Wednesday, 18 May, 2022

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

Referat despre rolul bisericii în realizarea Unirii de la 1859

Biserica a rămas şi în epoca modernă un factor primordial în societatea românească, păstrându-şi influenţa şi imensul capital social. Ca structură organizatorică precizăm că exista o organizare mitropolitană: mitropolia Moldovei cu episcopiile sufragane de la Huşi şi Roman şi mitropolia Ungrovlahiei cu episcopiile sufragane de la Argeş,Buzăuşi Râmnic. Pe lângă organizarea diecezană se adăuga o mare varietate de mănăstiri şi schituri, multe dintre ele închinate locurilor sfinte (Muntele Athos, Muntele Sinai) sau patriarhiilor orientale (Ierusalim,Alexandriaşi Antiohia). Mănăstirile închinate erau conduse în cele mai multe cazuri de egumeni greci, reminiscenţă a perioadei fanariote.

Precizăm că mitropolia Ungrovlahiei a câştigat un mare prestigiu la nivelul lumii ortodoxe începând cu anul 1776, când prin decizia patriarhului ecumenic Sofronie al II-lea, titularul ei a primit titlul de locţiitor al tronului Caesareei Capadociei. Evoluţia bisericii din Moldova şi Ţara Românească a fost influenţată de factorul politic.

După înnăbuşirea revoluţiei de la 1848-1849, reprezentanţii Rusiei şi ai Imperiului Otoman au semnat în 1849 Convenţia de la Balta Liman, care reintroducea regimul regulamentar în cele două principate dunărene (Moldova şi Ţara Românească), cu unele modificări dintre care cea mai importantă era cea potrivit căreia mandatul domnilor de la Iaşi şi Bucureşti era limitat la 7 ani. Astfel, au fost numiţi Barbu Ştirbei în Ţara Românească şi Grigore Alexandru Ghica în Moldova.

Dacă în Ţara Românească, în prejma unirii biserica s-a bucurat de o perioadă de relativ calm, situaţia din Moldova a fost contrară, existând un puternic conflict între mitropolia unionistă şi guvernul antiunionist.  

În preajma marelui eveniment din 1859 păstorea la Bucureşti mitropolitul Nifon Rusăilă (1849-1875), iar la Iaşi mitropolitul Sofronie Miclescu (1851-1861). Dacă domnul Ţării Româneşti a impus o politică mai conservatoare, domnul Moldovei s-a pliat unei orientări mai liberale, fapt ce a catalizat formarea unui puternic curent de opinie prounionist. În 1856 Grigore Alexandru Ghica a elaborat o lege presei ce a permis apariţia unor publicaţii precum Steaua Dunării, condusă de Mihail Kogălniceanu. Un puternic focar prounionist în Moldova l-a constitui mănăstirea Socola din Iaşi, unde exista şi un seminar şi unde ia naştere un comitet al unirii, un rol capital avându-l fraţii Scriban: arhimandritul Neofit Scriban, profesor la seminarul de la Socola şi Filaret Scriban, egumenul mănăstirii omonime şi directorul seminarului. Mişcarea unionistă din Moldova era încurajată şi sprijinită de autorităţi. Neofit Scriban publică o serie de articole consacrate problematicii unirii: Unirea şi neunirea principatelor; Foloasele unirii; Unirea românilor. Fraţii Scriban au organizat la Socola o serie de adunări unioniste la care au participat printre alţii Costache Negri, Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri. Se poate afirma că programul luptei pentru unire din Moldova s-a conturat la Socola.

Atitudinea mitropolitului Sofronie faţă de unire a fost la început una şovăielnică. Acest fapt s-a datorat credinţei că în cazul unei virtuale uniri cu Ţara Romnânească, mitropolia Moldovei va fi retrogradată la rangul unei simple episcopii. După o discuţie cu Victor Place, consulul Franţei la Iaşi, care l-a asigurat pe Sofronie că acest lucru nu se va întâmpla, mitropolitul Moldovei a devenit unul dintre cei mai fermi şi decişi susţinători ai unirii. Acesta avea o îndelungată experienţă pastorală, între 1826-1851 fiind episcop de Huşi.

În anul 1856, când a avut loc şi sfârşitul războiului Crimeii, mandatul domnilor instalaţi în urma Convenţia de la Balta Liman a expirat, astfel că în cele două principate au fost puşi caimacami (locţiitori de domni): Alexandru Ghica în Ţara Românească şi Teodor Balş în Moldova. Ambii s-au dovedit a fi potrivnici unirii, instaurând regimuri conservatoare, dar mişcarea unionistă a fost persecutată într-un grad mai mare în Modova.

Cel mai mare duşman al caimacamului Teodor Balş a fost mitropolitul Sofronie. Clerul din Moldova a fost supus imixtiunii guvernului spre a fi folosit contra unirii. Mitropolitul Sofronie a fost invitat de autorităţi şi de episcopul de Huşi, Meletie, antiunionist fervent, să semneze un act de mulţumire adresat Porţii pentru desemnarea lui Balş. În schimbul acestui gest nepotul mitropolitului Sofronie, Calinic Miclescu, egumenul mănăstirii Slatina, urma să fie numit episcop de Roman. Ambii ierarhi au refuzat cu demnitate oferta autorităţilor. Teodor Balş nu a iertat gestul celor doi şi a trecut la represalii, trimitând în mănăstiri şi biserici oameni ai guvernului pentru a pregăti o revoltă împotriva mitropolitului, iar egumenul Slatinei a fost scos afară din mănăstire din ordinul prefectului de Fălticeni pe motiv că a încercat să tulbure liniştea norodului, prin atitudinea sa unionistă.

În Ţara Românească regimul lui Alexandru Ghica a fost ceva mai permisiv, toţi marii ierarhi, mitropolitul Nifon şi episcopii Clement de Argeş, Filotei de Buzău şi Calinic de Râmnic s-au pronunţat pentru unire.

Conform stipulaţiilor prevăzute de Tratatul de pace de la Paris (1856) în Ţara Românească şi Moldova urmau să fie convocate adunări ad-hoc prin care românii să fie întrebaţi în legătură cu viitorul lor. Acestea urmau să fie conduse de cei doi mitropoliţi. Din ele urmau să facă parte şi reprezentanţi ai clerului, episcopii, iar egumenii mănăstirilor neînchinate şi închinate urmau să aleagă doi deputaţi clerici şi doi laici, în timp ce preoţii din fiecare eparhie trebuiau să aleagă un deputat.

În ianuarie1857 afost emis firmanul sultanal de convocare a adunărilor ad-hoc. În acest moment a izbucnit un nou conflict între caimacamul Balş şi mitropolitul Sofronie, în legătură cu situaţia bisericii din cele trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, Ismail şi Bolgrad) retrocedate Moldovei, în baza tratatului de pace de la Paris din 1856. La 10 februarie 1857 Sofronie decide alcătuirea unui Consistoriu separat pentru cele 3 judeţe conduse de Filaret Scriban. Caimacamul dorea să pună biserica din sudul Basarabiei sub oblăduirea episcopului Meletie de Huşi, care era antiunionist, pe care Balş îl dorea mitropolit al Moldovei în locul lui Sofronie. În acest scop caimacamul l-a numit în guvern pe fratele episcopului de Huşi, Nicolae Istrati. Fin observator al vieţii politice din Iaşi, consului Franţei, Victor Place îi scria la 12 februarie 1857 ministrului de externe contele Walewski despre ingerinţele lui Balş în viaţa bisericii, despre campania acestuia contra mitropolitului şi chestiunea bisericii din sudul Basarabiei. Conflictul caimacam/mitropolit a fost oprit brusc la 17 februarie 1857 prin decesul lui Teodor Balş

Noul caimacam Nicolae Vogoride a fost un continuator zelos al politicii antiunioniste a predecesorului său, una dintre ţintele sale fiind mitropolitul Sofronie. La 20 martie 1857 Vogoride a ordonat ca sudul Basarabiei să fie alipit episcopiei de Huşi. Mitropolitul Sofronie a protestat vehement contra acestei decizii, printr-o scrisoare din de 22 martie, unde afirmă că această chestiune este de competenţa exclusivă a bisericii. La 26 martie 1857 Sofronie a emis actul de organizare al Consistoriului pentru biserica din sudul Basarabiei, condus de arhimandritul Filaret Scriban, care a rămas în această funcţie până în mai 1857.

