Monday, 24 June, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

HG/1146/2006, utilizarea echipamentelor de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 octombrie 2006

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care utilizează la locul de munca echipamente de munca, definite potrivit art. 2.

    (2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se completează cu prevederile specifice cuprinse în prezenta hotărâre.

    ART. 2

    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

    a) echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosită la locul de munca;

    b) utilizarea echipamentului de munca - orice activitate referitoare la echipamentul de munca, cum ar fi pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea, transportul, repararea, modificarea, întreţinerea, inclusiv curatarea lui;

    c) zona periculoasa - orice zona din interiorul şi/sau din jurul echipamentului de munca în care prezenta unui lucrator expus îl supune pe acesta unui risc pentru sănătatea şi securitatea sa;

    d) lucrator expus - orice lucrator aflat integral sau parţial într-o zona periculoasa;

    e) operator - lucrătorul/lucrătorii însărcinat/însărcinaţi cu utilizarea echipamentului de munca.

 

    CAP. II

    Obligaţiile angajatorului

 

    SECŢIUNEA 1

    Obligaţii generale. Reguli referitoare la echipamentele de munca

 

    ART. 3

    (1) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentul de munca pus la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unităţi sa corespundă lucrului prestat ori sa fie adaptat acestui scop şi sa poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor.

    (2) La alegerea echipamentelor de munca pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul este obligat sa acorde o atentie deosebita tuturor condiţiilor de munca, caracteristicilor specifice acestora, precum şi riscurilor existente, în special la locurile de munca din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, şi/sau riscurilor care sunt susceptibile sa apara la utilizarea echipamentelor de munca.

    (3) În situaţia în care nu este posibil sa se asigure ca echipamentele de munca sunt utilizate fără niciun risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia măsuri corespunzătoare pentru reducerea riscurilor.

    ART. 4

    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, angajatorul este obligat sa procure şi/sau sa utilizeze:

    a) echipamente de munca puse pentru prima data la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinta, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care îndeplinesc:

    (i) prevederile tuturor reglementărilor tehnice romane care transpun legislaţia comunitara aplicabilă;

    (ii) cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, în cazul în care nu se aplica sau se aplica parţial reglementări tehnice romane care transpun legislaţia comunitara;

    b) echipamente de munca puse pentru prima data la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, pentru folosinta, care îndeplinesc cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, cel târziu pana la data de 31 decembrie 2006.

    (2) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca, pe toată durata utilizării lor, echipamentele de munca sa fie menţinute, printr-o întreţinere adecvată, la un nivel tehnic care sa respecte, după caz, prevederile alin. (1) lit. a) sau b).

    (3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte, după consultarea partenerilor sociali şi luând în considerare legislaţia şi/sau practicile naţionale, modalităţile care sa permită realizarea unui nivel de securitate corespunzător obiectivelor prevăzute în anexa nr. 2.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Verificarea echipamentelor de munca

 

    ART. 5

    (1) Angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de munca a căror securitate depinde de condiţiile de instalare sa fie supuse unei verificări iniţiale, după instalare şi înainte de prima punere în funcţiune şi unei verificări după fiecare montare într-un loc de munca nou sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, în scopul asigurării unei instalări corecte şi a bunei funcţionari a acestor echipamente de munca.

    (2) Pentru a garanta ca cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări sunt depistate şi remediate la timp, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de munca, care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situaţii periculoase, sa facă obiectul:

    a) unor verificări periodice şi, dacă este cazul, unor încercări periodice efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale;

    b) unor verificări speciale, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, de fiecare data când s-au produs evenimente excepţionale susceptibile sa aibă consecinţe dăunătoare asupra securităţii echipamentului de munca, cum ar fi modificări ale procesului de munca, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.

    (3) Rezultatele verificărilor trebuie sa fie înregistrate şi puse la dispoziţie Inspecţiei Muncii la solicitarea acesteia. Ele trebuie păstrate pe o perioada de timp corespunzătoare, de exemplu, în funcţie de recomandările sau specificaţiile producătorului.

    (4) Dacă echipamentele de munca respective sunt utilizate în exteriorul întreprinderii, acestea trebuie sa fie însoţite de o dovada referitoare la realizarile ultimei verificări.

    (5) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte modalităţile de efectuare a acestor verificări.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Echipamente de munca cu riscuri specifice. Ergonomia şi sănătatea la locul de munca

 

    ART. 6

    Dacă utilizarea unui echipament de munca este susceptibilă sa prezinte un risc specific pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru a se asigura ca:

    a) utilizarea echipamentului de munca este accesibila numai lucrătorilor însărcinaţi cu aceasta atribuţie;

    b) pentru efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi întreţinerii trebuie desemnaţi lucrători cu atribuţii în acest sens.

    ART. 7

    Postul de lucru şi poziţia lucrătorilor în utilizarea echipamentului de munca, precum şi principiile ergonomice trebuie sa fie luate, în mod deosebit, în considerare de către angajator la aplicarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Informarea lucrătorilor

 

    ART. 8

    Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii a 5-a a cap. III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca lucrătorii sa dispună de informaţii adecvate şi, dacă este cazul, de fise de lucru referitoare la echipamentele de munca utilizate la locul de munca.

    ART. 9

    (1) Informaţiile şi fişele de lucru prevăzute la art. 8 trebuie sa cuprindă un număr minim de date referitoare la securitate şi sănătate privind:

    a) condiţiile de folosire a echipamentelor de munca;

    b) situaţiile anormale previzibile;

    c) concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienta acumulată în urma utilizării echipamentelor de munca.

    (2) Lucrătorii trebuie sa fie atentionati în legatura cu riscurile la care sunt expusi, echipamentele de munca din imediata vecinătate a locului lor de munca, precum şi asupra modificărilor prevăzute a fi efectuate, în măsura în care aceste modificări afectează echipamentele de munca situate în imediata vecinătate a locului lor de munca, chiar dacă aceşti lucrători nu utilizează direct aceste echipamente.

