Monday, 15 July, 2024

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

HG/1049/2006 industria extractiva

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006

privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

   ART. 1

    (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de protecţie a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca din ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran.

    (2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime domeniului menţionat la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute în prezenta hotărâre.

    ART. 2

    Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:

    a) industria extractiva de suprafata sau subteran - toate ramurile industriei extractive în care se desfăşoară activităţi de extracţie la suprafata sau subteran a substanţelor minerale utile, în sensul strict al termenului, şi/sau prospecţiuni şi explorari în vederea extractiei, şi/sau pregătirea materiilor prime extrase în vederea comercializării, exclusiv activităţile de prelucrare ori preparare a materiilor prime extrase, cu excepţia ramurilor industriei extractive prin foraj definite prin prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/91/CEE;

    b) loc de munca - ansamblul locurilor destinate amplasarii posturilor de lucru, în cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran, inclusiv haldele de steril ori alte zone de depozitare, precum şi locurile de cazare în care lucrătorii au acces în cadrul activităţii lor.

    ART. 3

    Prevederile prezentei hotărâri nu se aplica industriei extractive prin dragare dacă se asigura protecţia lucrătorilor, în conformitate cu principiile generale de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor cuprinse în prezenta hotărâre, avându-se în vedere riscurile specifice acestei activităţi.

 

    CAP. II

    Obligaţiile angajatorilor

 

    ART. 4

    Pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie sa ia măsurile necesare, astfel încât:

    a) locurile de munca sa fie proiectate, construite, echipate, date în folosinta, exploatate şi întreţinute în asa fel încât sa permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de munca fără a pune în pericol securitatea şi/sau sănătatea proprie şi/sau a celorlalţi lucrători;

    b) exploatarea locurilor de munca în prezenta lucrătorilor sa se facă sub supravegherea unei persoane responsabile;

    c) activităţile care comporta un risc special sa fie încredinţate numai personalului competent şi sa se execute conform instrucţiunilor date;

    d) toate instrucţiunile de securitate sa fie redactate astfel încât sa poată fi intelese de către toţi lucrătorii la care se referă;

    e) sa fie prevăzute echipamente de prim ajutor adecvate;

    f) toate exerciţiile de securitate necesare sa se efectueze periodic.

    ART. 5

    Angajatorul trebuie sa se asigure ca este întocmit şi ţinut la zi un document referitor la securitate şi sănătate, denumit în continuare document de securitate şi sănătate, care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 7, 12, 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.

    ART. 6

    Documentul de securitate şi sănătate face dovada în special ca:

    a) sunt determinate şi evaluate riscurile la care sunt expusi lucrătorii la locul de munca;

    b) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotărâri;

    c) proiectarea, utilizarea şi întreţinerea locului de munca şi ale echipamentelor prezintă securitate.

    ART. 7

    Documentul de securitate şi sănătate trebuie întocmit înainte de începerea lucrării şi trebuie revizuit dacă locul de munca suferă modificări majore, extinderi sau transformări.

    ART. 8

    În situaţia în care la acelaşi loc de munca sunt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care ţin de responsabilitatea sa.

    ART. 9

    Angajatorul pe teritoriul căruia se desfăşoară activitatea răspunde pentru acel loc de munca în care sunt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi înscrie în documentul de securitate şi sănătate scopul, măsurile şi modalităţile de punere în aplicare a acestei coordonari.

    ART. 10

    Dispoziţiile art. 9 nu aduc atingere prevederilor referitoare la răspunderea individuală a angajatorilor din Legea nr. 319/2006.

    ART. 11

    Angajatorul trebuie sa raporteze cat mai repede posibil autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 orice accident de munca grav şi/sau mortal, precum şi orice pericol grav.

    ART. 12

    Angajatorul trebuie sa ia măsurile corespunzătoare în funcţie de tipul şi metoda de exploatare:

    a) pentru a evita, detecta şi combate declanşarea şi propagarea incendiilor şi exploziilor;

    b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive şi/sau nocive pentru sănătate.

    ART. 13

    Angajatorul trebuie sa prevadă, sa procure şi sa întreţină mijloace corespunzătoare de evacuare şi salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de munca, rapid şi în deplina securitate.

    ART. 14

    Angajatorul trebuie sa ia măsurile necesare pentru prevederea sistemelor de alarma şi a altor mijloace de comunicare necesare care sa permită, în caz de nevoie, declanşarea imediata a operaţiunilor de acordare de prim ajutor, evacuare şi salvare.

 

    CAP. III

    Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor

 

    ART. 15

    Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie sa fie informati asupra măsurilor luate cu privire la securitatea şi sănătatea la locurile de munca, în mod deosebit asupra celor privind punerea în aplicare a prevederilor art. 4-14, fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.

    ART. 16

    Informaţiile trebuie sa fie pe înţelesul lucrătorilor cărora le sunt adresate.

    ART. 17

    Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora trebuie sa se facă în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.

 

    CAP. IV

    Supravegherea medicală

 

    ART. 18

    Pentru a asigura supravegherea medicală corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor, în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea lor la locul de munca, se iau măsuri în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

    ART. 19

    Măsurile prevăzute la art. 18 se stabilesc astfel încât sa permită fiecărui lucrator sa beneficieze sau sa facă obiectul unei supravegheri a sănătăţii, înainte de începerea activităţilor prevăzute la art. 2 şi, ulterior, în mod periodic.