La 31 iulie 1857 moare un partizan fervent al partidei antiunioniste, episcopul Meletie de Huşi.

Sofronie a câştigat o primă bătălie cu Vogoride, care nu a renunţat pornind o campanie de defăimare a bătrânului mitropolit. Astfel, caimacamul a cerut destituirea lui Sofronie la Constantinopol, iar pe plan intern şi-a folosit toată influenţa pentru a-l îndepărta pe el şi pe clericii unionişti din Adunarea ad-hoc a Moldovei. În acest sens, cu prilejul alcătuirii listelor electorale Vogoride i-a cerut imperativ mitropolitului să-i excludă pe fraţii Scriban, să-i convingă pe preoţi să adopte o atitudine antiunionistă, în caz contrar nepotul să, Calinic Miclescu îşi va pierde postul de egumen al Slatinei. Campania lui Vogoride contra mitroplitului avea girul reprezentanţilor Angliei, Imperiului Habsburgic şi Imperiului Otoman.

Caimacamul a elaborat un plan prin care şi-a propus să grăbească desfăşurarea alegerilor din Moldova cu scopul obţinerii unui rezultat antiunionist.

Sofronie a alcătuit corect listele clerului, dar i-au fost retrimise de către guvern cu recomandarea de a-i elimina pe călugări, măsură îndreptată în mod făţiş contra fraţilor Scriban. Mitropolitul a refuzat categoric. Tot în legătură cu alcătuirea listelor electorale s-a iscat o nouă dispută între guvern şi mitropolie. De data aceasta era vorba despre mănăstirile închinate. Guvernul dorea excluderea din listă a egumenilor acestora, în timp ce mitropolitul Sofronie dorea păstarea lor deoarece, potrivit stipulaţiilor firmaului sultanal, aceştia urmau să aleagă doi deputaţi pământeni în Adunarea ad-hoc, având acelaşi statut cu cel al mănăstirilor neînchinate. La 24 martie 1857 Sofronie a emis o circulară către toate mănăstirile potrivit căreia în termen de 20 de zile, fiecare egumen trebuia să se prezinte la mitropolie pentru a se înscrie pe lista electorală. La acel moment erau în Moldova 38 de mănăstiri închinate şi 12 mănăstiri neînchinate. Egumenii greci au trimis la 28 martie 1857 o scrisoare mitropolitului Sofronie, scuzându-se că nu pot veni la Iaşi pentru că nu au aprobarea ierarhilor de care aparţin. Interesant este faptul că poziţia lor pare de dinainte stabilită dacă ne uităm la datele celor două acte: scrisoare mitropolitului din 24 martie şi actul egumenilor şin 28 martie. În această problemă Sofronie a fost de neclintit dispunând ca şi egumenii greci să fie pe lista electorală. 

Presiunile guvernului asupra clerului mirean şi mănăstiresc şi atitudinea egumenilor greci l-au determinat pe Sofronie să-l trimită pe arhimandritul Neofit Scriban la Bucureşti pentru a prezenta în faţa Comisiei Europene situaţia din Moldova. Ca urmare a plângerii clerului moldav, în aprilie 1857 reprezentantul Franţei, Talleyrand, reprezentantul Sardieniei, Benzi şi reprezentantul Angliei, Henry Bulwer fac o vizită la Iaşi, unde constată ample mişcări unioniste şi merg la mănăstirea Socola, unde au loc convorbiri cu arhimandritul Filaret Scriban, directorul seminarului. La 10 aprilie 1857 mitropolitul a primit o amplă scrisoare de felicitare din partea partidei unioniste din Moldova, care l-a încurajat să persiste în atitudinea unionistă şi să reziste presiunilor guvernului. Urmarea vizitei reprezentanţilor marilor puteri la Iaşi a fost schimbarea ministrului de interne din guvern, Costin Catargiu, omul lui Vogoride cu Vasile Ghica.

Paralel cu acţiunile pe plan intern contra mitropolitului, caimacamul decide să acţineze şi în exterior, făcând demersuri la Constantinopol pentru acuzarea, defăimarea şi chiar demitarea sa. Vogoride era susţinut de reprezentantul Austriei la Iaşi, Gödel-Lannoy care în aprilie 1857 într-o scrisoare adresată ministrului de externe de la Viena opina că este foarte important ca mitropolitul să nu mai fie de partea unioniştilor şi propunea represalii morale contra lui Sofronie.

Ca urmare a demersurilor lui Vogoride la Constantinopol, la 19 aprilie 1857 patriarhul ecumenic, Chiril al VII-lea îi trimite o epistolă mitropolitului Sofronie în care vorbeşte de o conduită nedemnă şi incompatibilă cu înalta funcţie bisericească pe care o deţine, îi recomandă ca biserica din Moldova să sprijine guvernul local, îl sfătuieşte să renunţe la atitudinea de până atunci, în caz contrar se vor lua măsuri mult mai energice. Sofronie a răspuns la sfârşitul lunii aprilie tot printr-o scrisoare în care respinge acuzaţiile formulate la adesa sa, afirmând că dacă a greşit cu ceva el trebuie să fie judecat la Iaşi şi nicidecum la Constantinopol. La insistenţele lui Vogoride se cunoşte faptul că patriarhul ecumernic a dorit să-l schimbe pe mitropolitul Moldovei, dar acest fapt nu s-a mai produs datorită intervenţiei reprezentantului Franţei la Constantinopol, care s-a opus. Disputa în jurul schimbării mitropolitului a afectat şi tabăra antiunionistă, hatmanul Alexandru Mavrocordat, deşi antiunionist convins s-a declarat contra destituirii lui Sofronie, afirmând că s-a mers prea departe.

Eşecul demersului la Constantinopol l-a determinat pe Vogoride să se concentreze pe plan intern atacând din nou biserica, ţinta fiind acum fraţii Scriban. Pe arhimandritul Filaret Scriban, director al seminarului de la Socola şi egumenul mănăstirii omonime l-a destituit din aceste posturi, iar pe arhimandritul Neofit l-a eliminat de pe lista clericilor din Iaşi. Pentru ca această măsură să aibă valoare era necesar acordul mitropolitului Sofronie, astfel că la curtea sa din Iaşi au venit pe rând, ministrul cultelor, Alexandru Sturdza Bârlădeanu, ministrul de interne, Vasile Ghica şi chiar Vogoride în persoană, cerând înlăturarea lui Filaret Scriban. Sofronie a refuzat categoric, susţinând că nu sunt motive.

La 19 mai 1857 mitropolitul Sofronie a scris o scrisoare Comisiei Europene de la Bucureşti în care îl acuza pe Vogoride că a răstălmăcit firmanul de convocare a alegerilor, interzicându-le călugărilor să particpe, măsură îndreptată contra fraţilor Scriban. Mitropolitul făcea cunoscută acţiunea guvernului moldav contra sa de la Constantinopol, persecuţia nepotului său Calinic Miclescu şi destituirea nelegală a lui Filaret Scriban de la mănăstirea Socola. 

Cu toate acestea la 20 mai 1857 Sofronie primeşte o scrisoare oficială din partea guvernului prin care era înştiinţat că Filaret Scriban a fost demis şi înlocuit cu Vladimir Suhopan. Peste 2 zile mitropolitul răpunde şi condamnă amestecul statului în treburile interne ale bisericii şi îi porunceşte clericului Vladimir Suhopan să rămână în mănăstirea sa, la Doljeşti. Acesta a  ascultat porunca mitropolitană, iar Filaret Scriban a rămas în continuare la Socola. 

Fiind învins de fiecare dată pe toate fronturile, lui Nicolae Vogoride nu i-a mai rămas altceva să facă decât să falsifice alegerile, pe care le-a stabilit pentru luna iulie. Într-o nouă epistolă adresată Comisiei Europene de la Bucureşti la 18 iunie 1857 mitropolitul Sofronie informa diplomaţii străini despre prigoana la care e supus de guvern, despre modalitatea oneroasă de alcătuire a listelor electorale, prin eliminarea călugărilor şi a egumenilor mănăstirilor închinate. Ierarhul prezintă în detaliu cazurile Filaret şi Neofit Scriban şi afirmă că de pe listele electorale publicate de guvern au fost eliminaţi foarte mulţi partizani ai unirii.