    (3) Informaţiile şi fişele tehnice trebuie sa fie pe înţelesul lucrătorilor vizati.

 

    SECŢIUNEA a 5-a

    Instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

 

    ART. 10

    Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii a 7-a a cap. III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca:

    a) lucrătorii însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de munca sa fie instruiti adecvat, inclusiv cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora;

    b) lucrătorii prevăzuţi la art. 6 lit. b) sa fie instruiti adecvat.

    ART. 11

    Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor se desfăşoară potrivit prevederilor secţiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.

 

    CAP. III

    Dispoziţii finale

 

    ART. 12

    Modificările de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1 şi 2 sunt realizate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în funcţie de:

    a) adoptarea reglementărilor tehnice romane care transpun legislaţia comunitara în domeniul armonizarii tehnice şi al standardizarii referitoare la echipamentele de munca; şi/sau

    b) progresele tehnice, de evoluţia reglementărilor sau specificatiilor internaţionale ori de cunoştinţele din domeniul echipamentelor de munca.

    ART. 13

    (1) Pentru întreprinderile mici şi mijlocii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili, dacă este necesar, modalităţile de aplicare a prevederilor pct. 4 din anexa nr. 2, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

    (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

    ART. 14

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 15

    Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

 

 

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/655/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea echipamentului de munca de către lucrători în munca, amendata de directivele 95/63/CE şi 2001/45/CE, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 393/1989, nr. 335/1995 şi nr. 195/2001.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                            CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                Contrasemnează:

                                 -------------

            p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

                            Mihai Constantin Seitan,

                                secretar de stat

 

                       p. Ministrul integrării europene,

                                Adrian Ciocanea,

                                secretar de stat

 

    Bucureşti, 30 august 2006.

    Nr. 1.146.

 

 

    ANEXA 1

 

                                CERINŢELE MINIME

  pentru aplicarea art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi lit. b) din hotărâre

 

    1. Dispoziţii generale

    1.1. Obligaţiile stabilite în prezenta anexa se aplica, ţinându-se seama de prevederile din hotărâre, şi în cazurile în care echipamentul de munca prezintă riscuri.

    1.2. Cerinţele minime enunţate în continuare, în măsura în care ele se aplica la echipamentele de munca în funcţiune, nu necesita obligatoriu aceleaşi măsuri ca şi cerinţele esenţiale referitoare la echipamentele de munca noi.

    2. Cerinţe minime generale aplicabile echipamentelor de munca

    2.1. Sistemele de comanda ale unui echipament de munca, care afectează securitatea, trebuie sa fie vizibile, uşor de identificat şi, dacă este necesar, sa fie marcate corespunzător.

    2.1.1. Sistemele de comanda trebuie sa fie amplasate în exteriorul zonelor periculoase, cu excepţia anumitor sisteme de comanda, dacă este necesar, şi în asa fel încât manevrarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare. Acestea nu trebuie sa genereze riscuri ca urmare a unei manevre neintentionate.

    2.1.2. Dacă este necesar, de la postul de comanda principal operatorul trebuie sa aibă posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane în zonele periculoase. Dacă acest lucru nu este posibil, orice pornire trebuie sa fie precedată automat de un sistem de siguranta, cum ar fi un semnal de avertizare sonora şi/sau vizuala. Lucrătorul expus trebuie sa aibă timpul şi/sau mijloacele necesare pentru a evita rapid riscurile provocate de pornirea şi/sau oprirea echipamentului de munca.

    2.1.3. Sistemele de comanda trebuie sa fie sigure şi sa fie alese ţinându-se cont de defecţiunile, perturbatiile şi constrangerile previzibile în cadrul utilizării prevăzute.

    2.2. Pornirea echipamentului de munca nu trebuie sa fie posibil sa se realizeze decât numai printr-o acţiune voluntara asupra sistemului de comanda prevăzut în acest scop.

    2.2.1. Exceptându-se cazurile în care repornirea sau modificarea nu prezintă niciun risc pentru lucrătorii expusi, aceeaşi cerinta se aplica şi pentru:

    a) repornirea echipamentului după o oprire, indiferent de cauza opririi;

    b) comanda unei modificări semnificative a condiţiilor de funcţionare (de exemplu, viteza, presiune etc.).

    2.2.2. Aceasta cerinta nu se aplica repornirii sau modificării condiţiilor de funcţionare rezultate din derularea unei secvente normale a unui ciclu automat.

    2.3. Fiecare echipament de munca trebuie sa fie prevăzut cu un sistem de comanda care sa permită oprirea completa a acestuia în condiţii de securitate.

    2.3.1. Fiecare post de lucru trebuie sa fie prevăzut cu un sistem de comanda care sa permită, în funcţie de riscurile existente, oprirea fie în totalitate a echipamentului de munca, fie numai parţial, de asa maniera încât echipamentul de munca sa fie în stare de securitate.

    2.3.2. Comanda de oprire a echipamentului de munca trebuie sa aibă prioritate fata de comenzile de pornire. Oprirea echipamentului de munca sau a elementelor periculoase ale acestuia fiind realizată, alimentarea cu energie a organelor de comanda respective trebuie sa fie întreruptă.

    2.4. Dacă acest lucru este necesar şi în funcţie de pericolele pe care le prezintă echipamentul de munca şi de timpii normali de oprire, un echipament de munca trebuie sa fie prevăzut cu un dispozitiv de oprire de urgenta.

    2.5. Un echipament de munca care prezintă pericole datorate caderilor sau proiectării de obiecte trebuie sa fie prevăzut cu dispozitive de securitate corespunzătoare. Un echipament de munca care prezintă pericole datorate degajarilor de gaze, vapori sau lichide ori emisiilor de pulberi trebuie sa fie prevăzut cu dispozitive corespunzătoare de reţinere şi/sau de evacuare amplasate în apropierea surselor corespunzătoare de pericol.

