Monday, 26 February, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

HG/119/2004 masini industriale

HOTĂRÂRE nr. 119 din 5 februarie 2004

privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2004

 

    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta hotărâre se aplica maşinilor industriale, denumite în continuare maşini din producţia interna, precum şi acelora importate, stabilind cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate specifice acestora, prevăzute în anexa nr. 1.

    (2) Prezenta hotărâre se aplica şi componentelor de securitate introduse pe piata separat.

    ART. 2

    (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

    1. masina:

    a) un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, cu sisteme de actionare, circuite de comanda şi putere adecvate şi altele asemenea, reunite pentru un anumit scop, în special pentru prelucrarea, tratarea, transportarea sau ambalarea unui material;

    b) un ansamblu de maşini care, în scopul de a ajunge la acelaşi rezultat, sunt dispuse şi comandate astfel încât sa funcţioneze ca un întreg;

    c) un echipament interschimbabil care modifica funcţionarea unei maşini şi care este introdus pe piata în scopul de a fi asamblat chiar de către operator cu o masina sau cu o serie de maşini diferite ori cu un vehicul-tractor, în măsura în care acest echipament nu este o piesa de schimb sau o unealta;

    2. componenta de securitate - componenta care, cu condiţia sa nu fie un echipament interschimbabil, este introdusă pe piata de producător sau de reprezentantul sau autorizat, pentru a îndeplini o funcţie de securitate atunci când este utilizata şi a carei defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează securitatea sau sănătatea persoanelor expuse.

    (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3

    (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplica:

    a) maşinilor a căror singura sursa de energie este forta umană, aplicată direct, cu excepţia celor utilizate pentru ridicarea sau coborârea sarcinilor;

    b) dispozitivelor medicale;

    c) echipamentelor specifice utilizate în balciuri şi/sau parcuri de distractie;

    d) cazanelor de abur şi recipientelor sub presiune;

    e) maşinilor special proiectate sau puse în funcţiune pentru utilizare în domeniul nuclear şi care, în cazul unei defectari, pot provoca o emisie radioactiva;

    f) surselor radioactive încorporate într-o masina;

    g) armelor de foc;

    h) rezervoarelor de stocare şi conductelor de transport pentru petrol, motorina, lichide inflamabile şi substanţe periculoase;

    i) mijloacelor de transport, cum ar fi vehiculele şi remorcile destinate numai transportului aerian, rutier, feroviar, naval, de mărfuri şi/sau persoane. Vehiculele utilizate în industria extractiva de minereuri nu sunt excluse;

    j) navelor maritime şi platformelor maritime, inclusiv echipamentelor de la bordul acestor nave sau platforme;

    k) instalaţiilor cu cablu, inclusiv funicularelor, pentru transportul public sau privat de persoane;

    l) tractoarelor agricole şi forestiere;

    m) maşinilor speciale proiectate şi construite în scop militar sau de menţinere a ordinii publice;

    n) ascensoarelor care servesc în mod permanent niveluri precizate ale clădirilor şi construcţiilor, având o cabina care se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide a căror inclinatie fata de orizontala este mai mare de 15 grade, destinate transportării persoanelor, persoanelor şi mărfurilor sau numai a mărfurilor, în cazul în care cabina este accesibila, în sensul ca o persoana poate intra fără dificultate în cabina care este echipata cu organe de comanda în interior sau la indemana persoanei respective;

    o) mijloacelor de transport pe sina, cu pinion şi cremaliera, pentru persoane;

    p) instalaţiilor de extracţie care echipeaza puturile de mina;

    r) elevatoarelor teatrale;

    s) ascensoarelor de şantier destinate pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor şi mărfurilor.

    (2) Atunci când, pentru o masina sau o componenta de securitate, riscurile prevăzute de prezenta hotărâre sunt tratate, în totalitate sau parţial, de alte reglementări specifice, armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, prezenta hotărâre nu se aplica sau încetează sa se aplice pentru acele maşini sau componente de securitate şi pentru acele riscuri, de la data aplicării acelor reglementări specifice.

    (3) Atunci când la o masina riscurile sunt în principal de natura electrica, acesteia i se aplica în mod exclusiv Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    CAP. II

    Condiţii de introducere pe piata

 

    ART. 4

    Maşinile şi componentele de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie sa satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 5

    (1) Se admit introducerea pe piata şi punerea în funcţiune a maşinilor şi a componentelor de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) numai dacă, atunci când sunt corespunzător instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei lor, nu afectează securitatea şi sănătatea persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor.

    (2) Autorităţile publice pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinţe specifice pentru protecţia persoanelor, în special a angajaţilor care utilizează maşini sau componente de securitate. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări maşinilor şi componentelor de securitate, care sa contravina prevederilor prezentei hotărâri.

    (3) Cu ocazia targurilor, expozitiilor, demonstratiilor tehnice şi altele asemenea, maşinile sau componentele de securitate care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu condiţia ca un indicator vizibil sa indice clar faptul ca astfel de maşini sau componente de securitate nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi nu pot fi puse în vânzare pana când nu sunt aduse în stare de conformitate de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia. În timpul demonstratiilor se vor lua măsuri de securitate corespunzătoare pentru a se asigura protecţia persoanelor.

    ART. 6

    (1) Introducerea pe piata şi punerea în funcţiune a maşinilor sau componentelor de securitate care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu pot fi interzise, restrânse sau impiedicate.

    (2) Introducerea pe piata a maşinilor nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată în cazul în care producătorul sau reprezentantul sau autorizat declara, în conformitate cu prevederile lit. B din anexa nr. 2, ca acestea urmează sa fie încorporate într-o masina sau asamblate cu alta masina în vederea constituirii unei maşini care face obiectul prezentei hotărâri, cu excepţia cazului în care acestea pot funcţiona în mod independent.

    (3) Echipamentul interschimbabil prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 1 lit. c) trebuie sa poarte în toate cazurile marcajul european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, şi sa fie însoţit de declaraţia de conformitate EC prevăzută la lit. A din anexa nr. 2.

    (4) Introducerea pe piata a componentelor de securitate definite la art. 2 alin. (1) pct. 2 nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC a producătorului sau a reprezentantului sau autorizat, conform lit. C din anexa nr. 2.

    ART. 7

    Se considera ca fiind în conformitate cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute în cap. III:

    a) maşinile care poarta marcajul CE, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, şi care sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC prevăzută la lit. A din anexa nr. 2;

    b) componentele de securitate, însoţite de declaraţia de conformitate EC prevăzută la lit. C din anexa nr. 2.

    ART. 8

    (1) Maşinile şi componentele de securitate fabricate conform prevederilor unui standard roman şi/sau ale unui standard naţional al unui stat membru al Uniunii Europene, care adopta un standard european armonizat al cărui număr de referinta a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care acoperă una sau mai multe cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate, se considera ca îndeplinesc cerinţele esenţiale relevante.

    (2) Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la maşini şi componente de securitate se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta lista va fi actualizată periodic.

    (3) În absenta standardelor armonizate, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista standardelor şi specificaţiile tehnice naţionale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 1.