    ART. 20

    Supravegherea medicală a lucrătorilor se asigura în cadrul structurilor medicale de medicina muncii care funcţionează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice.

 

    CAP. V

    Dispoziţii finale

 

    ART. 21

    Locurile de munca ce se vor crea după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexele nr. 1-3 Locurile de munca ce se vor crea după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexele nr. 1-3.

    ART. 22

    Locurile de munca existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie sa fie adaptate cerinţelor minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexele nr. 1-3.

    ART. 23

    În situaţia în care, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, locurile de munca sunt supuse unor modificări, extinderi şi/sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi şi/sau transformări sa fie în conformitate cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute în anexe.

    ART. 24

    Anexele nr. 1-3 se adapteaza în funcţie de evoluţia aquis-ului comunitar şi a standardizarii cu privire la industria extractiva de suprafata sau subteran şi/sau progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau specificatiilor internaţionale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive de suprafata sau în subteran.

    ART. 25

    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 26

    Dispoziţiile din anexe se aplica ori de câte ori acestea sunt cerute de caracteristicile locului de munca, în funcţie de activitate, de împrejurări sau de un risc specific.

    ART. 27

    De la data aderării României la Uniunea Europeană, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va raporta, la fiecare 5 ani, Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, prezentând totodată punctele de vedere ale partenerilor sociali.

    ART. 28

    Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

 

    Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 92/104/CEE privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 404/1992.

 

                           PRIM-MINISTRU

                      CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                           Contrasemnează:

                           ───────────────

                          Ministrul muncii,

                  solidarităţii sociale şi familiei,

                           Gheorghe Barbu

 

                  Ministrul economiei şi comerţului,

                         Codrut Ioan Seres

 

                    Ministrul sănătăţii publice,

                     Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

                 p. Ministrul integrării europene,

                        Adrian Ciocanea,

                        secretar de stat

 

    Bucureşti, 9 august 2006.

    Nr. 1.049

    ANEXA 1

 

 

                        CERINŢE MINIME COMUNE

    care se aplica industriei extractive de suprafata sau subteran, precum şi instalaţiilor auxiliare de la suprafata

 

    1. Supraveghere şi organizare

    1.1. Organizarea locurilor de munca

    1.1.1. Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate încât sa asigure o protecţie adecvată impotriva riscurilor.

    Ele trebuie menţinute în stare corespunzătoare, iar substantele ori depunerile periculoase trebuie indepartate sau ţinute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

    1.1.2. Posturile de lucru trebuie proiectate şi realizate după principii ergonomice, ţinându-se seama de necesitatea lucrătorilor de a urmări derularea operaţiunilor de la postul lor de lucru.

    1.1.3. Lucrătorii izolati din posturile de lucru trebuie sa beneficieze de supraveghere adecvată sau de mijloace de telecomunicaţie.

    1.2. Persoana responsabilă

    La orice loc de munca ocupat de lucrători trebuie sa existe în permanenta o persoana responsabilă care sa aibă calităţile şi competenta acestei funcţii, desemnată de angajator.

    Angajatorul poate sa isi asume însuşi responsabilitatea pentru locul de munca la care se face referire în paragraful anterior, dacă are calităţile şi competenta cerute.

    1.3. Supravegherea

    Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor pe parcursul desfăşurării tuturor activităţilor, trebuie asigurata supravegherea prin persoane care au calităţile şi competenta cerute de aceasta funcţie, desemnate de către angajator sau în numele acestuia, actionand în interesul acestuia.

    Supraveghetorul trebuie sa efectueze vizite de control la posturile de munca ocupate cel puţin o data pe parcursul unui schimb, dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru.

    Angajatorul poate sa isi asume personal responsabilitatea supravegherii la care se face referire în primul şi al doilea paragraf, dacă are calităţile şi competenta necesare.

    1.4. Lucrători competenţi

    La fiecare lot de munca ocupat de lucrători trebuie sa existe în permenenta un număr suficient de lucrători care sa aibă calităţile, experienta şi pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sunt încredinţate.

    1.5. Informare, instruire şi pregătire

    Lucrătorii trebuie sa beneficieze de informare, instruire şi pregătire sau de reciclare profesională necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lor.

    Angajatorul trebuie sa se asigure ca lucrătorii primesc instrucţiuni pe înţelesul lor, astfel încât sa nu pună în pericol propria securitate şi sănătate sau pe a celorlalţi lucrători.

    1.6. Instrucţiuni scrise

    Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instrucţiuni scrise, care sa cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al utilizării în siguranta a utilajelor.

    Aceste instrucţiuni trebuie sa includă informaţii cu privire la utilizarea echipamentelor de intervenţie, precum şi la măsurile ce trebuie luate la locul de munca sau în apropierea acestuia, în caz de urgenta.

    1.7. Metode sigure de lucru

    La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.

    1.8. Permise de lucru

    Atunci când documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase şi pentru executarea lucrărilor care în mod normal nu sunt periculoase, dar care, în interactiune cu alte activităţi, pot genera pericole grave.

    Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului de către persoana desemnată în acest scop şi trebuie sa specifice condiţiile ce trebuie îndeplinite şi măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului şi după lucru.

    1.9. Revizuirea periodică a măsurilor de securitate şi de sănătate

    Angajatorul are obligaţia sa asigure revizuirea periodică a măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securităţii şi sănătăţii.

