Saturday, 28 January, 2023

Turda, Ioan Ratiu, 54/3, Tel. 0264312565 , dacicusmedia@gmail.com, afaceriardelene@gmail.com

Managementul riscului in activitatea resurselor umane

 

MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA RESURSELOR UMANE

                                     PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI

 Riscul în activitatea unei firme se referă la probabilitatea de a nu se respecta obiectivele stabilite în termeni de performanta (nerealizarea standardelor de calitate), program (nerespectarea termenului de execuţie) si cost (depăşirea bugetului).

Element de risc este orice element care are o probabilitate măsurabilă de a devia de la plan. Aceasta presupune desigur existenţa unui plan. Strategiile, planurile şi programele firmei constituie elemente care permit prefigurarea realităţii şi apoi confruntarea realizărilor efective cu rezultatele aşteptate. Pentru realizarea obiectivelor firmei este necesară derularea unor seturi de activităţi. O activitate, notată (a), poate fi considerată element de risc dacă sunt îndeplinite simultan următoarele două condiţii:

                            0 < P(a) < 1 (1)

                            L(a) = 0       (2)

unde:     P(a) = probabilitatea ca un eveniment (a) să se producă

              E(a) = efectul evenimentului (a) asupra obiectivelor

              L(a) = evaluarea monetară a lui E(a)

Managementul riscului este un proces ciclic, cu mai multe faze distincte:

 • identificarea riscului,
 • analiza riscului
 • reacţia la risc. 

În faza de identificare a riscului se evaluează pericolele potenţiale, efectele şi probabilităţile de apariţie ale acestora pentru a decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Practic, în această fază se identifică toate elementele care satisfac condiţiile (1) şi (2).

Totodată, se elimină riscurile neconcordante, adică acele elemente de risc cu probabilităţi reduse de apariţie sau cu un efect nesemnificativ. Aceasta înseamnă că pot fi neglijate acele elemente pentru care P(a) sau L(a) tind către zero.

Identificarea riscurilor trebuie realizată în mod regulat. Aceasta trebuie să ia în considerare atât riscurile interne cât şi pe cele externe. Riscurile interne sunt riscuri pe care echipa managerială le poate controla sau influenţa, în timp ce riscurile externe nu se află sub controlul acesteia.

Riscul poate fi identificat folosind diferite metode:

 • întocmirea unor liste de control care cuprind surse potenţiale de risc, cum ar fi: condiţii de mediu, rezultatele aşteptate, personalul, modificări ale obiectivelor, erorile şi omisiunile de proiectare şi execuţie, estimările costurilor şi a termenelor de execuţie etc.;
 • analiza documentelor disponibile în arhiva firmei, pentru identificarea problemelor care au apărut în situaţii similare celor curente;
 • utilizarea experienţei personalului direct productiv (şefi de secţii şi de echipe) prin invitarea acestora la o şedinţă formala de identificare a riscurilor. De multe ori oamenii de pe teren sunt conştienţi de riscuri şi probleme pe care cei din birouri nu le sesizează. O comunicare eficientă teren - birouri este una dintre cele mai bune surse de identificare şi diminuare a riscurilor;
 • identificarea riscurilor impuse din exterior (prin legislaţie, schimbări în economie, tehnologie, relaţii cu sindicatele) prin desemnarea unei persoane care să participe la întrunirile asociaţiilor profesionale, la conferinţe şi care să parcurgă publicaţiile de specialitate. 

Faza de analiză a riscului ia în considerare riscurile identificate în prima fază şi realizează o cuantificare aprofundată a acestora. Pentru analiza riscului se foloseşte un instrumentar matematic divers, mergând de la analiza probabilistică la analiza Monte Carlo. Alegerea instrumentarului matematic trebuie să fie adaptată necesităţilor analizei şi să ţină seama de acurateţea datelor disponibile.

Cea mai simplă metodă de cuantificare a riscurilor este aceea a valorii aşteptate (VA), care se calculează ca produs între probabilităţile de apariţie ale anumitor evenimente şi efectele acestora:

VA(a) = P(a) x E(a)      (3)

unde:   VA(a) = valoarea aşteptată a evenimentului (a)

            P(a) = probabilitatea de apariţie a evenimentului (a)

            E(a) = efectul apariţiei fenomenului (a)

De exemplu, în cazul unei firme de construcţii, determinarea riscului are un impact major în calculaţia costurilor şi implicit în activitatea de ofertare - licitare. Astfel, dacă în timpul pregătirii documentaţiei pentru participarea la o licitaţie pentru adjudecarea unei lucrări s-a identificat riscul de a se întâlni un strat de rocă dură în timpul săpării fundaţiei, antreprenorul se poate asigura împotriva acestui risc calculând valoarea aşteptată a producerii acestui fenomen şi o poate include în calculele pentru elaborarea devizului ofertă. Concret, dacă costul suplimentar antrenat de efectuarea de săpături în rocă dură pentru o anumită lucrare este de 100.000 milioane lei, iar probabilitatea ca să se întâlnească rocă dură a fost estimată la 30%, valoarea aşteptată a acestui risc va fi:

VA(a) = 0,30 x 100.000 = 30.000 milioane lei

Antreprenorul poate să includă în valoarea ofertei suma de 30.000 milioane lei pentru prevenirea acestui risc, ştiind că după un număr suficient de mare de licitaţii, indiferent de rezultatul acestora, se vor acoperi costurile riscului.

Având în vedere faptul că estimarea probabilităţilor este un proces cu un grad mare de subiectivitate, rezultatele obţinute prin metoda valorii aşteptate sunt de obicei utilizate ca date de intrare pentru analize ulterioare. 

Simulările constituie o metodă avansată de cuantificare a riscurilor. Simularea utilizează un model al unui sistem pentru a analiza performanţele sau comportamentul sistemului. Pentru proiectele de construcţii cel mai frecvent se foloseşte simularea Monte Carlo a programului de execuţie şi a costurilor asociate activităţilor. Această tehnică simulează realizarea obiectivelor de un număr mare de ori furnizând o distribuţie statistică a rezultatelor.

 Această curbă – S arată probabilităţile cumulate ale realizării obiectivului până la o anumită dată. De exemplu, există o probabilitate de 50% ca obiectivul să fie atins în 145 zile. Datele de realizare a obiectivului din partea stângă prezintă riscuri mai mari decât cele din partea dreaptă a graficului.

Arborii decizionali sunt instrumente care descriu interacţiunile cheie dintre decizii şi evenimentele aleatoare, aşa cum sunt percepute de către decidenţi. Ramurile arborelui reprezintă fie decizii (reprezentate ca pătrate), fie rezultate aleatoare sau incerte (reprezentate sub forma unor cercuri). Figura următoare prezintă un exemplu de arbore decizional.

 • Valoarea aşteptată (VA) a unui efect = Efect x Probabilitatea de apariţie a efectului
 • Valoarea aşteptată a unei decizii = suma valorilor aşteptate ale tuturor efectelor rezultând din acea decizie
 • Programul “agresiv” are valoarea aşteptată de 36 milioane lei şi va fi preferat programului “conservator” care are o valoare aşteptată de 9 milioane lei. 