Partida naţională din Moldova, în frunte cu mitropolitul Sofronie a decis boicotarea alegerilor  din iulie 1857. Clerul a subscris la decizia luată de mitropolit: la Iaşi din 142 de preoţi înscrişi pe liste au votat 3, la Roman din 25 au votat 4, iar la Huşi din 28 au votat 9. În semn de protest faţă de organizarea şi falsificarea alegerilor pârcălabul (prefectul judeţului Covurlui, colonelul Alexandru Ioan Cuza demisionează (iulie 1857). 

Situaţia din Moldova a avut reverberaţii la nivel european, la 23 iulie 1857 Franţa, Prusia, Rusia şi Regatul Piemont Sardinia rup relaţiile cu Imperiul otoman. La 9 august 1857 are loc întâlnirea de la Osborne dintre împăratul francez, Napoleon al III-lea şi regina Victoria a Marii Britanii, în urma căreia alegerile falsificate din Moldova au fost anulate. În ziua următoare (10 august 1857) sub presiunea Europei, Poarta decide anularea alegerilor din Moldova. Noua zi a alegerilor pentru cler a fost fixată la 29 august, fiind aleşi fraţii Scriban şi egumenul Slatinei, Calinic Miclescu, arhimandritul Melchisedec, reprezentantul preoţilor din eparhia de Huşi şi Dimitrie Matcaş, reprezentantul clerului din eparhia de Roman. Membrii de drept au fost mitropolitul Sofronie, episcopii Nectarie de Roman şi Ghenadie de Huşi.

În Ţara Românească reprezentanţii clerului din Adunarea ad-hoc de la Bucureşti au fost: membrii aleşi (arhimandritul Atanasie de Sadova, arhimandritul Hieronim de Bistriţa olteană, protopopii Iancu de Bucureşti, Vasile de Buzău, Constantin de Argeş şi Constantin de Râmnic)-membrii de drept mitropolitul Nifon şi episcopii Filotei de Buzău, Clement de Argeş şi Calinic de Râmnic. 

La 22 septembrie a avut loc deschiderea oficială a Adunării Ad-Hoc a Moldovei prezidată de mitropolitul Sofronie. În discursul inaugural înaltul ierarh spunea: moldo-românii de astăzi sunt toţi totuna, ei au o origine, un sânge, o patrie, o istorie, o credinţă, un Dumnezeu. Să ne silim dară ca totdeauna să fim aşa ca să fim vii şi ca să învieze întru noi iubita noastră patrie. Să ne întrecem numai prin lucrarea virtuţilor.

Mitropolitului din Ungrovlahiei, Nifon Rusăilă a deschis Adunarea ad-hoc a Ţării Româneşti cu următoarele cuvinte: Priviţi-vă, domnilor, şi veţi vedea că toţi sunteţi români: aceleaşi simţăminte ne leagă, acleaşi sânge ne uneşte. Toţi avem o patrie înainte. Lăsaţi, domnilor, să citească viitorimea, cu mândrie şi fericire, numele dumneavoastră în istoria neamului.   

În şedinţa din 7 octombrie Adunarea ad-hoc a Moldovei a votat unirea cu Ţara Românească, episcopul Nectarie de Roman, fiind împotrivă. În şedinţa adunării din 4 noiembrie s-a exprimat dorinţa ca biserica ortodoxă să fie recunoscută ca neatârnată şi să creeze o autoritate sinodală centrală.  

Pe baza celor decise în Adunările ad-hoc din Moldova şi Ţara Românească şi conform înţelegerii anglo-franceze de la Osborne, în 1858 marile puteri au adoptat Convenţia de Paris, care a propus o unire formală a principatelor dunărene.

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a existat o preocupare pentru scoaterea bisericii din România de sub autoritatea patriarhiei ecumenice. Principalele demersuri ale acestui deziderat au fost:

- 3 decembrie1864 afost dat un decret organic pentru înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale-scopul acestei legi a fost unificarea celor două mitropolii (prima legiferare oficială a autocefaliei)

- 11 ianuarie 1865 mitropolitul Ungrovlahiei primeşte titlul de mitropolit primat

În 1864 prin decret domnesc a fost creată episcopia Dunării de Jos cu sediul la Ismail, unde Cuza l-a numit pe arhimandritul Melchisedec Ştefănescu.

Cu toate aceste gesturi de frondă la adresa patriarhiei ecumenice Cuza a fost uns de patriarhul ecumenic Sofronie al III-lea la 12 iunie 1864 în catedrala patriarhală din Constantinopol. Despre acest moment aflăm informaţii dintr-o relatare a ambasadorului Imperiului Habsburgic la Constantinopol, Anton von Prokesch-Osten, care la 13 iunie 1864 relata : Prinţul s-a transportat apoi la biserica patriarhală, unde patriarhul, cu mare cermonie, l-a uns, după vechiul obicei îndătinat pentru principii Moldovei şi ai Ţării Româneşti.

După înlăturarea lui Cuza în Moldova a avut loc la 3 aprilie 1866 aşa numita mişcare separatistă de la Iaşi, în care un rol important l-a jucat mitropolitul Calinic Miclescu, prinţul Constantin Moruzzi, Nunuţă Rossetti-Roznoveanu, Teodor Boldur-Lăţescu .

În dimineața zilei de 3 aprilie 1866, în curtea Mitropoliei și a Palatului Roznovanu, aflat peste drum, se adunase o mulțime de ieșeni, înarmați cu ciomege și arme, ridicați din mahalale de Teodor Boldur-Lăţescu. La Palatul Roznovanu, Mitropolitul Calinic a binecuvântat mulțimea și a semnat declarația separatistă. Apoi, Calinic, cu crucea în mână, s-a pus în fruntea răsculaților, îndemnându-i spre Palat, unde se afla locotenentul domnesc, Lascăr Catargiu venit cu o zi înainte în capitala moldavă pentru a zădărnici complotul separatist.

Armata a fost chemată să intervină, mulțimea antiunioniștilor fiind respinsă pe Ulița Mare, spre Mitropolie și Palatul Roznoveanu. Din Palat s-au tras câteva focuri de armă, iar trupa care venise sa restabilească ordinea a fost atacată cu pietre. După ce s-au tras câteva focuri de avertisment și generalul Davilla a încercat să pacifice mulțimea care l-a întâmpinat cu pietre și gloanțe, trupa a tras în plin pentru a împrăștia răzvrătiții, înregistrându-se 16 morți și peste 30 de răniți în rândul soldaților și peste 100 de morți și răniți dintre răzvrătiți. Baricada din fața reședinței Roznovanu a fost dărâmată, soldații l-au arestat pe Nunuță Roznovanu.

Calinic Miclescu se alege cu o rană, fiind ajutat de diaconul Ioan Creangă (viitorul mare scriitor şi clasic al literaturii române) care, împreună cu colegul său, Ienăchescu, îl ascund în pivnița unei case din apropiere, salvându-i astfel viața. Mitropolitul, travestit cu caftan evreiesc, s-a întâlnit în taină cu Titu Maiorescu, care l-a convins să se predea. A fost dus la Mănăstirea Sf. Spiridon, iar apartamentul de la Mitropolie i-a fost sigilat. Ulterior Calinic a fost iertat de Carol I, şi devine mitropolit primat (1875-1886).

În concluzie se poate afirma că biserica ortodoxă a contribuit decisiv la realizarea micii uniri de la 1859, chiar dacă au existat şi anumite voci clericale, care s-au opus acesteia.

