Photo

Avizarea documentatilor cu caracter tehnic de informare si instruire

În vederea avizării documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii elaboratorul va transmite prin poştă un dosar care va cuprinde următoarele documente :   Nr. crt. Lista Documentelor ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru abilitare firme

Lista documentelor  în vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie Fiecare filă a dosarului este numerotată, semnată şi ştampilată, iar pe ultima pagina verso se consemnează numărul de file existente, sub ...Citeste mai mult

Photo

Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimice

  VALORI  LIMITĂ OBLIGATORII NAŢIONALE  DE EXPUNERE PROFESIONALĂ ALE AGENŢILOR  CHIMICI     Nr. crt. CAS EINECS Denumire Valoare limită maximă 8 ore Termen scurt (15 minute) mg/m3 ppm mg/m3 ppm 1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehida 90 50 180 100 2. 628-63-7 626-38-0 211-047-3 210-946-8 Acetat de amil Acetat de izoamil 300 56 500 94 3. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzii 50 8 80 13 4. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-butoxietil P 133 20 333 50 5. 123-86-4 ...Citeste mai mult

Photo

Chestionar verificare cunostinte-video terminale

Loc de Muncă ___________________ Nume, Prenume _________________ Funcţia _________________________                                                               CHESTIONAR 1 - VIDEOTERMINALE                                                  PROBLEME                             LEGATE DE ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  A.De cât timp lucraţi la videoterminal? mai puţin de 6 luni între 6 şi 12 luni între ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie pe propria raspundere pentru autorizare

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ………………………………………. II.       DECLARAŢIE PE PROPRIA  RĂSPUNDERE   III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV. Nr. intrare:………………………..   Data………………………………. V.                                                                            1. Subsemnat(ul/a) .......………………………………..................., domiciliat în ..........……………………………. str. ..............……………………………………............. nr. ……., bloc …….,scara. …………….. etaj ….., ap. …..., judeţ/sector ......………………........, telefon ...Citeste mai mult

Photo

Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii de sanatate securitate in munca

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ....................................   II.   CERERE pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct  de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la: □  sediul social □  sediul secundar □  în afara  sediului III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV.   Nr. intrare:……………………….. Data……………………………… V.                                                                           1. Persoana juridică: ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie constituire comitet sanatate securitate in munca

S.C........................................S.R.L.   DECIZIA nr.___________ din data________________   Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate înmuncă,îndeosebi Legea nr.319/2006, art.19; Având în vedere ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie comisie cercetare accident de munca

ANTET   DECIZIA nr.________________ din data ____________________   Având în vedere prevederile Legii nr 31/1990, republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, îndeosebi ...Citeste mai mult

Photo

Proces verbal de cercetare a cazului de boala profesionala

Judeţul ................................. Localitatea ........................... Unitatea sanitară ..................     PROCES-VERBAL NR. ......... DE CERCETARE ACAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ   anul ... luna ..... ziua ...   Subsemnatul, Dr .......................... posedând legitimaţia nr .......... eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, în ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de declarare a cazului de boala profesionala

FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE  BOALĂ PROFESIONALĂ BP2   nr. ... /data .................. Judeţul ................................................................... Localitatea ............................................................ Unitatea sanitară ................................................... Numele şi prenumele ............................................ CNP ...................................................................... ÎNTREPRINDERE/UNITATEANGAJATOARE .................................................................................. ADRESA COMPLETĂÎNTREPRINDERII / UNITĂŢII....................................................................... COD CAEN1..................................................................... - Secţia, atelierul............................................................... COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2 ........................................ COD ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de semnalare boala profesionala

Nr. .........../data ............................ Judeţul .......................................... Localitatea .................................... Unitatea sanitară ...........................     FIŞA DE SEMNALARE BP1   Către:........................................................................   Numele ................................................................................. Prenumele ............................................................SexulM/F Data naşterii: an ..............luna ........................ziua .............. Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP............................... Profesia ................................................................................. Încadrat la............................................................................. Adresa ................................................................................... Diagnosticul prezumtiv......................................................... ............................................................................................... Agentul cauzal...................................................................... Ocupaţia care a ...Citeste mai mult

Photo

HG 1135/2006 Nave de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordulnavelor de pescuit EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006  În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

Model comunicare evenimente ITM

    COMUNICAREA EVENIMENTELOR   In conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi HG 1425/2006  modificată cu HG 955/2010 şi hg 1242/2011, orice eveniment produs la locul de muncă sau pe traseul de deplasare de la domiciliu ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie accident de munca

Conţine ......... pagini                                                         ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

  Unitatea:……………………………………….   Adresa:…………………………………………. Telefon ............................................ NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ................................................. CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]   FIŞA de identificare a factorilor de risc profesional ...Citeste mai mult

Photo

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -anexe

  EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA ANEXE      ANEXA 1        LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC                                                    A. EXECUTANT 1. ACŢIUNI GREŞITE 1.1.Executare defectuoasă de operaţii comenzi; manevre; poziţionări, fixări, asamblări; reglaje; utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc. 1.2. Nesincronizări de ...Citeste mai mult