Reacţia la risc este faza de acţiune din cadrul ciclului managementului riscului, în care se încearcă: să se elimine riscurile; să se reducă riscurile şi / sau să se repartizeze riscurile.

Eliminarea riscurilor are scopul de a îndepărta riscurile. Echipa managerială sau întreprinzătorul poate: să nu iniţieze o anumită tranzacţie sau afacere; să stabilească un preţ foarte mare, care să acopere riscurile; să condiţioneze oferta, etc.

Cele mai multe dintre opţiunile care elimină riscul tind să scoată organizaţia din afaceri. O organizaţie cu aversiune prea mare faţă de risc nu va supravieţui mult timp şi ar trebui să-şi investească capitalul în altă parte. 

Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente cum sunt:

 • programarea. Dacă riscurile sunt legate de termenul de execuţie programarea ştiinţifică a activităţilor cu ajutorul graficelor reţea poate diminua riscurile în limite rezonabile.
 • instruirea. Multe riscuri sunt legate de securitatea muncii. Aceasta influenţează productivitatea şi calitatea lucrărilor. Prin programe de instruire şi conştientizare în domeniul securităţii muncii se poate reduce probabilitatea producerii accidentelor şi efectul acestora.
 • reproiectarea. Riscurile pot fi de multe ori diminuate printr-o reproiectare judicioasă a echipelor de muncă, fluxurilor de materiale, folosirii echipamentelor şi a forţei de muncă. 

Repartizarea riscurilor este de asemenea un instrument performant de management al riscului. Aceasta se referă la părţile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecinţele riscului. Repartizarea riscului trebuie să se facă ţinându-se seama de comportamentul faţă de risc al diferitelor organizaţii implicate. În acest sens regula generală de alocare a riscului este să se aloce riscul părţii care poate să îl suporte şi să îl controleze cel mai bine.

Strategia de contractare constituie un mecanism esenţial în repartizarea riscului. Riscurile pe care şi le asumă firma sunt în mod obişnuit formalizate prin contracte cu beneficiarii. Riscurile legate de resursele umane sunt acoperite, cel puţin parţial, prin încheierea contractelor colective şi individuale de muncă. În majoritatea cazurilor, riscurile legate de materiale şi echipamente pot fi transferate furnizorilor acestora, prin garanţiile pe care aceştia le oferă. Unele riscuri pot fi îndepărtate prin încheierea unor contracte de asigurare. Compania de asigurări îşi asumă o parte din riscuri în schimbul unui preţ (prima de asigurare). Dacă riscul se produce în condiţiile specificate prin contractul de asigurare, asiguratorul va rambursa partea asigurată sau toate pierderile suferite datorită riscului. Dacă riscul nu apare, asiguratorul păstrează prima de asigurare.

Un proces formalizat de management al riscului va da rezultate pozitive numai dacă ia în considerare toate aspectele acestuia. Performanţa în procesul de management al riscului este dată de calitatea managerilor şi a personalului implicat, şi anume de cea mai slabă verigă din cadrul său. Managerii firmei trebuie să se asigure că echipa care realizează managementul riscului este competentă şi a găsit o cale de mijloc între tehnicizarea excesivă a procesului şi acţiunea pe bază de intuiţie.

 RISCURI ALE INVESTIŢIEI UMANE

Strategia unei firme, obiectivele pe care ne propunem să le realizăm, ne conduc să admitem prezenţa factorului uman în ecuaţia afacerilor şi să înţelegem rolul capitalului uman în structura societăţii comerciale.

Cunoscând acţiunea şi efectele schimbărilor ce apar într-o firmă, managerii nu trebuie să trateze oamenii sau mai bine zis personalul ca un alt tip de resurse în afaceri, ca o altă variabilă a relaţiilor mix-manageriale, pentru că personalul condus cere mai mult de la manager. Orice firmă care doreşte să prospere, să supravieţuiască schimbărilor ce apar în mediul economic trebuie să investească în capitalul uman, să-i educe, să-i dezvolte o anumită cultură.

Datorită influenţei factorilor exteriori cum ar fi sindicatele, diverse asociaţii profesionale sau cultura mediului de afaceri, fiecare firmă răspunde diferit la ideea de a dezvolta capitalul uman.

Majoritatea firmelor trebuie să-şi construiască managementul pornind de la elementul uman. Ele trebuie să constate că oamenii sunt flexibili, că anticipează schimbările, deci că este nevoie să se investească în aceste capacităţi ca într-o alternativă ce generează progres şi profit.

Pentru a forma un colectiv elastic, solidar, productiv, inovator şi cu perspective reale, trebuie acordată personalului firmei suficientă încredere pentru a împărtăşi cu el informaţiile, autoritatea şi sentimentele pe care le avem în calitate de manageri.

           Prin exercitarea rolului de manager va trebui să stabilim anumite limite pentru a ne putea păstra dreptul de veto. Nimeni nu tebuie lăsat să spere că veţi renunţa la aceste prerogative . Este esenţial ca în munca zilnică să cerem fiecărui subordonat să aibă iniţiativă, iar în activitatea de conducere vom cere întregului colectiv de a lua iniţiativa, de a-şi asuma răspunderea şi de a forma sub îndrumarea noastră un grup solidar.

Un manager trebuie să ajute colectivul să ajungă în stadiul în care fiecare membru îi acceptă pe ceilalţi cu suficientă încredere reciprocă, simţ de răspundere şi spirit de colaborare, astfel încât opiniile asupra oricărui subiect să poată fi exprimate şi discutate.

Eventualele conflicte de muncă trebuie tratate astfel încât pe viitor ele să nu împiedice colaborarea.

Pentru a ne forma un personal capabil să facă faţă şocurilor lumii în care trăim vom acorda:

 • investiţii în personalul pe care-l conducem prin iniţierea unor programe de instruire;
 • participarea la seminarii şi simpozioane în afara firmei;
 • investirea profitului sau distribuirea unei cote parte de profit în sistemul de salarizare pentru a se reduce uniformizarea salariului.
 • evitarea transferurilor fără sens şi a redistribuirilor;
 • politică continuă de educaţie socio-profesionaIă, culturală, stil de viaţă, în completare la salariu şi funcţie;
 • informare corectă a personalului.

Este dificil să ne imaginăm o linie de prelucrare schimbându-se de la producţia de microbuze la cea de produse cosmetice la un anumit moment.

Un manager flexibil, adaptabil, trebuie să fie capabil să facă această schimbare foarte repede transformând talente, calificare, metode, reuşind astfel să transforme producţia oricât de diferită ar fi aceasta.

Oamenii demonstrează abilităţi remarcabile de adaptare la responsabilităţile generale ce le revin, adaptarea maşinilor, a computerelor fiind foarte dificilă când se face această tranziţie.

Oamenii utilizează rapid resursele, produc resurse cu anumite rezultate, ei pot răspunde sau reacţiona de-a lungul unor multitudini de dimensiuni şi fără programarea capitalului, oamenii sunt inventivi, adaptabili, imaginativi, fiind singurii reprezentanţi ai capitalului uman.