    (4) În situaţia în care se constata ca un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei înştiinţează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.

    ART. 9

    (1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 20 constata ca maşinile care poarta marcajul CE sau componentele de securitate însoţite de declaraţia de conformitate EC, utilizate conform destinaţiei prevăzute, pot periclita securitatea persoanelor şi, atunci când este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, acesta trebuie sa ia măsuri pentru a retrage astfel de maşini sau componente de securitate de pe piata, pentru a interzice introducerea lor pe piata, punerea în funcţiune sau utilizarea lor ori pentru a le restrânge libera circulaţie.

    (2) Organul de control informează în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asupra măsurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziilor sale şi, în principal, dacă neconformitatea se datorează:

    a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4;

    b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1);

    c) unor deficiente ale standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1).

    (3) În cazul în care organul de control constata ca o masina care poarta marcajul CE sau o componenta de securitate însoţită de declaraţia de conformitate EC nu este conformă cu prevederile prezentei hotărâri, acesta trebuie sa ia măsuri impotriva celui care a aplicat marcajul sau a emis declaraţia de conformitate şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asupra deciziei sale.

    (4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va informa Comisia Europeană şi statele membre cu privire la măsurile luate în baza prevederilor alin. (2) şi (3).

 

    CAP. III

    Proceduri pentru evaluarea conformitatii

 

    ART. 10

    (1) Pentru a atesta conformitatea maşinilor şi componentelor de securitate cu prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa elaboreze o declaraţie de conformitate EC pe baza modelului prevăzut, după caz, la lit. A sau lit. C din anexa nr. 2.

    (2) În plus, fata de prevederile alin. (1), numai în cazul maşinilor, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice pe masina marcajul CE.

    ART. 11

    (1) Înainte de introducerea pe piata, producătorul sau reprezentantul sau autorizat are obligaţia:

    1. dacă masina nu este menţionată în anexa nr. 4, sa elaboreze dosarul tehnic prevăzut în anexa nr. 5;

    2. dacă masina este menţionată în anexa nr. 4 şi este fabricata fără respectarea ori cu respectarea numai parţială a standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1) sau, dacă nu exista astfel de standarde, sa supună un exemplar al masinii examinării EC de tip, menţionată în anexa nr. 6;

    3. dacă masina este menţionată în anexa nr. 4 şi este fabricata cu respectarea standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1):

    a) fie sa elaboreze dosarul tehnic menţionat în anexa nr. 6 şi sa îl înainteze organismului notificat prevăzut la art. 16, care confirma primirea dosarului cat mai curând cu putinta şi îl păstrează;

    b) fie sa supună organismului notificat dosarul tehnic menţionat în anexa nr. 6, care verifica numai dacă standardele prevăzute la art. 8 alin. (1) au fost aplicate corect şi emite un atestat de conformitate a dosarului tehnic respectiv;

    c) fie sa supună un exemplar al masinii examinării EC de tip, prevăzută în anexa nr. 6.

    (2) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) pct. 3 lit. a), se aplica, de asemenea, şi prevederile pct. 5 şi 7 din anexa nr. 6.

    (3) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) pct. 3 lit. b), se aplica, de asemenea, şi prevederile pct. 5, 6 şi 7 din anexa nr. 6.

    ART. 12

    (1) În cazul aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) pct. 1 şi pct. 3 lit. a) şi b), declaraţia de conformitate EC trebuie sa ateste numai conformitatea cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri.

    (2) În cazul aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) pct. 2 şi pct. 3 lit. c), declaraţia de conformitate EC trebuie sa ateste conformitatea cu exemplarul tipului de masina care a fost supus examinării EC de tip.

    ART. 13

    Componentele de securitate sunt supuse procedurilor de certificare aplicabile maşinilor în conformitate cu prevederile art. 11 şi 12. În plus, la examinarea EC de tip organismul notificat verifica aptitudinea componentei de securitate de a îndeplini funcţiile de securitate declarate de producător.

    ART. 14

    (1) În cazul în care maşinile fac obiectul şi al altor reglementări, care se referă la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta trebuie sa indice şi conformitatea maşinilor cu dispoziţiile acelor reglementări.

    (2) Atunci când una sau mai multe dintre reglementările prevăzute la alin. (1) lasa producătorului, într-o perioada tranzitorie, posibilitatea sa aleagă regimul de aplicare, marcajul CE indica conformitatea numai cu dispoziţiile reglementărilor aplicate de producător. În acest caz, în documentele, notele sau instrucţiunile cerute de aceste reglementări şi care însoţesc maşinile respective trebuie trecute referiri la reglementările aplicate.

    ART. 15

    (1) Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 10-14, aceste obligaţii revin persoanelor care introduc pe piata masina sau componenta de securitate. Aceleaşi obligaţii se aplica şi celui care asambleaza maşini sau părţi ale acestora ori componente de securitate de diverse origini sau care construieste masina ori componenta de securitate pentru uzul propriu.

    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplica persoanelor care asambleaza un echipament interschimbabil cu o masina sau cu un vehicul-tractor, asa cum este prevăzut la art. 2, cu condiţia ca părţile componente sa fie compatibile şi fiecare dintre acestea sa poarte marcajul CE şi sa fie însoţite de declaraţia de conformitate EC.

 

    CAP. IV

    Organisme pentru evaluarea conformitatii

 

    ART. 16

    (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei desemnează, în vederea notificării de către Comisia Europeană, organismele care îndeplinesc procedurile prevăzute la cap. III, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7.

    (2) Se considera ca organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele armonizate relevante îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 7.

    (3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat, conform prevederilor alin. (1), şi sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum şi numărul lor de identificare alocat anterior de Comisia Europeană.

    (4) Lista organismelor notificate şi numărul acestora de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate aceste organisme se publica şi se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    ART. 17

    În cazul în care se constata ca un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei retrage notificarea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene.

 

    CAP. V

    Marcaje

 

    ART. 18

    (1) Marcajul CE este format din initialele "CE" conform graficii modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    (2) Marcajul CE se aplica pe masina în mod distinctiv şi vizibil, în conformitate cu prevederile pct. 1.7.4 din anexa nr. 1.

    (3) Aplicarea pe maşini a marcajelor care pot induce în eroare tertele părţi în ceea ce priveşte semnificatia şi forma marcajului CE este interzisă. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe maşini, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.

    ART. 19

    (1) În cazul în care organul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat sa aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.

    (2) În cazul în care organul de control constata ca neconformitatea prevăzută la alin. (1) persista, acesta trebuie sa ia toate măsurile necesare de restrangere sau interzicere a introducerii pe piata sau sa asigure retragerea de pe piata a produsului, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

    CAP. VI

    Supravegherea pieţei

 

    ART. 20

    Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

 

    CAP. VII

    Raspunderi şi sancţiuni

 

    ART. 21

    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

    a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piata şi a punerii în funcţiune a produselor neconforme;

    b) nerespectarea prevederilor art. 7 şi ale art. 24 alin. (1), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării pana la o data stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor;

    c) nerespectarea prevederilor art. 11, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării pana la o data stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor;

    d) nerespectarea prevederilor art. 13, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării pana la o data stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor;

    e) nerespectarea prevederilor art. 18, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata şi/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect.