    2. Utilaje şi instalaţii mecanice şi electrice

    2.1. Generalitati

    În momentul alegerii, instalării, punerii în funcţiune, exploatării şi întreţinerii utilajelor mecanice şi electrice trebuie sa se acorde atenţia cuvenită securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, luându-se în considerare prevederi din prezenta hotărâre, din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale, precum şi ale legislaţiei naţionale care transpun Directiva 89/655/CEE.

    Dacă instalaţiile sunt amplasate într-o zona în care exista sau poate exista riscul de incendiu ori de explozie datorat aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci ele trebuie sa corespundă utilizării într-o astfel de zona.

    Utilajele trebuie sa fie prevăzute, dacă este necesar, cu dispozitive de protecţie corespunzătoare şi sisteme de securitate în caz de avarie.

    2.2. Dispoziţii specifice

    Instalaţiile şi utilajele mecanice trebuie sa prezinte o rezistenta suficienta, fără defecte evidente şi sa corespundă scopului pentru care au fost realizate.

    Utilajele şi instalaţiile electrice trebuie sa fie de capacitatea şi puterea corespunzătoare scopului pentru care au fost realizate.

    Utilajele şi instalaţiile mecanice şi electrice trebuie sa fie instalate şi protejate astfel încât sa prevină pericolele.

    3. Întreţinere

    3.1. Întreţinere generală

    Verificarea sistematica, întreţinerea, precum şi testarea utilajelor şi instalaţiilor mecanice şi electrice se fac în baza unui program (grafic) de revizii şi reparaţii stabilit conform reglementărilor tehnice.

    Întreţinerea, verificarea şi testarea oricărei părţi a instalaţiei sau utilajului trebuie efectuate de către o persoana competenta.

    Procesele-verbale de verificare şi testare trebuie întocmite şi păstrate în mod corespunzător.

    3.2. Întreţinerea echipamentului de protecţie

    Echipamentul de protecţie trebuie sa fie adecvat, pregătit pentru utilizare şi în stare de funcţionare în orice moment.

    Întreţinerea trebuie efectuată ţinându-se seama de activităţile exercitate.

    4. Protecţia impotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive şi a riscului de incendiu

    4.1. Generalitati

    4.1.1. Trebuie luate măsuri pentru evaluarea prezentei substanţelor nocive şi/sau potenţial explozive în atmosfera şi pentru măsurarea concentratiei acestora.

    Atunci când documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care sa înregistreze şi sa masoare concentratiile de gaze, automat şi continuu, în punctele menţionate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere interna.

    Dacă sunt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie înregistrate şi păstrate asa cum este prevăzut în documentul de securitate şi sănătate.

    4.1.2. Se interzice fumatul în zonele care prezintă pericole specifice de incendiu sau explozie.

    Executarea unor lucrări cu flacara deschisă la locurile de munca care pot prezenta un risc de incendiu sau explozie este interzis, cu excepţia cazurilor când au fost luate măsurile de securitate corespunzătoare pentru prevenirea declansarii incendiilor sau exploziilor, precum şi a propagarii acestora.

    4.2. Protecţia impotriva riscului exploziilor

    4.2.1. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru combaterea formării şi acumularii atmosferelor explozive.

    4.2.2. În interiorul zonelor care prezintă risc de explozie trebuie luate toate măsurile necesare pentru a impiedica aprinderea atmosferei explozive.

    4.2.3. Pentru prevenirea exploziilor se stabileşte un plan detaliat cu privire la echipamentele de lucru şi măsurile necesare ce trebuie luate.

    4.3. Protecţia impotriva atmosferelor nocive

    4.3.1. Acolo unde se acumuleaza sau exista riscul sa se acumuleze în atmosfera substanţe nocive, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura:

    a) reţinerea lor la sursa; sau

    b) captarea la sursa ori eliminarea; sau

    c) diminuarea acumularilor acestor substanţe, astfel încât sa nu existe riscuri pentru lucrători.

    Sistemul trebuie sa fie capabil sa disperseze aceste substanţe nocive astfel încât sa nu prezinte niciun risc pentru lucrători.

    4.3.2. În zonele în care lucrătorii pot fi expusi atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, pe lângă echipamentele individuale de protecţie respiratorie, trebuie sa existe un număr suficient de aparate respiratorii şi echipamente de reanimare corespunzătoare.

    În asemenea cazuri, trebuie sa fie prezent la locul de munca un număr suficient de lucrători instruiti care sa folosească asemenea echipamente.

    Aparatele respiratorii şi echipamentele de reanimare trebuie sa fie depozitate şi întreţinute corespunzător.

    4.3.3. În cazul în care gazele toxice sunt sau pot aparea în atmosfera locului de munca, trebuie sa existe un plan de apărare care sa precizeze echipamentele disponibile şi măsurile preventive adoptate.

    4.4. Protecţia impotriva incendiilor

    4.4.1. Oriunde se proiectează, se construiesc, se doteaza, se dau în folosinta, se exploatează sau se întreţin locuri de munca, trebuie luate măsurile adecvate pentru prevenirea declansarii şi propagarii incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de securitate şi sănătate.

    Trebuie sa fie stabilite prevederi pentru stingerea rapida şi eficienta a oricărui incendiu.

    4.4.2. Locurile de munca trebuie sa fie dotate cu echipamente adecvate pentru stingerea incendiului şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendiu şi sisteme de alarma.

    4.4.3. Echipamentele neautomate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile şi simplu de manipulat şi, dacă este necesar, protejate contra riscurilor de deteriorare.