Ei sunt singurii capabili să planifice, coordoneze, organizeze, să îmbunătăţească performanţele, să controleze funcţiile esenţiale în managementul afacerilor, ei sunt gata să fie plini de atitudini valoroase, talente, abilităţi, ei sunt singurii care pot realiza capitalul.

Capitalul în afaceri reprezintă valori pe care le deţine firma, valori care aduc profit.

Există două forme ale capitalului în afaceri:

 • capitalul real, format din proprietăţi hard şi soft, care include instalaţiile fizice, echipamentele, proprietăţile inventariate etc.
 • capitalul uman, în care includem oamenii, reputaţia noastră în afaceri, cultura firmei; acesta este un potenţial invizibil, dificil de identificat, intangibil şi nemăsurabil care contribuie mereu la profitul companiei noastre. Acest capital nu este prezentat niciodată într-un bilanţ, nu este măsurat şi este aproape imposibil de cuantificat.

Într-o lume a afacerilor supusă şanselor aleatoare ale riscului, multe firme nu investesc în capitalul uman.

Majoritatea maşinilor, utilajelor se dezintegrează printr-o utilizare repetată, se uzează, capitalul uman neutilizat la adevărata sa valoare tinde să se atrofieze şi să fie scos din uz.

Un manager care a luat câteva decizii de-a lungul carierei lui este adesea mai puţin valoros ca un manager a cărui viziune de ansamblu asupra managementului firmei l-a făcut să păstreze şi să atragă un personal competent căruia i-a acordat o libertate suficientă incredinţându-i diverse răspunderi, rezistând astfel schimbărilor mai mult sau mai puţin favorabile.

Pentru a diminua riscurile managerul trebuie să respecte unele criterii de orientare asupra societăţii comerciale pe care o conduce:

 • să creeze o structură organizatorică flexibilă şi adaptabilă;
 • să se justifice validitatea verigilor administrative cât şi numărul lor;
 • să menţină anumite nivele de supraveghere şi control;
 • să adapteze atribuţiile oamenilor cărora li se încredinţează;
 • să adapteze continuu principiile de politică economică, principii ce vor fi utilizate numai ca instrumente de orientare.

Managementul este şi va rămâne un proces continuu de evaluare şi luare a deciziilor asupra oamenilor, în esenţă a subordonaţilor. Este necesar să ne apreciem subordonaţii pe baza unor analize statistice referitoare la activităţile lor astfel încât trebuie:

 • să valorificăm însuşirirle lor deosebite şi talentele lor;
 • să acordăm oamenilor excepţionali posibilitatea să-şi poată aduce contribuţia maximă;
 • să studiem pe acei executanţi care sunt buni şi mediocrii pentru a vedea dacă nu cumva există posibilităţi pentru a-i ajuta să se dezvolte;
 • să-i asistăm când avem posibilitatea, dar nu trebuie să ne străduim să-i schimbăm ci să preluăm aptitudinile lor pozitive.

Drumul în care o firmă vede şi consideră capitalul sădit, indică adeseori modul în care compania va supravieţui schimbărilor.

Apar două culturi de afaceri: 

 • cultura extractivă: este adoptată de acele firme care privesc capitalul uman ca o resursă ce este exploatată; Prin extracţie noi nu avem nevoie să dezvoltăm sau să educăm oamenii, să le creem condiţii de evoluţie, sau să investim în acest capital. Pur şi simplu, noi îl găsim, îl luăm şi îi epuizăm capacitatea.
 • cultura educaţională: este adoptată de acele firme care plasează o valoare mare în potenţialul capitalului uman.

Acest capital uman, bine dezvoltat, educat şi apreciat la reala sa valoare este singurul capabil să facă faţă riscurilor conducând la consolidarea poziţiei firmei. 

 a. Moduri de dezvoltare a capitalului uman

 Majoritatea firmelor trebuie să se protejeze la diversele riscuri sau variaţii de schimbări prin:

 educarea oamenilor ei;

puterea ei defensivă de schimbare;

implementarea unei politici de educare şi dezvoltare a capitalului uman. Această politică va fi necesar să cuprindă:

 1. Un proces de selecţie şi evaluare potenţială a resurselor fiecărui individ Trebuie să ne schimbăm criteriile de selecţie, să renunţăm la relaţii, protecţii sau alţi factori de acest gen, să reuşim să captăm capacităţile, acordându-le şanse de reuşită, pentru că oamenii pe care-i formăm astăzi vor fi o posibilă sursă de stabilitate şi echilibru a firmei de mâine.

 2. Promovarea unor expuneri generale privind situaţia firmei. Executivul unei firme moderne trebuie să fie deosebit de bine informat iar rezultatul va fi un management de calitate. Nu este bine să adoptăm o poziţie de informare a diverselor nivele de resurse umane de felul "să le spunem cât au nevoie să cunoască". Este necesară o cultură educaţională proprie ciclică prin insistarea la fiecare nivel educaţional de management, nivelelor care-i aparţin.

Managerii sunt judecaţi nu numai prin valoarea cantitativă a producţiei (raportul profit-pierdere), dar şi prin dezvoltarea lor de potenţial uman. Acesta trebuie să fie promovat, educat, păstrat şi mereu când apreciem valoric managerii trebuie să luăm în considerare acest element.

 3. Păstrarea discreţiei. În management nu contează care este venitul managerilor care conduc firma, managerii vor fi trataţi nu ca o marfă ridicată, scumpă sau ca o verigă a procesului de management ci ca singurii în măsură să evalueze corect capacităţile oamenilor.

Valoarea unei capacităţi umane pentru a rezista şi evalua nu trebuie tratată cu suspiciune, delegarea responsabilităţii fără autoritate nu are sens, la fel şi prelungirea programului de lucru fără un obiectiv bine determinat.

 4. Identificarea creativităţii Managerii trebuie să aibă libertate de acţiune, să creeze condiţiile şi procesele de care au nevoie, decât să li se ceară simplu să se complice cu cele create de alţii. Creativitatea şi imaginaţia sunt esenţiale în calitatea de a se adapta schimbărilor.

 5. Delegarea de autoritate În cultura managerială a multor firme se minimalizează dorinţele de avansare ale oamenilor generalizându-se nivelul de conştiinţă a afacerii, considerându-se că:

- managerul este prea selectiv;

- el se gândeşte la viitorul propriu;

- el trebuie să sufere pentru afacerile lui.

Trebuie evaluate alternativele şi potenţialul unui manager valoros.

Încrederea fundamentală în oameni, în calităţile lor şi dezvoltarea capacităţilor care nu sunt încă exploatabile trebuie avute în vedere de fiecare manager. Când ignorăm personalul firmei pe care o conducem, sau când îl penalizăm, interesul pentru firmă va scădea.

Politica economică a firmei va consta în investiţia umană, în dezvoltarea capitalului uman. 

b. Modalităţi de distrugere a capitalului uman

 Multe firme practică o formă represivă de distrugere a capitalului uman. Aceasta se manifestă prin:

 1. Reducerea potenţialului uman  Neglijarea eforturilor de management şi a contribuţiilor umane prin înlocuirea abuzivă a lor cu proprietăţi hard - maşini, sisteme, proceduri automatizate şi automatice. Mulţi manageri uită că nici o maşină nu poate face vânzare sau conduce şi elabora o întreagă strategie de vânzare; pentru aceasta este nevoie de oameni.