    2.6. Echipamentele de munca şi elementele lor componente trebuie, dacă este necesar pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, sa fie stabilizate prin fixare ori prin alte mijloace.

    2.7. În cazul în care exista riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale echipamentului de munca, situaţie care ar putea prezenta pericole semnificative pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie luate măsuri de protecţie adecvate.

    2.8.

    2.8.1. Dacă elementele mobile ale unui echipament de munca prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic, acestea trebuie sa fie prevăzute cu protectori şi dispozitive de protecţie care sa împiedice accesul în zonele periculoase sau sa oprească miscarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele periculoase.

    2.8.2. Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie:

    a) sa fie de construcţie robusta;

    b) sa nu genereze riscuri suplimentare;

    c) sa nu fie inlaturate cu usurinta sau făcute inoperante;

    d) sa fie amplasate la o distanta adecvată fata de zona periculoasa;

    e) sa nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de munca;

    f) sa permită intervenţiile indispensabile pentru instalarea şi/sau înlocuirea elementelor şi, de asemenea, pentru activităţile de întreţinere, prin limitarea accesului numai în zona sau la lucrarea care trebuie realizată şi, dacă este posibil, fără demontarea protectorului sau dispozitivului de protecţie.

    2.9. Zonele şi punctele de munca sau cele de întreţinere a unui echipament de munca trebuie sa fie iluminate corespunzător, în funcţie de lucrările realizate.

    2.10. Părţile echipamentului de munca expuse unor temperaturi înalte sau foarte scăzute trebuie, dacă este cazul, sa fie protejate impotriva riscurilor de contact sau de apropiere a lucrătorilor de ele.

    2.11. Dispozitivele de avertizare ale echipamentului de munca trebuie sa fie uşor de perceput şi de înţeles şi lipsite de ambiguităţi.

    2.12. Un echipament de munca poate sa fie utilizat numai pentru operaţiunile şi în condiţiile pentru care a fost realizat.

    2.13. Operaţiile de întreţinere trebuie sa poată sa fie efectuate când echipamentul de munca este oprit. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie sa fie luate măsuri de protecţie adecvate pentru executarea acestor operaţii sau pentru ca acestea sa fie efectuate în afară zonelor periculoase. Pentru fiecare echipament de munca care deţine un program de întreţinere, acesta trebuie sa fie respectat şi ţinut la zi.

    2.14. Orice echipament de munca trebuie sa fie prevăzut cu dispozitive uşor de identificat, destinate separarii de fiecare din sursele de energie. Reconectarea nu trebuie sa genereze riscuri pentru lucrătorii în cauza.

    2.15. Un echipament de munca trebuie sa fie prevăzut cu dispozitive de avertizare şi semnalizare indispensabile pentru asigurarea securităţii lucrătorilor.

    2.16. Pentru efectuarea operaţiilor de producţie, reglare şi întreţinere a echipamentelor de munca, lucrătorii trebuie sa aibă acces şi sa rămână în condiţii de securitate în toate zonele necesare.

    2.17. Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor de incendiu sau de supraincalzire a echipamentului de munca ori de degajare de gaze, pulberi, lichide, vapori sau de alte substanţe produse de către echipamentul de munca sau utilizate ori depozitate în acesta.

    2.18. Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie a acestuia sau a substanţelor produse de acesta ori utilizate sau depozitate în echipamentul de munca.

    2.19. Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protecţia lucrătorilor expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

    3. Cerinţe minime suplimentare aplicabile echipamentelor de munca specifice

    3.1. Cerinţe minime aplicabile echipamentelor de munca mobile, cu sau fără autopropulsie

    3.1.1. Echipamentele de munca pe care este necesară prezenta unui lucrator transportat sau a unor lucrători transportaţi trebuie sa fie amenajate de asa maniera încât sa reducă riscurile pentru lucrator sau lucrători în timpul deplasarii. În aceste riscuri trebuie sa fie incluse riscurile de contact al lucrătorilor cu rotile sau senilele ori de blocare de către acestea.

    3.1.2.

    3.1.2.1. Atunci când blocarea accidentala a elementelor de transmisie a puterii între un echipament de munca mobil şi accesoriile sale şi/sau remorci poate genera riscuri specifice, acest echipament de munca trebuie sa fie echipat sau amenajat de asa maniera încât sa împiedice blocarea elementelor de transmitere a puterii.

    3.1.2.2. Atunci când blocarea nu poate sa fie împiedicată, trebuie sa fie luate toate măsurile posibile pentru a se evita consecinţele dăunătoare pentru lucrători.

    3.1.3. Dacă elementele de transmitere a puterii între echipamentele de munca mobile risca sa se imbacseasca şi sa se deterioreze prin contact cu solul, trebuie sa fie prevăzute facilităţi pentru susţinerea acestora.

    3.1.4.

    3.1.4.1. Echipamentele de munca mobile pe care este necesară prezenta unui lucrator transportat sau a unor lucrători transportaţi trebuie sa limiteze, în condiţii de utilizare efectivă, riscurile care provin din schimbarea direcţiei sau răsturnarea echipamentului de munca:

    a) fie printr-o structura de protecţie care sa împiedice ca echipamentul de munca sa nu se rastoarne mai mult de un sfert de rotaţie;

    b) fie printr-o structura care sa garanteze un spaţiu suficient în jurul lucrătorului transportat sau lucrătorilor transportaţi, dacă miscarea poate continua cu mai mult de un sfert de rotaţie;

    c) fie prin orice alt dispozitiv cu efect echivalent.

    3.1.4.2. Aceste structuri de protecţie pot face parte integrantă din echipamentul de munca.

    3.1.4.3. Aceste structuri de protecţie nu sunt necesare atunci când echipamentul de munca este stabilizat în timpul utilizării sau atunci când schimbarea direcţiei ori răsturnarea echipamentului de munca este imposibila din proiectare.