    4.4.4. La locul de munca trebuie păstrat un plan de prevenire şi stingere a incendiilor care sa precizeze măsurile ce trebuie luate, în conformitate cu prevederile art. 4-14 din hotărâre, pentru prevenirea declansarii şi propagarii, detectarea şi stingerea incendiilor.

    4.4.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie sa fie semnalizat în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE.

    Aceste panouri de semnalizare trebuie sa fie rezistente şi amplasate în puncte corespunzătoare.

    5. Explozivi şi dispozitive de amorsare

    Operaţiunile de depozitare, transport şi utilizare a explozivilor şi dispozitivelor de amorsare trebuie sa fie executate de către persoane competente, autorizate corespunzător.

    Aceste operaţiuni trebuie organizate şi efectuate astfel încât sa nu constituie niciun pericol pentru lucrători.

    6. Cai de circulaţie

    6.1. La locul de munca accesul trebuie sa se facă fără pericol şi, în caz de urgenta, evacuarea trebuie sa se efectueze rapid şi în condiţii de siguranta.

    6.2. Căile de circulaţie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile şi rampele de încărcare, trebuie sa fie calculate, dimensionate şi amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele sa le poată utiliza uşor, în deplina securitate şi conform destinaţiei lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor cai de circulaţie sa nu fie periclitati de niciun pericol.

    6.3. Căile utilizate pentru traficul pietonal şi/sau traficul de mărfuri trebuie sa fie dimensionate în concordanta cu numărul de utilizatori potenţiali şi cu tipul de întreprindere.

    Dacă pe căile de circulaţie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevăzută o distanta de securitate corespunzătoare pentru pietoni.

    6.4. Între căile de circulaţie destinate vehiculelor şi porţi, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare şi scări trebuie sa existe o distanta de securitate.

    6.5. Traseul căilor de circulaţie şi acces pentru vehicule şi pentru pietoni trebuie sa fie semnalizat vizibil pentru a se asigura protecţia lucrătorilor.

    6.6. Atunci când vehiculele sau maşinile intra la locurile de munca, trebuie stabilite regulile de circulaţie necesare.

    7. Locuri de munca în aer liber

    7.1. Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte amplasamente sau instalaţii în aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de către lucrători în decursul activităţii lor, trebuie sa fie astfel organizate încât circulaţia pietonilor sau a vehiculelor sa se facă în condiţii de securitate.

    7.2. Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzător prin lumina artificiala, atunci când lumina zilei este insuficienta.

    7.3. Atunci când lucrătorii isi desfăşoară activitatea la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie sa fie amenajate astfel încât lucrătorii:

    a) sa fie protejati contra condiţiilor atmosferice nefavorabile şi, dacă este necesar, contra caderii de obiecte;

    b) sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive şi nici la influente exterioare nocive;

    c) sa poată părăsi rapid locul de munca şi sa li se poată acorda rapid ajutor în caz de pericol;

    d) sa nu alunece sau sa cada.

    8. Zone periculoase

    8.1. Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil.

    8.2. Atunci când locurile de munca cuprind zone periculoase în care, datorită naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere a lucrătorilor sau a obiectelor, locurile de munca trebuie prevăzute cu dispozitive care sa împiedice intrarea în zona a lucrătorilor fără atribuţii de serviciu.

    8.3. Trebuie luate măsuri corespunzătoare care sa protejeze lucrătorii care sunt autorizaţi sa între în zonele de pericol.

    9. Cai şi iesiri de urgenta

    9.1. În caz de pericol, lucrătorii trebuie sa poate evacua rapid şi în condiţii de securitate maxima toate locurile de munca.

    9.2. Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa fie libere şi sa conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zona de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.

    9.3. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi iesirilor de urgenta se fac în funcţie de folosirea, dotarea şi dimensiunile locurilor de munca, precum şi de numărul maxim de persoane prezente.

    9.4. Uşile de la ieşirile de urgenta trebuie sa se deschidă spre exterior.

    Uşile de la ieşirile de urgenta trebuie sa fie închise astfel încât sa poată fi deschise uşor şi repede de către persoanele care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta.

    9.5. Uşile de la ieşirile de urgenta nu trebuie incuiate cu lacat, broasca cu cheie sau alt sistem de zavorare.

    Căile şi ieşirile de urgenta, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces către acestea trebuie sa fie libere, astfel încât sa poată fi utilizate în orice moment, fără piedici.

    9.6. Căile şi ieşirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevăzute şi cu iluminare de siguranta de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei întreruperi a alimentarii cu energie electrica.

    9.7. Căile şi ieşirile de urgenta specifice trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE.

    10. Mijloace de evacuare şi salvare

    10.1. Lucrătorii trebuie sa fie instruiti cu privire la măsurile corespunzătoare ce trebuie luate în caz de urgenta.

    10.2. Echipamentele de salvare trebuie pregătite în vederea utilizării şi depozitate în spaţii corespunzătoare, uşor accesibile. Aceste spaţii trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE.

    11. Exercitii de securitate

    La toate locurile de munca ocupate în mod obişnuit de lucrători trebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate.

    Scopul principal al acestor exercitii este de a forma deprinderile şi de a verifica aptitudinile lucrătorilor desemnaţi sa utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol.

    De asemenea, lucrătorii trebuie sa exerseze asupra modului de folosire, manipulare sau exploatare corecta a acestor echipamente.