 2. Încurajarea disputelor Unii manageri excelează prin promovarea rivalităţilor, avantajelor finale sau a recompenselor finale pe care le acordă anumitor angajaţi privilegiaţi. Ei caută să-şi asigure succesul eliminând pe cel care a greşit într-un grup chiar dacă cumulate în final rezultatele au fost pozitive. Ei promovează viziuni limitate, distrugând psihicul subordonaţilor lor.

 3. Păstrarea unor impresii eronate. Trebuie să acordăm oamenilor o şansă pentru evoluţie, să-i privim dinamic. Dacă unul din angajaţii noştri greşeşte trebuie să-i acordăm o a doua şansă. Nu trebuie să trăim cu o impresie eronată despre un anumit individ, trebuie să ne gândim că dacă investim într-o cultură educaţională vom observa apariţia unor identităţi noi, a unor oameni valoroşi care nu au avut posibilitatea să se testeze într-un anumit domeniu.

 4. Penalizarea evoluţiilor pozitive Managerii motivează mereu că pot obţine rezultate favorabile dacă au o anumită investiţie, sau mai mult, au nevoie de o încurajare pentru a se dezvolta, a generaliza, a sintetiza obiectivele şi de a le difuza.

Dacă acoperim aceste resurse şi îndemnuri pozitive prin restrângerea bugetelor de călătorii limitând delegaţiile de serviciu făcute în scopul de a vizita expoziţii, simpozioane, târguri:

 • vom restrânge informaţiile necesare să aducă evoluţia firmei;
 • vom pierde din neglijenţă;
 • chiar şi cei mai ambiţioşi angajaţi vor fi eventual obosiţi să-şi bată capul cu zidul aproape de neînvins al conducerii.

 5. Protecţia informaţiei Schimbarea unei afaceri, luarea unei decizii rapide presupune o anumită discreţie în păstrarea unui secret.

Protecţia firmei este necesară pentru că având o piaţă a acţiunilor garantată, cu o cerere continuă pentru produsele şi serviciile noastre şi o marjă confortabilă de profit, păstrarea informaţiei este ceva esenţial, doar managerii care pierd o consideră un joc. Personalul firmei nu este un copil care face greşeli şi în care nu putem avea încredere. Fiecărui nivel ierarhic al unei firme trebuie să i se acorde o anumită doză de încredere, pentru că cea mai apreciată expunere pentru decizia de management va fi atunci când vom implica personalul, dăruindu-le o anumită doză de cunoaştere.

Oamenii au nevoie de informaţie, chiar şi de o informaţie neesenţială, care promovează interesele lor generale şi reafirmă abilitatea de a deţine mai multă cunoaştere decât computerele sau maşinile cele mai sofisticate.

6. Eliminarea pedepselor Majoritatea managerilor consideră oamenii o generaţie de roboţi - roboţi umani, care realizează grafice, schiţe, instrucţii speciale, procese pentru cazul static al unui automat.  "Pericolul trecutului a fost că oamenii deveneau sclavi, pericolul viitorului este că omul devine robot".

Este foarte normal ca managementul să fie un exerciţiu de judecată, discreţie, dar restricţiile ce cauzeză diverse conflicte trebuie eliminate.

Managerul nu trebuie să fie un birocrat bine reglat, care favorizează un anumit grup şi are mereu acordul acestui grup pentru că acest grup distruge întreaga creativitate care este sub comanda lui.

 7. Formarea unui stil de lucru Este dificil să vedem calităţile personalului, partea riscantă intervine în cazul în care nu recunoaştem talentele, capacităţile pe care le conducem şi vedem doar strategia de a obţine profit, sau de a ne dubla capitalul.

Reuşita nu înseamnă numai maximalizarea profitului prin eliminarea potenţialului uman, cuantificând natura calitativă a acestui potenţial într-o manieră artificială.

Trebuie să considerăm oamenii, să le evaluăm interesele care corespund cu scopurile lor şi se combină în managementul firmei.

8. Eliminarea stărilor de tensiune Tensiunile conflictuale între sindicate şi manageriat, agravează condiţiile existente în evoluţia firmei. Managerii nu trebuie să refuze cunoaşterea, ei trebuie să se acomodeze schimbării şi să găsească mereau soluţii favorabile, să aibă viziune în afaceri într-o lume ce stagnează şi stopează progresul.

 

c. Eliminarea riscurilor prin adaptabilitatea managerului la schimbare

 Într-un climat dominat de schimbare trebuie să fim atenţi să identificăm, să selectăm managerii care au o poziţie elastică, flexibilă ce crează un climat pozitiv cu o atitudine pozitivă la schimbare:

 1. Identificarea resurselor manageriale Managerii trebuie să aibă abilitatea de a-şi utiliza la maxim resursele şi să facă faţă schimbărilor riscante cu care se confruntă firma.

Managerii ce ţin să specifice procese şi tehnici sunt confruntaţi numai cu idealuri şi nu sunt capabili de finalizare.

 2. Orientarea scopului managerului Resursele managerului sunt de cele mai multe ori scopuri-orientate, ei aleg să realizeze aceste scopuri, sau încalcă regulile ori le deviază dintr-un capriciu. Scopul-orientat al managerilor consideră că efectul schimbării este de a reduce importanţa oricărui proces sau tehnică managerială şi de a dezvolta succesul.

 3. Abilitatea de a sintetiza Nu este necesară doar o sinteză în ansamblul firmei, trebuie să ne facem timp pentru a ne ocupa de realizarea unor condiţii ideale pe care să le putem controla. Managerii trebuie să înţeleagă şi cu o fracţiune de secundă înainte evoluţia deciziei lor.

4. Previziuni Managerii trebuie să privească constant în viitor evitând orizontul nevoilor lor imediate, eliminând schimbarea sau reducând riscurile pe care le produce un efect nedorit. Ei trebuie să posede o calitate specială denumită viziune, să aibă abilitatea de a schimba o perspectivă apropiată în depărtare şi de a se întoarce aproape instantaneu în prezent.

Managerii trebuie să dezvolte şi să selecteze talente, talente care să le realizeze obiectivele. Neliniaritatea succesului demonstrează adaptabilitatea managementului şi un viitor atractiv pentru ca un manager să facă faţă schimbărilor.

Îndemânarea de a schimba managementul firmei focalizează atenţia managerială de la detaliere la sumar, de la termenul apropiat la termenul îndepărtat şi de la profitul firmei la venitul persoanei. Managerii deosebiţi pot schimba un domeniu unde activitatea este paralizată, pot ameliora problemele care apar într-un nivel scăzut al producţiei, pot ridica nivelul strategic al firmei.

                               d. Educaţia managerială

 Selectarea unui manager este un proces continuu ce începe cu o întâlnire iniţială înaintea angajării şi se sfârşeşte cu angajarea. Trebuie să identificăm constant, să atragem şi să recompensăm managerii. Fiecare atitudine a managerului trebuie să fie mereu o decizie optimă care să fie şi cea mai bună posibilitate pe care ei o pot lua în acel moment.