    (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii.

    ART. 22

    (1) Orice măsura a Inspecţiei Muncii luată în baza prezentei hotărâri, din care rezulta sancţiuni şi restrictii de introducere pe piata, punere în funcţiune sau necesitatea retragerii de pe piata a maşinilor sau componentelor de securitate, trebuie sa menţioneze motivarea în fapt şi în drept a deciziei în condiţiile prezentei hotărâri şi va fi adusă la cunostinta Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

    (2) Măsura se aduce la cunostinta celui sancţionat într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de contestaţie legală, termenul şi organul competent sa soluţioneze contestaţia.

 

    CAP. VIII

    Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

    ART. 23

    Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei are obligaţia sa ia măsurile necesare privind informarea celor interesaţi în legatura cu aplicarea prezentei hotărâri.

    ART. 24

    (1) Pana la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori pana la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piata şi punerea în funcţiune şi a maşinilor care poarta marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor art. 26, şi a componentelor de securitate însoţite de declaraţia de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Marcajul naţional de conformitate CS nu va fi aplicat concomitent cu marcajul CE, în condiţiile prezentei hotărâri.

    ART. 25

    (1) Pana la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori pana la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va recunoaşte şi va desemna organismele de certificare la nivel naţional.

    (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va recunoaşte şi va desemna organismele de certificare la nivel naţional în baza unor norme metodologice ce vor fi elaborate avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (3) Lista organismelor de certificare la nivel naţional prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care organismele au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publica şi se actualizează, ori de câte ori este necesar, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (4) În situaţia în care evaluarea conformitatii maşinilor destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, de către organisme recunoscute şi desemnate conform prevederilor alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, trebuie sa aplice marcajul CS şi sa emita declaraţia de conformitate CS.

    (5) În cazul componentelor de securitate destinate pieţei naţionale se aplica prevederile alin. (4), cu excepţia aplicării marcajului CS.

    (6) Pana la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori pana la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat, prevederile prezentei hotărâri referitoare atât la marcajul CE, cat şi la declaraţia de conformitate EC se aplica şi pentru produsele care poarta marcaj CS sau sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS.

    ART. 26

    (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, care introduce pe piata maşini cu marcaj CS, are aceleaşi responsabilităţi ca şi în cazul celor prevăzute pentru maşinile introduse pe piata cu marcaj CE.

    (2) În cazul componentelor de securitate însoţite de declaraţia de conformitate CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, are aceleaşi responsabilităţi ca şi în cazul celor prevăzute pentru componentele de securitate însoţite de declaraţia de conformitate EC.

    (3) Măsurile prevăzute la art. 22 se aplica şi în cazul maşinilor introduse pe piata cu marcaj CS, precum şi componentelor de securitate însoţite de declaraţia de conformitate CS.

    ART. 27

    De la data aderării României la Uniunea Europeană vor fi admise la comercializare numai maşinile şi componentele de securitate care poarta marcajul CE şi/sau sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC.

    ART. 28

    Certificatele emise pentru maşini sau componente de securitate în baza legislaţiei în vigoare la data publicării prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea pana la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori pana la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat.

    ART. 29

    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 30

    Prezenta hotărâre intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (4), care intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum şi ale pct. 6 din anexa nr. 6, ale art. 16 alin. (3) şi (4) şi ale art. 17, care se aplica de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat.

    ART. 31

    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga secţiunea A din Normele metodologice referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

    ART. 32

    Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 98/37/EC - maşini.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                                 ADRIAN NASTASE

 

                                Contrasemnează:

                                ---------------

                               Ministrul muncii,

                       solidarităţii sociale şi familiei,

                                 Elena Dumitru

 

                       Ministrul economiei şi comerţului,

                                Dan Ioan Popescu

 

    Bucureşti, 5 februarie 2004.

    Nr. 119.

 

 

    ANEXA 1

 

                               CERINŢE ESENŢIALE

 

                  pentru sănătate şi securitate referitoare la

      proiectarea şi construirea maşinilor şi componentelor de securitate

 

    În sensul prezentei anexe, prin masina se înţelege fie o masina, fie o componenta de securitate, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.

    OBSERVAŢII PRELIMINARE

    1. Obligaţiile prevăzute de cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate se aplica numai atunci când pericolul respectiv exista pentru masina în cauza, când aceasta este utilizata în condiţiile prevăzute de producător. În orice situaţie, cerinţele pct. 1.1.2, 1.7.4 şi 1.7.5 se aplica tuturor maşinilor care fac obiectul prezentei hotărâri.

    2. Cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate enunţate în prezenta hotărâre sunt obligatorii. Cu toate acestea, este posibil ca, datorită nivelului de dezvoltare al tehnicii, obiectivele stabilite de ele sa nu poată fi atinse. În acest caz, maşinile trebuie sa fie proiectate şi construite astfel încât sa se apropie cat mai mult posibil de aceste obiective.

    3. Cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate au fost grupate în funcţie de pericolele pe care le acoperă.

    Maşinile pot prezenta o serie de pericole care se pot regasi în mai multe din capitolele prezentei anexe.

    Producătorul are obligaţia de a aprecia pericolele pentru a identifica pe cele care exista la masina sa; el trebuie apoi sa o proiecteze şi sa o construiască luând în considerare aceasta apreciere.

    1. Cerinţe esenţiale pentru sănătate şi securitate

    1.1. Generalitati

    1.1.1. Definiţii

    În sensul prezentei anexe:

    1. zona periculoasa - orice zona din interiorul şi/sau în jurul masinii în care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sănătatea şi securitatea sa;

    2. persoana expusă - orice persoana aflată integral sau parţial într-o zona periculoasa;

    3. operator - persoana/persoanele insarcinata/însărcinate cu instalarea, punerea în funcţiune, reglarea, mentenanta, curatarea, repararea şi transportarea masinii.

    1.1.2. Principii de integrare a securităţii

    a) Maşinile trebuie construite astfel încât sa fie apte sa-şi îndeplinească funcţia, sa poată fi reglate şi întreţinute fără ca persoanele sa fie expuse riscului, atunci când aceste operaţii se efectuează în condiţiile prevăzute de producător.