    12. Echipamente de prim ajutor

    12.1. Echipamente de prim ajutor trebuie sa se găsească în permanenta acolo unde condiţiile de munca impun acest lucru şi sa fie corespunzătoare, în funcţie de activitatea desfasurata.

    Aceste echipamente trebuie sa fie semnalizate corespunzător şi uşor accesibile.

    12.2. În funcţie de importanta locurilor de munca, a tipului de activitate care se desfăşoară şi de frecventa accidentelor presupuse a avea loc, trebuie sa fie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor.

    În aceste încăperi instrucţiunile de prim ajutor trebuie sa fie lizibile şi afişate la loc vizibil.

    12.3. Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalaţii şi echipamente de prim ajutor indispensabile şi uşor accesibile brancardierilor.

    Acestea trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE.

    12.4. Materialele de prim ajutor trebuie sa existe la locurile de munca unde condiţiile de munca impun acest lucru.

    Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzător şi sa fie uşor accesibile.

    12.5. Un număr suficient de lucrători trebuie sa fie instruiti cu privire la utilizarea echipamentelor şi materialelor de prim ajutor prevăzute.

    13. Iluminarea naturala şi artificiala

    13.1. Fiecare loc de munca trebuie sa dispună de o iluminare suficienta care sa asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

    13.2. Locurile de munca trebuie sa primească, pe cat posibil, lumina naturala suficienta şi, ţinându-se seama de condiţiile climaterice, sa fie prevăzute cu dispozitive de iluminare artificiala adecvată pentru a se asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

    13.3. Instalaţiile de iluminat din încăperile de lucru şi de pe căile de acces trebuie sa fie amplasate astfel încât tipul iluminarii sa nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători.

    13.4. Locurile de munca în care lucrătorii sunt expusi în mod deosebit riscurilor în caz de întrerupere a iluminarii artificiale trebuie sa fie prevăzute cu iluminare de siguranta cu o intensitate suficienta.

    Dacă nu este posibil, lucrătorii trebuie sa fie dotati cu lampi individuale.

    14. Instalaţii sanitare

    14.1. Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte

    14.1.1. Lucrătorii trebuie sa aibă la dispoziţie vestiare corespunzătoare, dacă aceştia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe în alte încăperi.

    Vestiarele trebuie sa fie uşor accesibile, sa aibă o capacitate suficienta şi sa fie prevăzute cu scaune.

    14.1.2. Vestiarele trebuie sa fie de dimensiuni suficient de mari şi sa aibă dotările care sa permită fiecărui lucrator sa-şi ţină hainele incuiate în timpul lucrului.

    Dacă împrejurările o justifica (de exemplu, substanţe periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru îmbrăcămintea personală.

    Trebuie sa existe dotările necesare pentru ca fiecare lucrator sa poată sa isi pună la uscat hainele de lucru.

    14.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei.

    14.1.4. Dacă nu sunt necesare vestiare, în conformitate cu prevederile pct. 14.1.1, atunci fiecare lucrator trebuie sa dispună de un loc pentru păstrarea imbracamintei.

    14.2. Duşuri şi chiuvete

    14.2.1. La dispoziţia lucrătorilor trebuie puse duşuri corespunzătoare în număr suficient, ţinându-se seama de tipul de activitate sau din ratiuni de igiena.

    Trebuie prevăzute sali de duşuri separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea acestora trebuie sa se facă separat de către bărbaţi şi femei.

    14.2.2. Sălile de duşuri trebuie sa fie suficient de incapatoare încât sa permită fiecărui lucrator sa isi facă toaleta în condiţii de igiena corespunzătoare, fără sa fie deranjat.

    Dusurile trebuie sa dispună de apa rece şi calda.

    14.2.3. Dacă, în conformitate cu prevederile pct. 14.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare duşuri, trebuie sa existe chiuvete corespunzătoare în număr suficient, cu apa rece şi calda, plasate în apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.

    Dacă este necesar, din motive de decenta, vor fi prevăzute chiuvete separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea acestora trebuie sa se facă separat de către bărbaţi şi femei.

    14.3. Toalete şi chiuvete

    În apropierea posturilor de lucru lucrătorii trebuie sa dispună de camere de repaus, vestiare şi sali de duşuri sau chiuvete, precum şi de încăperi dotate cu un număr suficient de toalete şi chiuvete.

    Trebuie prevăzute toalete separate pentru femei şi bărbaţi sau utilizarea acestora trebuie sa se facă separat de către femei şi bărbaţi.

    În cazul industriei extractive în subteran, instalaţiile sanitare la care se referă prezentul punct pot fi amplasate la suprafata.

    15. Haldele de steril şi alte zone de descărcare a sterilului

    Depozitele de steril, haldele şi alte zone de depozitare a sterilului, precum şi bazinele de decantare trebuie sa fie proiectate, construite, exploatate şi întreţinute astfel încât sa se asigure stabilitatea lor, precum şi securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

    16. Instalaţii auxiliare de suprafata (dispoziţii suplimentare speciale)

    16.1. Stabilitate şi soliditate

    Locurile de munca trebuie sa fie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate şi întreţinute de o asemenea maniera pentru a rezista forţelor exterioare la care ar putea fi supuse.

    Ele trebuie sa aibă o structura şi o rezistenta corespunzătoare destinaţiei lor.

    16.2. Pardoselile, pereţii, plafoanele şi acoperisurile încăperilor

    16.2.1. Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de găuri sau de planuri înclinate periculoase; ele trebuie sa fie fixe, stabile şi nealunecoase.