Diferenţa dintre învingători şi învinşi cere doar câţiva paşi care trebuie precizaţi:

1. O selectare continuă;

2. Respectul pentru aplicarea deciziilor manageriale;

3. Evaluarea frecventă a resurselor;

4. Recunoaşterea talentelor;

5. Identificarea obstacolelor;

6. Furnizarea de informaţii personalului.

 

e. Riscurile investiţiei umane

 În ciuda uriaşelor profituri pe care capitalul uman le aduce, noi nu putem să investim în oameni fără să ne asumăm anumite riscuri.

Capacitatea oamenilor nu a fost niciodată măsurată, trebuie să ne adaptăm unor idei noi:

 • umanul aduce adaptabilitate;
 • oamenii aduc un preţ al valorii nemăsurabil;
 • oamenii trebuie să fie educaţi, ei se atrofiază când sunt ignoraţi;
 • umanul aduce valoare pentru că se poate schimba şi refolosi.

Nu trebuie niciodată să presupunem că afacerea noastră o preluăm pentru a o dezvolta, dar trebuie mereu să recrutăm cei mai buni manageri ca o condiţie a funcţionalităţii firmei.

Managerii reprezintă nu numai un prim cost ci şi o investiţie continuă.

Este dificil de a testa efectele posibile ale investiţiei fără să facem încă de la începutul acţiunii o corelaţie directă între profitul investiţiei şi efectul ei. Trebuie să avem o justificarte a fondurilor de investiţie umană şi să constatăm cum au fost ele cheltuite.

Inadaptabilitatea de a măsura sau contabiliza investiţia în capitalul uman conduce la falimentul firmei, investiţia în oameni produce calităţi, talente, adaptabilitate la mediu ce nu poate fi niciodată văzută sau evaluată printr-un grafic.

Investiţia în capitalul uman profilează o confruntare cu oamenii, o îmbunătăţire a şanselor noastre de succes în afaceri, o eliminare a personalului care produce stări de tensiune, situaţii recalcitrante.

 

Riscurile sociale subliniază capacitatea firmei de a fi flexibilă în:

acordarea salariilor

capacitatea de inovare adoptată

promovarea unui climat social favorabil

capacitatea de a utiliza personalul

eficienţă economică/productivitate.

  

MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERILE ÎNTREPRINDERII

 Afacerea: noţiune, etape, caracteristici

 Viaţa socială ne obligă să iniţiem afaceri, să desfăşurăm o activitate utilă.

Dicţionarele "Larousse" definesc afacerea ca "... tot ce constituie obiectul unei ocupaţii şi priveşte interesul cuiva (întreprinzător): activităţi comerciale, industriale, financiare etc." sau, în Marea Britanie, conform "The Concice Oxford Dictionary" (1985, p. 16): "... lucru ce trebuie făcut pentru a câştiga bani". În SUA afacerea este "... o tranzacţie cu finalitate" (S. Godin, C. Conley - Business Rules of Thumb, Wamer Books, 1987, p. 3).

În sinteză, afacerea poate fi definită ca un raport între doi întreprinzători care tratează pentru a-şi impune unul altuia interese morale sau materiale. Afacerea poate aparţine unui singur întreprinzător care îşi asumă întregul risc sau aparţine mai multor persoane asociate care se înţeleg să împartă într-un anumit mod drepturile şi obligaţiile.

Afacerile au o arie largă de manifestare în domeniul productiv, comercial, financiar etc., din sectorul privat sau public.

Literatura de specialitate prezintă o paletă largă de motivaţii pentru lansarea unei afaceri (Tabel).

 

Categorii de motivaţii ce influenţează lansarea într-o afacere Tabelul

 

Nr. crt.

 

Categoria de motivaţii

 

 

Componente

 

1.

 

Motivaţii profesionale:

 

- perspectiva unei munci atrăgătoare

- perspectiva de a face descoperiri

- perspectiva de a perfecţiona metode şi tehnici antreprenoriale

- perspectiva obţinerii prestigiului

2.

 

Motivaţii psihologice:

 

- statutul şi respectul social ce decurg din poziţia de întreprinzător

- renumele ce se poate obţine

- extinderea relaţiilor

- statutul de a fi propriul tău stăpân

3.

 

Motivaţii materiale:

 

 

- posibilitatea de a obţine câştiguri mari

- asigurarea unui nivel de trai ridicat pentru familie

- siguranţa locului de muncă

4.

 

Motivaţii morale:

 

- perspectiva de a realiza ceva deosebit

-perspectiva de participa la progresul societăţii

 

În sinteză, motivaţiile ce pot determina iniţierea unei afaceri se pot grupa în:

 • puterea;
 • independenţa oferită;
 • dorinţa de explorare.

Întreprinzătorul de succes este preocupat de ideea oportunităţii unei afaceri. O afacere oferă oportunitatea de:

 • a face ce-ţi place;
 • a-ţi manifesta spiritul creator;
 • a-ţi utiliza întregul potenţial;
 • a obţine profit nelimitat.

Fiecare întreprinzător are modul său specific de a iniţia şi dezvolta o afacere. Prevenirea eşecului acesteia este guvernată de cunoaşterea şi respectarea a o serie de reguli:

 • cunoaşterea afacerii în profunzime;
 • derularea afacerii după un plan;
 • înţelegerea formulărilor de tip financiar;
 • administrarea raţională a resurselor financiare;
 • apelarea la o consultanţă profesională competentă;
 • flexibilitatea în afacere şi adaptarea la schimbările din mediul înconjurător.

Succesul unei afaceri depinde de capacitatea întreprinzătorului de a-şi manifesta iniţiativa, de a măsura respectarea unui set de principii în abordarea afacerii, ca:

 • a şti să acţionezi înaintea celorlalţi;
 • a lua în considerare clientul, astfel încât dirijarea afacerii să se facă În sensul şi În întâmpinarea cerinţelor acestuia;
 • a fi flexibil, uşor adaptabil la schimbările mediului ambiant;
 • a respecta ferm angajamentele asumate;
 • a fi cel mai bun în domeniul ales;
 • a face afaceri, numai cu persoane ce au făcut dovada probităţii morale.

 

Riscul în afaceri - componentă intrinsecă a economiei concurenţiale

 Un element major, cu profunde semnificaţii şi consecinţe ce caracterizează din plin particularităţile mediului de afaceri, îl reprezintă riscul în afaceri.

Noţiunea de risc este opusă celei de siguranţă. Din punct de vedere formal se consideră că starea de siguranţă desemnează cazurile în care anticipările sunt unice sau limitate într-o marjă foarte restrânsă. În realitate, întreprinzătorii realizează anticipări care acoperă marje largi de valori, cu grade de probabilitate foarte diferite.

Termenul de risc este utilizat pentru a descrie tocmai asemenea situaţii, în care anticipările nu sunt unice, dar se pot aprecia probabilităţile fiecărei valori posibile.