    3.1.4.4. Dacă exista un risc ca un lucrator transportat, în momentul schimbării direcţiei sau rasturnarii, sa fie strivit între părţile echipamentului de munca şi sol, trebuie sa fie instalat un sistem de reţinere pentru lucrătorii transportaţi.

    3.1.5. Autostivuitoarele cu furca pe care sunt asezati unul sau mai mulţi lucrători trebuie sa fie amenajate sau echipate de asa maniera încât sa limiteze riscurile de rasturnare, de exemplu:

    a) fie prin instalarea unei cabine pentru conducător;

    b) fie printr-o structura care sa împiedice răsturnarea acestora;

    c) fie printr-o structura care sa garanteze ca, în cazul rasturnarii acestora, rămâne un spaţiu suficient între sol şi anumite părţi ale autostivuitorului cu furca pentru lucrătorii transportaţi;

    d) fie printr-o structura care sa retina lucrătorul sau lucrătorii pe scaunul de la postul de conducere de asa maniera încât sa împiedice ca acesta/aceştia sa fie strivit/striviti de părţi ale autostivuitorului care se rastoarna.

    3.1.6. Echipamentele de munca mobile cu autopropulsare, a căror deplasare poate provoca riscuri pentru lucrători, trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

    a) sa fie prevăzute cu mijloace care sa permită prevenirea unei porniri neautorizate;

    b) sa fie prevăzute cu mijloace adecvate care sa reducă consecinţele unei eventuale ciocniri în caz de mişcare simultană a mai multor echipamente de munca care se deplaseaza pe sine;

    c) sa fie prevăzute cu un dispozitiv de franare şi de oprire; în măsura în care condiţiile de securitate o impun, în cazul defectarii dispozitivului principal, un dispozitiv de urgenta, acţionat prin comenzi uşor de manevrat sau prin sisteme automate, trebuie sa permită franarea şi oprirea;

    d) atunci când câmpul de vizibilitate directa a conducatorului este necorespunzător din punctul de vedere al securităţii, acestea trebuie sa fie prevăzute cu dispozitive auxiliare adecvate, pentru îmbunătăţirea vizibilitatii;

    e) dacă sunt prevăzute pentru utilizare pe timpul nopţii sau în locuri intunecoase, acestea trebuie sa fie prevăzute cu un dispozitiv de iluminat, adaptat lucrării de efectuat şi care asigura o securitate suficienta pentru lucrători;

    f) dacă prezintă riscuri de incendiu - datorate acestora sau remorcilor şi/sau încărcăturii - susceptibile sa pericliteze lucrătorii, acestea trebuie sa fie prevăzute cu dispozitive adecvate de stingere a incendiilor, în cazul în care astfel de dispozitive nu sunt disponibile suficient de aproape de locul de utilizare;

    g) dacă sunt telecomandate, acestea trebuie sa se oprească automat atunci când ies din câmpul de acţiune al telecomenzii;

    h) dacă sunt telecomandate şi pot, în condiţii normale de utilizare, sa loveasca sau sa blocheze lucrătorii, acestea trebuie sa fie echipate cu dispozitive de protecţie impotriva acestor riscuri, în cazul în care nu exista alte dispozitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire.

    3.2. Cerinţe minime aplicabile echipamentelor de munca folosite pentru ridicarea sarcinilor

    3.2.1. Dacă echipamentele de munca folosite pentru ridicarea sarcinilor sunt instalate în mod permanent, rezistenta şi stabilitatea acestora în timpul utilizării trebuie sa fie asigurate ţinându-se seama mai ales de sarcinile care se vor ridica şi de solicitarile produse în locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.

    3.2.2.

    3.2.2.1. Maşinile folosite pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa aibă marcate vizibil sarcina nominală şi, dacă este cazul, o placuta pe care sa fie înscrisă sarcina nominală pentru fiecare configuratie a masinii.

    3.2.2.2. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie sa fie marcate de asa maniera încât sa permită identificarea caracteristicilor esenţiale pentru utilizarea sigura.

    3.2.2.3. Dacă echipamentul de munca nu a fost destinat pentru ridicarea lucrătorilor şi dacă exista posibilitatea unei asemenea confuzii, o semnalizare adecvată trebuie sa fie marcata de maniera vizibila.

    3.2.3. Echipamentele de munca instalate permanent trebuie sa fie instalate de asa maniera încât sa reducă riscul ca sarcinile:

    a) sa loveasca lucrătorii;

    b) în mod neintentionat, sa se deplaseze periculos sau sa cada liber; sau

    c) sa se desprinda neintentionat.

    3.2.4.

    3.2.4.1. Maşinile pentru ridicarea sau deplasarea lucrătorilor trebuie sa fie adecvate:

    a) pentru a evita riscurile de cadere a cabinei, atunci când acestea exista, cu ajutorul dispozitivelor adecvate;

    b) pentru a evita riscurile de cadere a utilizatorului în afară cabinei, atunci când acestea exista;

    c) pentru a evita riscurile de strivire, de blocare sau de lovire a utilizatorului, în special printr-un contact intamplator cu obiecte;

    d) pentru a garanta securitatea lucrătorilor blocati în cabina în caz de accident şi a permite deblocarea acestora.

    3.2.4.2. Dacă, din motive inerente datorate amplasamentului şi inaltimilor diferite, riscurile menţionate la pct. 3.2.4.1 lit. a) nu pot sa fie evitate prin niciun dispozitiv de securitate, trebuie sa fie instalat un cablu cu coeficient de securitate mărit, iar starea acestuia trebuie sa fie verificata în fiecare zi de munca.

    3.3. Cerinţe minime aplicabile instalaţiilor şi echipamentelor de munca electrice

    3.3.1. Instalaţiile şi echipamentele de munca electrice trebuie sa fie proiectate, fabricate, montate, întreţinute şi exploatate astfel încât sa asigure protecţia impotriva pericolelor generate de energia electrica, precum şi protecţia impotriva pericolelor datorate influentelor externe.