    Scopul măsurilor adoptate trebuie sa fie eliminarea oricărui risc de accidentare pe intreaga durata de viata previzibila a masinii, inclusiv fazele de montare şi demontare, chiar în cazul în care riscurile de accidentare rezulta din situaţii anormale previzibile.

    b) La selectarea celor mai adecvate soluţii, producătorul trebuie sa aplice următoarele principii, în ordinea indicată:

    - sa elimine sau sa reducă riscurile cat mai mult posibil (proiectare şi construire de maşini cu securitatea intrinseca);

    - sa adopte măsurile de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;

    - sa informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacitatii incomplete a măsurilor de protecţie adoptate, sa indice dacă este necesară o pregătire specială şi sa specifice, dacă este necesar, folosirea unui echipament individual de protecţie.

    c) La proiectarea şi construirea maşinilor şi la elaborarea instrucţiunilor producătorul trebuie sa ia în considerare nu numai utilizarea normală a maşinilor, ci şi utilizări care pot fi asteptate în mod previzibil. Masina trebuie proiectata astfel încât sa se evite utilizarea sa anormala, dacă o astfel de utilizare poate genera un risc. În alte cazuri, instrucţiunile trebuie sa atragă atenţia utilizatorului asupra modalităţilor constatate din experienta ca pot aparea, în care masina nu trebuie utilizata.

    d) În condiţiile prevăzute pentru utilizare, disconfortul, oboseala şi stresul psihic ale operatorului trebuie reduse la minimum posibil, ţinându-se seama de principiile ergonomice.

    e) La proiectarea şi construirea maşinilor producătorul trebuie sa ţină seama de constrangerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecţie (cum ar fi: incaltaminte, manusi etc.).

    f) Masina trebuie livrata cu toate echipamentele şi accesoriile esenţiale şi speciale care sa permită reglarea, întreţinerea şi utilizarea ei fără riscuri.

    1.1.3. Materiale şi produse

    Materialele întrebuinţate pentru construcţia masinii sau produsele folosite şi rezultate în timpul utilizării acesteia nu trebuie sa pericliteze securitatea sau sănătatea persoanelor expuse.

    În special, atunci când sunt folosite fluide, masina trebuie proiectata şi construită pentru a fi utilizata fără riscuri datorate umplerii, utilizării, recuperării sau evacuarii.

    1.1.4. Iluminat

    Producătorul trebuie sa furnizeze un iluminat complet, adecvat pentru operaţiile la care absenta acestuia poate cauza un risc, chiar în cazul existenţei iluminatului ambiant de intensitate normală.

    Producătorul trebuie sa se asigure ca nu exista zone de umbra care pot cauza disconfort, ca nu exista straluciri orbitoare iritante şi ca nu exista efecte stroboscopice periculoase datorate iluminatului pe care l-a prevăzut.

    Părţile interne care necesita inspectare frecventa, zonele de reglare şi mentenanta trebuie prevăzute cu un iluminat adecvat.

    1.1.5. Proiectarea masinii pentru uşurarea manipulării

    Masina sau fiecare parte componenta a acesteia trebuie:

    - sa poată fi manipulata în condiţii de securitate;

    - sa fie ambalata sau sa fie proiectata astfel încât sa poată fi depozitata în condiţii de securitate, fără a provoca daune (de exemplu: stabilitate adecvată, suporturi speciale etc.).

    Dacă masa, dimensiunile sau forma masinii ori a diferitelor părţi componente nu permit deplasarea lor cu mana, masina sau fiecare parte componenta trebuie:

    - sa fie prevăzută cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalaţiile de ridicare; sau

    - sa fie proiectata astfel încât sa poată fi prevăzută cu aceste dispozitive (de exemplu, orificii filetate etc.); sau

    - sa aibă o astfel de forma încât echipamentele obişnuite de ridicare sa poată fi ataşate cu usurinta.

    În cazul în care masina sau una dintre părţile ei componente trebuie transportată manual, acestea trebuie:

    - sa fie uşor de transportat; sau

    - sa fie prevăzute cu mijloace de prindere (de exemplu: manere etc.) şi de deplasare în deplina securitate.

    Trebuie prevăzute măsuri speciale pentru manipularea sculelor şi/sau a părţilor masinii, care pot fi periculoase chiar dacă sunt uşoare (forma, material etc.).

    1.2. Comenzi

    1.2.1. Securitatea şi fiabilitatea sistemelor de comanda

    Sistemele de comanda trebuie proiectate şi construite astfel încât sa fie sigure şi fiabile, într-un mod care sa prevină apariţia unei situaţii periculoase.

    În special, ele trebuie proiectate şi construite astfel încât:

    - sa reziste solicitărilor din timpul utilizării normale şi celor ale factorilor externi;

    - erorile de logica sa nu conducă la situaţii periculoase.

    1.2.2. Organe de comanda

    Organele de comanda trebuie sa fie:

    - vizibile şi identificabile cu usurinta şi, atunci când este necesar, marcate corespunzător;

    - dispuse în asa fel încât sa permită funcţionarea lor în securitate, fără ezitare sau pierdere de timp şi fără echivoc;

    - proiectate astfel încât deplasarea organului de comanda sa fie în concordanta cu efectul sau;

    - amplasate în afară zonelor periculoase, cu excepţia unor anumite organe de comanda acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgenta, modulul pentru instruirea robotilor;

    - dispuse astfel încât actionarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare;

    - proiectate sau protejate astfel încât efectul dorit, dacă implica un risc, sa nu fie posibil fără o actionare intenţionată;

    - construite astfel încât sa reziste solicitărilor previzibile. O atentie specială trebuie acordată dispozitivelor pentru oprirea de urgenta care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitări considerabile.

    În cazul în care un organ de comanda este proiectat şi construit astfel încât acesta sa efectueze mai multe acţiuni diferite, mai ales acolo unde nu exista o corespondenta univoca (de exemplu, tastaturile etc.), acţiunea ce urmează a fi efectuată trebuie sa fie afişată clar şi, dacă este necesar, confirmată.

    Organele de comanda trebuie amplasate astfel încât poziţia, cursa şi efortul necesar pentru actionare sa fie în concordanta cu acţiunea comandata, ţinându-se seama de principiile ergonomice. Trebuie sa se ţină seama de restricţiile datorate utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecţie (de exemplu: incaltaminte, manusi etc.).

    Masina trebuie prevăzută cu indicatoare (cadrane, semnale etc.) necesare pentru funcţionarea în condiţii de securitate. Operatorul trebuie sa fie capabil sa le citească din poziţia de comanda.

    De la postul de comanda principal operatorul trebuie sa aibă posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane expuse în zona periculoasa.

    Dacă aceasta cerinta este imposibil de realizat, sistemul de comanda trebuie proiectat şi construit astfel încât orice punere în funcţiune a masinii sa fie precedată de un semnal de avertizare acustica şi/sau vizuala. Persoana expusă trebuie sa dispună de timpul şi de mijloacele necesare pentru efectuarea unei acţiuni rapide de împiedicare a pornirii masinii.

    1.2.3. Pornire

    Maşinile trebuie sa poată fi pornite numai prin actionarea voluntara a organului de comanda prevăzut în acest scop.

    Aceeaşi cerinta se aplica:

    - atunci când se reporneste masina după o oprire datorată oricărei cauze;

    - atunci când are loc o modificare semnificativă în condiţiile de funcţionare (de exemplu: viteza, presiunea etc.), în afară de cazul în care o astfel de repornire sau modificare semnificativă în condiţiile de funcţionare nu prezintă risc pentru persoanele expuse.

    Aceasta cerinta esenţială nu se aplica repornirii maşinilor sau modificării în condiţiile de funcţionare rezultate din derularea unei secvente normale a unui ciclu automat.