 

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Referat despre Gheorghe Gheorghiu-Dej

Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost liderul comunist al României din 1948 până la moartea sa și Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21 martie 1961 - 18 martie 1965. El s-a născut la 8 noiembrie 1901 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Jean Monnet

Jean Omer Marie Gabriel Monnet este considerat arhitectul Unității Europene. Jean Monnet s-a născut la data de 9 noiembrie 1888 în Cognac, Franța, într-o familie de comercianți de coniac. La vârsta de șaisprezece ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ana Aslan

Ana Aslan a fost renumit medic român specialist în gerontologie, academician din 1974, director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958 - 1988). A evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Henri Coanda

Henri Marie Coandă a fost unul dintre cei mai importanţi oameni de ştiinţă români, academician și inginer, pionier al aviației, fizician, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele. A fost fiul generalului ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre George Emil Palade

George Emil Palade a fost un medic și om de știință american de origine română, specialist în domeniul biologiei celulare, laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie și medicină. În 1986 i-a fost conferită în Statele ...Citeste mai mult

Referat despre Cultura română, cultură europeană

// // // // // // Pe plan cultural, alinierea României la Europa este o evidenţă. De-a lungul istoriei au existat patru momente ale sincronizării culturii româneşti cu cea europeană : →1) ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Horea, Closca si Crisan

Biografiiile conducătorilor Răscoalei ţărăneşti din Transilvania (1784-1785): Horea, Cloşca şi Crişan   1) Horea-Vasile Ursu Nicola, cunoscut ca Horea, s-a născut în anul 1731 şi a fost, alături de  Ion Oargă (Cloșca) și Marcu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu (1780-1821) a fost o figură emblematică pentru istoria Țării Românești la începutul secolului al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluției de la 1821 și al pandurilor. S-a născut în satul Vladimiri (jud. Gorj), într-o familie de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu a fost un istoric, scriitor și revoluționar român. Alături de fratele său mai mic, Barbu, a participat la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa Românii supt Mihai Voievod Viteazul, Bălcescu l-a impus în conştiinţa naţională pe ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ioan Raţiu

Ioan Raţiu a fost una dintre personalităţile remarcabile ale românilor din Transilvania. El provenea dintr-o veche familie nobiliară românească (Raţiu de Nagylak), cu preocupări intelectuale, fiind nepotul de frate al ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Mavrocordat

Nicolae Mavrocordat a fost primul domn fanariot din Ţările Române, domnind atât în Moldova (6/17 nov. 1709 – 24 nov./4 dec. 1710; 8/19 nov. 1711 – 25 dec. 1715/5 ian. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Radu Şerban

Radu Şerban a fost domn al Ţării Româneşti (oct. 1601; iul. 1602 – dec. 1610; mai – sept. 1611). În timpul domniei lui Mihai Viteazul a fost mare paharnic. Radu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vlad Dracul

Vlad Dracul a fost domn al Ţării Româneşti în două rânduri (1437–1442 şi 1443-1447), cumulând peste 10 ani de domnie. A fost fiul nelegitim al lui Mircea cel Bătrân. Despre ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Alexandru

Nicolae Alexandru a fost domn al Ţării Româneşti între 1 sept. 1351 şi 31 aug. 1352 – 16 nov. 1364. I-a urmat la tron tatălui său Basarab I, al cărui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Dobrotici

Dobrotici sau Dobrotiţă a fost despot al Dobrogei (c.1348–85/86) şi întemeitorul Despotatului Dobrogean de sine stătător. Primele informaţii despre el apar în contextul războiului civil din Bizanţ, care l-a opus ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre educaţia în lumea greacă

Mai mult decât oricare altă societate veche, lumea greacă a fost preocupată de educaţia membrilor comunităţii ei. Această educaţie era, înainte de toate, una practică, ce privea individul şi cetatea. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vladislav I Vlaicu

Domn al Ţării Româneşti (16 nov. 1364 – între a.19 iun. 1376 şi a.7 iun. 1377). Fiu al lui Nicolae Alexandru, Vladislav I Vlaicu i-a urmat la tron tatălui său ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Mircea Ciobanul

Mircea Ciobanul a fost domn al Ţării Româneşti (între 25 febr. şi 2 mart. 1545 – 15 nov. 1552; între 7 şi 11 mai 1553 – a.11 mart. 1554; 25 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost domn al Ţării Româneşti (29 oct./8 nov. 1688 – 24 mart./4 apr. 1714). S-a născut în anul 1654 fiu lui Papa Brâncoveanu şi al Stancăi, sora ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constantin Mavrocordat

Constantin Mavrocordat, domn al Ţării Româneşti şi Moldovei (1730-1769)   A fost cel mai important domnitor fanariot din Ţările Române. Domn al Ţării Româneşti (3/14 sept. – 6/17 oct. 1730; 13/24 oct. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre cronicari munteni

Radu Popescu (1655-1729) - cronicar. Era fiul vistierului Hrizea şi al Mariei Băleanu. Tatăl său se trăgea dintr-o familie greacă din părţile Ianinei. Hrizea Popescu este ucis la Snagov din ...Citeste mai mult

Referat despre personalităţi săseşti din Transilvania

Laurenţiu Toppeltinus (1640–1670 ) a fost unul dintre cei mai importanţi şi reprezentativi istorici de origine săsească din Transilvania. S-a născut la Mediaş. Lucrarea sa fundamentală este Origines et occasus ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre secui şi saşii din Transilvania

Secuii alcătuiesc o populaţie, care s-a aşezat în Evul Mediu în estul Transilvaniei. Opiniile despre originea secuilor sunt controversate. Teoria cea mai răspândită şi cea mai verosimilă este că ei ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre mongolii şi importanţa lor în istoria Europei

Mongolii sunt un popor nomad de origine asiatică, locuitori ai stepelor. Prima lor atestare documentară datează din sec. X, într-un text chinez. Mongolii nomadizau în zona râurilor Kerulen şi Onan, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre maghiari

Maghiarii sau ungurii sunt o populaţie din familia triburilor fino-ugrice (sunt înrudiţi cu estonieinii şi finlandezii), originară din zona râului Volga şi a Munţilor Urali. Ei au întreţinut relaţii cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Papa Clement al V-lea

Un important papă din perioada medievală: Clement al V-lea (1305-1314)  Conclavul pentru alegerea acestui papă a durat 11 luni, existând în cadrul acestuia două tendinţe: cei care opinau că duşmanilor lui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despe Mihai Viteazul şi lumea ortodoxă

Despre personalitatea lui Mihai Viteazul s-au scris, se scriu şi cu siguranţă se vor mai scrie multe lucruri. Mihai a încetat să mai fie un personaj istoric, ţesându-se în jurul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Istoria oraşului Constantinopol de la întemeiere până în anul 641

Această perioada este una de o importanţă capitală pentru istoria constantinopolitană, fiind epoca în care un oraş relativ minor şi lipsit de importanţă devine, practic, cea mai importantă şi reprezentativă ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Bătălia de la Obertyn

Bătălia de la Obertyn (22 august 1531) Ultima fază a conflictului moldo-polon pentru Pocuţia                    Contextul internaţional şi preliminariile bătăliei. Petru Rareş a venit la conducerea Moldovei după moartea, la Hotin, la ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Miron Costin

Miron Costin a fost cel mai important cronicar al Moldovei din perioada medievală. Se trăgea dintr-o familie de boieri munteni, iar prin mama sa era înrudit cu Miron Barnovschi-Movilă. Tatăl ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Grigore Ureche

Grigore Ureche a fost primul cronicar moldovean important. Era descendentul unei familii boiereşti, tatăl său fiind logofătul Nestor Ureche, ctitorul Mănăstirii Secu şi logofăt domnesc, numit de Aron-Vodă în 1592. ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ion Neculce

Ion Neculce ultimul mare cronicar moldovean. S-a născut la Prigorenii Mici, azi Ion Neculce, jud. Iaşi. A fost fiul lui Enache Neculce, negustor faimos şi bogat al epocii, rudă cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Francisc Rákóczi al II-lea

Francisc Rákóczi al II-lea a fost ultimul principe al Tarnsilvaniei (1704-1711). A fost fiul lui Francisc Rákóczi I şi al contesei croate,  Ilona Zrínyi. S-a născut la 27 martie 1676 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Ioan Sigismund Zápolya

Ioan Sigismund Zápolya a fost principe al Transilvaniei. S-a născut la Buda ca fiu al lui Ioan Zápolya şi al Isabella Iagiello, fiica regelui Poloniei, Sigismund cel Bătrân. A domnit ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Principii calvini ai Transilvaniei