    Locurile de munca în care sunt instalate posturi de lucru trebuie sa prezinte o izolatie termica suficienta, ţinându-se seama de tipul întreprinderii şi de efortul fizic al lucrătorilor.

    16.2.2. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi plafoanelor din încăperi trebuie sa fie curatate şi renovate ori de câte ori este nevoie pentru a se obţine condiţii de igiena corespunzatoare.

    16.2.3. Pereţii transparenti sau translucizi, în special cei comple

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Planul de prevenire si protectie- laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator instalatie de dozare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de dozare

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - muncitor spatii verzi

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor spatii verzi

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - stivuitorist

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala stivuitorist

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic service utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic service utilaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator presa hidraulica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator presa hidraulica

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - electrician auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie tinichigiu-vopsitor auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tinichigiu-vopsitor auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina lana metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal didactic educator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - personal didactic educator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - coordonator lucrari

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala coordonator lucrari

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator buldoexcavator jcb

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator buldoexcavator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - inginer constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala inginer constructii

    In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - confectioner feţe incaltaminte

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala confectioner feţe incaltaminte

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - medic coordonator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala medic coordonator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator zidarie si finisaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrator zidarie si finisaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator armaturi metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrător armături metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ambalator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala sudor

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lăcătuş

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala instalator gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor montaj sistem termoizolant

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator invelitoare acoperis

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala manipulant mărfuri

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - medic de familie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator geamuri termopan

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - lucrator comercial

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - patiser

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator calculator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională -operator freză zăpadă

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - demontat şi montat parbrize

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - asistent medical

   In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - şef de şantier

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - muncitor finisaje interioare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - paznic

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala achizitor animale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de irigat

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - mecanic agricol

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - inginer agronom

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala conducator auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru lucrator curatenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator statie distributie carburanti

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala barman-ospatar

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala personal TESA

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -bucătar-model

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -sudor

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-lacatus

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -instalator retele gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -muncitor montaj sisteme termoizolante

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator invelitoare acoperis - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -ambalator-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-mecanic intretinere si reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -manipulant marfuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru medic de familie - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator geamuri si usi termopan - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru lucrator comercial - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - patiser-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator calculator - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru electrician - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator freza zapada - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator demontare si montare parbrize - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru asistent medical - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu -model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru şef de şantier-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru muncitor finisaje interioare - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - paznic-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie achizitor animale-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie operator instalatie de irigat-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru mecanic agricol-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -inginer agronom-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -conducător auto-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model Plan de prevenire si protectie - lucrător curăţenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - Operator staţie distribuţie carburanţi -model

  In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - ospatar-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - bucatar - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal TESA-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Auditarea managementului securitatii si sanatatii

AUDITAREA MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  LA NIVELUL UNITĂŢII            Obiective: -   auditarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă nu trebuie confundată cu auditarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ...Citeste mai mult

Photo

Auditul securitatii si sanatatii in munca

  Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă este un proces sistematic de obţinere a aprecierilor despre acţiuni şi evenimente de natura securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a stabili gradul de ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie

Dupa evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a postului de lucru se va intocmi palnul de prevenire si protectie. Planul de prevenire si protecţie este un ansamblu de măsuri tehnice, ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri instalatii si echipamente electrice

Lista control - identificare pericole  instalaţii şi echipamente electrice   Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri constructii

Listă control - identificare pericole construcţii   Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri de incendiu

Lista de control - identificare pericol incendii  Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri organe de masini in miscare

Lista de control - identificare pericole organe de maşini în mişcare Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri salon coafura

Lista de control – identificare pericole saloane de coafură  Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un exemplu, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta accidente de munca

    R E G I S T R U L   U N I C DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _____________________   Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDEN- TAŢILOR DATE PERSONALE vârstă; stare civilă; ocupaţie; vechime în ocupaţie; vechime la loc de muncă LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secţie, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare

         R E G I S T R U L   U N I C  DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE                   ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a incidentele periculoase

R E G I S T R U L   U N I C   DE  EVIDENŢĂ  A  INCIDENTELOR  PERICULOASE  ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _________  Nr. crt. DESCRIEREA INCIDENTULUI LOCUL UNDE S-A PRODUS INCIDENTUL (secţie, atelier etc.) ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A PRODUS INCIDENTUL (Cod ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de mediul de munca al santierului

  Elemente de mediu Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   Conducte îngropate - electrocuţie - spargerea conductelor - transferul planurilor instalaţiilor subterane la întreprindere - localizarea prin investigare manuală - semnalizarea traseului - informarea viitorilor utilizatori cu privire ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor in activitati desfasurate simultan pe santier

  Activităţi sursă de riscuri Riscuri detectabile   Activităţi ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   - foraje** leziuni auditive Pregătirea betoanelor   - alegerea metodelor de lucru corespunzătoare - asigurarea şi distribuirea echipamentului de protecţie auditivă X     X X     X                        *dosar adaptat caracteristicilor ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de succesiunea unor activitati desfasurate pe santier

  Activităţi - sursă de riscuri Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   săpătură Căderi de la înălţime la intrarea în incinta construcţiei Protecţie în general -Instalarea de trasee sigure de circulaţie - avansarea lucrărilor de taluzare în ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor santierului asupra mediului inconjurator