    Dacă o masina are mai multe organe de comanda pentru pornire şi, ca urmare, operatorii se pot pune în pericol unul pe celălalt, trebuie prevăzute dispozitive suplimentare (de exemplu, dispozitive de validare sau selectoare care permit funcţionarea în orice moment a unui singur organ de comanda), pentru a evita astfel de riscuri.

    Trebuie sa fie posibil ca instalaţiile automate care funcţionează în regim automat sa poată fi repornite cu usurinta după o oprire, imediat ce condiţiile de securitate au fost îndeplinite.

    1.2.4. Dispozitiv de oprire

    Oprire normală

    Fiecare masina trebuie prevăzută cu un organ de comanda care sa permită oprirea completa a masinii în condiţii de securitate.

    Fiecare post de lucru trebuie prevăzut cu un organ de comanda care sa permită, în funcţie de tipul de pericol, oprirea unora sau a tuturor părţilor mobile ale masinii, astfel încât aceasta sa fie adusă în stare de securitate. Comanda de oprire a masinii trebuie sa aibă prioritate la îndeplinire fata de comanda de pornire.

    O data ce masina sau părţile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a actionarilor respective trebuie întreruptă.

    Oprire de urgenta

    Fiecare masina trebuie prevăzută cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgenta, care sa permită evitarea situaţiilor periculoase iminente sau care sunt în curs de producere. Sunt exceptate următoarele:

    - maşinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgenta nu reduce riscul, fie din cauza ca nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauza ca nu permite luarea de măsuri speciale necesare combaterii riscului;

    - maşinile portabile ţinute în mana şi maşinile dirijate cu mana.

    Acest dispozitiv trebuie:

    - sa aibă organele de comanda identificabile şi vizibile cu usurinta şi rapid accesibile;

    - sa oprească procesul periculos cat mai repede posibil fără a genera pericole suplimentare;

    - atunci când este necesar, sa declanseze sau sa permită declanşarea anumitor miscari de salvare.

    Dacă se încetează actionarea organului de comanda pentru oprirea de urgenta după transmiterea comenzii de oprire, aceasta comanda trebuie sa rămână menţinută, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgenta, pana când aceasta blocare este înlăturată intentionat; blocarea dispozitivului nu trebuie sa fie posibila fără declanşarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie sa fie posibila numai printr-o manevra adecvată, iar aceasta deblocare nu trebuie sa reporneasca masina, ci numai sa permită utilizarea comenzii de repornire.

    Instalaţii complexe

    În cazul maşinilor sau al părţilor masinii destinate sa lucreze împreună, producătorul trebuie sa proiecteze şi sa construiască masina astfel încât dispozitivele de oprire, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgenta, sa nu oprească numai masina, ci şi toate echipamentele din amonte şi/sau aval, dacă funcţionarea lor în continuare poate fi periculoasa.

    1.2.5. Selectorul modurilor de funcţionare

    Comanda selectorului modurilor de funcţionare trebuie sa aibă prioritate la îndeplinire fata de toate celelalte comenzi, cu excepţia comenzii pentru oprirea de urgenta.

    Dacă masina a fost proiectata şi construită astfel încât sa fie utilizata conform mai multor moduri de comanda sau de funcţionare, care prezintă niveluri de securitate diferite (de exemplu, pentru a se permite reglarea, mentenanta, inspectarea etc.), ea trebuie prevăzută cu un selector al modurilor de funcţionare care sa poată fi blocat în fiecare poziţie.

    Fiecare poziţie a selectorului trebuie sa corespundă numai unui singur mod de funcţionare sau de comanda.

    Selectorul poate fi înlocuit de o alta metoda de selectare care sa împiedice utilizarea anumitor funcţii ale masinii de către anumite categorii de operatori (de exemplu, coduri de acces la anumite funcţii de comanda numerică).

    Dacă, pentru anumite operaţii, masina trebuie sa aibă posibilitatea sa funcţioneze cu dispozitivele de protecţie neutralizate, selectorul modurilor de funcţionare trebuie, simultan:

    - sa facă inoperant modul de comanda automat;

    - sa permită efectuarea miscarilor numai prin intermediul organelor de comanda care necesita ca actionarea lor sa fie menţinută;

    - sa permită funcţionarea părţilor mobile periculoase numai în condiţii de securitate crescută (de exemplu, cu viteza redusă, cu putere redusă, pas cu pas sau alta condiţie echivalenta), evitandu-se în acelaşi timp pericolele care decurg din inlantuirea unor secvente;

    - sa interzică orice mişcare susceptibilă de a prezenta un pericol, provenită din actionarea voluntara sau involuntara a senzorilor interni ai masinii.

    În plus, la locul de intervenţie, operatorul trebuie sa aibă posibilitatea de a comanda funcţionarea părţilor masinii asupra cărora a intervenit.

    1.2.6. Defectarea alimentarii cu energie

    Întreruperea, restabilirea după o întrerupere sau variatia de orice fel a alimentarii cu energie a masinii nu trebuie sa conducă la o situaţie periculoasa.

    În special:

    - masina nu trebuie sa pornească neasteptat;

    - oprirea masinii nu trebuie sa poată fi împiedicată o data ce comanda a fost deja transmisă;

    - nici o parte mobila a masinii sau piesa prinsă în masina nu trebuie sa cada sau sa fie ejectata;

    - oprirea automată sau manuală a oricărei părţi mobile nu trebuie sa poată fi împiedicată;

    - dispozitivele de protecţie trebuie sa-şi păstreze eficacitatea completa.

    1.2.7. Defectarea circuitului de comanda

    Un defect în logica circuitului de comanda sau o defectare ori o deteriorare a circuitului de comanda nu trebuie sa conducă la situaţii periculoase.

    În special:

    - masina nu trebuie sa pornească neasteptat;

    - oprirea masinii nu trebuie sa poată fi împiedicată o data ce comanda a fost transmisă;

    - nici o parte mobila a masinii sau o piesa prinsă în masina nu trebuie sa cada sau sa fie ejectata;

    - oprirea automată sau manuală a oricărei părţi mobile nu trebuie sa poată fi împiedicată;

    - dispozitivele de protecţie trebuie sa-şi păstreze eficacitatea completa.

    1.2.8. Software

    Software-ul interactiv dintre operator şi sistemul de comanda sau de control al masinii trebuie sa fie uşor de utilizat.

    1.3. Protejarea impotriva pericolelor mecanice

    1.3.1. Stabilitate

    Masina, componentele şi echipamentele sale trebuie proiectate şi construite astfel încât, în condiţiile prevăzute de funcţionare (cu luarea în considerare a condiţiilor climatice, atunci când este necesar), sa prezinte stabilitate suficienta, pentru a permite utilizarea sa fără risc de rasturnare, de cadere sau de deplasare neasteptata.

    Dacă prin forma masinii sau prin modalitatea de instalare prevăzută nu se asigura stabilitate suficienta, trebuie încorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate în instrucţiuni.

    1.3.2. Risc de rupere în timpul functionarii

    Diferitele părţi ale masinii, precum şi legăturile dintre ele trebuie sa poată rezista solicitărilor la care sunt supuse, atunci când sunt utilizate asa cum este prevăzut de producător.