În fapt, selecţia pe care o operează mecanismele pieţei între agenţii competitivi şi cei necompetitivi asociază oricărei activităţi economice riscul eşecului.

"Într-o economie de piaţă, indivizii îşi riscă timpul şi banii, sperând că vor câştiga profituri. În timp ce mulţi dau greş, alţii reuşesc. ... Sistemul de piaţă funcţionează prin încercare şi eroare pentru a separa succesele de eşecuri şi a aloca resurse pentru ceea ce se dovedeşte a fi o inovaţie plină de succes". (R.e. Lipsey, K.A. Chrystal, Economia pozitivă. Editura Economică, Bucureşti, 1999).

Desigur, comportamentul întreprinderilor sau întreprinzătorilor, evident, este diferenţiat, în funcţie de perspectiva preferinţei spre risc, în mai multe categorii:

 • adversari ai riscului
 • indiferenţi la risc
 • iubitori ai riscului.

În acest context, instituţia falimentului reprezintă tocmai încercarea de a încadra juridico-economic acele situaţii în care riscul potenţial devine, în anumite împrejurări, o certitudine gravă pentru anumite întreprinderi.

Riscul economic poate fi definit prin modul de acţiune într-un mediu de afaceri în care factori mai puţin controlabili sau necontrolabili pot interveni în mod aleator şi influenţa negativ rezultatele activităţii unei întreprinderi. Riscul trebuie evaluat şi acceptat numai în anumite limite.

Riscul economic, riscul eşecului "în afaceri" trebuie avut în vedere ca un factor omniprezent în condiţiile economiei de piaţă, ca un factor de selecţie naturală, ceea ce îl impune tot mai evident ca o funcţie a competenţei manageriale.

Pentru a răspunde la întrebarea: Cum pot fi adoptate deciziile manageriale atunci când rezultatul oricărei alegeri este incert? Trebuie ţinut seama de două concepte:

 • valoarea aşteptată, care exprimă efectul cel mai probabil în situaţii care se repetă de mai multe ori;
 • gradul de risc, care se măsoară prin dispersia unor efecte posibile dacă o situaţie se repetă de mai multe ori.

Riscul în afaceri depinde de strategia fiecărei întreprinderi, de capacitatea ei de a anticipa evoluţia segmentului economic condus, de a-şi valorifica, cât mai inspirat şansele.

"Concurenţa îmbracă mai multe forme decât am putea înşira şi, de regulă, mai multe decât concurenţii pot anticipa şi preîntâmpina" (Paul Heyne, Modul economic de gândire, E.D.P., Bucureşti, 1991, p. 193).

În general, se disting două tipuri de risc, şi anume:

 • risc "pur" (sau risc asigurat);
 • risc speculativ. <

Alte articole din aceeasi categorie

Photo

Planul de prevenire si protectie- laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala laborant

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator instalatie de dozare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de dozare

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator infoliere

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tipograf

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - muncitor spatii verzi

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor spatii verzi

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - stivuitorist

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala stivuitorist

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala legator de sarcina

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic service utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic service utilaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator presa hidraulica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator presa hidraulica

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - electrician auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - mecanic auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie tinichigiu-vopsitor auto

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala tinichigiu-vopsitor auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de macinat lâna metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina lana metalica

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal didactic educator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - personal didactic educator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - coordonator lucrari

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala coordonator lucrari

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator buldoexcavator jcb

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator buldoexcavator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator placa vibranta

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala supraveghetor sala jocuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - inginer constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala inginer constructii

    In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator masina de stantat

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - confectioner feţe incaltaminte

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala confectioner feţe incaltaminte

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - medic coordonator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala medic coordonator

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator zidarie si finisaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrator zidarie si finisaje

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator utilaje constructii

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - lucrator armaturi metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lucrător armături metalice si cofraje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ambalator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala sudor

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala lăcătuş

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala instalator gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala muncitor montaj sistem termoizolant

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator invelitoare acoperis

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala mecanic reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala manipulant mărfuri

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - medic de familie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala montator geamuri termopan

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - lucrator comercial

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - patiser

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator calculator

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala electrician

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională -operator freză zăpadă

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - demontat şi montat parbrize

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - asistent medical

   In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - şef de şantier

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - muncitor finisaje interioare

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - paznic

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala achizitor animale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator instalatie de irigat

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - mecanic agricol

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - inginer agronom

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala conducator auto

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru lucrator curatenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala operator statie distributie carburanti

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala barman-ospatar

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala personal TESA

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -bucătar-model

 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 1, angajatorul este obligat prin activităţile ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -sudor

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-lacatus

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -instalator retele gaze naturale

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru muncitor tencuieli mecanizate

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -muncitor montaj sisteme termoizolante

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator invelitoare acoperis - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie pentru dulgher

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -ambalator-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -cofetar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie-mecanic intretinere si reparatii utilaje

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie -manipulant marfuri

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - gestionar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Model plan de prevenire si protectie - brutar

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru medic de familie - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru montator geamuri si usi termopan - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru lucrator comercial - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - patiser-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator calculator - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru electrician - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator freza zapada - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru operator demontare si montare parbrize - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru asistent medical - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru TESA cu drept de conducere autoturisme de serviciu -model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru şef de şantier-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru muncitor finisaje interioare - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - paznic-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie achizitor animale-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie operator instalatie de irigat-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie pentru mecanic agricol-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -inginer agronom-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie -conducător auto-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa ...Citeste mai mult

Photo

Model Plan de prevenire si protectie - lucrător curăţenie

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - Operator staţie distribuţie carburanţi -model

  In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - ospatar-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Plan de prevenire si protectie - bucatar - model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie - personal TESA-model

In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 modificată cu HG 955/2010 şi HG 1242/2011 - Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, articolul 15, punctul 2 angajatorul este obligat sa identifice ...Citeste mai mult

Photo

Auditarea managementului securitatii si sanatatii

AUDITAREA MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  LA NIVELUL UNITĂŢII            Obiective: -   auditarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă nu trebuie confundată cu auditarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ...Citeste mai mult

Photo

Auditul securitatii si sanatatii in munca

  Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă este un proces sistematic de obţinere a aprecierilor despre acţiuni şi evenimente de natura securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a stabili gradul de ...Citeste mai mult

Photo

Planul de prevenire si protectie

Dupa evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a postului de lucru se va intocmi palnul de prevenire si protectie. Planul de prevenire si protecţie este un ansamblu de măsuri tehnice, ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri instalatii si echipamente electrice

Lista control - identificare pericole  instalaţii şi echipamente electrice   Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri constructii

Listă control - identificare pericole construcţii   Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri de incendiu

Lista de control - identificare pericol incendii  Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în care răspunsul corect este ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri organe de masini in miscare

Lista de control - identificare pericole organe de maşini în mişcare Există pericole la locul de muncă – dacă aţi  răspuns la cel puţin o întrebare cu DA în situaţia în ...Citeste mai mult