    3.3.1.1. Pentru asigurarea protecţiei impotriva pericolelor generate de echipamentele electrice, trebuie prevăzute măsuri tehnice astfel încât:

    a) persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vătămare care poate fi generat la atingerea directa sau indirecta a părţilor aflate sub tensiune;

    b) sa nu se producă temperaturi, arcuri electrice sau radiatii care sa pericliteze viata ori sănătatea oamenilor;

    c) construcţia echipamentelor de munca sa fie adecvată mediului pentru a se evita producerea de incendii şi explozii;

    d) persoanele şi bunurile sa fie protejate contra pericolelor generate în mod natural de echipamentul electric;

    e) izolatia echipamentelor electrice sa fie corespunzătoare pentru condiţiile prevăzute.

    3.3.1.2. Pentru asigurarea protecţiei impotriva pericolelor datorate influentei externe, echipamentele electrice trebuie:

    a) sa satisfacă cerinţele referitoare la solicitarile mecanice astfel încât sa nu fie periclitati lucrătorii şi persoanele care se afla în mediul de munca;

    b) sa nu fie influentate de condiţiile de mediu, astfel încât sa nu fie periclitati lucrătorii şi persoanele care se afla în mediul de munca;

    c) sa nu pericliteze lucrătorii şi persoanele care se afla în mediul de munca, în condiţii previzibile de suprasarcina.

    3.3.2.

    3.3.2.1. La instalaţiile şi echipamentele de munca electrice, pentru protecţia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice măsuri tehnice, completate cu măsuri oganizatorice.

    3.3.2.2. Pentru protecţia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate următoarele măsuri tehnice:

    a) acoperiri cu materiale electroizolante ale părţilor active (izolarea de protecţie) ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice;

    b) inchideri în carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;

    c) îngrădiri;

    d) protecţia prin amplasare în locuri inaccesibile prin asigurarea unor distanţe minime de securitate;

    e) scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau echipamentului electric la care urmează a se efectua lucrări şi verificarea lipsei de tensiune;

    f) utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pământ şi în scurtcircuit;

    g) folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante;

    h) alimentarea la tensiune foarte joasa (redusă) de protecţie;

    i) egalizarea potentialelor şi izolarea fata de pământ a platformei de lucru.

    3.3.2.3. Pentru protecţia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate următoarele măsuri organizatorice:

    a) executarea interventiilor la instalaţiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se facă numai de către personal calificat în meseria de electrician, autorizat şi instruit pentru lucrul respectiv;

    b) executarea interventiilor în baza uneia din formele de lucru;

    c) delimitarea materială a locului de munca (ingradire);

    d) eşalonarea operaţiilor de intervenţie la instalaţiile electrice;

    e) elaborarea unor instrucţiuni de lucru pentru fiecare intervenţie la instalaţiile electrice;

    f) organizarea şi executarea verificărilor periodice ale măsurilor tehnice de protecţie impotriva atingerilor directe.

    3.3.2.4. La instalaţiile, utilajele, echipamentele şi aparatele care utilizează energie electrica intervenţiile sunt permise numai în baza următoarelor forme de lucru:

    a) autorizaţii de lucru scrise (AL);

    b) instrucţiuni tehnice interne de protecţie a muncii (ITI-PM);

    c) atribuţii de serviciu (AS);

    d) dispoziţii verbale (DV);

    e) procese-verbale (PV);

    f) obligaţii de serviciu (OS);

    g) propria răspundere (PR).

    3.3.3.

    3.3.3.1. La instalaţiile şi echipamentele de munca electrice, pentru protecţia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze şi sa se aplice numai măsuri şi mijloace de protecţie tehnice, fiind interzise înlocuirea măsurilor şi mijloacelor tehnice de protecţie cu măsuri de protecţie organizatorice. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicată o măsura de protecţie principala, care sa asigure protecţia în orice condiţii, şi o măsura de protecţie suplimentară, care sa asigure protecţia în cazul deteriorarii protecţiei principale. Cele doua măsuri de protecţie trebuie alese astfel încât sa nu se anuleze una pe cealaltă.

    3.3.3.2. Pentru protecţia impotriva atingerii indirecte trebuie sa fie realizate următoarele măsuri tehnice:

    a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;

    b) legarea la pământ;

    c) legarea la nul de protecţie;

    d) izolarea suplimentară de protecţie, aplicată utilajului, în procesul de fabricare;

    e) izolarea amplasamentului;

    f) separarea de protecţie;

    g) egalizarea şi/sau dirijarea potentialelor;

    h) deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase;

    i) folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante.

    3.3.3.3. Este interzisă folosirea drept protecţie principala a măsurilor indicate la pct. 3.3.3.2 lit. e), g), h) şi i).

    3.3.3.4. Fac excepţie instalaţiile electrice casnice, la care deconectarea automată la curenţi de defect poate constitui mijloc principal de protecţie, şi stâlpii liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, la care dirijarea distribuţiei potentialelor constituie mijloc principal de protecţie.

    3.3.4. La instalaţiile şi echipamentele electrice de inalta tensiune, sistemul de protecţie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze prin legarea la pământ de protecţie, care este măsura obligatorie, cumulat cu alte măsuri de protecţie.

    3.3.5.

    3.3.5.1. Instalaţiile şi echipamentele electrice trebuie sa fie alese cu grad corespunzător de protecţie în funcţie de zonele cu atmosfera potenţial exploziva.

    3.3.5.2. Zonarea trebuie sa se efectueze de către proiectantul instalaţiilor şi echipamentelor electrice, la cererea beneficiarului.

    3.3.6. La instalaţiile şi echipamentele de munca electrice, valorile de calcul, precum şi limitele admise ale curentilor prin corpul omului, ale impedantei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de atingere şi de pas şi ale tensiunilor de lucru trebuie sa fie în conformitate cu regulile tehnice aplicabile.