Domnia lui Gabriel Bethlen (1613-1629). A devenit domn în Dieta de la Cluj din 22 oct. 1613, cu sprijinul turcilor, Pe plan intern a fost adeptul unei maniere absolutiste de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Izvoare fundamentale pentru istoria Transilvaniei şi Banatului în Evul Mediu

Cronica lui Anonymus Titlul original al cronicii este Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor) şi reprezintă unul dintre cele mai importante izvoare ale istoriei timpurii a ungurilor, dar şi a românilor. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Episcopii catolice din Transilvania si Banat în Evul Mediu

Episcopia catolică de Transilvania. Începuturile acestei episcopii nu pot fi precizate cu certitudine. Unii istorici plasează începuturile acesteia în timpul regelui Ştefan I cel Sfânt (997-1038). Dacă considerăm adevărată această ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre tiparul din Tarile Romane

Apariţia tiparului în Ţările Române este legată de personalitatea domnitorului Valahiei, Radu cel Mare (1495-1508). Acesta reuşeşte să-l aducă în ţară pe meşterul tipograf, ieromonahul Macarie, sârb de origine, care ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre cavalerii teutoni

Cavalerii teutoni sunt un ordin de călugări militari fondat în Ţara Sfântă, la Accra, în epoca cruciadelor clasice, având un caracter etnicist (destinat germanilor). Ordinul a fost fondat în sec. ...Citeste mai mult

Photo

Referat Henric al VIII-lea, regele Angliei

Henric al VIII-lea (născut la 28 iunie 1491 la Greenwich – decedat la 28 ianuarie 1547 la Londra) a fost unul dintre cei mai importanţi şi cunoscuţi regi din istoria ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Sandro Botticelli

Sandro Botticelli - de fapt Alessandro di Mariano Filipepi - (născut la 1 martie 1445 la Florența – decedat la 17 mai 1510 la Florența) a fost un pictor italian, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Niccolo Machiavelli

Nicollo Machiavelli a fost unul dintre cei mai de seamă filosof, diplomat, om politic şi scriitor al Renasterii italiene. S-a născut la 3 mai 1469 în satul San Casciano in Val ...Citeste mai mult

Photo

Referat Martin Luther

Martin Luther s-a născut în Eisleben în Saxonia la 10 noiembrie 1483, părinții lui fiind Hans Luther şi Margaret Ziegler Luther. La scurt timp după nașterea lui Martin Luther familia s-a mutat ...Citeste mai mult

Photo

Referat Ştiinţa în lumea contemporană

Accelerarea ritmului descoperirilor ştiinţifice din a doua jumatate a secolului al XX-lea, precum şi expansiunea tehnologiei au influenţat radical condiţiile de existenţă ale oamenilor. Transferul descoperirilor şi invenţiilor din timpul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Pelerinaj

Pelerinajul este un fenomen religios ale cărui origini se pierd în timp, având o extindere geografică la scara întregii planete. Plecarea în pelerinaj constituie unul dintre principalele mijloace de apropiere ...Citeste mai mult

Photo

Referat Arhitectura religioasă în secolul al XX-lea

Evoluţia tehnologică a permis proiectarea unor biserici folosindu-se materiale de construcţii noi cum sunt cimentul, betonul armat şi sticla. În acest mod s-a dezvoltat un curent artistic numit Noua Artă ...Citeste mai mult

Photo

Referat Fundamentalismul religios

Progresul economic însoţit de modificarea condiţiilor de viaţă a produs transformări importante în societăţiile europene, curentele moderniste creând în interiorul diverselor biserici adevărate  confruntări cu adepţii continuării tradiţiilor. Termenul de fundamentalism ...Citeste mai mult

Photo

Referat Societatea în perioada interbelică

Anevoioasele negocieri care au condus la semnarea tratatelor de pace de la Versailles păreau să arate lumii că un nou război de intensitatea celui care abia se încheiase nu mai ...Citeste mai mult

Photo

Referat Erasmus din Rotterdam

Desiderius Erasmus din Rotterdam s-a născut în 28 octombrie 1466, 1467 sau 1469 în Rotterdam, Olanda de azi şi a decedat la 12 iulie 1536 în Basel în Elvetia. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat Diversitatea religioasă în România

Biserica Ortodoxă Română (BOR) Ortodoxismul reprezintă religia marii majorităţi a românilor, peste 80% din populaţie. După numărul de credincioşi pe care-l are, BOR se situează pe locul 2 în lume dupa ...Citeste mai mult

Photo

Referat August von Mackensen

August von Mackensen s-a născut la 6 decembrie 1849 şi a fost un militar și feldmareșal german. A comandat cu succes armatele germane în timpul Primului război mondial, devenind una dintre cele mai proeminente personalități militare ale Imperiului German. Mackensen ...Citeste mai mult

Photo

Referat Tratatul de pace de la Versailles (1919)

Tratatul de pace de la Versailles a fost semnat la 28 iunie 1919 între Germania, în calitate de stat învins şi Franţa, Anglia, Italia, Japonia şi SUA, în calitate de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Popoarele Germanice

Popoarele Germanice aparţin familiei indo-europene, iar numele lor este menţionat pentru prima dată de istoricul grec Poseidonios şi introdus în istoriografie de Iulius Caesar. Germanicii se împart în 3 grupe: - ...Citeste mai mult

Photo

Referat Democraţia ateniană

Forma de organizare specifică Greciei Antice a fost oraşul-stat (polis). În secolul al VIII-lea î.Hr. toate oraşele şi târgurile greceşti din regiunea Attica intră sub autoritatea Atenei, care devine hegemonul ...Citeste mai mult

Photo

Referat Roma Antică

Istoria Romei Antice se împarte în trei mari perioade : 1.Perioada regalităţii (753 î.H-509 î.Hr.) 2.Perioada republicană (509 î.H-27 î.Hr.) 3.Perioada imperială (27 î.H-476 d.Hr.)   1) Perioada regalităţii Naşterea oraşului Roma este învăluită în ...Citeste mai mult

Photo

Referat Inocenţiu Micu-Klein

Inocențiu Micu-Klein, pe numele laic Ioan Micu, s-a născut în anul 1692 la Sadu, azi jud. Sibiu; a murit la data de 22 septembrie 1768 la Roma. A fost cel mai important episcop greco-catolic al Bisericii Române Unite cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat Europa după Napoleon

După înfrângerea lui Napoleon reprezentanţii statelor învingătoare (Anglia, Rusia, Prusia alături de reprezentanţii Franţei s-au reunit în cadrul congresului de pace de la Viena (1814-1815). Cele mai importante personalităţi al ...Citeste mai mult

Photo

Referat Victor Emanuel al II-lea, regele Italiei

Victor Emanuel II al Italiei născut la 14 martie 1820 şi a decedat la 9 ianuarie 1878, fiind fost supranumit în istorie regele gentilom. Victor Emanuel devine simbolul universal al ...Citeste mai mult

Photo

Referat Japonia în secolul al XIX-lea

A fost singura ţară din Asiacare a evitat regimul dominaţiei străine printr-o transformare economică rapidă. Mai mult decât China, Japonia a trăit complet izolată, începând cu secolul al XVII-lea refuzând ...Citeste mai mult

Photo

Referat Spaţii de civilizaţie extraeuropene

India. După înfrângerea răscoalei şipailor (1857-1859), Indiaa fost declarată posesiune a Coroanei Britanice, fiind guvernată în numele regineiVictoria de un vicerege. Au fost luate măsuri pentru modernizarea administraţiei şi a căilor ...Citeste mai mult

Photo

Referat Paul von Hindenburg

Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg, cunoscut ca Paul von Hindenburg, (2 Octombrie 1847-2 August 1934) a fost un mareșal prusac-german, de stat, și politician, și a ...Citeste mai mult

Photo

Referat Organizaţia Naţiunilor Unite

Organizația Națiunilor Unite (ONU) este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 193 de state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Debutul Marii Crize Economice 1929-1933 în SUA