Photo

model plan de prevenire si protectie

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE   Planul de prevenire si protectie se intocmeste(conform reglementarilor in vigoare) in urma evaluari riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru un loc de munca,  si reprezinta ...Citeste mai mult

Photo

Aplicatii practice ale metodelor de analiza si evaluarea riscurilor profesionale

  APLICAŢII  PRACTICE  ALE  METODELOR  DE  ANALIZĂ  ŞI  EVALUARE  A  RISCURILOR PROFESIONALE  ELABORATE  DE  AUTOR   1. APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE RISC PROFESIONAL EXPRIMAT PRIN POTENŢIALUL DE PERICOL DEOSEBIT PRIVIND RESPECTAREA ...Citeste mai mult

Photo

Bibliografie realizare evaluari conform INCDPM

 BIBLIOGRAFIE REALIZARE EVALUARI CONFORM INCDPM 1. Babut, G., Moraru, R., Protectia muncii, Editura Universitas, Petrosani, 1999. 2. Darabont, Al., Pece, St., Protectia muncii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996. 3. Darabont, Al., Pece, ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul nr.3/2007 - FIAM

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca - FIAM EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie ...Citeste mai mult

Photo

Managementul riscului in activitatea resurselor umane

  MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA RESURSELOR UMANE                                      PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI  Riscul în activitatea ...Citeste mai mult

Photo

Metoda APMR de evaluare a riscurilor

  METODA DE EVALUARE  A NIVELULUI  DE RISC  PE  LOC  DE  MUNCĂ , ATELIER , SECŢIE , UNITATE  SAU  RAMURĂ  DE  ACTIVITATE ( ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MINIERĂ DIN ROMÂNIA)     Etapele  de aplicare  a metodei ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul 455/2010 Comisii abiliatre servicii externe de prevenire si protectie

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ordinul nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare ...Citeste mai mult

Photo

Factori de risc de accidentare

FACTORII DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ÎN SISTEMUL DE MUNCĂ   A. EXECUTANT 1.  ACŢIUNI GREŞITE 1.1. Executarea defectuoasă de operaţii: - comenzi; - manevre; - poziţionări; - fixări; - asamblări; - reglaje; - utilizarea greşită a mijloacelor de ...Citeste mai mult

Photo

Accident colectiv /studiu de caz

Studiu de caz privind stabilirea genezei si dinamicii producerii unui caz real de accident colectiv datorat unei explozii de praf de cărbune   Pentru o mai buna explicitare a celor prezentate se ...Citeste mai mult

Photo

Accidentele de munca si bolile profesionale

ACCIDENTELE DE MUNCĂ Şl BOLILE PROFESIONALE // // // // // // In termeni generali, accidentele si bolile profesionale constau în lezarea componentei biologice a factorului uman, în cursul desfăşurării unui ...Citeste mai mult

Photo

Protectia muncii/generalitati

PROTECŢIA MUNCII – GENERALITĂŢI   PROTECŢIA MUNCII-DISCIPLINA ŞTIINŢIFICĂ  Cercetarea teoretică actuală în domeniul protecţiei muncii urmăreşte ca obiectiv prioritar fundamentarea ştiinţifică a tuturor măsurilor de realizare a securităţii muncii, în mod sistematic si ...Citeste mai mult

Photo

OUG/96/2003 protectia maternitatii

OUG 96 2003 actualizată 2011 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 27.10.2003 OUG 96 2003 actualizată prin: OUG 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile ...Citeste mai mult

Photo

OUG/99/2000 temperaturi extreme

Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29/06/2000 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 04/07/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia ...Citeste mai mult

Photo

L 333/2003, actualizata

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată până la data de 12 martie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL –––– *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/355/2007 sanatatea lucratorilor

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1050/2006 foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1049/2006 industria extractiva

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 ...Citeste mai mult

Photo

HG/119/2004 masini industriale

HOTĂRÂRE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2004       Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 346/2002,asigurarea pentru accidente de munca

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 2009. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12 noiembrie 2009 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1875/2005 expunere la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006       În ...Citeste mai mult

Photo

HG/115/2004 cerinte ale echipamentelor individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1425/2006,actualizata

HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobarea Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii ...Citeste mai mult

Photo

HG/1876/2006,riscuri generate de vibratii

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Publicat în Monitorul Oficial, Partea I ...Citeste mai mult

Photo

HG/493/2006,expunerea la zgomot

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 ...Citeste mai mult

Photo

HG/300/2006, santiere temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006       În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1218/2006, agenti chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1146/2006, utilizarea echipamentelor de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1136/2006, riscuri generate de campuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1058/2006, atmosfere explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1093/2006, Expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de ...Citeste mai mult

Photo

HG/1092/2006 Expunerea la agenti biologici

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006         În ...Citeste mai mult

Photo

HG/1028/2006,Echipamente cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1091/2006,Cerinte pentru locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 august 2006 Guvernul României         În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1048/2006,Echipamente individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/971/2006, Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1051/2006 Manipulare Manuala a Maselor

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: ...Citeste mai mult

Photo

L 319/2006,Legea securitatii si sanatatii in munca

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I ...Citeste mai mult