    3.3.7. Reţelele izolate fata de pământ trebuie sa fie prevăzute cu protecţie automată prin controlul rezistentei de izolatie, care sa semnalizeze şi/sau sa deconecteze în cazul punerii la pământ. Reţelele electrice din locurile de munca cu risc de incendiu şi explozie, precum şi cele din depozitele de explozivi sau carburanţi trebuie prevăzute cu dispozitive care sa asigure protecţia automată la curenţi de defect (PACD).

    3.3.8. La instalaţiile de inalta tensiune trebuie sa fie prevăzute blocari mecanice sau electrice, astfel încât deschiderea carcaselor şi a ingradirilor de protecţie sa fie posibila numai după scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric respectiv, iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie sa poată fi facuta numai cu o scula specială.

    3.3.9. Pentru ca deservirea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor de munca electrice sa se poată efectua fără pericol, trebuie sa se prevadă, încă din faza de proiectare, execuţie şi montaj, distanţe, spaţii şi/sau îngrădiri de protecţie în jurul acestora.

    3.3.10. La maşinile şi instalaţiile de ridicat cu elemente mobile, cum sunt podurile rulante din încăperile sau spaţiile de producţie neelectrice, se admit părţi active în construcţie deschisă, fără carcase închise, cu condiţia protejării impotriva atingerii sau apropierii de părţile active, prin amplasarea acestora la înălţimi suficient de mari fata de căile de acces şi de circulaţie şi/sau prin prevederea de îngrădiri închise pe căile de acces.

    3.3.11. Automacaralele care lucrează în apropierea liniilor electrice aeriene trebuie sa fie echipate cu dispozitive de semnalizare a intrării bratului în zona de influenta a acestora.

    3.3.12. Echipamentul de munca electric/instalatia de clasa I de protecţie trebuie sa aibă asigurata protecţia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune şi sa fie prevăzut/prevăzută cu legături de protecţie pentru asigurare

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Planul de prevenire si protectie- laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator instalatie de dozare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de dozare

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - muncitor spatii verzi

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor spatii verzi

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - stivuitorist

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala stivuitorist

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic service utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic service utilaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator presa hidraulica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator presa hidraulica

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - electrician auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie tinichigiu-vopsitor auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tinichigiu-vopsitor auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina lana metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal didactic educator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - personal didactic educator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - coordonator lucrari

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala coordonator lucrari

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator buldoexcavator jcb

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator buldoexcavator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - inginer constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala inginer constructii

    In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - confectioner feţe incaltaminte

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala confectioner feţe incaltaminte

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - medic coordonator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala medic coordonator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator zidarie si finisaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrator zidarie si finisaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator armaturi metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrător armături metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ambalator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala sudor

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lăcătuş

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala instalator gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor montaj sistem termoizolant

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator invelitoare acoperis

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala manipulant mărfuri

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - medic de familie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator geamuri termopan

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - lucrator comercial

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - patiser

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator calculator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională -operator freză zăpadă

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - demontat şi montat parbrize

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - asistent medical

   In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - şef de şantier

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - muncitor finisaje interioare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - paznic

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala achizitor animale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de irigat

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - mecanic agricol

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - inginer agronom

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala conducator auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru lucrator curatenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator statie distributie carburanti

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala barman-ospatar

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala personal TESA

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -bucătar-model

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -sudor

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-lacatus

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -instalator retele gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -muncitor montaj sisteme termoizolante

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator invelitoare acoperis - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -ambalator-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-mecanic intretinere si reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -manipulant marfuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru medic de familie - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator geamuri si usi termopan - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru lucrator comercial - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - patiser-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator calculator - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru electrician - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator freza zapada - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator demontare si montare parbrize - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru asistent medical - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu -model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru şef de şantier-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru muncitor finisaje interioare - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - paznic-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie achizitor animale-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie operator instalatie de irigat-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru mecanic agricol-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -inginer agronom-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -conducător auto-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model Plan de prevenire si protectie - lucrător curăţenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - Operator staţie distribuţie carburanţi -model

  In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - ospatar-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - bucatar - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal TESA-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Auditarea managementului securitatii si sanatatii

AUDITAREA MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  LA NIVELUL UNITĂŢII            Obiective: -   auditarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă nu trebuie confundată cu auditarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ...Citeste mai mult

Photo

Auditul securitatii si sanatatii in munca

  Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă este un proces sistematic de obţinere a aprecierilor despre acţiuni şi evenimente de natura securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a stabili gradul de ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie

Dupa evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a postului de lucru se va intocmi palnul de prevenire si protectie. Planul de prevenire si protecţie este un ansamblu de măsuri tehnice, ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri instalatii si echipamente electrice

Lista control - identificare pericole  instalaţii şi echipamente electrice   Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri constructii

Listă control - identificare pericole construcţii   Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri de incendiu

Lista de control - identificare pericol incendii  Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri organe de masini in miscare

Lista de control - identificare pericole organe de maşini în mişcare Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri salon coafura

Lista de control – identificare pericole saloane de coafură  Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un exemplu, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta accidente de munca

    R E G I S T R U L   U N I C DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _____________________   Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDEN- TAŢILOR DATE PERSONALE vârstă; stare civilă; ocupaţie; vechime în ocupaţie; vechime la loc de muncă LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secţie, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare

         R E G I S T R U L   U N I C  DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE                   ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a incidentele periculoase

R E G I S T R U L   U N I C   DE  EVIDENŢĂ  A  INCIDENTELOR  PERICULOASE  ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _________  Nr. crt. DESCRIEREA INCIDENTULUI LOCUL UNDE S-A PRODUS INCIDENTUL (secţie, atelier etc.) ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A PRODUS INCIDENTUL (Cod ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de mediul de munca al santierului