Crahul bancar de la bursa de pe Wall Street a avut loc datorită speculaţiilor din anii 1920 şi a nereglementării sistemului bancar şi bursier. Sute de mii de americani investeau ...Citeste mai mult

Photo

Referat Mareşalul Alexandru Averescu

A fost unul dintre mai importanţi pe care i-a avut România. S-a născut la 9 martie 1859, în satul Babele, judeţul Ismail, sudul Basarabiei, azi în Ucraina şi decedat la ...Citeste mai mult

Photo

Referat Realizările interne ale regimului napoleonian

Perioada lui Napoleon a însemnat o epocă a reformelor, care au dus la modernizarea Franţei. Napoleon a reuşit să redereseze situaţia politico-economică a Franţei, grav afectată în urma Revoluţiei. Din punct ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în lumea contemporană

Cooperarea internaţională şi conflictele din lumea contemporană cunosc o evoluţie specială datorită fenomenului globalizării. Globalizarea presupune schimbări importante la nivelul societăţilor tradiţionale ca efect al comerţului internaţional ridicat, al creşterii ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în a doua jumătate a secolului XX

Sfârşitul celui de-al doilea război mondial nu a adus pacea definitivă. Europa şi omenirea au fost împărţite, din punct de vedere politic, în două sfere de influenţă: lumea democratică sub ...Citeste mai mult

Photo

Referat Cooperare şi conflict în prima jumătate a secolului XX

Secolul al XX-lea s-a caracterizat prin intesificarea relaţiilor internaţionale. În acest interval au avut loc cele două războaie mondiale alături de numeroase conflicte regionale. La începutul secolului al XX-lea a ...Citeste mai mult

Photo

Referat Revoluţia Franceză

Revoluţia Franceză a fost unul dintre cele mai importante evenimente al istoriei Europei moderne. În secolul al XVIII-lea în Franţa se afla la putere un regim monarhic absolutist (Vechiul Regim). În ...Citeste mai mult

Photo

Referat Maximilien de Robespierre (1758-1794)

A fost una dintre cele mai importante personalităţi din timpul Revoluţiei franceze. Robespierre s-a născut la Arras, în nordul Franței, la 6 mai 1758, într-o familie înstărită. Tatăl său a fost ...Citeste mai mult

Photo

Referat Franz Joseph (1830-1916)-Împăratul Austriei şi al Austro-UngarieiFranz Joseph (1830-1916)-Împăratul Austriei şi al Austro-Ungariei

Franz Joseph s-a născut la 18 august 1830 la Viena, fiind primul copil din familia arhiducelui Franz Karl Joseph şi al prinţesei Sophie de Bavaria. Educatia îi este atent urmarită de ...Citeste mai mult

Photo

Referat State multinaţionale în Europa secolului al XIX-lea

Cele mai importante state multinaţionale din Europa secolului al XIX-lea au fost Austro-Ungaria şi Rusia. Acestea imperii cuprindeau între graniţele lor un mare număr de alte naţiuni, pe care le ...Citeste mai mult

Photo

Referat Modelul britanic în secolul al XVIII-lea

Regele Angliei, Wilhelm de Orania (1689-1702) a realizat trecerea de la monarhia ereditară de drept divin, la monarhia parlamentară, bazată pe suveranitatea naţiunii, în care puterea regelui era limitată, iar ...Citeste mai mult

Photo

Referat Revoluţia glorioasă

Începând cu secolul al XVI-leaAngliaa cunoscut o dezvoltare economică importantă, bazată pe iniţiativă individuală, concurenţă şi profit, care a generat şi importante schimbări sociale. Treptat s-a constituit o nobilime nouă ...Citeste mai mult

Photo

Referat Anul 1848 în Europa

În acest an în majoritatea statelor europene au izbucnit o serie de revoluţii. Cauzele acestor mişcări sociale sunt complexe şi variate. La mijlocul secolului al XIX-lea Europa era dominată de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Carol I, regele Angliei

A fost rege al Angliei, Scoției și Irlandei din 27 martie 1625 până la moarte, fiul regelui Iacob I Stuart, întemeietorul dinastiei Stuart, şi al Anei de Danemarca. La începutul domniei ...Citeste mai mult

Photo

Referat Economie rurală, economie urbană în Romania

1) Economia rurală // // // // // // O dată cu aderarea României la UE economia agrară şi producătorii agricoli se confruntă cu aceleaşi provocări ca în anii de după ...Citeste mai mult

Photo

Referat Integrarea Europeană

Termenul de integrare europeană se referă la un proces de integrare a statelor europene într-un ansamblu coerent politic, economic, juridic, cultural etc.  Acest proces presupune adoptarea unor valori comune şi ...Citeste mai mult

Photo

Epoca luminilor, Referat epoca luminilor

Epoca luminilor sau Iluminismul a fost o mişcare culturală europeană care s-a dezvoltat între secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, care promova principii şi valori noi în societate: democraţia, toleranţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat SUA-putere mondială. Dezvoltarea SUA în secolul al XIX-lea

În secolul al XIX-lea şi în secolul al XX-lea, SUA s-au extins în graniţele cunoscute azi.Astfel, în 1803 au cumpărat teritoriul Louisiana de la Franţa, în 1819 au achiziţionat de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Constituirea Statelor Unite ale Americii

Pasiunile politice care au dominatAngliaîn secolul al  XVII-lea i-au determinat pe mulţi englezi să aleagă aventura traversării Oceanului Atlantic. Astfel, între anii 1607-1733 pe coasta de Est a Americii de ...Citeste mai mult

Photo

Referat Sistemul electoral şi dinamica partidelor politice în România între anii 1918-1938

I. Sistemul electoral Participarea României la Primul război mondial şi victoriile asupra Puterilor Centrale au determinat o nouă configuraţie politică a ţării prin unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Regatul României. ...Citeste mai mult

Photo

SULEYMAN MAGNIFICUL-Cum a fost omorât Ibrahim

SULEYMAN MAGNIFICUL-Cum a fost omorât Ibrahim.E vis sau realitate? Rămâne de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Biserica şi societatea medievală

Biserica a jucat un rol deosebit de important în cadrul soceităţii medievale. Biserica catolică s-a implicat în viaţa politică fapt ce a determinat o slăbire a disciplinei ecleziastice, a moravurilor ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Cruciade

Cruciadele au fost o serie de expediţii militare organizate de papalitate şi unele state din Europa de Vest, pentru eliberarea Ţării Sfinte de sub stăpânirea musulmană. Cauzele cruciadelor pot fi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu s-a născut la Craiova la 4 martie 1882 şi a fost cel mai mare diplomat român, recunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate. A fost fiul unui avocat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Oliver Cromwell

A fost una dintre cele mai mari personalităţi din istoria Angliei, participant direct la evenimentele din timpul Revoluţiei şi figură centrală a Protectoratului. S-a născut la Huntingdon, lângă Cambridge la ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Voltaire

Francois Marie Arouet – cunoscut sub numele de Voltaire – a fost o figură proeminentă a Iluminsmului francez, poet, dramaturg, romancier, nuvelist, istoric şi filosof. Voltaire s-a născut în 1694 ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre construcţia democraţiei şi ideologia totalitară în România

Confruntarea dintre democraţie şi totalitarism a caracterizat şi viaţa politică românească din perioada interbelică. În anii 1920 viaţa politică din România a fost dominată de Partidul Naţional Liberal (PNL) şi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre secolul al XX-lea între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi Europa

Una din principalele caracteristici ale secolului XX a fost înfruntarea dintre democraţie şi totalitarism. Regimul totalitar descrie o formă de organizare şi funcţionare a societăţii în care statul controlează toate ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre curente intelectuale şi artistice în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea

Curente ştiinţifice Încrederea necondiţionată în progresul continuu, idee preluată de la enciclopediştii francezi din secolul al XVIII-lea, a dus la un optimism excesiv al oamenilor de ştiinţă, care au crezut că ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Jean Jacques Rousseau

A trăit între 1712-1778, fiind unul dintre cei mai mari filosofi illuminişti, pedagog, scriitor şi compozitor francez. Fiu al unui ceasornicar din Geneva, la vârsta de 16 ani părăseşte oraşul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre unificarea Germaniei