    Rezistenta materialelor folosite trebuie sa fie adecvată caracteristicilor mediului de munca prevăzut de producător, în special în ceea ce priveşte fenomenele de oboseala, imbatranire, coroziune şi abraziune.

    Producătorul trebuie sa indice în instrucţiuni tipul şi frecventa verificărilor şi mentenanta, cerute din motive de securitate. El trebuie sa menţioneze, acolo unde este cazul, părţile supuse uzurii şi criteriile de înlocuire.

    Dacă riscul de rupere sau spargere persista, în pofida măsurilor luate (de exemplu, la corpurile abrazive), părţile mobile trebuie montate şi dispuse astfel încât, în caz de rupere, fragmentele acestora sa fie reţinute.

    Atât conductele rigide, cat şi cele flexibile, prin care se vehiculeaza fluide, în special cele aflate sub presiune inalta, trebuie sa reziste solicitărilor interne şi externe prevăzute şi trebuie fixate solid şi/sau protejate impotriva tuturor modalităţilor de solicitare sau de agresiune exterioară; trebuie luate măsuri de precautie pentru a se asigura ca, în caz de rupere (miscari bruste, jeturi de inalta presiune etc.), ele nu pot genera nici un risc.

    Dacă materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie îndeplinite următoarele condiţii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu: ruperea sculelor):

    - în momentul în care piesa de prelucrat vine în contact cu scula, aceasta din urma trebuie sa fi atins parametrii normali de lucru;

    - în momentul pornirii şi/sau opririi sculei (intentionat sau accidental), miscarea de alimentare cu material şi miscarea sculei trebuie coordonate.

    1.3.3. Riscuri datorate caderii sau ejectarii de obiecte

    Trebuie luate măsuri pentru prevenirea riscurilor datorate caderii sau ejectarii de obiecte (de exemplu: piese de prelucrat, scule, aschii, fragmente, deşeuri etc.).

    1.3.4. Riscuri datorate suprafeţelor, muchiilor sau unghiurilor

    Atât cat le permite destinaţia, părţile accesibile ale masinii nu trebuie sa prezinte muchii taioase, unghiuri ascutite sau suprafeţe cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni.

    1.3.5. Riscuri asociate maşinilor combinate

    Dacă masina este prevăzută sa funcţioneze în condiţii de utilizare diferite, cu înlocuirea manuală a piesei după fiecare operaţie (masina combinata), ea trebuie proiectata şi construită astfel încât fiecare parte componenta sa poată fi utilizata separat, fără ca celelalte părţi componente sa constituie un pericol sau un risc pentru persoana expusă.

    În acest scop, trebuie sa existe posibilitatea de a porni şi de a opri, separat, oricare dintre părţile componente care nu sunt protejate.

    1.3.6. Riscuri asociate variaţiei vitezei de rotaţie a sculelor

    Dacă masina este prevăzută sa funcţioneze în condiţii de utilizare diferite (de exemplu, viteze diferite sau surse de alimentare cu energie diferite), ea trebuie proiectata şi construită astfel încât selectarea şi reglarea acestor condiţii sa poată fi efectuată printr-o modalitate fiabila şi în condiţii de securitate.

    1.3.7. Prevenirea riscurilor asociate părţilor mobile

    Părţile mobile ale maşinilor trebuie proiectate, construite şi dispuse astfel încât sa fie evitate pericolele sau, dacă pericolele persista, trebuie prevăzute cu protectori sau dispozitive de protecţie, astfel încât sa fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente.

    Trebuie sa se ia toate măsurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentala a pieselor mobile implicate în funcţionare. În cazurile în care, în pofida măsurilor de precautie luate, este posibil sa se producă un blocaj, producătorul trebuie sa asigure dispozitive sau scule specifice, instrucţiuni şi, eventual, un marcaj pe masina, pentru ca aceasta sa poată fi deblocata în condiţii de securitate.

    1.3.8. Alegerea protecţiei impotriva riscurilor asociate părţilor mobile

    Protectorii sau dispozitivele de protecţie utilizate pentru a proteja impotriva riscurilor asociate părţilor mobile trebuie selectate în funcţie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate indicaţiile prezentate în continuare.

    A. Părţi de transmisie mobile

    Protectorii proiectati pentru a proteja persoanele expuse impotriva riscurilor asociate părţilor de transmisie mobile (cum ar fi: roti de transmisie, curele, angrenaje, pinioane şi cremaliere, arbori etc.) trebuie sa fie:

    - ficsi, conform cerinţelor pct. 1.4.1 şi 1.4.2.1; sau

    - mobili, conform cerinţelor pct. 1.4.1 şi 1.4.2.2.A.

    Protectorii mobili trebuie utilizaţi atunci când se prevede un acces frecvent.

    B. Părţi mobile implicate direct în procesul de lucru

    Protectorii sau dispozitivele de protecţie proiectate pentru a proteja persoanele expuse impotriva riscurilor asociate părţilor mobile care contribuie la procesul de lucru (cum ar fi: sculele aschietoare, părţile mobile ale preselor, cilindrii, materialele în curs de prelucrare etc.) trebuie sa fie:

    - ori de câte ori este posibil, protectori ficsi, în conformitate cu cerinţele pct. 1.4.1 şi 1.4.2.1;

    - în celelalte cazuri, protectori mobili, în conformitate cu cerinţele pct. 1.4.1 şi 1.4.2.2.B sau dispozitive de protecţie, cum ar fi dispozitive

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Planul de prevenire si protectie- laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator instalatie de dozare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de dozare

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - muncitor spatii verzi

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor spatii verzi

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - stivuitorist

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala stivuitorist

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic service utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic service utilaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator presa hidraulica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator presa hidraulica

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - electrician auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie tinichigiu-vopsitor auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tinichigiu-vopsitor auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina lana metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal didactic educator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - personal didactic educator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - coordonator lucrari

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala coordonator lucrari

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator buldoexcavator jcb

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator buldoexcavator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - inginer constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala inginer constructii

    In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - confectioner feţe incaltaminte

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala confectioner feţe incaltaminte

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - medic coordonator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala medic coordonator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator zidarie si finisaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrator zidarie si finisaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator armaturi metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrător armături metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ambalator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala sudor

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lăcătuş

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala instalator gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor montaj sistem termoizolant

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator invelitoare acoperis

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala manipulant mărfuri

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - medic de familie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator geamuri termopan

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - lucrator comercial

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - patiser

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator calculator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională -operator freză zăpadă

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - demontat şi montat parbrize

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - asistent medical

   In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - şef de şantier

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - muncitor finisaje interioare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - paznic

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala achizitor animale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de irigat

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - mecanic agricol

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - inginer agronom

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala conducator auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru lucrator curatenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator statie distributie carburanti

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala barman-ospatar

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala personal TESA

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -bucătar-model

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -sudor

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-lacatus

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -instalator retele gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -muncitor montaj sisteme termoizolante