  Activitatea sau elementele mediului Riscuri detectabile pentru mediu Ţintele riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   demolarea pereţilor evacuarea molozului căderea de obiecte  - trecătorii din vecinătate   - semnalizarea şantierului - utilizarea de mijloace corespunzătoare pentru evacuarea molozului X X   X                   Adaptarea planului de securitate ...Citeste mai mult

Photo

Managementul securitatii si sanatatii in munca

   MANAGEMENTUL SECURITǍŢII ŞI SǍNǍTǍŢII ÎN MUNCǍ             1. ABORDAREA MANAGERIALĂ A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SISTEM DE MANAGEMENT AL ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru reinnoirea certificatului de abilitare

Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul ...Citeste mai mult

Photo

Avizarea documentatilor cu caracter tehnic de informare si instruire

În vederea avizării documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii elaboratorul va transmite prin poştă un dosar care va cuprinde următoarele documente :   Nr. crt. Lista Documentelor ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru abilitare firme

Lista documentelor  în vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie Fiecare filă a dosarului este numerotată, semnată şi ştampilată, iar pe ultima pagina verso se consemnează numărul de file existente, sub ...Citeste mai mult

Photo

Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimice

  VALORI  LIMITĂ OBLIGATORII NAŢIONALE  DE EXPUNERE PROFESIONALĂ ALE AGENŢILOR  CHIMICI     Nr. crt. CAS EINECS Denumire Valoare limită maximă 8 ore Termen scurt (15 minute) mg/m3 ppm mg/m3 ppm 1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehida 90 50 180 100 2. 628-63-7 626-38-0 211-047-3 210-946-8 Acetat de amil Acetat de izoamil 300 56 500 94 3. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzii 50 8 80 13 4. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-butoxietil P 133 20 333 50 5. 123-86-4 ...Citeste mai mult

Photo

Chestionar verificare cunostinte-video terminale

Loc de Muncă ___________________ Nume, Prenume _________________ Funcţia _________________________                                                               CHESTIONAR 1 - VIDEOTERMINALE                                                  PROBLEME                             LEGATE DE ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  A.De cât timp lucraţi la videoterminal? mai puţin de 6 luni între 6 şi 12 luni între ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie pe propria raspundere pentru autorizare

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ………………………………………. II.       DECLARAŢIE PE PROPRIA  RĂSPUNDERE   III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV. Nr. intrare:………………………..   Data………………………………. V.                                                                            1. Subsemnat(ul/a) .......………………………………..................., domiciliat în ..........……………………………. str. ..............……………………………………............. nr. ……., bloc …….,scara. …………….. etaj ….., ap. …..., judeţ/sector ......………………........, telefon ...Citeste mai mult

Photo

Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii de sanatate securitate in munca

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ....................................   II.   CERERE pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct  de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la: □  sediul social □  sediul secundar □  în afara  sediului III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV.   Nr. intrare:……………………….. Data……………………………… V.                                                                           1. Persoana juridică: ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie constituire comitet sanatate securitate in munca

S.C........................................S.R.L.   DECIZIA nr.___________ din data________________   Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate înmuncă,îndeosebi Legea nr.319/2006, art.19; Având în vedere ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie comisie cercetare accident de munca

ANTET   DECIZIA nr.________________ din data ____________________   Având în vedere prevederile Legii nr 31/1990, republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, îndeosebi ...Citeste mai mult

Photo

Proces verbal de cercetare a cazului de boala profesionala

Judeţul ................................. Localitatea ........................... Unitatea sanitară ..................     PROCES-VERBAL NR. ......... DE CERCETARE ACAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ   anul ... luna ..... ziua ...   Subsemnatul, Dr .......................... posedând legitimaţia nr .......... eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, în ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de declarare a cazului de boala profesionala

FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE  BOALĂ PROFESIONALĂ BP2   nr. ... /data .................. Judeţul ................................................................... Localitatea ............................................................ Unitatea sanitară ................................................... Numele şi prenumele ............................................ CNP ...................................................................... ÎNTREPRINDERE/UNITATEANGAJATOARE .................................................................................. ADRESA COMPLETĂÎNTREPRINDERII / UNITĂŢII....................................................................... COD CAEN1..................................................................... - Secţia, atelierul............................................................... COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2 ........................................ COD ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de semnalare boala profesionala

Nr. .........../data ............................ Judeţul .......................................... Localitatea .................................... Unitatea sanitară ...........................     FIŞA DE SEMNALARE BP1   Către:........................................................................   Numele ................................................................................. Prenumele ............................................................SexulM/F Data naşterii: an ..............luna ........................ziua .............. Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP............................... Profesia ................................................................................. Încadrat la............................................................................. Adresa ................................................................................... Diagnosticul prezumtiv......................................................... ............................................................................................... Agentul cauzal...................................................................... Ocupaţia care a ...Citeste mai mult

Photo

HG 1135/2006 Nave de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordulnavelor de pescuit EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006  În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

Model comunicare evenimente ITM

    COMUNICAREA EVENIMENTELOR   In conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi HG 1425/2006  modificată cu HG 955/2010 şi hg 1242/2011, orice eveniment produs la locul de muncă sau pe traseul de deplasare de la domiciliu ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie accident de munca

Conţine ......... pagini                                                         ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

  Unitatea:……………………………………….   Adresa:…………………………………………. Telefon ............................................ NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ................................................. CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]   FIŞA de identificare a factorilor de risc profesional ...Citeste mai mult