Unificarea Germaniei s-a produs în jurul Regatului Prusiei, condus de dinastia Hohenzollern, având capitala la Berlin. Cel care a avut rolul decisiv în unificarea Germaniei a fost cancelarul Otto von ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre unificarea Italiei

Unificarea Italiei s-a produs în jurul Regatului Piemont-Sardinia, condus de dinastia de Savoia, cu capitala la Torino. Arhitecţii unificări au fost regele Victor Emanuel al II (1849-1878) şi primul ministru, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Vladimir Ilici Lenin

Vladimir Ilici Lenin a fost teoretician şi conducător al proletariatului internaţional. El a continuat opera lui Marx şi Engles. Lenin a întemeiat Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi a condus lupta ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Take Ionescu

Take Ionescu (născut la 13 octombrie 1858 la Ploieşti, decedat la 21 ianuarie 1922 la Roma) a fost important diplomat, om politic şi prim-ministru al României. Născut sub numele Dumitru Ghiţă ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Holocaustul evreilor

Cuvântul original grecesc holókauston provine din termenul ebraic 'olah, care înseamnă ardere completă, desemnând o veche practică sacrificială iudaică în care bucăţi de animale sau plante erau arse pe altar ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Abraham Lincoln

S-a născut în 12 februarie 1809 în Hardin County, Kentucky, fiind al 16 preşedinte american şi primul preşedinte provenit din rândul Partidului Republican. Împreună cu familia sa se va muta ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre teme şi dezbateri parlamentare în România anului 1900

  Viaţa politică a României moderne a fost dominată de două partide: Partidul Naţional Liberal (fondat în 1875) şi Partidul Conservator (fondat în 1880). Cadrul legal în care se desfăşura viaţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre relaţiile internaţionale în a doua jumătate a secolului al XIX şi începutul secolului al XX-lea

În a doua jumatate a secolului al XIX-lea, în Europa existau state cu modele politice diferite: Anglia şi Franţa aveau la putere regimuri politice liberale, iar Germania, Austro-Ungaria, Italia şi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre George Washington

S-a născut la 22 februarie 1732,  la Westmoreland în Virginia — d. 14 decembrie 1799, Mount Vernon, Virginia) a fost un general, om de stat american, militant și factor activ în obținerea independenței față de Anglia ...Citeste mai mult

Photo

Referat depre Napoleon Bonaparte

S-a născut în 1769 la Ajaccio (insula Corsica). A fost fiul lui Carlo Bonaparte, reprezentantul insulei Corsica la curtea regelui Franţei, Ludovic al XVI-lea şi al Mariei Latiţia Ramolino. A ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Sfântul Imperiu Romano-German

În anul 936, în partea de est a fostului Imperiu Carolingian (Francia de Est-aproximativ teritoriul de azi al Germaniei) a fost ales rege, Otto I, din dinastia saxonă, care a ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre statul medieval francez în Evul Mediu

Fondatorul statului medieval francez este considerat conducătorul franc, Clovis (482-511). La 25 decembrie 498 el a fost botezat creştin de către Sf. Remi la Reims, oraş, care a devenit locul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Imperiul Otoman

Osman întemeiază în secolul al XIII-lea, în Asia Mică, un stat turc, nucleul viitorului Imperiu Otoman şi dinastia care îi va puta numele. Urmaşul său, Orhan (1326-1360) cucereşte de la ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre economiile dirijate

Datorită mari crize economice dintre ani 1929-1933, guvernele statelor lumi au fost obligate să restrângă practicile economice de factură liberală, redefinind în acest mod rolul statului în economie. S-a ajuns ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România de la totalitarism la statul de drept

// // // // // // Regimul comunist s-a instaurat în România în contextul în care URSS şi-a impus dominaţia asupra Europei Centrale şi de Est, după al doilea razboi ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre economiile liberale

După al doilea război mondial, diferenţele dintre democraţie şi comunism au avut şi o faţetă economică: libera concurenţă specifică economiilor liberale şi dirijismul şi centralismul regimului de la Moscova. În ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei

Cercetarile oamenilor de ştiinţă români s-au finalizat prin descoperiri şi invenţii valoroase care au atras recunoaşterea lumii ştiinţifice internaţionale. Oamenii de ştiinţă şi inginerii români au descoperit sau invendat soluţii ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România și conflictele regionale în secolul XX

La începutul secolului XX, România s-a impus pe scena internaţională ca un factor de putere regională, de putere balcanică, făcând parte din 1883 din Tripla Alianţă alături de Germania,  Austro-Ungaria ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Califatul Arab

Religia islamică a fost întemeiată în secolul al VII-lea de profetul Mahomed, care a trăit în Peninsula Arabia. Această nouă religie, având centrul al Mecca şi Medina a unificat popoarele ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Imperiul Bizantin

Imperiul Bizantin s-a constituit în partea de est a fostului Imperiu Roman şi a avut capitala la Constantinopol (azi Istanbul). Acest stat continuă opera politică şi culturală a Romei, îmbogăţind-o ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România şi Tratatul de la Varşovia

Tratatul de la Varşovia s-a numit oficial Tratatul de prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală, fiind o alianţă politico-militară a statelor comuniste din Europa Centrala si de Est aflate sub influenţa ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre monarhia şi viaţa politică din România interbelică

România a ieşit din Primul război mondial condusă de regele Ferdinand I (1914-1927), care a avut o contribuţie majoră a realizarea Marii Uniri, împreună cu soţia sa regina Maria. Acest ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre confruntarea dintre democraţie şi totalitarism în România interbelică

Confruntarea dintre democraţie şi totalitarism a caracterizat viaţa politică românească din perioada interbelică, fapt constatat la nivelul întregii Europe. În anii 1920 viaţa politică din România a fost dominată de ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre represiune şi disidenţă anticomunistă

Pentru supravegherea întregii societăţi la 30 august 1948 s-a creat Direcţia Generală a Securităţii Poporului (Securitatea), condusă de foşti agenţi sovietici: Gheorghe Pintilie (Pantelei Bodnarenco) şi Alexandru Nicolschi (Boris Grunberg). ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul comunist din România

Istoria României comuniste  cuprinde 3 perioade : 1) 1948-1964 epocă de stalinizare şi consolidare a puterii comuniste 2) 1964-1975 perioadă de destindere pe plan intern şi extern 3) 1975-1989 regimul personal al lui ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre instaurarea regimului comunist în România

Partidul Comunist Român (PCR) s-a creat la data de 8 mai 1921, iar începând cu anul 1924, până în 1944 s-a aflat în ilegalitate, denunţând mereu România Mare. Iniţial a ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Transilvania

// // // // // // În contextul aşezării ungurilor în Pannonia (896) apar şi primele informaţii despre formaţiuni politice româneşti, sau în care intra această populaţie, de la nordul ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Dobrogea

Din secolul X datează menţiunile unor formaţiuni politice din Dobrogea, zonă aflată sub sfera de dominaţie bizantină. // // // // // // Acest teritoriu este organizat într-o themă (provincie bizantină) ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre România în timpul Războiului Rece – politica externă a regimului comunist

Război Rece (1945-1989) este concept politic folosit pentru a desemna încordarea intervenită în relaţiile internaţionale după al doilea război mondial caracterizată prin propagandă ostilă, confruntare fără conflicte armate directe între ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Moldova

Începând cu secolul XIII teritoriul Moldovei se afla sub dominaţia tătarilor. Prin această zonă trecea importantul drum comercial, care lega Polonia de Marea Neagră. Evoluţia spre cristalizarea unor formaţiuni politice ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre formarea statului medieval Ţara Românească

Secolul XIII a fost marcat pe plan uropean de marea invazie tătaro-mongolă din anul 1241, care a afectat, mai ales, spaţiul românesc, Ungaria şi Polonia. Românii au încercat împreună cu ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre politica externă românească în secolul XX

La începutul secolului XX situaţia Peninsulei Balcanice era complexă. În anul 1908 a izbucnit criza bosniacă, în urma căreia Austro-Ungaria va anexa Bosnia şi Herţegovina, iar Bulgaria şi-a proclamat independenţa, ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Criza Orientală , independenţa şi politica externă românească în secolul al XIX-lea