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator invelitoare acoperis - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -ambalator-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-mecanic intretinere si reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -manipulant marfuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru medic de familie - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator geamuri si usi termopan - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru lucrator comercial - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - patiser-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator calculator - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru electrician - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator freza zapada - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator demontare si montare parbrize - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru asistent medical - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu -model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru şef de şantier-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru muncitor finisaje interioare - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - paznic-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie achizitor animale-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie operator instalatie de irigat-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru mecanic agricol-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -inginer agronom-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -conducător auto-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model Plan de prevenire si protectie - lucrător curăţenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - Operator staţie distribuţie carburanţi -model

  In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - ospatar-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - bucatar - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal TESA-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Auditarea managementului securitatii si sanatatii

AUDITAREA MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  LA NIVELUL UNITĂŢII            Obiective: -   auditarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă nu trebuie confundată cu auditarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ...Citeste mai mult

Photo

Auditul securitatii si sanatatii in munca

  Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă este un proces sistematic de obţinere a aprecierilor despre acţiuni şi evenimente de natura securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a stabili gradul de ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie

Dupa evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a postului de lucru se va intocmi palnul de prevenire si protectie. Planul de prevenire si protecţie este un ansamblu de măsuri tehnice, ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri instalatii si echipamente electrice

Lista control - identificare pericole  instalaţii şi echipamente electrice   Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri constructii

Listă control - identificare pericole construcţii   Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri de incendiu

Lista de control - identificare pericol incendii  Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri organe de masini in miscare

Lista de control - identificare pericole organe de maşini în mişcare Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri salon coafura

Lista de control – identificare pericole saloane de coafură  Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un exemplu, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta accidente de munca

    R E G I S T R U L   U N I C DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _____________________   Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDEN- TAŢILOR DATE PERSONALE vârstă; stare civilă; ocupaţie; vechime în ocupaţie; vechime la loc de muncă LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secţie, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare

         R E G I S T R U L   U N I C  DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE                   ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a incidentele periculoase

R E G I S T R U L   U N I C   DE  EVIDENŢĂ  A  INCIDENTELOR  PERICULOASE  ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _________  Nr. crt. DESCRIEREA INCIDENTULUI LOCUL UNDE S-A PRODUS INCIDENTUL (secţie, atelier etc.) ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A PRODUS INCIDENTUL (Cod ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de mediul de munca al santierului

  Elemente de mediu Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   Conducte îngropate - electrocuţie - spargerea conductelor - transferul planurilor instalaţiilor subterane la întreprindere - localizarea prin investigare manuală - semnalizarea traseului - informarea viitorilor utilizatori cu privire ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor in activitati desfasurate simultan pe santier

  Activităţi sursă de riscuri Riscuri detectabile   Activităţi ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   - foraje** leziuni auditive Pregătirea betoanelor   - alegerea metodelor de lucru corespunzătoare - asigurarea şi distribuirea echipamentului de protecţie auditivă X     X X     X                        *dosar adaptat caracteristicilor ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de succesiunea unor activitati desfasurate pe santier

  Activităţi - sursă de riscuri Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   săpătură Căderi de la înălţime la intrarea în incinta construcţiei Protecţie în general -Instalarea de trasee sigure de circulaţie - avansarea lucrărilor de taluzare în ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor santierului asupra mediului inconjurator

  Activitatea sau elementele mediului Riscuri detectabile pentru mediu Ţintele riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   demolarea pereţilor evacuarea molozului căderea de obiecte  - trecătorii din vecinătate   - semnalizarea şantierului - utilizarea de mijloace corespunzătoare pentru evacuarea molozului X X   X                   Adaptarea planului de securitate ...Citeste mai mult

Photo

Managementul securitatii si sanatatii in munca

   MANAGEMENTUL SECURITǍŢII ŞI SǍNǍTǍŢII ÎN MUNCǍ             1. ABORDAREA MANAGERIALĂ A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SISTEM DE MANAGEMENT AL ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru reinnoirea certificatului de abilitare

Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul ...Citeste mai mult

Photo

Avizarea documentatilor cu caracter tehnic de informare si instruire

În vederea avizării documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii elaboratorul va transmite prin poştă un dosar care va cuprinde următoarele documente :   Nr. crt. Lista Documentelor ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru abilitare firme

Lista documentelor  în vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie Fiecare filă a dosarului este numerotată, semnată şi ştampilată, iar pe ultima pagina verso se consemnează numărul de file existente, sub ...Citeste mai mult

Photo

Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimice

  VALORI  LIMITĂ OBLIGATORII NAŢIONALE  DE EXPUNERE PROFESIONALĂ ALE AGENŢILOR  CHIMICI     Nr. crt. CAS EINECS Denumire Valoare limită maximă 8 ore Termen scurt (15 minute) mg/m3 ppm mg/m3 ppm 1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehida 90 50 180 100 2. 628-63-7 626-38-0 211-047-3 210-946-8 Acetat de amil Acetat de izoamil 300 56 500 94 3. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzii 50 8 80 13 4. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-butoxietil P 133 20 333 50 5. 123-86-4 ...Citeste mai mult

Photo

Chestionar verificare cunostinte-video terminale

Loc de Muncă ___________________ Nume, Prenume _________________ Funcţia _________________________                                                               CHESTIONAR 1 - VIDEOTERMINALE                                                  PROBLEME                             LEGATE DE ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  A.De cât timp lucraţi la videoterminal? mai puţin de 6 luni între 6 şi 12 luni între ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie pe propria raspundere pentru autorizare

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ………………………………………. II.       DECLARAŢIE PE PROPRIA  RĂSPUNDERE   III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV. Nr. intrare:………………………..   Data………………………………. V.                                                                            1. Subsemnat(ul/a) .......………………………………..................., domiciliat în ..........……………………………. str. ..............……………………………………............. nr. ……., bloc …….,scara. …………….. etaj ….., ap. …..., judeţ/sector ......………………........, telefon ...Citeste mai mult

Photo

Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii de sanatate securitate in munca

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ....................................   II.   CERERE pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct  de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la: □  sediul social □  sediul secundar □  în afara  sediului III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV.   Nr. intrare:……………………….. Data……………………………… V.                                                                           1. Persoana juridică: ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie constituire comitet sanatate securitate in munca

S.C........................................S.R.L.   DECIZIA nr.___________ din data________________   Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate înmuncă,îndeosebi Legea nr.319/2006, art.19; Având în vedere ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie comisie cercetare accident de munca

ANTET   DECIZIA nr.________________ din data ____________________   Având în vedere prevederile Legii nr 31/1990, republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, îndeosebi ...Citeste mai mult

Photo

Proces verbal de cercetare a cazului de boala profesionala

Judeţul ................................. Localitatea ........................... Unitatea sanitară ..................     PROCES-VERBAL NR. ......... DE CERCETARE ACAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ   anul ... luna ..... ziua ...   Subsemnatul, Dr .......................... posedând legitimaţia nr .......... eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, în ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de declarare a cazului de boala profesionala

FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE  BOALĂ PROFESIONALĂ BP2   nr. ... /data .................. Judeţul ................................................................... Localitatea ............................................................ Unitatea sanitară ................................................... Numele şi prenumele ............................................ CNP ...................................................................... ÎNTREPRINDERE/UNITATEANGAJATOARE .................................................................................. ADRESA COMPLETĂÎNTREPRINDERII / UNITĂŢII....................................................................... COD CAEN1..................................................................... - Secţia, atelierul............................................................... COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2 ........................................ COD ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de semnalare boala profesionala

Nr. .........../data ............................ Judeţul .......................................... Localitatea .................................... Unitatea sanitară ...........................     FIŞA DE SEMNALARE BP1   Către:........................................................................   Numele ................................................................................. Prenumele ............................................................SexulM/F Data naşterii: an ..............luna ........................ziua .............. Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP............................... Profesia ................................................................................. Încadrat la............................................................................. Adresa ................................................................................... Diagnosticul prezumtiv......................................................... ............................................................................................... Agentul cauzal...................................................................... Ocupaţia care a ...Citeste mai mult

Photo

HG 1135/2006 Nave de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordulnavelor de pescuit EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006  În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

Model comunicare evenimente ITM

    COMUNICAREA EVENIMENTELOR   In conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi HG 1425/2006  modificată cu HG 955/2010 şi hg 1242/2011, orice eveniment produs la locul de muncă sau pe traseul de deplasare de la domiciliu ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie accident de munca

Conţine ......... pagini                                                         ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

  Unitatea:……………………………………….   Adresa:…………………………………………. Telefon ............................................ NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ................................................. CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]   FIŞA de identificare a factorilor de risc profesional ...Citeste mai mult

Photo

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -anexe

  EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA ANEXE      ANEXA 1        LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC                                                    A. EXECUTANT 1. ACŢIUNI GREŞITE 1.1.Executare defectuoasă de operaţii comenzi; manevre; poziţionări, fixări, asamblări; reglaje; utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc. 1.2. Nesincronizări de ...Citeste mai mult

Photo

model plan de prevenire si protectie

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE   Planul de prevenire si protectie se intocmeste(conform reglementarilor in vigoare) in urma evaluari riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru un loc de munca,  si reprezinta ...Citeste mai mult

Photo

Aplicatii practice ale metodelor de analiza si evaluarea riscurilor profesionale

  APLICAŢII  PRACTICE  ALE  METODELOR  DE  ANALIZĂ  ŞI  EVALUARE  A  RISCURILOR PROFESIONALE  ELABORATE  DE  AUTOR   1. APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE RISC PROFESIONAL EXPRIMAT PRIN POTENŢIALUL DE PERICOL DEOSEBIT PRIVIND RESPECTAREA ...Citeste mai mult

Photo

Bibliografie realizare evaluari conform INCDPM

 BIBLIOGRAFIE REALIZARE EVALUARI CONFORM INCDPM 1. Babut, G., Moraru, R., Protectia muncii, Editura Universitas, Petrosani, 1999. 2. Darabont, Al., Pece, St., Protectia muncii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996. 3. Darabont, Al., Pece, ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul nr.3/2007 - FIAM

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca - FIAM EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie ...Citeste mai mult

Photo

Managementul riscului in activitatea resurselor umane

  MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA RESURSELOR UMANE                                      PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI  Riscul în activitatea ...Citeste mai mult

Photo

Metoda APMR de evaluare a riscurilor

  METODA DE EVALUARE  A NIVELULUI  DE RISC  PE  LOC  DE  MUNCĂ , ATELIER , SECŢIE , UNITATE  SAU  RAMURĂ  DE  ACTIVITATE ( ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MINIERĂ DIN ROMÂNIA)     Etapele  de aplicare  a metodei ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul 455/2010 Comisii abiliatre servicii externe de prevenire si protectie

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ordinul nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare ...Citeste mai mult

Photo

Factori de risc de accidentare

FACTORII DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ÎN SISTEMUL DE MUNCĂ   A. EXECUTANT 1.  ACŢIUNI GREŞITE 1.1. Executarea defectuoasă de operaţii: - comenzi; - manevre; - poziţionări; - fixări; - asamblări; - reglaje; - utilizarea greşită a mijloacelor de ...Citeste mai mult

Photo

Accident colectiv /studiu de caz

Studiu de caz privind stabilirea genezei si dinamicii producerii unui caz real de accident colectiv datorat unei explozii de praf de cărbune   Pentru o mai buna explicitare a celor prezentate se ...Citeste mai mult

Photo

Accidentele de munca si bolile profesionale

ACCIDENTELE DE MUNCĂ Şl BOLILE PROFESIONALE // // // // // // In termeni generali, accidentele si bolile profesionale constau în lezarea componentei biologice a factorului uman, în cursul desfăşurării unui ...Citeste mai mult

Photo

Protectia muncii/generalitati

PROTECŢIA MUNCII – GENERALITĂŢI   PROTECŢIA MUNCII-DISCIPLINA ŞTIINŢIFICĂ  Cercetarea teoretică actuală în domeniul protecţiei muncii urmăreşte ca obiectiv prioritar fundamentarea ştiinţifică a tuturor măsurilor de realizare a securităţii muncii, în mod sistematic si ...Citeste mai mult

Photo

OUG/96/2003 protectia maternitatii

OUG 96 2003 actualizată 2011 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 27.10.2003 OUG 96 2003 actualizată prin: OUG 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile ...Citeste mai mult

Photo

OUG/99/2000 temperaturi extreme

Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29/06/2000 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 04/07/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia ...Citeste mai mult

Photo

L 333/2003, actualizata

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată până la data de 12 martie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL –––– *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/355/2007 sanatatea lucratorilor

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1050/2006 foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1049/2006 industria extractiva

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 ...Citeste mai mult

Photo

Legea 346/2002,asigurarea pentru accidente de munca

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 2009. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12 noiembrie 2009 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1875/2005 expunere la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006       În ...Citeste mai mult

Photo

HG/115/2004 cerinte ale echipamentelor individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1425/2006,actualizata

HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobarea Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii ...Citeste mai mult

Photo

HG/1876/2006,riscuri generate de vibratii

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Publicat în Monitorul Oficial, Partea I ...Citeste mai mult

Photo

HG/493/2006,expunerea la zgomot

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 ...Citeste mai mult

Photo

HG/300/2006, santiere temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006       În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1218/2006, agenti chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1146/2006, utilizarea echipamentelor de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1136/2006, riscuri generate de campuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1058/2006, atmosfere explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1093/2006, Expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de ...Citeste mai mult

Photo

HG/1092/2006 Expunerea la agenti biologici

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006         În ...Citeste mai mult

Photo

HG/1028/2006,Echipamente cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1091/2006,Cerinte pentru locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 august 2006 Guvernul României         În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1048/2006,Echipamente individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/971/2006, Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1051/2006 Manipulare Manuala a Maselor

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: ...Citeste mai mult

Photo

L 319/2006,Legea securitatii si sanatatii in munca

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I ...Citeste mai mult