Photo

Identificare riscuri salon coafura

Lista de control – identificare pericole saloane de coafură  Există pericole la locul de muncă dacă aţi răspuns la cel puţin o întrebare cu DA. Lista de control este numai un exemplu, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta accidente de munca

    R E G I S T R U L   U N I C DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _____________________   Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ACCIDEN- TAŢILOR DATE PERSONALE vârstă; stare civilă; ocupaţie; vechime în ocupaţie; vechime la loc de muncă LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secţie, ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare

         R E G I S T R U L   U N I C  DE  EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE                   ...Citeste mai mult

Photo

Registrul unic de evidenta a incidentele periculoase

R E G I S T R U L   U N I C   DE  EVIDENŢĂ  A  INCIDENTELOR  PERICULOASE  ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA _________  Nr. crt. DESCRIEREA INCIDENTULUI LOCUL UNDE S-A PRODUS INCIDENTUL (secţie, atelier etc.) ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A PRODUS INCIDENTUL (Cod ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de mediul de munca al santierului

  Elemente de mediu Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   Conducte îngropate - electrocuţie - spargerea conductelor - transferul planurilor instalaţiilor subterane la întreprindere - localizarea prin investigare manuală - semnalizarea traseului - informarea viitorilor utilizatori cu privire ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor in activitati desfasurate simultan pe santier

  Activităţi sursă de riscuri Riscuri detectabile   Activităţi ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   - foraje** leziuni auditive Pregătirea betoanelor   - alegerea metodelor de lucru corespunzătoare - asigurarea şi distribuirea echipamentului de protecţie auditivă X     X X     X                        *dosar adaptat caracteristicilor ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor legate de succesiunea unor activitati desfasurate pe santier

  Activităţi - sursă de riscuri Riscuri detectabile Activităţi - ţintă a riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   săpătură Căderi de la înălţime la intrarea în incinta construcţiei Protecţie în general -Instalarea de trasee sigure de circulaţie - avansarea lucrărilor de taluzare în ...Citeste mai mult

Photo

Analiza riscurilor santierului asupra mediului inconjurator

  Activitatea sau elementele mediului Riscuri detectabile pentru mediu Ţintele riscurilor Măsuri de prevenire sugerate FAZE Observaţii         Proiect Şantier DAL*   demolarea pereţilor evacuarea molozului căderea de obiecte  - trecătorii din vecinătate   - semnalizarea şantierului - utilizarea de mijloace corespunzătoare pentru evacuarea molozului X X   X                   Adaptarea planului de securitate ...Citeste mai mult

Photo

Managementul securitatii si sanatatii in munca

   MANAGEMENTUL SECURITǍŢII ŞI SǍNǍTǍŢII ÎN MUNCǍ             1. ABORDAREA MANAGERIALĂ A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ SISTEM DE MANAGEMENT AL ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru reinnoirea certificatului de abilitare

Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevăzută la art. 42, în maximum 10 zile lucrătoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune următoarele documente la secretariatul ...Citeste mai mult

Photo

Avizarea documentatilor cu caracter tehnic de informare si instruire

În vederea avizării documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii elaboratorul va transmite prin poştă un dosar care va cuprinde următoarele documente :   Nr. crt. Lista Documentelor ...Citeste mai mult

Photo

Documente necesare pentru abilitare firme

Lista documentelor  în vederea abilitării pentru activităţile de prevenire şi protecţie Fiecare filă a dosarului este numerotată, semnată şi ştampilată, iar pe ultima pagina verso se consemnează numărul de file existente, sub ...Citeste mai mult

Photo

Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale agentilor chimice

  VALORI  LIMITĂ OBLIGATORII NAŢIONALE  DE EXPUNERE PROFESIONALĂ ALE AGENŢILOR  CHIMICI     Nr. crt. CAS EINECS Denumire Valoare limită maximă 8 ore Termen scurt (15 minute) mg/m3 ppm mg/m3 ppm 1. 75-07-0 200-836-8 Acetaldehida 90 50 180 100 2. 628-63-7 626-38-0 211-047-3 210-946-8 Acetat de amil Acetat de izoamil 300 56 500 94 3. 140-11-4 205-399-7 Acetat de benzii 50 8 80 13 4. 112-07-2 203-933-3 Acetat de 2-butoxietil P 133 20 333 50 5. 123-86-4 ...Citeste mai mult

Photo

Chestionar verificare cunostinte-video terminale

Loc de Muncă ___________________ Nume, Prenume _________________ Funcţia _________________________                                                               CHESTIONAR 1 - VIDEOTERMINALE                                                  PROBLEME                             LEGATE DE ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  A.De cât timp lucraţi la videoterminal? mai puţin de 6 luni între 6 şi 12 luni între ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie pe propria raspundere pentru autorizare

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ………………………………………. II.       DECLARAŢIE PE PROPRIA  RĂSPUNDERE   III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV. Nr. intrare:………………………..   Data………………………………. V.                                                                            1. Subsemnat(ul/a) .......………………………………..................., domiciliat în ..........……………………………. str. ..............……………………………………............. nr. ……., bloc …….,scara. …………….. etaj ….., ap. …..., judeţ/sector ......………………........, telefon ...Citeste mai mult

Photo

Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii de sanatate securitate in munca

I.     Către:   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ....................................   II.   CERERE pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct  de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la: □  sediul social □  sediul secundar □  în afara  sediului III.   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ……………………………………   IV.   Nr. intrare:……………………….. Data……………………………… V.                                                                           1. Persoana juridică: ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie constituire comitet sanatate securitate in munca

S.C........................................S.R.L.   DECIZIA nr.___________ din data________________   Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate înmuncă,îndeosebi Legea nr.319/2006, art.19; Având în vedere ...Citeste mai mult

Photo

Model decizie comisie cercetare accident de munca

ANTET   DECIZIA nr.________________ din data ____________________   Având în vedere prevederile Legii nr 31/1990, republicată în 1998, privind societăţile comerciale; Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, îndeosebi ...Citeste mai mult

Photo

Proces verbal de cercetare a cazului de boala profesionala

Judeţul ................................. Localitatea ........................... Unitatea sanitară ..................     PROCES-VERBAL NR. ......... DE CERCETARE ACAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ   anul ... luna ..... ziua ...   Subsemnatul, Dr .......................... posedând legitimaţia nr .......... eliberată de Ministerul Sănătăţii Publice, în ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de declarare a cazului de boala profesionala

FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE  BOALĂ PROFESIONALĂ BP2   nr. ... /data .................. Judeţul ................................................................... Localitatea ............................................................ Unitatea sanitară ................................................... Numele şi prenumele ............................................ CNP ...................................................................... ÎNTREPRINDERE/UNITATEANGAJATOARE .................................................................................. ADRESA COMPLETĂÎNTREPRINDERII / UNITĂŢII....................................................................... COD CAEN1..................................................................... - Secţia, atelierul............................................................... COD OCUPAŢIE ACTUALĂ2 ........................................ COD ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de semnalare boala profesionala