Problema sau criza orientală se referă la perioada de decădere a Imperiului Otoman. Se consideră că aceasta datează din anul 1683, când turcii au fost învinşi sub zidurile Vienei de ...Citeste mai mult

Photo

Marile doctrine politice

Liberalismul Prima grupare politică de orientare liberală a aparut în Anglia în secolul al XVII-lea şi s-a numit gruparea WHIG, reunindu-i pe toti adversarii dinastiei Stuart. Aceasta doctrină politică s-a dezvoltat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul habsburgic

Regimul habsburgic a fost regimul de dominaţie impus de Imperiul Habsburgic în Transilvania (1699-1918). Penetrarea Habsburgilor în Transilvania s-a făcut treptat. Prima ocupare austriacă a Transilvaniei datează din sec. XVI ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre regimul dominaţiei otomane

Regimul dominaţiei otomane a fost instaurat în sec. XVI în contextul maximei expansiuni teritoriale a Imp. Otoman, care corespunde domniei lui Soliman Magnificul (1520-1566). Impunerea Regimul dominaţiei otomane a fost ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre teoria imigraţionistă

Teoria imigraţionistă este un ansamblu de idei nefundamentate ştiinţific, cu pronunţat caracter politic, care susţineau că poporul şi limba română s-au format la sudul Dunării, de unde ar fi emigrat ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre etnogeneza românească

// // // // // // Proces de formare etnolingvistică a unui popor şi a structurilor sale socio-economice şi politice. Etnogeneza a fost un proces istoric îndelungat şi complex, care ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre constituțiile comuniste

În contextul preluării puterii de comunişti, în 13 aprilie 1948 aceştia au adoptat o nouă constituţie, după modelul sovietic. Constituţia consfiinţea completa aservire a României faţă de URSS. Numele statului ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constituția din 1923 și Constituția din 1938

Constituţia din 1923 a fost elaborată în timpul guvernului liberal condus de Ion I.C.Brătianu (1922-1926) şi al regelui Ferdinand I (1914-1927). Ea a fost adoptată la 27 martie 1923, menţine ...Citeste mai mult

Photo

Referat despre Constituția din 1866

Istoria constituţională a României începe în sec. XIX. Primul act cu valoare constituţioală au fost Regulamentele Organice (1831 Ţara Românească şi 1832 Moldova), apoi Convenţia de la Paris (1858) şi ...Citeste mai mult

Photo

Vasile Lupu, domnia lui Vasile Lupu

VASILE LUPU (1634-1653) Vasile, caruia i se spunea pentru fireasa iute, Lupu, a venit din Tara Romaneasca in Moldova, o data cu Radu Mihnea voda (1616). Indraznet, inteligent, cultivat, ...Citeste mai mult

Photo

Petru Rareș,domnia lui Petru Rares

In randul domnitorilor moldoveni din secolul al XVI-lea, istoria a asezat in cinste inalta personalitatea voievodului Petru Rares.  Petru a fost in tinerete negutator de peste. S-a ridicat in domnie ...Citeste mai mult

Photo

Petru Maior, Viata lui Petru Maior, Scrierile lui Petru Maior

Opera si personalitatea lui Petru Maior au lasat o puternica amprenta asupra societatii romanesti transilvanene din prima jumatate a secolulul al XIX-lea. Activate ca profesor de logica, metafizica si drept ...Citeste mai mult

Photo

Neagoe Basarab, Domnia lui Neagoe Basarab, Politica lui Neagoe Basarab

  Adevarat print al Renasterii, Neagoe Basarab a marcat prin domnia sa in Tara Romaneasca o epoca de inflorire culturala si artistica, al carei ecou s-a facut simtit in tot ...Citeste mai mult

Photo

Iancu de Hunedoara, Domnia lui Iancu de Hunedoara, Bataliile lui Iancu de Hunedoara

Mare comandant de osti, vestit viteaz, Iancu de Hunedoara s-a nascut intr-o familie de romani transilvaneni investita, ca multe altele, cu sarcina de a pazi granitele statului. // // // // ...Citeste mai mult

Photo

Rascoala lui Horea,Closca si Crisan,despre Horea,Closca si Crisan

Datorita obligatiilor care cresteau pe zi ce trecea si indatoririlor ce cresteau zilnic, romanii transilvaneni s-au rasculat in toamna anului 1784, in fruntea lor fiind Horea, Closca si Crisan.Vasile Ursu ...Citeste mai mult

Photo

Rascoala lui Gheorghe Doja,despre Gheorghe Doja

GHEORGHE DOJA In primavara anului 1514 s-a raspandit stirea ca in Ungaria, langa Buda se organizeaza o mare expeditie impotriva turcilor si ca iobagii care participa la lupta devin liberi. Aflati ...Citeste mai mult

Photo

Dimitrie Cantemir,domnitor,Dimitrie Cantemir carturar

DIMITRIE CANTEMIR (1693, 1710-1711) este considerat unul dintre ilustrii neamului romanesc, fiind recunoscut in intreaga Europa ca un savant de talie europeana cu orizonturi politice si istorice largi, un scriitor si ...Citeste mai mult

Photo

Bogdan I, Domnia lui Bogdan I, Intemeierea statului liber Moldova

BOGDAN I (1359-1365) este domnitorul de al carui nume se leaga intemeierea statului liber, de sine statator, al Moldovei. Bogdan a fost mai intai voievod al romanilor din Cuhea, unde a ...Citeste mai mult

Photo

Basarab I, Domnia lui Basarab I, Intemeierea statului liber Tara Romaneasca

BASARAB I (1310-1352) este domnitorul de care se leaga unificarea formatiunilor politice dintre Dunare si Carpati, intemeind statul liber al Tarii Romanesti, denumit prin traditie si Intemeietorul. Stapan mai intai pe tinutul ...Citeste mai mult

Photo

Unirea de la 1 Decembrie 1918

         În toamna anului 1918 criza politică din monarhia austro-ungară a atins punctul culminant. În timp ce lupta revoluţionară submina din interior Imperiul habsburgic, situaţia militar-strategică a Puterilor ...Citeste mai mult

Photo

Vlad Ţepeş, Domnia lui Vlad Ţepeş, Bătăliile lui Vlad Ţepeş

  Vlad Tepes (1448; 1456-1462; 1476), domn al Tarii Romanesti, erou al luptelor de aparare impotriva expansiunii otomane, barbat darz aflat in slujba cinstei si dreptatii, a fost una din marile ...Citeste mai mult

Photo

Traian-Imparat roman,cuceritorul Daciei

 TRAIAN            Traian este primul împarat roman nascut în afara peninsulei Italice la 18 septembrie 53 în provincia Baetica, din sudul peninsulei Iberice, în municipiul Italica. Tatal sau era cetatean ...Citeste mai mult

Photo

Ştefan cel Mare,batalii si domnia lui Ştefan cel Mare

Stefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei, Bataliile lui Stefan cel Mare de la Baia, Lipnic, Codrul Cosminului, Domnia lui Stefan cel Mare   Stefan cel Mare (1457-1504) s-a nascut intr-o familie ...Citeste mai mult

Photo

Mihai Viteazu,batalii si domnia lui Mihai Viteazul

Mihai Viteazul a realizat Prima Unire Politica a romanilor, Mihai Viteazul s-a remarcat in bataliile impotriva Imperiului Otoman, Mihai Viteazul a realizat Prima Mare Unire  Fauritor al primei uniri politice a ...Citeste mai mult

Photo

Alexandru Ioan Cuza

 Alexandru Ioan Cuza Nascut la 20 martie 1820, la Barlad, in sudul Moldovei, Al.I.Cuza provenea dintr-o veche familie de boieri moldoveni, prin ascendenta feminina, era inrudit cu familia marelui cronicar Miron ...Citeste mai mult

Photo

Mircea cel Bătrân, Domnia lui Mircea cel Bătrân, Bătăliile lui Mircea cel Bătrân

  // // // // // // Mircea cel Batran a fost domnitorul Tarii Romanesti; Mircea cel Batran s-a remarcat in bataliile  cu otomanii; Mircea cel Batran si titulaturile primite  Mircea cel ...Citeste mai mult