  Elemente de mediu Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   Conducte îngropate - electrocuţie - spargerea conductelor - transferul planurilor instalaţiilor subterane la întreprindere - localizarea prin investigare manuală - semnalizarea traseului - informarea viitorilor utilizatori cu privire ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor in activitati desfasurate simultan pe santier

  Activităţi sursă de riscuri Riscuri detectabile   Activităţi ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   - foraje** leziuni auditive Pregătirea betoanelor   - alegerea metodelor de lucru corespunzătoare - asigurarea şi distribuirea echipamentului de protecţie auditivă X     X X     X                        *dosar adaptat caracteristicilor ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de succesiunea unor activitati desfasurate pe santier

  Activităţi - sursă de riscuri Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   săpătură Căderi de la înălţime la intrarea în incinta construcţiei Protecţie în general -Instalarea de trasee sigure de circulaţie - avansarea lucrărilor de taluzare în ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor santierului asupra mediului inconjurator

  Activitatea sau elementele mediului Riscuri detectabile pentru mediu Ţintele riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   demolarea pereţilor evacuarea molozului căderea de obiecte  - trecătorii din vecinătate   - semnalizarea şantierului - utilizarea de mijloace corespunzătoare pentru evacuarea molozului X X   X                   Adaptarea planului de securitate ...Citeste mai mult

Photo

Managementul securitatii si sanatatii in munca

   MANAGEMENTUL SECURITǍŢII ŞI SǍNǍTǍŢII ÎN MUNCǍ             1. ABORDAREA MANAGERIALĂ A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SISTEM DE MANAGEMENT AL ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru reinnoirea certificatului de abilitare

Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul ...Citeste mai mult

Photo

Avizarea documentatilor cu caracter tehnic de informare si instruire

În vederea avizării documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii elaboratorul va transmite prin poştă un dosar care va cuprinde următoarele documente :   Nr. crt. Lista Documentelor ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru abilitare firme

Lista documentelor  în vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie Fiecare filă a dosarului este numerotată, semnată şi ştampilată, iar pe ultima pagina verso se consemnează numărul de file existente, sub ...Citeste mai mult

Photo

Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimice

  VALORI  LIMITĂ OBLIGATORII NAŢIONALE  DE EXPUNERE PROFESIONALĂ ALE AGENŢILOR  CHIMICI     Nr. crt. CAS EINECS Denumire Valoare limită maximă 8 ore Termen scurt (15 minute) mg/m3 ppm mg/m3 ppm 1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehida 90 50 180 100 2. 628-63-7 626-38-0 211-047-3 210-946-8 Acetat de amil Acetat de izoamil 300 56 500 94 3. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzii 50 8 80 13 4. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-butoxietil P 133 20 333 50 5. 123-86-4 ...Citeste mai mult

Photo

Chestionar verificare cunostinte-video terminale

Loc de Muncă ___________________ Nume, Prenume _________________ Funcţia _________________________                                                               CHESTIONAR 1 - VIDEOTERMINALE                                                  PROBLEME                             LEGATE DE ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  A.De cât timp lucraţi la videoterminal? mai puţin de 6 luni între 6 şi 12 luni între ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie pe propria raspundere pentru autorizare

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ………………………………………. II.       DECLARAŢIE PE PROPRIA  RĂSPUNDERE   III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV. Nr. intrare:………………………..   Data………………………………. V.                                                                            1. Subsemnat(ul/a) .......………………………………..................., domiciliat în ..........……………………………. str. ..............……………………………………............. nr. ……., bloc …….,scara. …………….. etaj ….., ap. …..., judeţ/sector ......………………........, telefon ...Citeste mai mult

Photo

Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii de sanatate securitate in munca

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ....................................   II.   CERERE pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct  de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la: □  sediul social □  sediul secundar □  în afara  sediului III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV.   Nr. intrare:……………………….. Data……………………………… V.                                                                           1. Persoana juridică: ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie constituire comitet sanatate securitate in munca

S.C........................................S.R.L.   DECIZIA nr.___________ din data________________   Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate înmuncă,îndeosebi Legea nr.319/2006, art.19; Având în vedere ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie comisie cercetare accident de munca

ANTET   DECIZIA nr.________________ din data ____________________   Având în vedere prevederile Legii nr 31/1990, republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, îndeosebi ...Citeste mai mult

Photo

Proces verbal de cercetare a cazului de boala profesionala

Judeţul ................................. Localitatea ........................... Unitatea sanitară ..................     PROCES-VERBAL NR. ......... DE CERCETARE ACAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ   anul ... luna ..... ziua ...   Subsemnatul, Dr .......................... posedând legitimaţia nr .......... eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, în ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de declarare a cazului de boala profesionala

FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE  BOALĂ PROFESIONALĂ BP2   nr. ... /data .................. Judeţul ................................................................... Localitatea ............................................................ Unitatea sanitară ................................................... Numele şi prenumele ............................................ CNP ...................................................................... ÎNTREPRINDERE/UNITATEANGAJATOARE .................................................................................. ADRESA COMPLETĂÎNTREPRINDERII / UNITĂŢII....................................................................... COD CAEN1..................................................................... - Secţia, atelierul............................................................... COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2 ........................................ COD ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de semnalare boala profesionala

Nr. .........../data ............................ Judeţul .......................................... Localitatea .................................... Unitatea sanitară ...........................     FIŞA DE SEMNALARE BP1   Către:........................................................................   Numele ................................................................................. Prenumele ............................................................SexulM/F Data naşterii: an ..............luna ........................ziua .............. Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP............................... Profesia ................................................................................. Încadrat la............................................................................. Adresa ................................................................................... Diagnosticul prezumtiv......................................................... ............................................................................................... Agentul cauzal...................................................................... Ocupaţia care a ...Citeste mai mult

Photo

HG 1135/2006 Nave de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordulnavelor de pescuit EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006  În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