Nr. .........../data ............................ Judeţul .......................................... Localitatea .................................... Unitatea sanitară ...........................     FIŞA DE SEMNALARE BP1   Către:........................................................................   Numele ................................................................................. Prenumele ............................................................SexulM/F Data naşterii: an ..............luna ........................ziua .............. Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP............................... Profesia ................................................................................. Încadrat la............................................................................. Adresa ................................................................................... Diagnosticul prezumtiv......................................................... ............................................................................................... Agentul cauzal...................................................................... Ocupaţia care a ...Citeste mai mult

Photo

HG 1135/2006 Nave de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordulnavelor de pescuit EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006  În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

Model comunicare evenimente ITM

    COMUNICAREA EVENIMENTELOR   In conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi HG 1425/2006  modificată cu HG 955/2010 şi hg 1242/2011, orice eveniment produs la locul de muncă sau pe traseul de deplasare de la domiciliu ...Citeste mai mult

Photo

Model declaratie accident de munca

Conţine ......... pagini                                                         ...Citeste mai mult

Photo

Fisa de identificare a factorilor de risc profesional

  Unitatea:……………………………………….   Adresa:…………………………………………. Telefon ............................................ NUMELE ŞI PRENUMELE LUCRĂTORULUI: ................................................. CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]   FIŞA de identificare a factorilor de risc profesional ...Citeste mai mult

Photo

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala -anexe

  EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA ANEXE      ANEXA 1        LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC                                                    A. EXECUTANT 1. ACŢIUNI GREŞITE 1.1.Executare defectuoasă de operaţii comenzi; manevre; poziţionări, fixări, asamblări; reglaje; utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc. 1.2. Nesincronizări de ...Citeste mai mult

Photo

model plan de prevenire si protectie

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE   Planul de prevenire si protectie se intocmeste(conform reglementarilor in vigoare) in urma evaluari riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru un loc de munca,  si reprezinta ...Citeste mai mult

Photo

Aplicatii practice ale metodelor de analiza si evaluarea riscurilor profesionale

  APLICAŢII  PRACTICE  ALE  METODELOR  DE  ANALIZĂ  ŞI  EVALUARE  A  RISCURILOR PROFESIONALE  ELABORATE  DE  AUTOR   1. APLICAŢIE PRACTICĂ PRIVIND EVALUAREA NIVELULUI DE RISC PROFESIONAL EXPRIMAT PRIN POTENŢIALUL DE PERICOL DEOSEBIT PRIVIND RESPECTAREA ...Citeste mai mult

Photo

Bibliografie realizare evaluari conform INCDPM

 BIBLIOGRAFIE REALIZARE EVALUARI CONFORM INCDPM 1. Babut, G., Moraru, R., Protectia muncii, Editura Universitas, Petrosani, 1999. 2. Darabont, Al., Pece, St., Protectia muncii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996. 3. Darabont, Al., Pece, ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul nr.3/2007 - FIAM

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca - FIAM EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie ...Citeste mai mult

Photo

Metoda APMR de evaluare a riscurilor

  METODA DE EVALUARE  A NIVELULUI  DE RISC  PE  LOC  DE  MUNCĂ , ATELIER , SECŢIE , UNITATE  SAU  RAMURĂ  DE  ACTIVITATE ( ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MINIERĂ DIN ROMÂNIA)     Etapele  de aplicare  a metodei ...Citeste mai mult

Photo

Ordinul 455/2010 Comisii abiliatre servicii externe de prevenire si protectie

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ordinul nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare ...Citeste mai mult

Photo

Factori de risc de accidentare

FACTORII DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ÎN SISTEMUL DE MUNCĂ   A. EXECUTANT 1.  ACŢIUNI GREŞITE 1.1. Executarea defectuoasă de operaţii: - comenzi; - manevre; - poziţionări; - fixări; - asamblări; - reglaje; - utilizarea greşită a mijloacelor de ...Citeste mai mult

Photo

Accident colectiv /studiu de caz

Studiu de caz privind stabilirea genezei si dinamicii producerii unui caz real de accident colectiv datorat unei explozii de praf de cărbune   Pentru o mai buna explicitare a celor prezentate se ...Citeste mai mult

Photo

Accidentele de munca si bolile profesionale

ACCIDENTELE DE MUNCĂ Şl BOLILE PROFESIONALE // // // // // // In termeni generali, accidentele si bolile profesionale constau în lezarea componentei biologice a factorului uman, în cursul desfăşurării unui ...Citeste mai mult

Photo

Protectia muncii/generalitati

PROTECŢIA MUNCII – GENERALITĂŢI   PROTECŢIA MUNCII-DISCIPLINA ŞTIINŢIFICĂ  Cercetarea teoretică actuală în domeniul protecţiei muncii urmăreşte ca obiectiv prioritar fundamentarea ştiinţifică a tuturor măsurilor de realizare a securităţii muncii, în mod sistematic si ...Citeste mai mult

Photo

OUG/96/2003 protectia maternitatii

OUG 96 2003 actualizată 2011 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 27.10.2003 OUG 96 2003 actualizată prin: OUG 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile ...Citeste mai mult

Photo

OUG/99/2000 temperaturi extreme

Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29/06/2000 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 04/07/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia ...Citeste mai mult

Photo

L 333/2003, actualizata

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată până la data de 12 martie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL –––– *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/355/2007 sanatatea lucratorilor

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1050/2006 foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1049/2006 industria extractiva

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 ...Citeste mai mult

Photo

HG/119/2004 masini industriale

HOTĂRÂRE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2004       Având în vedere prevederile ...Citeste mai mult

Photo

Legea 346/2002,asigurarea pentru accidente de munca

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 2009. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12 noiembrie 2009 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1875/2005 expunere la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006       În ...Citeste mai mult

Photo

HG/115/2004 cerinte ale echipamentelor individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. ...Citeste mai mult

Photo

HG/1425/2006,actualizata

HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 HG 1425 din 11 octombrie 2006 actualizată la 1 octombrie 2010 pentru aprobarea Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii ...Citeste mai mult

Photo

HG/1876/2006,riscuri generate de vibratii

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Publicat în Monitorul Oficial, Partea I ...Citeste mai mult

Photo

HG/493/2006,expunerea la zgomot

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 ...Citeste mai mult

Photo

HG/300/2006, santiere temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 21 martie 2006       În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1218/2006, agenti chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1146/2006, utilizarea echipamentelor de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 ...Citeste mai mult

Photo

HG/1136/2006, riscuri generate de campuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1058/2006, atmosfere explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL ...Citeste mai mult

Photo

HG/1093/2006, Expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de ...Citeste mai mult

Photo

HG/1092/2006 Expunerea la agenti biologici

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006         În ...Citeste mai mult

Photo

HG/1028/2006,Echipamente cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din ...Citeste mai mult

Photo

HG/1091/2006,Cerinte pentru locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 august 2006 Guvernul României         În temeiul ...Citeste mai mult

Photo

HG/1048/2006,Echipamente individuale de protectie

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL ...Citeste mai mult

Photo

HG/971/2006, Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006         ...Citeste mai mult

Photo

HG/1051/2006 Manipulare Manuala a Maselor

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: ...Citeste mai mult

Photo

L 319/2006,Legea securitatii si sanatatii in munca

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii în munca EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006 Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP. I ...Citeste mai mult