Photo

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -anexe

  EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA ANEXE      ANEXA 1        LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC                                                    A. EXECUTANT 1. ACŢIUNI GREŞITE 1.1.Executare defectuoasă de operaţii comenzi; manevre; poziţionări, fixări, asamblări; reglaje; utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc. 1.2. Nesincronizări de ...Citeste mai mult

Photo

model plan de prevenire si protectie

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE   Planul de prevenire si protectie se intocmeste(conform reglementarilor in vigoare) in urma evaluari riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru un loc de munca,  si reprezinta ...Citeste mai mult

Photo

Aplicatii practice ale metodelor de analiza si evaluarea riscurilor profesionale

  APLICAŢII  PRACTICE  ALE  METODELOR  DE  ANALIZĂ  ŞI  EVALUARE  A  RISCURILOR PROFESIONALE  ELABORATE  DE  AUTOR   1. APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE RISC PROFESIONAL EXPRIMAT PRIN POTENŢIALUL DE PERICOL DEOSEBIT PRIVIND RESPECTAREA ...Citeste mai mult

Photo

Bibliografie realizare evaluari conform INCDPM

 BIBLIOGRAFIE REALIZARE EVALUARI CONFORM INCDPM 1. Babut, G., Moraru, R., Protectia muncii, Editura Universitas, Petrosani, 1999. 2. Darabont, Al., Pece, St., Protectia muncii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996. 3. Darabont, Al., Pece, ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul nr.3/2007 - FIAM

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca - FIAM EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie ...Citeste mai mult

Photo

Managementul riscului in activitatea resurselor umane

  MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA RESURSELOR UMANE                                      PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI  Riscul în activitatea ...Citeste mai mult

Photo

Metoda APMR de evaluare a riscurilor

  METODA DE EVALUARE  A NIVELULUI  DE RISC  PE  LOC  DE  MUNCĂ , ATELIER , SECŢIE , UNITATE  SAU  RAMURĂ  DE  ACTIVITATE ( ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MINIERĂ DIN ROMÂNIA)     Etapele  de aplicare  a metodei ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul 455/2010 Comisii abiliatre servicii externe de prevenire si protectie

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ordinul nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare ...Citeste mai mult

Photo

Factori de risc de accidentare

FACTORII DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ÎN SISTEMUL DE MUNCĂ   A. EXECUTANT 1.  ACŢIUNI GREŞITE 1.1. Executarea defectuoasă de operaţii: - comenzi; - manevre; - poziţionări; - fixări; - asamblări; - reglaje; - utilizarea greşită a mijloacelor de ...Citeste mai mult

Photo

Accident colectiv /studiu de caz

Studiu de caz privind stabilirea genezei si dinamicii producerii unui caz real de accident colectiv datorat unei explozii de praf de cărbune   Pentru o mai buna explicitare a celor prezentate se ...Citeste mai mult

Photo

Accidentele de munca si bolile profesionale

ACCIDENTELE DE MUNCĂ Şl BOLILE PROFESIONALE // // // // // // In termeni generali, accidentele si bolile profesionale constau în lezarea componentei biologice a factorului uman, în cursul desfăşurării unui ...Citeste mai mult

Photo

Protectia muncii/generalitati

PROTECŢIA MUNCII – GENERALITĂŢI   PROTECŢIA MUNCII-DISCIPLINA ŞTIINŢIFICĂ  Cercetarea teoretică actuală în domeniul protecţiei muncii urmăreşte ca obiectiv prioritar fundamentarea ştiinţifică a tuturor măsurilor de realizare a securităţii muncii, în mod sistematic si ...Citeste mai mult

Photo

OUG/96/2003 protectia maternitatii

OUG 96 2003 actualizată 2011 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 27.10.2003 OUG 96 2003 actualizată prin: OUG 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile ...Citeste mai mult

Photo

OUG/99/2000 temperaturi extreme

Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29/06/2000 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 04/07/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia ...Citeste mai mult

Photo

L 333/2003, actualizata

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată până la data de 12 martie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL –––– *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/355/2007 sanatatea lucratorilor

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1050/2006 foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/119/2004 masini industriale

HOTĂRÂRE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2004       Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 346/2002,asigurarea pentru accidente de munca

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 2009. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12 noiembrie 2009 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1875/2005 expunere la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006       În ...Citeste mai mult

Photo

HG/115/2004 cerinte ale echipamentelor individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1425/2006,actualizata

HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobarea Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii ...Citeste mai mult

Photo

HG/1876/2006,riscuri generate de vibratii

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Publicat în Monitorul Oficial, Partea I ...Citeste mai mult

Photo

HG/493/2006,expunerea la zgomot

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 ...Citeste mai mult

Photo

HG/300/2006, santiere temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006       În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1218/2006, agenti chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1146/2006, utilizarea echipamentelor de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1136/2006, riscuri generate de campuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1058/2006, atmosfere explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1093/2006, Expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de ...Citeste mai mult

Photo

HG/1092/2006 Expunerea la agenti biologici

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006         În ...Citeste mai mult

Photo

HG/1028/2006,Echipamente cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1091/2006,Cerinte pentru locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 august 2006 Guvernul României         În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1048/2006,Echipamente individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/971/2006, Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1051/2006 Manipulare Manuala a Maselor

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: ...Citeste mai mult

Photo

L 319/2006,Legea securitatii si sanatatii in munca

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I ...Citeste mai mult