Model comunicare evenimente ITM

    COMUNICAREA EVENIMENTELOR   In conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi HG 1425/2006  modificată cu HG 955/2010 şi hg 1242/2011, orice eveniment produs la locul de muncă sau pe traseul de deplasare de la domiciliu ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie accident de munca

Conţine ......... pagini                                                         ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

  Unitatea:……………………………………….   Adresa:…………………………………………. Telefon ............................................ NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ................................................. CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]   FIŞA de identificare a factorilor de risc profesional ...Citeste mai mult

Photo

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -anexe

  EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA ANEXE      ANEXA 1        LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC                                                    A. EXECUTANT 1. ACŢIUNI GREŞITE 1.1.Executare defectuoasă de operaţii comenzi; manevre; poziţionări, fixări, asamblări; reglaje; utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc. 1.2. Nesincronizări de ...Citeste mai mult

Photo

model plan de prevenire si protectie

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE   Planul de prevenire si protectie se intocmeste(conform reglementarilor in vigoare) in urma evaluari riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru un loc de munca,  si reprezinta ...Citeste mai mult

Photo

Aplicatii practice ale metodelor de analiza si evaluarea riscurilor profesionale

  APLICAŢII  PRACTICE  ALE  METODELOR  DE  ANALIZĂ  ŞI  EVALUARE  A  RISCURILOR PROFESIONALE  ELABORATE  DE  AUTOR   1. APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE RISC PROFESIONAL EXPRIMAT PRIN POTENŢIALUL DE PERICOL DEOSEBIT PRIVIND RESPECTAREA ...Citeste mai mult

Photo

Bibliografie realizare evaluari conform INCDPM

 BIBLIOGRAFIE REALIZARE EVALUARI CONFORM INCDPM 1. Babut, G., Moraru, R., Protectia muncii, Editura Universitas, Petrosani, 1999. 2. Darabont, Al., Pece, St., Protectia muncii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996. 3. Darabont, Al., Pece, ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul nr.3/2007 - FIAM

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca - FIAM EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie ...Citeste mai mult

Photo

Managementul riscului in activitatea resurselor umane

  MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA RESURSELOR UMANE                                      PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI  Riscul în activitatea ...Citeste mai mult

Photo

Metoda APMR de evaluare a riscurilor

  METODA DE EVALUARE  A NIVELULUI  DE RISC  PE  LOC  DE  MUNCĂ , ATELIER , SECŢIE , UNITATE  SAU  RAMURĂ  DE  ACTIVITATE ( ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MINIERĂ DIN ROMÂNIA)     Etapele  de aplicare  a metodei ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul 455/2010 Comisii abiliatre servicii externe de prevenire si protectie

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ordinul nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare ...Citeste mai mult

Photo

Factori de risc de accidentare

FACTORII DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ÎN SISTEMUL DE MUNCĂ   A. EXECUTANT 1.  ACŢIUNI GREŞITE 1.1. Executarea defectuoasă de operaţii: - comenzi; - manevre; - poziţionări; - fixări; - asamblări; - reglaje; - utilizarea greşită a mijloacelor de ...Citeste mai mult

Photo

Accident colectiv /studiu de caz

Studiu de caz privind stabilirea genezei si dinamicii producerii unui caz real de accident colectiv datorat unei explozii de praf de cărbune   Pentru o mai buna explicitare a celor prezentate se ...Citeste mai mult

Photo

Accidentele de munca si bolile profesionale

ACCIDENTELE DE MUNCĂ Şl BOLILE PROFESIONALE // // // // // // In termeni generali, accidentele si bolile profesionale constau în lezarea componentei biologice a factorului uman, în cursul desfăşurării unui ...Citeste mai mult

Photo

Protectia muncii/generalitati

PROTECŢIA MUNCII – GENERALITĂŢI   PROTECŢIA MUNCII-DISCIPLINA ŞTIINŢIFICĂ  Cercetarea teoretică actuală în domeniul protecţiei muncii urmăreşte ca obiectiv prioritar fundamentarea ştiinţifică a tuturor măsurilor de realizare a securităţii muncii, în mod sistematic si ...Citeste mai mult

Photo

OUG/96/2003 protectia maternitatii

OUG 96 2003 actualizată 2011 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 27.10.2003 OUG 96 2003 actualizată prin: OUG 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile ...Citeste mai mult

Photo

OUG/99/2000 temperaturi extreme

Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29/06/2000 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 04/07/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia ...Citeste mai mult

Photo

L 333/2003, actualizata

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată până la data de 12 martie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL –––– *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/355/2007 sanatatea lucratorilor

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1050/2006 foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1049/2006 industria extractiva

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 ...Citeste mai mult

Photo

HG/119/2004 masini industriale

HOTĂRÂRE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2004       Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 346/2002,asigurarea pentru accidente de munca

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 2009. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12 noiembrie 2009 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1875/2005 expunere la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006       În ...Citeste mai mult

Photo

HG/115/2004 cerinte ale echipamentelor individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1425/2006,actualizata

HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobarea Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii ...Citeste mai mult

Photo

HG/1876/2006,riscuri generate de vibratii

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Publicat în Monitorul Oficial, Partea I ...Citeste mai mult

Photo

HG/493/2006,expunerea la zgomot

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 ...Citeste mai mult

Photo

HG/300/2006, santiere temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006       În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1218/2006, agenti chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1136/2006, riscuri generate de campuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1058/2006, atmosfere explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1093/2006, Expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de ...Citeste mai mult

Photo

HG/1092/2006 Expunerea la agenti biologici

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006         În ...Citeste mai mult

Photo

HG/1028/2006,Echipamente cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1091/2006,Cerinte pentru locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 august 2006 Guvernul României         În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1048/2006,Echipamente individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/971/2006, Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1051/2006 Manipulare Manuala a Maselor

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: ...Citeste mai mult

Photo

L 319/2006,Legea securitatii si sanatatii in munca

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I ...Citeste mai mult